Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћета та завданн€ навчальноњ дисципл≥ни
 

1.  урс м≥жнародного приватного права здатен повноц≥нно реал≥зувати св≥й потенц≥ал ≥ з≥грати д≥йову роль т≥льки в т≥й частин≥ системи соц≥огуман≥тарноњ осв≥ти, котра в≥дноситьс€ до профес≥ональноњ п≥дготовки у вищ≥й школ≥ висококласних спец≥ал≥ст≥в по праву. –азом з тим, не можна забувати про те, що без вивченн€ курсу м≥жнародного приватного права повноц≥нна п≥дготовка юрист≥в у ви≠щ≥й школ≥ неможлива в принцип≥.

ѕод≥бне значенн€ м≥жнародного приватного права обумовлене €к реал≥€ми сучасного св≥ту (зрослою к≥льк≥стю та зм≥ною €кост≥ р≥зноман≥тних можливих зв'€зк≥в), так ≥ властивими т≥льки м≥жнародному приватному пра≠ву специф≥чними та ун≥кальними предметом ≥ методами регулюванн€.

 р≥м того, м≥жнародне приватне право виступаЇ в рол≥ комплексноњ правовоњ науки, котра знаходитьс€ на меж≥ в≥тчизн€ного та ≥ноземного приват≠ного права, компаратив≥стики, м≥жнародного цив≥льного процесуального права, права м≥жнародноњ торг≥вл≥, регулюванн€ прав людини, м≥жнародного публ≥чного пра≠ва. “им самим м≥жнародне приватне право Ї т≥Їю сферою знань, котра лог≥чно Ђв≥нчаЇї процес п≥дготовки юрист≥в ≥, б≥льш того, дозвол€Ї њм подивитись на ран≥ше вивчен≥ галуз≥ права по-новому, зрозум≥ти њх взаЇмозвТ€зок, що дуже важливо, усв≥домити правила взаЇмод≥њ нац≥ональних правових систем р≥зних держав.  р≥м того, вивченн€ м≥жнародного приват≠ного права спри€Ї виробленню поваги до правових систем ≥ноземних держав та њх знанню, що веде до пл≥дного сп≥вроб≥тництва м≥ж ними, розвитку м≥жнародного цив≥льного ≥ торгового об≥гу.

Ќарешт≥, вивченн€ м≥жнародного приватного права зважаючи на його складн≥сть та на€вн≥сть в ньому альтернативних способ≥в вир≥шенн€ правових проблем спри€Ї розвитку лог≥ки та стрункост≥ мисленн€, уважност≥ при зд≥йсненн≥ правового анал≥зу, оволод≥нню дедукц≥Їю та ≥ндукц≥Їю, використанню анал≥тичного ≥ синтетичного метод≥в м≥ркуванн€, збагаченню культури усноњ ≥ письмовоњ мови, знанн€м ≥ноземноњ специф≥чноњ юридичноњ терм≥нолог≥њ.

2. «нанн€ про м≥жнародне приватне право необх≥дн≥ вс≥м, хто навчаЇтьс€ за спец≥альн≥стю Ђправознавствої та Ђм≥жнародне комерц≥йне правої Ц вс≥м тим, хто в подальшому буде займатись правозастосовною практикою в своњй профес≥йн≥й д≥€льност≥. ѕри будь-€кому в≥дношенн≥ до регулюванн€ м≥жнародного цив≥льного та торгового об≥гу, а також вир≥шенн≥ питань правового регулюванн€ зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥€льност≥ нац≥ональних в≥тчизн€них п≥дприЇмств та орган≥зац≥й знанн€ з м≥жнародного приватного права необх≥дн≥. ѕри цьому знанн€ з даноњ навчальноњ дисципл≥ни не т≥льки допоможуть названим особам знайти в≥дпов≥д≥ на специф≥чн≥ юридичн≥ питанн€ (або знайти в≥дпов≥дне джерело ≥нфор≠мац≥њ), але пор€д з цим будуть також спри€ти широт≥ њх кругозору, лог≥ц≥ та культур≥ мисленн€, поваз≥ до правових культур ≥нших народ≥в, утвердженню в ”крањн≥ принципу захисту набутих за кордоном прав, стимулюванню м≥жнародного цив≥льного ≥ торгового об≥гу в ц≥лому ≥ все б≥льшоњ ≥нтеграц≥њ в нього ”крањни.

