Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


јрнайы б≥л≥м беруд≥ ұйымдастыру формалары
ќқушылардың б≥л≥м мазмұның меңгеру процес≥ ұйымдастыру формасына байланысты. ƒидактикалық категори€ рет≥нде оқу процес≥н ұйымдастыру оқытудың мақсаттары, мазмұны, әд≥стер≥ мен құрал-жабдықтарына, оқушылардың даму ерекшел≥ктер≥не, олардың санына тәуелд≥.

ќқушылар санына, оқу уақыты мен орынына, ≥ске асыру тәрт≥б≥не орай оқу формасы әртүрл≥ формада ұйымдасады.

 емтар балалар мен жасөсп≥р≥мдерд≥ оқыту тәж≥рибес≥ тарихи жеке оқутыдан басталған. Қаз≥р уақытта әрб≥р нақтылы жағдай үш≥н арнайы оқыту әд≥стемел≥к тәс≥л≥н табу жеке түрде оқытуды анықтайды. Әдетте арнайы педагогикада жеке оқыту келес≥ жағдайларда жүзеге асады:

- оқушылар дамуындағы ауыр және көөтеген кем≥ст≥ктерге себепт≥ және оқытумен тәрбиелеу үш≥н тек жеке ықпал етуд≥ қажетс≥нет≥н кезде. —онымен қатар, танымдық процестерд≥ң ерекшел≥ктер≥ үзд≥кс≥з жеке дара психологи€лық-педагогикалық қолдауды, қадағалау мен бақылауды талап етет≥н кезде;

- оқыту процес≥нде бала дамуындағы өзгеш≥л≥к жеке дара арнайы психологи€лық, педагогикалық, логопеди€лық және түзетуш≥л≥к көмект≥ қажетт≥ болған жағдайда;

- денсаулығына байланысты бала үйде б≥л≥м алуға мәжбүр болған кезде. ∆алпы, жеке дара оқыту түр≥ мұғал≥мн≥ң б≥р оқушымен педагогикалық қатынасы арқылы жүред≥, бұл жерде жеке оқыту сабақтар 20-30 минут уақытында өтк≥з≥лу≥ ти≥с.

јрнайы б≥л≥м беруде жеке дара оқытудың жалғасы рет≥нде жеке дара-топтық оқыту формасы жүрг≥з≥лед≥. Ѕұл оқыту түр≥ жеке дара сабақтарында б≥ршама түзетуш≥л≥к әсер пайда болып, оны арықарай топта бек≥ту мақсатымен ұймдастырылады. ћысалы, түзету сабақтарында (т≥лд≥ дамыту, кең≥ст≥кт≥ бағдарлау т.б.) балалармен шағын топтарда жұмыс ≥стеу қажет. ќқытудың соңғы кезеңдер≥не таман, б≥р нәтижелерге қол жетк≥зген кезде жеке-дара топтық оқыту күрдел≥ кем≥ст≥г≥ немесе ауыр кем≥ст≥г≥ бар балалармен нәтижел≥ өтед≥.

јл оқытудың топтық формасы мақсатқа сәйкес орайласқан топтарда оқыту арқылы ұйымдасады. “оптық жұмыс ≥стеу арнайы сабақтарға жи≥ қолданылады. ћұнда балалар танымдық мүмк≥нд≥ктер≥не, оқу темп≥не түзеут-оқыту м≥ндеттер≥не байланысты топтарға б≥р≥гед≥. —ондай-ақ қандай тапсырманы орындау үш≥н балалар уақытша топқа б≥р≥ккен кезде топтық оқутуды пайдалануға болады.

“оптық оқыту балалардың түрл≥ әрекеттер≥н, оқуға деген қызығушылығын, ұжымдық әрекет ≥скерл≥г≥ мен тәрт≥п сақтау дағдысын практикалық түрде меңгеруге, сөйлеу, ойлау және карым-қатынас әрекеттер≥н дамытуға мүмк≥нд≥к беред≥. ∆ұппен, топпен жұмыс ≥стеу балаларды б≥рлесе оқытуды жүзеге асырады, өз бет≥мен жұмыс ≥стеу≥н, жауапкерш≥л≥г≥н, жолдастық сез≥м≥н, өзара көмек көрсету дайындығын дамытады.

