Лекции.Орг

Поиск:


Тема 5. Попит і пропозиція їх взаємовідносиниДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ

МІКРОЕКОНОМІКА

 

 

Київ – 2014

 

ЗМІСТ

1.Тематичний план дисципліни………………………………………………….2

2. Курс лекцій……………………………………………………………………..3

Тема 1.Предмет і метод мікроекономіки………………………………..3

Тема 2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача…………31

Тема 3.Ординалістська теорія поведінки споживача………………….40

Тема 4.Аналіз поведінки споживача …………………………………...50

Тема 5.Попит і пропозиція їх взаємовідносини…………………..........61

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства………………………..83

Тема 7.Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника..92

Тема 8.Витрати і результати виробництва…………………………….107

Тема 9. Ринок досконалої конкуренції…………………………………118

Тема 10.Монопольний ринок…………………………………………...136

Тема 11.Олігополія та монополістична конкуренція…………………155

Тема 12.Ринок факторів виробництва…………………………………177

Тема 13. Загальна ринкова рівновага та економіка добробуту……….200

Тема 14. Інституціональні аспекти ринкового господарства…………215

Тематичний план дисципліни

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

Мікроекономіка в системі економічних наук. Проблема обмеженості ресурсів та необхідність вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин. Предмет курсу. Суб’єкти та об’єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домашнє господарство. Фірма. Держава. Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічне моделювання. Загальноекономічні та специфічні методи мікроекономіки. Метод порівняльного аналізу; граничний аналіз; позитивний та нормативний аналіз. Мікроекономічний інструментарій: графіки, лінійні та нелінійні залежності, математичне моделювання.

 

Тема 2. Теорія граничної корисності й поведінка споживача.

 

Економічні блага. Економічні погреби. Поняття корисності. Сукупна та гранична корисність. Функція корисності. Процес споживання та динаміка зміни сукупної та граничної корисності. Закон спадної граничної корисності економічного блага. Перший закон Госсена. Рівновага споживача з кардиналістських позицій. Модель споживання набору благ. Другий закон Госсена. Еквімаржинальний принцип досягнення раціонального вибору та рівновага споживача.

 

Тема 3. Ординалістська теорія поведінки споживача

 

Вибір споживача з ординалістських позицій. Побудова кривих байдужості. Карта кривих байдужості. Властивості кривих байдужості. Поняття взаємозамінних благ, взаємодоповнюючих благ, нейтральних благ, благ з від’ємною корисністю. Окремі випадки конфігурації кривих байдужості. Гранична норма заміщення. Бюджетне обмеження і можливості споживача. Поняття нахилу бюджетної лінії. Вплив зміни доходу споживача на розміщення бюджетної лінії та процес споживання. Зміна цін та її вплив на бюджет споживача. Оптимум споживача як модель раціонального споживчого вибору. Рівновага споживача: економічна, алгебраїчна та графічна інтерпретація. Вибір оптимального споживання.

 

Тема 4. Аналіз поведінки споживача

 

Реакція споживача на зміну його доходу. Крива «дохід-споживання». Крива Енгеля. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття нормальних благ та благ нижчої споживчої цінності. Реакція споживача на зміну цін товарів. Крива «ціна-споживання». Крива індивідуального попиту. Окремі випадки: побудова цих кривих для взаємозамінних та для взаємодоповнюючих благ. Поняття звичайних благ та благ Гіффена. Ефект заміщення та ефект доходу. Вплив ефектів за Слуцьким та Хіксом. Взаємодія ефектів заміщення та доходу. Напрямок дії ефекту заміщення, напрямок дії ефекту доходу.

 

Тема 5. Попит і пропозиція їх взаємовідносини

 

Попит і закон попиту. Функція попиту, крива попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту. Ринковий попитяк сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару. Пропозиція та закон пропозиції, функція пропозиції, крива пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни. Взаємодія попиту та пропозиції. Поняття ринкової рівноваги, надлишку, дефіциту. Механізм встановлення ринкової рівноваги. Вплив зміни попиту та пропозиціїна рівновагу, взаємодіязмін попиту та пропозиції. Поняття про надлишок споживача та надлишок виробника. Практичне застосування аналізу рівноваги: встановлення мінімуму заробітної плати, “стелі” цін, податків, квоти і тарифів, акцизні податки. Еластичність попиту і пропозиції. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінного блага (перехресна еластичність), за доходом. Взаємозв’язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

 

Дата добавления: 2015-11-05; просмотров: 502 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.