Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬иб≥р ≥ обірунтуванн€ теми курсовоњ роботи
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ќ—¬≤“» ≤ Ќј” »” –јѓЌ»

«апор≥зький нац≥ональний техн≥чний ун≥верситет

ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

ƒо виконанн€ курсовоњ

–оботи з дисципл≥ни

Ђ‘≥нансовий анал≥зї

ƒл€ студент≥в спец≥альност≥

7.03050901 Уќбл≥к ≥ аудитФ

¬с≥х форм навчанн€

 


ћетодичн≥ вказ≥вки до виконанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни Ђ‘≥нансовий анал≥зї дл€ студент≥в спец≥альност≥ 7.03050901 Ђќбл≥к ≥ аудитї вс≥х форм навчанн€/ ”кл. Ћевченко Ќ.ћ., «апор≥жж€: «Ќ“”, 2013. Ц с.

 

”кладач≥: Ќ.ћ. Ћевченко, д.держ.упр., доцент, зав≥дувач кафедри Уќбл≥к ≥ аудитФ

 

 

–ецензент д.держ.упр., доцент,. зав.каф.

Уќбл≥к ≥ аудитФ Ћевченко Ќ.ћ.

 

 

¬≥дпов≥дальний за випуск: д.держ.упр., професор,. зав.каф. Уќбл≥к ≥ аудитФ Ћевченко Ќ.ћ.

 

«атверджено

на зас≥данн≥ кафедри

Дќбл≥к ≥ аудитФ

ѕротокол є 3

в≥д Д15Ф жовтн€ 2013 р.

 

«атверджено на зас≥данн≥

‘акультету економ≥ки управл≥нн€

ѕротокол є 2

в≥д Д17Ф жовтн€ 2013 р.


«ћ≤—“

 

 

1 «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя  
2 ¬»Ѕ≤– ≤ ќЅ•–”Ќ“”¬јЌЌя “≈ћ»  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»  
3 ќѕ–ј÷ё¬јЌЌя Ћ≤“≈–ј“”–Ќ»’ ƒ∆≈–≈Ћ, «Ѕ»–јЌЌя “ј ќЅ–ќЅ ј ‘ј “»„Ќќ√ќ ћј“≈–≤јЋ”  
4 «ј√јЋ№Ќ≤ ¬»ћќ√» ƒќ ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя —“–” “”–Ќ»’ ≈Ћ≈ћ≈Ќ“≤¬  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»  
5 ѕ–ј¬»Ћј ќ‘ќ–ћЋ≈ЌЌя “≈ —“”  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»  
6  –»“≈–≤ѓ ќ÷≤Ќќ   ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»  
ƒодаток ј. ѕриклад оформленн€ титульного листа  
ƒодаток Ѕ. ѕриклад завданн€ на курсову роботу студенту  
ƒодаток ¬. ѕриклад оформленн€ –≈‘≈–ј“ на курсову роботу студенту  
ƒодаток ƒ. ѕриклад оформленн€ зм≥сту на курсову роботу студенту  
ƒодаток ∆. ѕерел≥к умовних позначень на курсову роботу студенту  
ƒодаток  . “иповий план курсовоњ роботи  
ƒодаток Ћ. ѕриклад оформленн€ б≥бл≥ограф≥чного опису  

 


«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

”крањна обрала курс на поступову ≥нтеграц≥ю до Ївропейського осв≥тнього простору, €кий спираЇтьс€ на Ївропейську ≥нтелектуальну, наукову ≥ культурну спадщину, характеризуЇтьс€ пост≥йною сп≥впра≠цею м≥ж державою, вищими навчальними закладами, студентами, ви≠кладачами, роботодавц€ми та ≥ншими зац≥кавленими сторонами. –оз≠будова Ївропейського простору вищоњ осв≥ти передбачаЇ створенн€ умов дл€ в≥льного пересуванн€ студент≥в, викладач≥в, науковц≥в у ме≠жах Ївропейського рег≥ону, спрощенн€ процедури визначенн€ квал≥≠ф≥кац≥й, що спри€тиме працевлаштуванню студент≥в ≥ випускник≥в на ринку прац≥.

–еформуванн€ в≥тчизн€ноњ вищоњ економ≥чноњ осв≥ти в≥дпов≥дно до сучасних св≥тових вимог та п≥дготовка квал≥ф≥кованих фах≥вц≥в з≥ спец≥альност≥ Ђќбл≥к ≥ аудитї, €к≥ були б конкурентоздатними на ри≠нку прац≥, готовими до компетентноњ та ефективноњ д≥€льност≥ за сво≠Їю спец≥альн≥стю на р≥вн≥ св≥тових стандарт≥в, неможлив≥ без п≥дви≠щенн€ значенн€ самост≥йноњ роботи над навчальним матер≥алом. —а≠мост≥йна робота студент≥в, €ка зор≥Їнтована ≥ орган≥зована належним чином, дозвол€Ї формувати ≥ удосконалювати практичн≥ вм≥нн€ ≥ на≠вички, визначен≥ програмами навчальних дисципл≥н, готуватис€ до активного застосуванн€ набутих знань, значно п≥двищувати €к≥сть п≥дготовки фах≥вц≥в.

