Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћектепке дей≥нг≥ арнайы б≥л≥м беру жүйес≥
ћемлекетт≥к мектепке дей≥нг≥ арнайы б≥л≥м беру жүйес≥ совет одағында XX ғасырдың 20-30 жылдары құрыла бастаған. Ѕ≥зд≥ң ел≥м≥зде алғашқы арнайы балабақшалар өткен ғасырдың 60-шы жылдарында ашылды.

70 жылдарда мектепке дей≥нг≥ арнайы б≥л≥м беру мекемелерд≥ң кеңейген жүйес≥ құрылды. ќларға:

- бөбекжай

- балабақша

- мектепке дей≥нг≥ балалар үйлер≥

- сонымен б≥рге жалпы балабақшадағы арнайы топтар.

—ол кезде арнайы б≥л≥м беру мекемелер≥н≥ң ғалымдарымен машықтандыру, мектепке дей≥нг≥ жастағы балаларды арнайы оқыту мен тәрбиелеуд≥ң нег≥зг≥ әд≥с Ц тәс≥лдер≥н табу жолдары, коррекци€лық оқыту әд≥стер≥ қабылданған. ќның бәр≥н қаз≥рг≥ жүйеде қолданылады.

ћектепке дей≥нг≥ арнайы мекемелерд≥ң қағидалары.

- арнайы мекемелерд≥ дамуындағы жетекш≥ кем≥ст≥г≥не қарай ≥р≥ктеп жинақтау. —оған сәйкес келес≥ мектепке дей≥нг≥ ұйымдардың типтер≥ бар:

1. есту≥нде ауытуы бар (ест≥мейт≥н және нашар естит≥н балалар)

2. көру≥нде ауытқуы бар (көрмейт≥н және нашар көрет≥н амблиопи€сы бар балалар)

3. сөйлеу т≥л≥нде кем≥ст≥ктер≥ (сөйлеу т≥л≥н≥ң жалпы дамымау,
тұтықпасы бар балалар)

4. зи€тында ауытқуы бар (ақыл-ойы кемтар)

5. т≥рек-кимыл қозғалысында ауытқуы бар балаларға арналған

- арнайы балабақшаларда жалпы балабақшаларымен салыстырғанда топтардағы бала саны аз (15 балаға дей≥н)

- мектепке дей≥нг≥ арнайы мекемелер штатына қосымша олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог, медициналық қызметкерлерд≥ң енг≥зу

- дефектологтар мен тәрбиеш≥лерд≥ң сабақтарын қайта бөлу, т≥л дамыту сабақтарын математикалық ұғымдарды қалыптастыру сабақтарын тәрбиеш≥лер емес, дефектологтардың жүрг≥зу≥

- сабақтарының арнайы түрлер≥н ұйымдастыру (есту қаб≥лет≥н≥ң қабылдауын дамытуға, көру қаб≥лет≥н дамытуға, кең≥ст≥кте бағдарлау сабақтары)

- мекемелер қызмет≥н≥ң тег≥н болуы.

јрнайы мекемелерд≥ң барлық жұмысы б≥р мақсатқа бағытталған отбасына дамуында ауытқуы бар баланы тәрбиелеуге көмектесу, оның потенци€лды мүмк≥нд≥ктер≥н дамыту.

Ѕаланы бөбекжайға тек 2 жастан, бала-бақшаға 3 жастан ғана беруге болатын. ≈рте жастағы балалар тек денсаулық сақтау ұйымының зей≥н≥нде ғана балатын және ешқашан психологи€лық - педагогикалық көмек ала-алмайтын.

ћамандырылған мектепке дей≥нг≥ мекемелер жүйес≥н≥ң құрылуы жалпы мектепке дей≥нг≥ б≥л≥м беру жүйес≥н≥ң ұйымдастыруына жағымды үлкен үлес қосты, б≥рақ арнайы мүмк≥нд≥ктерд≥ қажет етет≥н балалардың топтарына бұл онша қолайлы болған жоқ ед≥, және олар бөл≥нбеген ед≥.

 ей≥н ЂЅ≥л≥м туралыї б≥раз заңдар қабылданғаннан кей≥н осындай б≥л≥м беру мекемелер≥нде б≥раз өзгер≥стер болды және олар балаларға қолайлы ед≥, онда балалар мен олардың отбасы қажет психологи€лық Ц педагогикалық және медициналық-әлеуметт≥к көмек ала алады. ≈ң бастысы бұл - мектепке дей≥нг≥ б≥л≥м беру мекемелер≥.

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды тәрбиелеп отырған отбасы үш≥н балабақша бұл ең б≥р≥нш≥ден баласының толық дамуына жағымды жағдай ұйымдастырылған қолайлы мекеме.

 емтар балалардың көб≥ толықтырушы түрдег≥ балабақшалар мен аралас түрдег≥ балабақшалардың арнайы топтарында тәрбиеленед≥. ќсы мектепке дей≥нг≥ мекемелерде тәрбие мен б≥л≥м беру дамуында ауытқуы бар балалардың категори€сына қарай әз≥рленген ол арнайы түзетуш≥л≥к Цдамытушылық бағдарлама бойынша жүзеге асады.