ќқу процес≥н ұйымдастырудың ең нег≥зг≥, ти≥мд≥ формасы ол - сабақ. ∆алпы мектептег≥дей арнайы мектептег≥ сабақ таным әрекет≥мен б≥рге басқада дамытушы м≥ндеттерд≥ шешуге мүмк≥нд≥к беред≥.

—абақта мұғал≥м дәл белг≥ленген уақыт аралығында окушылардың тұрақты тобымен меңгерул≥ге ти≥с пән нег≥здер≥н қабылдауға ти≥мд≥ жағдайлар жасап, қажетт≥ жұмыс түрлер≥н, құрал-жабдықтары мен тәс≥лдер≥н қолданым, танымдық және басқа әрекеттерд≥ ұйымдастырады. Ѕұл оқыту түр≥ оқушыларды тәрбиелеп, шығармашылық қаб≥леттер≥н ашуға және дамуындағы ауытқушылыктарды түзетуге мол мүмк≥нд≥к беред≥. ћұғал≥м сабақ барысында м≥ндеттерге сәйкес жеке дара, топтық және толық сыныпппен жұмыс жүрг≥зед≥. —абақтың ерекшел≥г≥, б≥р≥нш≥ден, сынып тобының құрамы тұрақтылығында, ек≥нш≥ден, барлық оқушылардың оқуға деген мүмк≥нд≥ктер≥ мен дамуындағы кем≥ст≥ктер салдарынан пайда ерекшел≥ктер≥н ескере отырып оқу әрекетт≥н барлық кезендер≥н мұғал≥м басшылық етед≥; үш≥нш≥ден, окушылар б≥л≥мд≥ сабақ үст≥нде меңгеру≥нде.

јрнайы окытуды ұйымдастырудың косалкы формалары да арнайы мектептерге кең пайдаланылады, олар: факультатив сабақтары, оқу са€хаттар, семинар, зертханалык-практикалық сабақтар, үйдег≥ өз≥нд≥к жұмыстар.

‘акультатив сабақтары Ц оқу пәндер≥н оқушылар өз таңдауы және қызығуларына орай тереңдете оқуына арналады және б≥л≥мдер≥ң тереңдету м≥ндет≥н көздейд≥.

ќқу са€хаттар- әрқилы нысандар қоршаған дүние құбылыстарын оқушылардың т≥келей бақылап зерттеу мақсатымен өнд≥р≥с, мұражай, көрме, табиғат а€сына бару арқылы оқуды ұйымдастыру. Ѕұл сабақтар кемтар арнайы мектеп оқушылары үш≥н өте қажетт≥, өйткен≥ балалардың қоршаған орта туралы б≥л≥мдер≥ң кеңейтуге және болашақта әлеуметт≥к бей≥мделу≥не мол мүмк≥нд≥к беред≥.

—еминар оқу сабақтар- меңгер≥л≥п жатқан мәселелер, ба€ндамаларды ұжымдық талқылау түр≥нде өтед≥. Ѕұл сабақтар оқушылардың оқу-танымдық әрекет≥не көб≥не өз≥нд≥к жұмыстары нег≥з≥нде арнайы мектептерде жоғары сыныптарында ұйымдастырылады. јрнайы мектеп үш≥н бұл сабақтар жаңа түр. —еминар оқу сабақтары сыныпта және сыныптан жұмыс аралығындағы б≥рлест≥кт≥ сақтауға жол ашады. —еминар сабақтары оқу пәндерге деген қызығушылық пен шығармышылық қаб≥леттер≥н дамытады.

Үйдег≥ өз≥нд≥к жұмыс - сабақтан тыс уақытта б≥л≥мд≥ игеру процес≥н≥ң құрамдас бөл≥г≥. Ѕұл оқу түр≥ арнайы мектеп оқушылары үш≥н өте қажет, өз бет≥мен б≥л≥м алуға дағдыландыру жалпы қиын мәселе. Ѕұл жерде үзд≥кс≥з үй тапсырмасын толық түс≥нд≥ру, талқылау кей≥н м≥ндетт≥ түрде қадағалау мен бақылау қажет екен≥ң ұмытпау қажет.

