Лекции.Орг


Поиск:
Пәнді оқу барысындағы студенттер қалыптастыруға тиіс жайлар мен дағдылар
Азақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті» ШЖҚ РМК

Леуметтану кафедрасы

 

БЕКІТЕМІН

«Л.Н. Гумилев атындағы

Еуразия ұлттық

университеті» ШЖҚ РМК

Әлеуметтік ғылымдар

факультетінің деканы, ф.ғ.д., профессор А.Ж.Шәріп.

_______________________

________________2014 ж.

 

 

ALE ӘЛЕУМЕТТАНУ

(оқу жұмыс жоспарына сәйкес пәннің коды мен толық атауы)

 

_ Әлеуметтанулық емес мамандықтардың студенттеріне арналған

(мамандық атауы және шифры)

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДIСТЕМЕЛIК КЕШЕНІ

 

Астана

СИЛЛАБУС

 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Әлеуметтік ғылымдар факультеті, әлеуметтану кафедрасы

1. Оқытушының аты-жөні: Бурбаева Перизат Төлеуғалиқызы, ә.ғ.к., аға оқытушы. 70 95 00 (35 108)– әлеуметтану кафедрасы

Ғылыми зерттеу бағыты: Жалпы әлеуметтану, жастар әлеуметтануы, отбасы әлеуметтануы, демография

2. Пәннің аты: Әлеуметтану

Пәннің коды: ALE 1108

3. Оқу пәнінің жүргізілетін уақыты мен орны: кесте бойынша

Семестр: мамандықтардың оқу жоспарына сәйкес

Аудитория: кесте бойынша

4.Пререквизиттер: тарих, философия, экономикалық теория негіздері

Постреквизиттер: мәдениеттану, саясаттану

 

5.Оқу пәнінің сипаттамасы

5.1. Оқу пәнінің бағыты. Әлеуметтану қоғамды, ондағы байланыстар мен қатынастардың құрылымын зерттейді. Адамдардың, топтар, таптардың өзара байланыстарын, олардың әлеуметтік институттармен байланыстарын түсіндіреді. Қоғамдағы қалыптасқан, пайда болған күрделі байланыстар мен қарым-қатынастарға сипаттама береді, қоғам өміріндегі бүкіл құбылыстарды анықтап, тиісті шешім, даму жолдарын көрсетіп беріп отырады.

5.2. Пәнді оқытудың мақсаты. Студенттердің санасында қоғам мен оның құрылымы жайлы, ондағы әлеуметтік құбылыстар мен байланыстар жайлы дұрыс ғылыми көзқарас қалыптастыру. Оларды бүгінгі таңдағы қоғамда болып жатқан өзгерістермен таныс ете отырып, ол өзгерістерге талдау жасап, жеке тұлға ретінде баға беруге баулу.

5.3.Пәнді оқытудың міндеттері. Студенттері әдістемелік және дүниетанымдық жағынан қоғамды тану мәселесін көтергенде қазіргі кезде қолданып жүрген жаңа көзқарас, теория, тәсілдермен таныстыру:

· әлеуметтану ғылымының қалыптасу логикасын айқындап көрсету, қоғамның тарихи дамуын түсіндіретін түрлі талаптарды талдап түсіндіру;

· қоғамдағы теңсіздікті, таптық бөліністердің себебін ашып көрсету, оларды азайту жолдарын қарастыру;

· әлеуметтанудағы макро, микро, орта деңгейде теорияларға талдау жасап, оларды іс жүзінде қолдануға үйрету:

· әлеуметтік институттар мен индивидтер арасындағы байланыстарға бақылау жасап, реттеп отыру.

Пәнді оқу барысындағы студенттер қалыптастыруға тиіс жайлар мен дағдылар.