“оптарды толықтыру баланың жасы мен кем≥ст≥к түр≥не байланысты:

- күрдел≥ сөйлеу бұзылыстары бар - 6 және 10 адам.

- 3 жастан жоғары фонетикалық-фонематикалық жет≥спеуш≥л≥г≥ бар балалар 12 адамға дей≥н.

- ест≥мейт≥ндер - 6 балаға дей≥н

- нашар ест≥мейт≥ндер 6-8 балаға дей≥н

- көрмейт≥ндер - 6 балаға дей≥н

- нашар көрет≥ндер, амблиопи€сы бар 6-10 балаға дей≥н

- т≥рек-қимыл аплараты бұзылған 6-8 балаға дей≥н

- зи€ты бұзылған 6-10 адамға дей≥н

- психикалық дамуы тежелген балалар 6-10 адамға дей≥н

- 3 жастан жоғары терең ақыл-ойы кем балалар 8 адамға дей≥н

- туберкулезд≥к интоксикаци€сы бар 10-15 адамға дей≥н

- көп ауыратын, созылмалы аурулары бар 10-15 адамға дей≥н

- күрдел≥ кем≥ст≥ктер≥ бар балалар 5 адамға дей≥н

- дамуында өзге ауытқулары бар 10-15 адамға дей≥н.

јрнайы мектепке дей≥нг≥ мекемелерд≥ң күн тәрт≥б≥не қатыса алмайтын балалар үш≥н қысқа мерз≥мд≥к көмек көрсету шаралары ұйымдастырылады. ќнда бала өз дамуына қажетт≥ психологи€лық-педагогикалық көмек ала-алады, ата-анасына баланы тәрбиелеу мен оқыту мәселес≥ бойынша кеңес бер≥лед≥.

ќтандық б≥л≥м беру аймағындағы өзгер≥стер мен елдердег≥ өзгер≥стерд≥ң салдарынан өзгер≥п отырады. ƒамыған мемлекеттерде арнайы мүмк≥нд≥ктер≥ шектеул≥ балаларды қалыпты дамыған балалармен б≥р≥кт≥руд≥ң (интеграци€ның) әртүрл≥ модельдер≥ қолдануда. »нтеграци€ иде€сын таратушы мамандардың ойы бойынша, қаз≥рг≥ жағдайда оларды қамтамасыз ету үш≥н мынадай жағдайлар қолайлы:

а) жалпы үлг≥дег≥ балабақшаларда мүмк≥нд≥ктер≥ шектеул≥ балаларды
арнайы топтар мен б≥рге жалпы топтарда б≥р≥кт≥р≥п арнайы қолдау
көрсету;

б) баланы дамытушы орталықтарды белсенд≥ ашу, онда барлық мектепке дей≥нг≥ мекемелерд≥ң тәрбиеленуш≥лермен түзетуш≥л≥к жұмыс жүрг≥з≥лед≥.

Әр бала үш≥н мектепке б≥л≥м алуға дайындық кезең≥не кешу дағдарыс болып саналатыны белг≥л≥. јрнайы б≥л≥м алуда ерекше қажетт≥л≥ктерд≥ талап етет≥н балалар үш≥н мұндай қызмет түр≥не бей≥мделу т≥пт≥ қиын болып табылады. —ондықтанда Ђбастауыш мектеп балабақшаї б≥л≥м беру мекемес≥ дамуында ауытқуы бар балалардың б≥л≥м мен тәрбие алуы үш≥н ең қолайлы мекеме болып табылады.

—онымен қатар, мүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балалар психологи€лық-педагогикалық және медициналық-әлеуметт≥к көмек талап етет≥н болатындықтан арнайы б≥л≥м беру мекемелер≥, мектеп-интернаттар мен арнайы мектептердег≥ мектепке дей≥нг≥ бел≥мдер, (топтардың) ашылылады.

јрнайы мектепке дей≥нг≥ б≥л≥м беруд≥ң мазмұның мемлекетт≥к стандарт пен арнайы балабақшалар бағдарламары қамтиды. Ѕұл жерде арнайы балабақшалар бағдарламаларына жаңа өзгер≥тер енг≥зу мәселес≥ өз өзект≥л≥ген б≥лд≥ред≥.

ћүмк≥нд≥г≥ шектеул≥ балаларды арнайы б≥л≥м беру мекемелер≥не ж≥беру психологи€лық-медициналық-педагогикалық комисси€ арқылы жүзеге асады. јта-аналары өз беттер≥мен ѕћѕ -ға бара апады. Ѕ≥рақ көб≥не олар емд≥к-алдын-алу мекемелер берген бағыты мен кеңес≥ бойынша барады.

 омисси€ баланың психологи€лық және дене дамуының жағдайы туралы қорытынды мен келешек кандай мекемеде б≥л≥м алатыны туралы нұсқамалар беред≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5393 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћогика может привести ¬ас от пункта ј к пункту Ѕ, а воображение Ч куда угодно © јльберт Ёйнштейн
==> читать все изречени€...

1366 - | 1338 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.