 

2. јрнайы мектептег≥ сабақ

јрнайы мектептег≥ сабақта оқу процес≥н≥ң барлық компонентер≥ (мақсат-м≥ндеттер≥, б≥л≥мн≥ң мазмұны, принциптер≥, оқыту әд≥стер≥) толығымен жүзеге асырылады.

—абақ мұғал≥мн≥ң шығармашылық өңер≥ емес, ол нақты талапқа және б≥л≥м беру мақсат- м≥ндеттерге сәйкес ұйымдастырылатын жұмыс. —абақты дұрыс өтк≥зу үш≥н жалпы дидактикалық, әлеуметт≥к- педагогикалық, психологи€лық-педагогикалық, ұйымдастырушы, санитари€лық-гигиеналық жағдайларды қамтамасыз ету керек.

∆алпы дидактикалық жағдайлар нақты оқыту процес≥н қалай өтк≥зу шарттарын белг≥лейд≥, сабақта өтет≥н б≥л≥м мазмұнын, оған сәйкес сабаққа қойылатын м≥ндеттерд≥ анықтайды.

Ѕ≥л≥м беру м≥ндеттер≥ ғылыми нег≥зделген, б≥л≥м берет≥н оқу бағдарлама көлем≥ндег≥ б≥л≥мд≥ меңгерту, өм≥р сүру үш≥н қажетт≥ икемд≥л≥к пен дағдыларды қалыптастыруды қолдайды. —абақтағы б≥л≥м беру м≥ндеттер≥ үнем≥ оқушыларға арналған, өйткен≥ мұғал≥м оқушылар нен≥ меңгер≥п, үйрену≥ ти≥с екен≥н өз≥ анық б≥лу≥ ти≥с. ћысалы, сабақ тақырыбы: ек≥ таңбалы саңды б≥р таңбалы санға бөлу, сол сабақта мұғал≥м келес≥ м≥ндетт≥ орындайды, жүз көлем≥ндег≥ сандарды бөлуге үйрету (қалыптастыру, қайталау, бек≥ту, кеңейту), б≥р амалды есептерд≥ шығару дағдыларын қалыптастыру.

—абақтың тәрбиел≥к м≥ндеттер≥ өм≥рге деген дұрыс көз-қарасын қалыптастыру, жеке тұлғаның адамгерш≥л≥к, эстегикалық қасиеттер≥н тәрбиелеу, танымдық қызығушылын, шығармашылық қаб≥леттер≥н дамытуға жол ашады.

“үзету-дамыту м≥ндеттер≥ бала бойындағы алғашқы (б≥р≥нш≥л≥к реттег≥) кем≥ст≥кт≥ң салдарын жоюға, түзетуге және ек≥нш≥л≥к кем≥ст≥ктерд≥ң авдын алуға бағытгалған, €ғни ең жи≥ кездесет≥ндер, таным процестер≥н жэне сөйлеу т≥л≥ндег≥ кем≥ст≥ктерд≥ түзету. Ѕұл м≥ндеттерд≥ орындау ережес≥ нақты әрекеттерд≥ анықтау мен орындауын кадағалауды талап етед≥. ћысалы, зейн ауыткушылықтарын түзету үш≥н, " ≥м байқағыш", "Ќе артық" т.с.с атты ойын арқылы зей≥нн≥ң тұрақтылығын дамыту м≥ндет≥ сабақтағы түзету-дамыту м≥ндеттер≥н б≥р≥ болуы мүмк≥н.

—абаққа қойылған м≥ндеттерд≥ң нактылығы, түрл≥ әрекеттерд≥ң алмасуы, мұғал≥мн≥ң окушылар әрекет≥н бағалауның тәрт≥пт≥л≥к пен мәдениет≥н қалыптастырады.

јрнайы мектепте м≥ндеттерт≥ орындау үш≥н мұғал≥м оқушылардың ерекшел≥ктер≥н ескере отырып белсенд≥ таным әрекет≥н дамытуга бағытталған оқыту әд≥стер мен тэс≥лдер≥н үйлес≥мд≥ пайдалану мен қатар оқу тапсырмаларынын көлем≥ мен күрдел≥г≥н анықтай б≥лу≥ ти≥с.

—абақ барысында барлық м≥ндеттер өзара байланыста жүзеге асырылады.