ћетою навчальноњ дисципл≥ни Ђћ≥жнародне приватне правої Ї вивченн€ студентами пон€т≥йного та категор≥ального апарату м≥жнародного приватного права, його основних ≥нститут≥в ≥ складенн€ у€вленн€ щодо п≥дгалузей даноњ складноњ галуз≥ права.

«авданн€. як в≥домо, м≥жнародне приватне право виникло на з≥ткненн≥ багатьох галузей права конкретних нац≥ональних правопор€дк≥в у випадках, коли обТЇктом правового регулюванн€ виступають правов≥дносини, що ускладнен≥ так званим Ђ≥ноземним елементомї, внасл≥док чого два (або б≥льше) правопор€дки вступають в конфл≥кт м≥ж собою. “ому вивченн€ курсу повинно бути нац≥лене на вир≥шенн€ дек≥лькох складних завдань.

ѕо-перше, студенти повинн≥ отримати ч≥тке у€вленн€ про основн≥ принципи та методи правового регулюванн€ в≥дпов≥дних правов≥дносин у нашому нац≥ональному законодавств≥. ѕо-друге, њм сл≥д знати, €к≥ з цих правов≥дносин врегульован≥ у м≥жнародному приватному прав≥ на п≥дстав≥ застосуванн€ пр€мого (ун≥ф≥кованого) методу, та в €к≥й м≥р≥ нац≥ональне законодавство в≥дпов≥даЇ цим м≥жнародно-правовим вар≥антам р≥шень. ѕо-третЇ, вони повинн≥ визначити коло питань, €к≥ сл≥д вир≥шувати на п≥дстав≥ застосуванн€ кол≥з≥йного методу та знати основн≥ кол≥з≥йн≥ привТ€зки, за допомогою €ких зазначен≥ питанн€ вир≥шуютьс€.

ƒо того ж, за специф≥кою м≥жнародного приватного права, студенти повинн≥ пост≥йно мати на уваз≥ питанн€, повТ€зан≥ ≥з захистом прав наших сп≥вв≥тчизник≥в за кордоном, а також питанн€ стану та забезпеченн€ в ”крањн≥ прав ≥ноземц≥в та ос≥б без громад€нства, ≥ноземних юридичних ос≥б та м≥жнародних орган≥зац≥й у випадках, коли перерахован≥ види субТЇкт≥в вступають у правов≥ в≥дносини, що складають обТЇкт регулюванн€ м≥жнародного приватного права.

√оловним завданн€м курсу сл≥д вважати складанн€ у студент≥в у€ви стосовно тих п≥дгалузей м≥жнародного приватного права, що знаходитьс€ у процес≥ ≥нтенсивного розвитку, привитт€ њм навик≥в анал≥тичного п≥дходу до основних ≥нститут≥в м≥жнародного приватного права, вм≥нн€ сп≥вставл€ти загальн≥ тенденц≥њ розвитку цих ≥нститут≥в з≥ станом нашого нац≥онального законодавства та визначити нагальн≥ потреби та можлив≥ шл€хи њх вир≥шенн€ у процес≥ вдосконаленн€ нашого нац≥онального права.

ѕрограма курсу ор≥Їнтована на викладанн€ найб≥льш поширених проблемних ситуац≥й, €к≥ виникають у св≥тов≥й та нац≥ональн≥й практиц≥ застосуванн€ певних норм м≥жнародного права, виробленн€ у студент≥в творчого анал≥тичного п≥дходу до розв'€занн€ таких ситуац≥й, вм≥нню ретельного аргументуванн€ вар≥ант≥в р≥шень, що пропонуютьс€.

ќдночасно маЇтьс€ на мет≥, н≥ в €кому раз≥ не принижуючи того, що дос€гнуто ”крањною за часи незалежност≥, запоб≥гти складенню у€ви про те що в нашому нац≥ональному законодавств≥ вс≥ проблемн≥ питанн€ вже вир≥шено. ƒопомогти розвитку у студент≥в розумного критичного ставленн€ €к до всього того, що перейшло нам у спадщину в≥д рад€нських час≥в, так й до нових законодавчих напрацювань.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 313 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

1294 - | 1274 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.