ќдним з найважлив≥ших вид≥в самост≥йноњ науковоњ роботи сту≠дент≥в Ї написанн€ курсовоњ роботи з дисципл≥ни Ђ‘≥нансовий анал≥зї. «г≥дно з ѕоложенн€м про орга≠н≥зац≥ю навчального процесу у вищих навчальних закладах ”крањни курсова робота виконуЇтьс€ на завершальному етап≥ вивченн€ дисципл≥ни з ме≠тою систематизац≥њ, закр≥пленн€, розширенн€ теоретичних ≥ практич≠них знань з≥ спец≥альност≥, а також дл€ оволод≥нн€ методикою досл≥≠дженн€ питань, повТ€заних з темою роботи. “ака робота показуЇ зага≠льноосв≥тню та фахову зр≥л≥сть випускника, вм≥нн€ його д≥алектично мислити, творчо застосовувати набут≥ знанн€ при розвТ€занн≥ тих чи ≥нших практичних завдань у сфер≥ управл≥нськоњ д≥€льност≥. ќтже, на≠писанн€ та захист курсовоњ роботи Ї перев≥ркою готовност≥ студента до майбутньоњ профес≥йноњ д≥€льност≥

 урсова робота Ї квал≥ф≥кац≥йною роботою, в≥дображаЇ р≥вень теоретичних знань та практичних навичок студента з ф≥нансового анал≥зу, його готовн≥сть до самост≥йноњ профес≥йноњ д≥€льност≥.

ћетодичн≥ рекомендац≥њ встановлюють загальн≥ вимоги до тематики, структури, зм≥сту, обс€гу й оформленн€ курсових роб≥т.

Ќормативною та методичною базою написанн€ методичних вказ≥вок стали:

- ƒ—“” 3008-95. Ђƒокументац≥€. «в≥т у сфер≥ науки ≥ техн≥ки. —труктура ≥ правила оформленн€ї;

- ƒ—“” √ќ—“ 7.1:2006 ЂЅ≥бл≥ограф≥чний запис, б≥бл≥ограф≥чний опис. «агальн≥ вимоги та правила складанн€ї;

- ƒ—“” 3582:2013 Ђ≤нформац≥€ та документац≥€. Ѕ≥бл≥ограф≥чний опис. —короченн€ сл≥в ≥ словосполучень в украњнськ≥й мов≥ї

ћетою написанн€ курсовоњ роботи Ї:

- систематизац≥€, закр≥пленн€ ≥ розширенн€ теоретичних, практичних знань ≥ њх комплексне застосуванн€ при вивченн≥ курсу;

- розвиток новинок збору, обробки ≥ анал≥зу ф≥нансово-економ≥чноњ ≥нформац≥њ, ум≥нн€ на основ≥ отриманоњ ≥нформац≥њ ухвалювати техн≥чне, економ≥чне, управл≥нське р≥шенн€, €ке забезпечить оздоровленн€ ф≥нансового становища п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ;

- веденн€ самост≥йноњ роботи по обірунтуванню ≥ оформленню прийн€тих комплексних р≥шень.

¬есь процес п≥дготовки, виконанн€ ≥ захисту курсовоњ роботи складаЇтьс€ з наступних етап≥в:

- виб≥р ≥ обірунтуванн€ теми курсовоњ роботи.

- опрацюванн€ л≥тературних джерел, збиранн€ та обробка фактичного матер≥алу.

- написанн€ роботи ≥ пред'€вленн€ њњ в терм≥н, встановлений кер≥вником.

- захист курсовоњ роботи.

¬»Ѕ≤– ≤ ќЅ•–”Ќ“”¬јЌЌя “≈ћ»  ”–—ќ¬ќѓ –ќЅќ“»

 

ќсновними критер≥€ми вибору теми курсовоњ роботи мають стати: актуальн≥сть; перспективн≥сть внесених пропозиц≥й, њх наукова новизна; можлив≥сть практичного впровадженн€ рекомендац≥й; в≥дпов≥дн≥сть обраноњ теми тематичн≥й направленост≥ науковоњ роботи кафедри.

