Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јрнайы мектептег≥ сабақтан тыс жұмысы
ќқушылар қоршаған орта туралы б≥л≥м мен икем, көзқарас пен ой п≥к≥рлер≥н тек сабақ арқылы ғана толык меңгере алмайды. Өйткен≥ бала сабақтан шыққан соң өм≥рдег≥ басқа құбылыстармен кездесед≥, қарым-қатынас жасауға үйренед≥. Ѕұл аса маңызды м≥ндетт≥ арнайы мектептег≥ сыныптан тыс жұмысы атқаруға ти≥с. —ыныптан тыс жұмысы б≥р тұтас педагогикалық үрд≥ст≥ң белег≥. јрнайы мектептег≥ сыныптан тыс жұмысының ерекшел≥г≥, ол сабақ си€қты қатты талаптармен шектелмейд≥. —ыныптан тыс жұмысты әр түрл≥ көр≥н≥сте, ерк≥н ынтамен, шығармашылық қасиеттер мен ұжым п≥к≥р≥не сүйену арқылы өтк≥зуге болады Ѕұл жұмыста оқушылардың сабақта байқалмаған ерекше қаб≥леттер≥ о€нып, дамиды.

јрнайы мектептег≥ сыныптан тыс жұмыс келес≥ бағытта ұйымдасады:

- отан сүйг≥шт≥ тәрбиелеу;

- б≥л≥м беру, тәрбиел≥к жұмысы;

- көркем өнерпаз әрекет;

- дене шынықтыру мен сауыктыру жұмыс;

- үй≥рмелер жұмысы.

јл сыныптан тыс жұмысын тәрбие жұмысын ұйымдастырудың үш нег≥зг≥ түр≥ тараған:

- жалпы мектептег≥;

- топтық;

- жеке дара.

Ѕұл ажырату тәрбие процес≥не қатысушылардың саны бойынша нег≥зделед≥.

ѕедагогикалық теори€да тәрбие жұмысының формалары туралы нақты аныктама жоқ. “әрбие жұмысының формасын тэрбиен≥ң мазмұны арқылы үйымдасқан мұғал≥м мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас жүйес≥ рет≥нде көрсетуге болады. “әрбие жұмысының нег≥зг≥ м≥ндеттер≥:

- ұйымдастырушы (түрл≥ тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруды б≥лд≥ред≥);

- реттеуш≥ (тәрбиеш≥ мен тәрбиеленуш≥лер арасындағы қарым-қатынастарды реттеуд≥ көздейд≥);

- ақпараттық (тәрбиеленуш≥лерге б≥р жақты мәл≥мет беруден басқа да олардағы б≥л≥мдер≥не сүйенуд≥ талап етед≥, көмекш≥ мектепге қиын мәселе).

“әрбие жұмысының формаларын мақсаты мен бағыты бойынша және катысушылардың орны мен рол≥ бойынша ажыратуға болады. “әрбие жұмысын өтк≥зу уақыт мерз≥м≥ бойынша:

- қысқаша (б≥рнеше минуттан б≥рнеше сағатқа дей≥н);

- ұзақ (б≥рнеше күннен б≥рнеше аптаға дей≥н);

- дәстүрл≥ (жи≥, үйренш≥кт≥) түрлерге бөл≥енд≥.

јл келес≥ тәрбие сыныптан тыс жұмысын жетекш≥ әрекет арқылы мег≥зделген: оқу, еңбек, спорт, көркем өнерпаз т.б.

јрнайы мектепте тәрбие жұмысын жоспарлау тәрбиел≥к мақсаттарға жетуд≥ң нег≥зг≥ құралы. ∆оспар - тәрбие жұмысының мазмұны, өтк≥зу шарттарын, көлем≥н, уақытын белг≥лейт≥н құжат, оның қызмет≥:

4) бағыттау;

5) болжау беру;

6) ұйымдастыру мен реттеу;

7) бақылау мен қадағалау:

8) қайта жаңғырту (€ғни қажет болған жағдайда жоспар бойынша
тәрбие жұмысын қайта өтк≥зуге болады).

∆оспарлау 3 кезенд≥ қамтиды, олар:

1. ∆оспар жобасын әз≥рлеу;

2. Ұжыммен талдау, ұсыныстарды жинақтау, қарастыру;

3. Өзгер≥стерд≥ еңг≥зу, соңғы нұсқасын бек≥ту.

∆оспар мұғал≥мн≥ң шығармашылык мұмк≥нд≥ктер≥не және педагогикалық талаптарға сәйкес әз≥рленед≥. ѕедагогикада жоспарлардың келес≥ түрлер≥ кездесед≥:

1. ћазмұны мен көлем≥ бойынша -

- кешенд≥ (жалпы жоспар барлық бағыттар мен жұмыс түрлер≥н қамтиды);

- тематикалық (нақты б≥р бағытта, мысалы: ата-аналармен жұмыс);

- нақты затты (б≥р ≥с-шара туралы жоспар, мысал:ы сынып сағаты)

2.“әрбие процес≥н≥ң ұзақтығына байланысты -

- ұзақ мерз≥мге (б≥р жылға)

- б≥р кезенге (б≥р тоқсан)

- қысқа мерз≥мге (б≥р айға)

- шұғыл жоспар (б≥р күнге).

ƒәстүрл≥ мектептерде болашақ (перспективалық) жоспар (оқу жылына) және күнт≥збел≥к жоспарлармен қатар ата-аналармен әд≥стемел≥к жұмыс жасау жоспары кездесед≥.

—ыпыптағы тәрбие жұмысының жоспары

 

  “әрбие жұмысының мақсат-м≥ндеттер≥ Ќег≥зг≥ шаралар өтк≥зу мерз≥м≥ ∆ауап беруш≥ ќрындау белг≥с≥
           

—ыныптағы тәрбие жұмысынан ерекше мектептег≥ тәрбие жұмысының жоспары оқушылар, ата-аналар және мұғал≥мдермен жүрг≥з≥лет≥н бағыттарды қамтиды.

 

  “әрбие жұмысының мақсат-м≥ндеттер≥ Ќег≥зг≥ шаралар ќқушылармен жұмыс јта-аналармен жұмыс ћұғал≥мдер-мен жұмыс
           

“әрбие процес≥нде сабақтан тыс жұмысы аса манызды қызмет атқарады. Ѕұл жұмысты мұғал≥мдер мен тәрбиеш≥лер белсенд≥ түрл≥ әрекеттер арқылы ұйымдастырады. —абақтан тыс уақытында б≥л≥м беру, түзету м≥ндеттер≥ кешенд≥ түрде орындауға мүмк≥нд≥к туады.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5281 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—лабые люди всю жизнь стараютс€ быть не хуже других. —ильным во что бы то ни стало нужно стать лучше всех. © Ѕорис јкунин
==> читать все изречени€...

1411 - | 1374 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.032 с.