Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

‘акультет п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дства

 

 афедра крим≥нал≥стики, судовоњ медицини та псих≥атр≥њ

 

 

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ћј“≈–≤јЋ» ƒќ ѕ–ј “»„Ќ»’ «јЌя“№

 

з дисципл≥ни  рим≥нал≥стика + ћ Ђ—удова експертолог≥€ї

 

 

√алузь знань 0304 право

Ќапр€м п≥дготовки 6.030401 правознавство

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень бакалавр

‘орма навчанн€ денна

 

 

м. ’арк≥в

ѕередмова

 

 

  –екомендовано до друку та впровадженн€ у навчальний процес ћетодичною радою ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ __________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)   ”хвалено ¬ченою радою факультету п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дства   ___________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)

 

 

–ецензенти:

√лобенко √.≤. - заступник начальника кафедри крим≥нального процесу факультету п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дства ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ, к.ю.н., доцент

ћан≥влець ≈.—. - доцент кафедри крим≥нального процесу ƒонецького юридичного ≥нституту внутр≥шн≥х справ, к.ю.н

 

 

 рим≥нал≥стика: Ќавчально-методичн≥ матер≥али до практичних зан€ть. Ц ’.: ’Ќ”¬—, 2012

 

–озробники: к.ю.н., доцент —тепанюк –.Ћ., к.ю.н, доцент Ћапта —.ѕ., к.ю.н. ѕазинич “.ј., к.ю.н. —≥монович ƒ.¬., —афонов ƒ.ј., ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

 

© —тепанюк –.Ћ., Ћапта —.ѕ., ѕазинич “.ј., —≥монович ƒ.¬., —афонов ƒ.ј., 2012

© ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2012

 

 

«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки

 

ћетодичн≥ матер≥али до практичних зан€ть з крим≥нал≥стики п≥дготовлен≥ в≥дпов≥дно до учбовоњ програми курсу ≥ тематичного плану.

ѕрактичн≥ зан€тт€ провод€тьс€ з урахуванн€м под≥лу академ≥чноњ групи на дв≥ п≥дгрупи мають своЇю метою закр≥пленн€ теоретичних знань, одержаних курсантами (слухачами) на лекц≥€х ≥ в результат≥ самост≥йноњ роботи, а також набутт€ практичних ум≥нь використанн€ засоб≥в ≥ прийом≥в крим≥нал≥стичноњ техн≥ки ≥ тактики, оц≥нки сл≥дчих ситуац≥й, плануванн€ розсл≥дуванн€ злочин≥в окремих вид≥в.

«м≥ст зан€ть включаЇ контрольне опитуванн€ курсант≥в по тем≥ й самост≥йне виконанн€ ними практичного завданн€ за запропонованою фабулою крим≥нальноњ справи на крим≥нал≥стичному пол≥гон≥ або в аудитор≥њ. –езультати виконанн€ завданн€ оформлюютьс€ у вигл€д≥ письмовоњ контрольноњ (лабораторноњ) роботи, €ка здаЇтьс€ викладачу дл€ перев≥рки.

ƒл€ усп≥шного виконанн€ практичних завдань курсант перед кожним зан€тт€м повинен вивчити рекомендовану л≥тературу ≥ нормативн≥ акти, в≥дпрацювати в≥дпов≥дн≥ контрольн≥ питанн€ й виконати запропонован≥ п≥дготовч≥ д≥њ (наприклад, схематично замалювати типи пап≥л€рних в≥зерунк≥в пальц≥в рук у робочому зошит≥, скласти письмовий план проведенн€ окремоњ сл≥дчоњ д≥њ або розсл≥дуванн€ злочину, чи ≥нше).

ѕри п≥дготовц≥ до зан€ть курсанти можуть користуватис€ допомогою чергового викладача-консультанта, навчально-методичним каб≥нетом кафедри.  ожний курсант повинен мати робочий зошит дл€ виконанн€ практичних завдань.

 урсант, €кий був в≥дсутн≥й з будь-€ких причин на практичному зан€тт≥, зобов`€заний п≥д час самост≥йноњ п≥дготовки виконати в≥дпов≥дне завданн€ у вигл€д≥ письмовоњ контрольноњ (лабораторноњ) роботи й здати њњ викладачу дл€ перев≥рки. « питань, що виникають при самост≥йному виконанн≥ завдань, курсант може одержати консультац≥ю чергового викладача, начальника учбово-методичного каб≥нету. ѕри невиконанн≥ хоча б одн≥Їњ контрольноњ (лабораторноњ) роботи курсант не допускаЇтьс€ до здач≥ п≥дсумкового модульного контролю з дисципл≥ни (екзамену) до њњ виконанн€ ≥ перев≥рки викладачем.