· Әлеуметтану ғылымының қалыптасу логикасын айқындап көрсету, қоғамның дамуын түсіндіретін түрлі әлеуметтанымдық концепцияларды талдап түсіндіру;

· Қоғамдағы теңсіздікті, жіктік, таптық бөліністердің себебін ашып көрсету, оларды әлеуметтік әділеттілік принципі арқылы шешілу жолдарын түсіндіру;

· әлеуметтанудағы макро, микро, орта деңгейдегі теорияларға талдау жасап, оларды іс жүзінде қолдануға үйрету.

5.5. Пәнді оқытудың жоспары:

Апта № Тақырыптың аты Оқуды ұйымдастыру формасы және сағат саны БӨЖ тапсырмалары
1. Әлеуметтанудың объектісі және пәні Шолу дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.) БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Әлеуметтану қоғам туралы ғылым. Әлеуметтанудың қазіргі қоғамдағы маңызы.
2. Әлеуметтану ғылымының даму тарихы Дәріс (1 сағ.), проблемалық семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Түркітілдес халықтардың әлеуметтік-философиялық идеялары. 9-13 ғ. Қазақ даласының ойшылдарының еңбектерінің идеялық мазмұны. 19-20 ғасырдағы Қазақстанда әлеуметтік-рухани ойдың қалыптасуы мен даму кезеңдері.  
3. Қоғамның әлеуметтік құрылымы Проблемалық дәріс (1 сағ.), семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Қоғамдардың жіктелуі
4. Әлеуметтік стратификация және әлеуметтік мобильділік Проблемалық дәріс (1 сағ.), семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Әлеуметтік стратификация теориясы және оның мәні Әлеуметтік мобильділік және оның түрлері. Қазіргі Қазақстандағы әлеуметтік стратификация мен әлеуметтік мобильділік процесі.
5. Әлеуметтік институттар Дәріс (1 сағ.), семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Институттану процесі және институттардың дамуы Әлеуметтік институттардың функциясы және ерекшеліктері.
6. Тұлға әлеуметтануы Дәріс (1 сағ.), семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) З.Фрейд теориясындағы жасөспірімдік тұлғаның даму ерекшеліктері. Э.Эриксон бойынша тұлғаның дамуындағы өмірлік жолдың фазалары.
7. Девиантты мінез-құлық әлеуметтануы Дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Э.Дюркгеймнің аномия теориясын талдау. Р. Мертонның ауытқушылық мінез-құлық типологиясы. Т.Селлиннің мәдениеттің конфликт теориясы. Э.Фромм әлеуметтік сипат және адамдық деструктивтік туралы. З.Фрейд теориясындағы социо-психогенетикалық конфликт.
8. Отбасы әлеуметтануы Дәріс (1 сағ.), практикалық сабақ (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Неке мен отбасының эволюциялық өзгеруі. Некенің формалары. Отбасының функциялары.
9. Экономикалық әлеуметтану Проблемалық дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) «Экономикалық сана» «Экономикалық ойлау» «Экономикалық ғадет»
10. Әлеуметтік шиеленістер Проблемалық дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Әлеуметтік шиеленістердің себептері, атқаратын қызметтері және жіктелуі. Әлеуметтік шиеленістердің дамуындағы сатылар. Шиеленістердің алдын алу мәселесі және шешу жолдары.
11. Мәдениет әлеуметтануы Дәріс (1 сағ.), практикалық сабақ (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Бұқаралық мәдениет және контрмәдениет. Жастар субмәдениеті. Субмәдениеттілік факторлары.
12. Дін әлеуметтануы Проблемалық дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Қоғамдық өмірдегі дін және діннің құрылымы. Діншілдік типологиясы.
13. Этникалық әлеуметтану Проблемалық дәріс (1 сағ.), белсенді семинар (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Нарықтық экономика жағдайындағы ұлтаралық қатынастар. Ұлттық сана және оның қалыптасуы
14. Басқару әлеуметтануы Дәріс (1 сағ.), практикалық сабақ (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Басқару стильдері және оларды қолдану стратегиясы. Басқарудағы билік пен ықпал ету. Басқарудағы көшбасшылық. Ұйымдастырушылық мәдениеті.
15. Эмпирикалық әлеуметтану Дәріс (1 сағ.), практикалық сабақ (1 сағ.), БОӨЖ (2 сағ.), БӨЖ (2 сағ.) Сұрау. Интервью. Контент-талдау. Эксперттік сұрау. Эксперимент. Бақылау.
  БАРЛЫҒЫ - 90          
             