Әлеуметт≥к-педагогикалық жағдайлар арнайы мектептег≥ мұғал≥мн≥ң жоғары кәс≥би б≥л≥кт≥л≥к деңгей≥н талап етед≥. Ѕұл жерде жалпы б≥л≥мд≥л≥к, дидактикалық, әд≥стемел≥к дайындық пен қоса сынып ұжымыда б≥л≥м алуға деген қызығушылығы қажет. Әлеуметт≥к-педагогикалық жағдайлар арнайы мектепте окыту процес≥н арнайы құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету≥н талап етед≥.

ѕсихологи€лық-педагогикалык жағдайлар оқытудың жогары нэтижес≥не жету үш≥н оқушылар бойында б≥л≥м алуға қызығушылын о€туды б≥лд≥ред≥. Ѕұл үш≥н арнайы педагогтар балалардың психикалық даму, жас, тұлғалық ерекшел≥ктер≥н жақсы б≥лу≥ қажет және өздер≥ кемтар балалармен жұмыс жасауға психологи€лық-педагогикалық тұрғыдан дайын болуы қажет. —абақ түрлер≥, құрамы

Әр б≥р сабақ нег≥зг≥ б≥рл≥ктерден құралады, олар: үй тапсырмасын тексеру, жана материалды түс≥нд≥ру, бек≥ту, кайталау, б≥л≥мд≥ тексеру, бағалау, сабақты қорытындылау. —абақ құрылымы - б≥р белг≥л≥ б≥р≥зд≥л≥кт≥ және өзара қарым-қатынасқа келген дәр≥с б≥рл≥ктер≥н≥ң байланыс тұтастығы. јл сабақтың түр≥ -белг≥л≥ б≥р сабақтар тобына тән б≥рл≥ктерд≥ң тұрақты үйлес≥мд≥л≥г≥н б≥лд≥ред≥.

∆алпы б≥л≥м берет≥н және арнайы сабақтар, сабақ түр≥не сәйкес құрылады. Ѕүг≥нг≥ дидактика сабақ түрлер≥н олардың басты сипатына орай топтастырады. ƒидактикалық мақсаттарға сәйкес сабақ түрлер≥:

- пропедевтикалық сабақтар;

- жана б≥л≥м, икем, дағдыларды қалыптастыру;

- б≥л≥м, икем, дағдыларды қайталау;

- б≥л≥м, икем, дағдыларды бек≥ту;

- б≥л≥мд≥ қорытындылау;

- б≥л≥м, икем, дағдыларды тексеру, бақылау.

јрнайы б≥л≥м беруде пропедевтикалық сабақтардың ек≥ түр≥н ажыратуыға болады. Ѕ≥р≥нш≥ түр≥ бастауыш сыныпта өтк≥з≥лет≥н сабақтар, олардың мақсаты - оқу материалын толық жүйеде меңгеруге да€рлау. ≈к≥нш≥ түрдег≥ пропедевтикалық сабақтар жалпы оқыту процес≥нде күрдел≥ оқу материалын меңгеру үш≥н арнайы дайындық рет≥нде өтк≥з≥лед≥. ∆алпы пропедевтикалық сабақтардың нег≥зг≥ мақсаты оқушыларды оқу материалын жақсы меңгеруге да€рлау.

∆аңа б≥л≥м, икем, дағдыларды қалыптастыру сабақтары тек жаңа мәл≥меттер мен жаңа икемд≥л≥к пен дағдыларды үйретуд≥ мақсат етед≥. Ѕұл сабақтын кұрылымы келес≥ б≥рл≥ктерден тұрады:

1. ѕсихологи€лық-педагогикалык да€рлық

2. ∆аңа оқу материалын ба€ндау

3. ћеңгер≥лген оқу материалын бек≥ту

4. Үй тапсырмасын беру

5. Ѕ≥л≥мд≥ бағалау

6. —абақты қорытындылау.

Ѕұл сабақтарда оқушылар өздер≥н≥ң б≥л≥м, икемдер≥н жаңа жағда€тта, тәж≥рибе жүз≥нде пайдалана б≥луге үйренед≥. ∆аңа оқу материалын мұғал≥м бағдарлама нег≥з≥нде жан-жақты талдап, ≥р≥ктеу ти≥с.

