Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ƒенноњ, веч≥рньоњ, заочноњ форм навчанн€
ћаксимально можлива оц≥нка за знанн€ програмного матер≥алу нормативноњ дисципл≥ни дор≥внюЇ 100 бал≥в. «а поточну усп≥шн≥сть студенти денноњ ≥ веч≥рньоњ форм навчанн€ можуть отримати максимум 50 бал≥в. —туденти заочноњ форми навчанн€ 20 бал≥в. ќбТЇкти поточного контролю знань студент≥в з дисципл≥ни ЂЋог≥стикаї под≥л€ютьс€ на обовТ€зков≥ та виб≥рков≥. ƒо обовТ€зкових належать завданн€, €к≥ студенти повинн≥ виконати обовТ€зково п≥д час опануванн€ даноњ дисципл≥ни. ƒо виб≥ркових належать альтернативн≥ завданн€ серед €ких кожен студент може вибрати завданн€ на власний розсуд з тим, щоб набрати необх≥дну к≥льк≥сть бал≥в.

” поточному контрол≥ у студент≥в перев≥р€Їтьс€:

- ступ≥нь розум≥нн€ та запамТ€товуванн€ програмного матер≥алу дисципл≥ни;

- ум≥нн€ самост≥йно вивчати рекомендовану л≥тературу;

- напрацюванн€ навичок проведенн€ розрахункових роб≥т;

- здатн≥сть осмисленн€ зм≥сту окремого розд≥лу (теми) дисципл≥ни;

- ум≥нн€ публ≥чно чи письмово подати програмний навчальний матер≥ал;

- участь ≥ результативн≥сть в обговоренн≥ тем дисципл≥ни на практичних зан€тт€х;

- виконанн€ практичних завдань (вир≥шенн€ задач) та њх результативн≥сть;

- виконанн€ завдань дл€ самост≥йного вивченн€ окремих питань (тем) дисципл≥ни;

- в≥дв≥дуванн€ лекц≥й, практичних ≥ сем≥нарських зан€ть;

- участь у студентських науково-навчальних публ≥чних представництвах.

ќбовТ€зковими обТЇктами поточного контролю Ї:

1.¬иступи на практичних зан€тт€х, участь в обговоренн≥ питань певноњ теми, експрес-опитуванн€ (прот€гом 10-15 хв.); в≥дпов≥д≥ на питанн€ викладача щодо њх сут≥; опрацюванн€ теоретичних основ

прослуханого лекц≥йного матер≥алу, вир≥шенн€ ≥ письмове оформленн€ домашн≥х завдань курсу ≥ ≥н.

«г≥дно до навчального плану 32 г в≥дводитьс€ на практичн≥ (сем≥нарськ≥) зан€тт€. ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в, €ку може набрати студент на одному зан€тт≥ 2 бали. –€д зал≥кових оц≥нок в залежност≥ в≥д €кост≥ виконаннн€ студентом завдань дор≥внюЇ: 2, 1, 0.

 ≥льк≥сть бал≥в, отриманих студетами на кожному практичному (сем≥нарському) зан€тт≥, сумуЇтьс€ ≥ включаЇтьс€ в загальну суму бал≥в поточноњ усп≥шност≥ разом з балами за модульн≥ контрольн≥ роботи, виконанн€ завдань дл€ самост≥йноњ роботи.

 омплексне завданн€ дл€ денноњ форми (може складатись з дек≥лькох завдань) - загальна максимальна к≥льк≥сть бал≥в 15. –€д зал≥кових оц≥нок в залежност≥ в≥д €кост≥ виконаннн€ студентом завдань дор≥внюЇ: 15, 10, 5, 0.

Ђ15 бал≥вї - отримуЇ студент, €кий вир≥шив завданн€, обгрунтував в≥дпов≥дь, пров≥в в≥рн≥ розрахунки.

Ђ10 балиї - отримуЇ студент, €кий вир≥шив завданн€, обгрунтував в≥дпов≥дь, але допустив техн≥чн≥ помилки при розрахунках.

Ђ5 балиї - отримуЇ студент, €кий допустив помилки при вир≥шенн≥ завданн€, частково (поверхньо) обгрунтував своЇ р≥шенн€.

Ђ0 бал≥вї - отримуЇ студент, €кий не виконав завданн€.

 омплексне завданн€ дл€ веч≥рньоњ форми навчанн€ (може складатись з дек≥лькох завдань) - загальна максимальна к≥льк≥сть бал≥в 9. –€д зал≥кових оц≥нок в залежност≥ в≥д €кост≥ виконаннн€ студентом завдань дор≥внюЇ: 9, 6, 3, 0.