 

6) Негізгі және қосымша әдебиеттер тізімі:

6.1. Негізгі әдебиеттер:

1.М.М.Тажиннің ред.Социология. Т 1-2, Астана, 2004

2.Ш.Карабаев. Әлеуметтану негіздері. Алматы, 2009

3.А.Т.Забирова, Практикалық әлеуметтану, Астана, 2011

4.А.И.Икенов, А.Д.Жүсіпова. Әлеуметтану негіздері. Алматы, 2004

5.Б.Ж.Смағамбет. Шетелдік әлеуметтану тарихы. Астана, 2010

6.А.Н.Болатова, және т.б. Әлеуметтану. Алматы, 1998

7.А.Х.Тұрғынбаев. Әлеуметтану: лекциялар курсы. Алматы: Білім, 2001

8.Т.Ж.Калдыбаева Білім социологиясы. Алматы, 1997

9.Э.Гидденс Социология. М: Эдиториал, УРСС, 1992

10.С.С.Фролов. Социология. Москва, 1994

11.Г.Е.Зборовский. Общая социология. Москва, 2004

12. Г.Е.Зборовский. История социологии. Москва, 2004

13.Большой социологический словарь. М: 1999

6.2. Қосымша әдебиеттер:

1.М.С.Аженов, К.Ү.Биекенов Экономическая социология. Алматы, 2002

2.Н.А. Аитов. Социология труда. Алматы, 1997

3.К.Г.Габдуллина. Социология. Алматы, 1997

4.М.С.Аженов, М.С.Садырова. Қоғамның әлеуметтік құрылымы. Алматы, 2002

5.К.Г.Габдуллина. Құқық социологиясы. Алматы, 2003

6.З.Ж.Жаназарова. Современная семья в Казахстане и ее проблемы. Алматы, 2004

7. М.С.Аженов, М.С.Садырова. Кедейлік социологиясы. Алматы, 2004

8.А.Т.Забирова. Этносоциология. Астана, 2008

9.Р.С.Салыкжанов. Политическая культура студентческой молодежи, Астана, 2010

10.Г.С.Абдирайымова.Ценностные ориентации современной молодежи. Алматы, 2005

11.Г.О.Абдикерова. Социализация современной личности. Алматы, 2005

12. В.И. Добреньков, А.И.Кравченко. Методы социологического исследования. Москва, 1994

13.П.А.Сорокин. Человек. Цивилизация. Общество. М: 1992

14. Штомпка П. Социология социальных изменений. М: 1996

15. Арутюнян Ю.В., Дробижева Л.А.. Этносоциология. М: 1998

 

Білімді бағалау

Аудиториялық сабақтар барысында ағымдық бақылау, БӨЖ тапсырмаларының орындалу сапасын бақылау; коллоквиум және бланкілік тестілеу формасында екі аралық бақылау; компьютерлік тестілеу формасындағы қорытынды аттестаттау жоспарлануда.

Ағымдық бақылау - 20%

БОӨЖ және БӨЖ тапсырмаларын бақылау - 20%

Ағымдық бақылау:

Коллоквиум - 10%

Бланкілік тестілеу - 10%

Ағымдық және аралық бақылау - 60%

Қорытынды бақылау - 40%

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-11-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 805 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Человек, которым вам суждено стать – это только тот человек, которым вы сами решите стать. © Ральф Уолдо Эмерсон
==> читать все изречения...

1295 - | 1218 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.