” результат≥ вивченн€ крим≥нал≥стики кожний курсант повинен знати:

- пон€тт€ механ≥зму скоЇнн€ злочин≥в та його складов≥ елементи;

- визначенн€ сл≥д≥в та њх види;

- правила ви€вленн€, ф≥ксац≥њ, вилученн€ ≥ використанн€ сл≥д≥в у розсл≥дуванн≥ злочин≥в;

- види документ≥в, способи та ознаки њх п≥дробки;

- техн≥чн≥ засоби ≥ матер≥али ун≥ф≥кованоњ сл≥дчоњ вал≥зи, спец≥ал≥зован≥ техн≥чн≥ засоби пересувних крим≥нал≥стичних лаборатор≥й ≥ можливост≥ њх практичного використанн€;

- пор€док формуванн€ сл≥дчо-оперативноњ групи дл€ огл€ду м≥сц€ под≥њ, розпод≥л обов`€зк≥в м≥ж њњ членами, забезпеченн€ њх взаЇмод≥њ;

- можливост≥ проведенн€ спец≥ал≥стом досл≥джень сл≥д≥в злочину та ≥нших обТЇкт≥в на м≥сц≥ под≥њ;

- види експертиз та њх можливост≥ у вир≥шенн≥ задач розсл≥дуванн€, систему експертних установ в ”крањн≥;

- види обл≥к≥в, що ведутьс€ в органах внутр≥шн≥х справ та можливост≥ њх використанн€ у розкритт≥ ≥ розсл≥дуванн≥ злочин≥в;

- методику складанн€ Ђсловесного портретуї, суб`Їктивних мальованих та композиц≥йних портрет≥в ос≥б, ≥ можливост≥ њх практичного використанн€ у вир≥шенн≥ завдань розсл≥дуванн€ злочин≥в;

- тактичн≥ правила ≥ прийоми проведенн€ сл≥дчих д≥й;

- крим≥нал≥стичн≥ характеристики злочин≥в окремих вид≥в та можливост≥ њх практичного використанн€;

- типов≥ сл≥дч≥ ситуац≥њ, що складаютьс€ при розсл≥дуванн≥ злочин≥в окремих вид≥в, та в≥дпов≥дн≥ ним типов≥ верс≥њ;

- комплекси сл≥дчих д≥й та оперативно-розшукових заход≥в на початковому ≥ подальшому етапах розсл≥дуванн€ злочин≥в окремих вид≥в, особливост≥ њх проведенн€;

 

ум≥ти:

- анал≥зувати й оц≥нювати вих≥дну ≥нформац≥ю про злочини й планувати його розсл≥дуванн€;

- орган≥зовувати роботу сл≥дчо-оперативноњ групи при вињзд≥ на м≥сце под≥њ при надходженн≥ пов≥домленн€ про крим≥нальне правопорушенн€;

- використовувати техн≥чн≥ засоби ≥ матер≥али ун≥ф≥кованоњ сл≥дчоњ вал≥зи дл€ ви€вленн€, ф≥ксац≥њ ≥ вилученн€ сл≥д≥в злочину;

- фотографувати обстановку м≥сц€ под≥њ, окрем≥ об`Їкти, оформл€ти фототаблицю до протоколу огл€ду та ≥нш≥ додатки;

- квал≥ф≥ковано готувати й призначати крим≥нал≥стичн≥ експертизи;

- будувати верс≥њ у р≥зних сл≥дчих ситуац≥€х, планувати й орган≥зовувати розсл≥дуванн€ злочин≥в;

- взаЇмод≥€ти з оперативними п≥дрозд≥лами у виконанн≥ завдань розсл≥дуванн€ злочин≥в;

- анал≥зувати сл≥дч≥ ситуац≥њ, що складаютьс€ на р≥зних етапах розсл≥дуванн€ злочин≥в, ≥ приймати правильн≥ р≥шенн€ щодо постановки тактичних завдань та визначенн€ засоб≥в њх вир≥шенн€ Ц сл≥дчо-оперативних операц≥й чи комб≥нац≥й.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 303 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1971 - | 1939 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.