Әрине б≥л≥м, икем, дағдыларды б≥р сабақта толық, тұрақты қалыптастыру мүмк≥н емес, сондықтан келес≥ сабақ түр≥ арнайы мектептерде өтк≥з≥лед≥ - б≥л≥м, икем, дағдыларды бек≥ту сабағы, оның құрылымы:

1. ѕсихологи€лық-педагогикалық да€рлық

2. ќқу материалын қайталау

3. ћеңгер≥лген б≥л≥мдер≥н жет≥лд≥ру

4. Үй тапсырмасын беру

5. Ѕ≥л≥мд≥ бағалау

6. —абақты қорытындылау.

Ѕұл түрдег≥ сабақтарда көп жаттығулар пайдаланылады, арнайы әрекеттер ұйымдастырылады.

јрнайы мектепте б≥л≥мд≥ жалпылау және б≥р жүйеге келт≥ру бұрын меңгер≥лген б≥л≥мд≥ белсенд≥руге б≥р бер≥кт≥ жүйеге келт≥руге бағытталған. јл б≥л≥м жүйес≥н кұруға арнайы мектептег≥ окытудың ба€улығы жэне оқушылардың даму ерекшел≥ктер≥ (әс≥ресе, есте сақтау ерекшел≥ктер≥) кедерг≥ жасайды. —ондықтан бұл сабақтардын түзетуш≥л≥к маңызы зор. Құрылымы:

1. ѕсихологи€лық-педагогикалық да€рлық

2. ќқу материалын қайталау

3. Үй тапсырмасын беру

4. Ѕ≥л≥мд≥ бағалау

5. —абақты қорытындылау.

Ѕақылау сабақтары оқушылардың меңгерген б≥л≥м деңгей≥н анықтау мен шектелмейд≥. Ѕұл сабақтар мұғал≥мн≥ң пайдаланған оқыту әд≥стерд≥ң ти≥мд≥л≥г≥н керуге және кей≥ннен оқыту процес≥н жет≥лд≥руге мүмк≥нд≥к беред≥. Ѕақылау сабақтарында келес≥ әд≥стер жи≥ пайдаланылады: әңг≥мелесу тақырып бойынша, жазбаша практикалық тапсырмалар беру бақылау жұмыстарын өтк≥зу.

јрнайы мектептег≥ неғұрлым көп тараған сабақ түр≥ - аралас. Ѕұл сабақ жаңа оқу материалын шағын бөл≥ктермен бер≥лед≥ (басқа м≥ндеттерд≥ шешуге уақыт қалады), материалды есте сақтаудың ерекшел≥г≥ ти€нақты бек≥туд≥ талап етед≥; оқуға қызығушылыкты тудыру үш≥н түрл≥ әрекеттерд≥ пайдалану қажет және сабақта таным белсенд≥л≥к деңгей≥н дамытады. јралас сабақтын құрылымы:

1. ѕсихологи€лық-педагогикалық да€рлық

2. Үй тапсырмасын тексеру

3. ќқу материалын қайталау

4. ∆аңа оқу материалын ба€ндау

5. ћеңгерген б≥л≥мд≥ бек≥ту

6. Үй тапсырмасын беру

7. Ѕ≥л≥мд≥ бағалау

8. —абақты қорытындылау.

јралас сабақ құрылымы үнем≥ б≥рдей бола бермейд≥, сабак м≥ндеттер≥не, оқу материалынын күрдел≥г≥не тәуелд≥ кезендер орындары ауысуы мүмк≥н. ƒидактикалык м≥ндетке байланысты кейб≥р жағдайларда жаңа материалды ба€ндау нег≥зг≥ орынға ие болса, б≥рде кайталау мен жүйелеу маңызды орын алады.

јрнайы мектептерд≥ң өзгешел≥г≥ ол түзету сабақтары. “үзету м≥ндетгер≥ әр сабақта, сабактан тыс уакытта жүзеге асканына карамастан арнайы түзету сабақгар енг≥з≥лген. Ѕұл сабақтардын түрлер≥ арнайы мектеп оқушыларынын дамуындағы кем≥ст≥кке тэуелд≥. ћысалы, ест≥мейт≥н, нашар естийт≥н балалар оқитын мектептерде заттык-тәж≥рибел≥к окыту, дактильд≥ сөйлеуге үйрету, дыбысты қабылдауын дамыту, дыбыс айтуды қалыптастыру си€кты арнайы сабақтар өтед≥, олардың кұрылымында ерекшел≥ктер бар. Ѕарлық сабақтарда т≥лд≥ жаттықтыру, сезд≥ ест≥п қабылдауға арналған жаттығулар өз кезендер≥нде жүрг≥з≥лед≥.