—тудентам надаЇтьс€ право вибору теми роботи з наведеного пе≠рел≥ку або можлив≥сть запропонувати власну. ¬иб≥р теми повинен бу≠ти повТ€заний ≥з м≥сцем проходженн€ практики, тобто в≥дпов≥дати характеру господарськоњ д≥€льност≥ п≥д≠приЇмства, на матер≥алах €кого буде проводитис€ досл≥дженн€. як правило, тема роботи Ї продовженн€м попередн≥х досл≥джень, що бу≠ли розпочат≥ п≥д час опануванн€ ф≥нансового ≥ управл≥нського обл≥ку, зв≥тност≥ п≥дприЇмств, орган≥зац≥њ обл≥ку, п≥дготовки допов≥дей до на≠уково-практичних студентських конференц≥й тощо. ќбрана тема курсовоњ роботи маЇ бути погоджена з науковим кер≥вником.

Ќедопустимим Ї виб≥р двома студентами однаковоњ теми.

ѕ≥сл€ затвердженн€ теми науковий кер≥вник разом з≥ студентом формують план (граф≥к) п≥дготовки та виконанн€ курсовоњ роботи ≥з зазначенн€м посл≥довност≥ ≥ строк≥в виконанн€ окремих розд≥л≥в.

–азом ≥з вибором теми визначаЇтьс€ мета, завданн€, обТЇкт та предмет досл≥дженн€.

ћета роботи маЇ пол€гати у вир≥шенн≥ проблемноњ ситуац≥њ шл€хом њњ анал≥зу та пошуку нових законом≥рностей м≥ж економ≥чними €вищами. ѕравильне визначенн€ мети - процес не менш важливий, н≥ж формулюванн€ висновк≥в. Ќе можна формулювати мету €к "досл≥дженн€...", "вивченн€..." тощо, оск≥льки ц≥ слова вказують на засоби дос€гненн€ мети, а не на саму мету.

Ќаприклад, €кщо виконуЇтьс€ курсова робота з питань анал≥зу актив≥в п≥дприЇмства, тод≥ метою досл≥дженн€ Ї удосконаленн€ теоретико-методичних положень, спр€мованих на п≥двищенн€ €кост≥ управл≥нн€ активами п≥дприЇмства, або ж розробка практичних рекомендац≥й та ≥нструментар≥ю щодо ефективного управл≥нн€ активами п≥дприЇмства.

 еруючись метою роботи, визначають завданн€. ÷е зазвичай робитьс€ у форм≥ перерахуванн€ (проанал≥зувати..., розробити..., узагальнити..., ви€вити..., довести..., впровадити..., показати..., розроби≠ти..., знайти..., визначити..., описати..., встановити..., з'€сувати..., дати рекомендац≥њ..., встановити взаЇмозв'€зок..., зробити прогноз... тощо). ‘ормулюванн€ завдань необх≥дно робити €комога б≥льш ретельно, оск≥льки опис њхнього р≥шенн€ маЇ в≥добразити зм≥ст складових частин роботи. ÷е важливо також ≥ тому, що заголовки розд≥л≥в ≥ п≥дрозд≥л≥в досить часто формуютьс€ на основ≥ завдань роботи. ” подальшому, при написанн≥ висновк≥в доц≥льно њх будувати з точки зору дос€гненн€ мети ≥ виконанн€ поставлених завдань.

ќб'Їкт досл≥дженн€ - це процес або €вище, що породжуЇ проблемну ситуац≥ю ≥ обране дл€ вивченн€. ѕредмет досл≥дженн€ - вузька частина об'Їкта досл≥дженн€, проблема (коло питань), що досл≥джуЇтьс€ в робот≥ на приклад≥ бази п≥дприЇмства практики.

«авданн€ на курсову роботу ≥ складанн€ календарного плану виконанн€ роботи Ї обовТ€зковим елементом досл≥дженн€. «авданн€ на курсову роботу ≥ складанн€ календарного плану виконанн€ роботи погоджуЇтьс€ студентом з науковим кер≥вником (ƒодаток Ѕ), ≥ Ї основою дл€ орган≥зац≥њ та контролю поточного та к≥нцевого етап≥в виконанн€ роботи.

” в≥дпов≥дност≥ до календарних етап≥в студент маЇ подавати роботу частинами на перегл€д, а у встановлений граф≥ком к≥нцевий терм≥н подати завершену курсову роботу на рецензуванн€ науковому кер≥вников≥.

—л≥д наголосити, студентам заочноњ форм навчанн€ доц≥льно брати так≥ теми курсових роб≥т, виконанн€ €ких дозволило б використати матер≥али п≥дприЇмств, на €ких вони працюють. ” цьому випадку курсова робота Ї пр€мим результатом зростанн€ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вника, а розроблен≥ ним пропозиц≥њ можуть знайти застосуванн€ на практиц≥.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 625 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2189 - | 2046 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.015 с.