Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ћеуметтану пәнiнен эсселер тақырыбы
 

 • Әлеуметтану және қоғам
 • ќ. онттың әлеуметт≥к доктринасы
 • √.—пенсерд≥ң әлеуметт≥к доктринасы
 • ћаркст≥к социологи€ның артықшылықтары мен кемш≥л≥ктер≥
 • —оциологи€дағы психологи€лық бағыт
 • ¬.ѕаретоның социологи€лық теори€сы
 • ѕ.—орокинның социологи€лық ойлары
 • Ёмпирикалық социологи€ның қалыптасу ерекшел≥ктер≥
 • —оциологи€дағы фрейдизм мен неофрейдизм
 • 1920-1930 жж. кеңест≥к социологи€лық ғылымның қалыптасуы
 • 1960-1980 жж. кеңест≥к социологи€ның қайта жандануы мен дамуының ерекшел≥ктер≥
 • Қаз≥рг≥ кездег≥ социологи€лық парадигмалар.
 • Әлеуметт≥к және социологи€лық заңдар
 • ћикро және макросоциологи€ның ерекшел≥ктер≥
 • Ғылыми дискусси€лардағы әлеуметт≥к прблемасы
 • —оциологи€ және бил≥к
 • —оциологи€лық б≥л≥мн≥ң спецификасы
 • —оциологи€ның нег≥зг≥ функци€лары,оны қолданудың нег≥зг≥ сфералары
 • XXI ғасыр табалдырығындағы социологи€: зерттеулерд≥ң жаңа бағыттары
 • —оциологи€: ол не б≥лед≥ және не ≥стей алады
 • ќ. онт қоғам эволюци€сының үш кезең≥ туралы
 • Ќ.Ѕерд€ев тарих пен прогрест≥ң мән≥ туралы
 • “.ѕарсонс қаз≥рг≥ қоғамдар жүйес≥ туралы
 • Қоғам әлеуметт≥к өм≥рд≥ң субъект≥с≥ рет≥нде
 • Қоғам социомәдени жүйе рет≥нде
 • Қоғамның әлеуметт≥к құрылымы және оның нег≥зг≥ элементтер≥
 • ћакс ¬ебер: класс, статус, парти€.
 • ѕ.—орокинның әлеуметт≥к стратификаци€ концепци€сы
 • Әлеуметт≥к теңс≥зд≥кт≥ң қаз≥рг≥ кездег≥ формалары
 • “еңс≥зд≥к әд≥летт≥ болуы мүмк≥н бе?
 • Әлеуметт≥к стратификаци€ әлеуметт≥к теңс≥зд≥кт≥ң модел≥ рет≥нде
 • ≈р адамдар мен әйел адамдардың әлеуметт≥к статусы
 • Қазақстанда Ђжаңа қазақтарї бар ма?
 • Әлеуметт≥к бедел
 • Қазақстандағы және дамыған капитализм елдер≥ндег≥ жұмыссыздың әлеуметт≥к статусы
 • Ёлиталар теори€сы стратификаци€лық зерттеулерд≥ң ерекше бағыты рет≥нде
 • јшық қоғам- тең мүмк≥нд≥ктер қоғамы ма?
 • Қазақстан қоғамының құрылымындағы маргиналдар
 • Ѕосқындардың құқықтары мен ерк≥нд≥ктер≥н қамтамасыз ету әлеуметт≥к проблема рет≥нде
 • Қоғамдағы әлеуметт≥к прцестерге социологи€лық талдау (әлеуметт≥к мобильд≥л≥к, интнграци€ және дифференциаци€)
 • Қазақстан қоғамының әлеуметт≥к құрылымы және оның даму тенденци€лары.

Ёссе қалай жазылады?

Ёссе деген≥м≥з (фр. т≥л. essai -тәж≥рбие, лат.т. exagium - құрау) - философи€лық, әдеби, тарихи, публицистикалық, әлеуметтанулық, са€си және тағы басқа саладағы ғылыми емес, автордың жеке көзқарасын б≥лд≥рет≥н прозалық мәт≥н. ∆анр рет≥нде енг≥зген 1580 ж. ћишель ћонтень болатын, ал Ђэссеї сөз≥н б≥р≥ш≥ рет қолданып, осы жанрда 1597 жылы ‘ренсис Ѕэкон к≥таптарын жазып шығарды.

Ёссе ек≥ге бөл≥нед≥: 1) субъективт≥; нег≥зг≥ мақсаты Ц авторды жан жақты ашу, таныту. 2) объективт≥; нег≥зг≥ мақсаты Ц белг≥л≥ б≥р ғылыми тақырып бойынша автордың көзқарасын ашу, таныту. Қолданылуына қарай: әдеби жанрда, б≥л≥мд≥ бақылау әд≥с≥ рет≥нде, батыс елдер≥нде ∆ќќ-ға түсуде талап ет≥лед≥. ∆азылу көлем≥: 500 сөз, 1-2 беттен 20 бетке дей≥н.

Ёссе жазу кезеңдер≥: ѕроблеманы анықтау -ойлануЦжоспарлау ЦжазуЦтексеру

Ё——≈ жазу барысында қатаң сақталынуы ти≥с “јЋјѕ“ј–:

 

 • ∆еке көзқарастың көр≥н≥с≥
 • ‘акт≥л≥ дәлелдер (аргументтер)
 • “еоретикалық нег≥здеме
 • “ерминдерд≥ қолдану
 • ÷итаталарды келт≥ру
 • Әртүрл≥ көзқарастарды мысалға алу
 • Ћогикалық заңдылықтың сақталынуы
 • —алыстыру және қорытындылау әд≥стер≥н қолдану
 • —ауаттылық (пункт., орфогр.)
 • ёмор, сарказм

 

Ёссен≥ң жазылу құрылымы:

1.  ≥р≥спе. “ақырыптың нег≥зг≥ мән≥ мен нег≥здемес≥ тезис түр≥нде көрсет≥лед≥.

2. “ақырыпты дамыту: “ақырыпқа сәйкес бар б≥л≥м≥ң≥збен: теори€, факт≥лер, иде€, ақпараттар, паралелдеу, аналоги€, ассоцаци€, теңеу, сұрақтар қою, т.б. қолданып, дәлелдейс≥з (аргументаци€).

3. Қорытынды. ∆алпылау мен аргументтер≥ң≥зд≥ң логикалық қорытындысы. Ђ“оқсан ауыз сөзд≥ң тобықтай түй≥н≥Ф.

∆и≥ кездесет≥н қател≥ктер:

Ц ѕроблема ашылмайды.

Ц јвтордың жеке позици€сы көр≥нбейд≥.

Ц “еоретикалық нег≥здемес≥ жоқ.

Ц “ерминдерд≥ орынсыз, сауатсыз қолдану.

Ц “ым қарапайым өм≥рд≥ң мысалдары көп.

Ц јуызек≥ сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздер.

Ц  елт≥р≥лген мысалдар автор позици€сына қайшы.

Ц Қорытындылау, түй≥н шығару деген жоқ.

Ц Ћогиканың болмауы.

Ћеуметтану пән≥нен

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1017 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћучша€ месть Ц огромный успех. © ‘рэнк —инатра
==> читать все изречени€...

1327 - | 1264 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.