 өру≥нде ауытқуы бар балалар үш≥н арнайы мектепке кең≥ст≥кт≥ бағдарлау, зи€тында ауытқуы бар балалар үш≥н таным әрекет≥н түзету сабақтары ұйымдастырылады.

јл оқу материалын өтк≥зу тәс≥л≥ бойынша сабақтар келес≥ түрде өтед≥:

- оқу са€хаттар;

- ақпарат құралдар арқылы өтк≥з≥лет≥н сабақтар (теле-бейне-компьютерл≥к құралдар).

јрнайы мектептег≥ сабақты талдау

јрнайы мектептег≥ оқыту процес≥н жет≥лд≥ру, оқу әрекет≥не барабар баға беру сабақты психологи€лык-педагогикалық тұрғыдан талдауға байланысты. —абақты психологи€лық-педагогикалық талдаудың өзгеше тәс≥лдер≥ оқыту процест≥ң түзету-дамыту бағытын ескеруд≥ талап етед≥.

—абақты психологи€лык-педагогикалық талдау сабаққа койылған м≥ндеттер орындалуын қадағалуымен б≥рге оқушылар ерекшел≥ктер≥н ескеруд≥ талап рет≥нде қарастырады.

—абақты талдау барысында ең басты құрылымын қарау. —абақтағы б≥рл≥ктер ретт≥г≥, оның ти≥мд≥л≥г≥, жасалған әрекеттерд≥ң ұйымдасуы талдау қажет.

—абақтағы б≥л≥м мазмұның талдау үш≥н арнайы б≥л≥м берет≥н бағдарламаға және б≥л≥м беру м≥ндеттерге сәйкест≥г≥н анықтау қажет. Ѕұл талдау кезде арнайы түзету м≥ндеттерд≥ң орындалуын қадағалау жауапты мәселе.

јл сабақтың дамытушы қызмет≥не оқушылардың таным әрекет≥н белсенд≥ру деңгей≥н қарастыру арқылы баға бер≥лед≥, әс≥ресе арнайы оқытудың ерекшел≥ктер≥н толығымен ескеру қажет.

—абақтың тәрбиел≥к мән≥н бағалау оқу барысында оқушылар арасындағы қарым-қатынасты, балалардың адамгерш≥л≥к қасиеттер≥н≥ң қалыптасуын бақылау аркылы мүмк≥н.

—онымен қатар, сабақтағы пайдалынған оқыту әд≥стерд≥ң ти≥мд≥л≥г≥н анықтау мен талдауға көп мүмк≥нд≥к беред≥. —абақтағы оқу жұмысынын ұйымдасуы да маңызды көрсетк≥ш болып табылады (сынып тобымен, топтық, жеке).

јрнайы мектептег≥ сабақта әр оқушының жеке дара ерекшел≥ктер≥н ескере отырып, арнайы ықпал ету, жол табу мұғал≥мн≥ң шеберл≥к пен кәс≥би б≥л≥м деңгей≥н б≥лд≥ред≥.

≈рекше сабақ үст≥нде үй тапсырмасына да көң≥л бөлу қажет, тақырыпқа сәйкест≥г≥, күрдел≥г≥ мен орындау мүмк≥нд≥ктер≥н ескеру.

—абақтың сыртқы көр≥н≥с≥ - ол мұғал≥м мен оқушылар арасындағы түс≥нуш≥л≥к, сыйластық пен жақсы көң≥л. ћұғал≥м педагогикалық этика кәс≥би деонтологи€ ережелер≥н үнем≥ ұмытпай орындауға ти≥с.

—абақты талдау кезде, оның сабақ жүйес≥нде орның анықтау маңызды. “ек "жақсы" сабак немесе "жаман" сабақ, "ұнамады" деген баға беруден бас тарту керек. Өйткен≥ әр сабақ арқылы мұғал≥мн≥ң б≥л≥м деңгей≥н жет≥лд≥руге болады.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 4974 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © »осиф Ѕродский
==> читать все изречени€...

1666 - | 1603 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.038 с.