Ђ9 бал≥вї - отримуЇ студент, €кий вир≥шив завданн€, обгрунтував в≥дпов≥дь, пров≥в в≥рн≥ розрахунки.

Ђ6 балиї - отримуЇ студент, €кий вир≥шив завданн€, обгрунтував в≥дпов≥дь, але допустив техн≥чн≥ помилки при розрахунках.

Ђ3 балиї - отримуЇ студент, €кий допустив помилки при вир≥шенн≥ завданн€, частково (поверхньо) обгрунтував своЇ р≥шенн€.

Ђ0 бал≥вї - отримуЇ студент, €кий не виконав завданн€.

2.¬иконанн€ модульних завдань. (ѕриклади завдань наведен≥ в ЂЌавчально-методичному пос≥бнику дл€ самост≥йного вивченн€ дисципл≥ни ЂЋог≥стикаї ј.√. альченко  Ќ≈”- 2005 р.)

«авданн€ кожного модулю виконуютьс€ п≥сл€ вивченн€ в≥дпов≥дних тем, включених до складу модулю.

ћодуль включаЇ завданн€ з дисципл≥ни ≥ маЇ максимальну оц≥нку Ц 10 бал≥в.

- оц≥нку Ђ10 бал≥вї отримуЇ студент, €кщо в≥н повн≥стю розкрив сутн≥сть теми або записав необх≥дн≥ дл€ розвТ€занн€ задач формули, дав по€сненн€ використаних символ≥в, посл≥довно зробив вс≥ необх≥дн≥ розрахунки й знайшов точну в≥дпов≥дь, дотримавши правил визначенн€ необх≥дних розм≥нностей, обірунтував р≥шенн€.

- ќц≥нка Ђ5 бал≥вї отримуЇ студент, €кщо в≥н частково розкрив сутн≥сть теми, записав потр≥бн≥ формули, посл≥довно зробив вс≥ необх≥дн≥ розрахунки, але зробив незначн≥ помилки при розрахунках.

- ќц≥нка Ђ0 бал≥вї отримуЇ студент, €кщо в≥н не розкрив сутн≥сть теми, не написав њњ взагал≥ або не записав потр≥бн≥ формули, одержав неправильну в≥дпов≥дь або взагал≥ ухиливс€ в≥д розвТ€занн€ завданн€

” раз≥ невиконанн€ завдань поточного контролю з обТЇктивних причин студент маЇ право за дозволом декана скласти њх до останнього практичного зан€тт€. ѕор€док складанн€ визначаЇ кер≥вник курсу (лектор потоку).

¬иб≥рков≥ обТЇкти поточного контролю ≥ њх оц≥нюванн€:

один з чотирьох вид≥в роб≥т за вибором студента в≥д 0 до 5 бал≥в:

- пошук (п≥дб≥р) л≥тературних джерел за заданою проблематикою курсу. Ќаписанн€ реферату

- анал≥тичний огл€д та критична оц≥нка останн≥х наукових публ≥кац≥й;

- участь у наукових студентських конференц≥€х;

- п≥дготовка наукових публ≥кац≥й.

 

ќц≥нюванн€ реферату.

ќдним з вид≥в самост≥йноњ роботи студент≥в п≥д час вивченн€ дисципл≥ни Ї п≥дготовка реферат≥в. –еферат може бути написаний за одн≥Їю з вказаних в тематиц≥ тем, а також з будь-€кого програмного питанн€ дисципл≥ни за попередн≥м погодженн€м з викладачем.

” реферат≥ студент повинен всеб≥чно й глибоко розкрити зм≥ст обраноњ теми, показати знанн€ л≥тературних джерел та пер≥одичних видань. ¬ текст≥ автором робл€тьс€ посиланн€ на л≥тературу. «м≥ст роботи повинен в≥дпов≥дати плану, €кий, у свою чергу, маЇ розкривати сутн≥сть теми, що розгл€даЇтьс€, њњ внутр≥шню структуру ≥ лог≥ку досл≥дженн€.

–еферат маЇ бути оформлений з додержанн€м ус≥х техн≥чних вимог до наукових роб≥т. ћова реферату Ц державна.

–еферат комплектуЇтьс€ у так≥й посл≥довност≥:

1) титульний аркуш;

2) зм≥ст;

3) вступ;

4) основна частина;

5) висновки;

6) список використаних джерел;

7) додатки (у раз≥ необх≥дност≥).

 

ќстаточно оформлена робота п≥дписуЇтьс€ студентом на титульному аркуш≥ та у зброшурованому вид≥ у встановлений терм≥н здаЇтьс€ на кафедру маркетингу дл€ рецензуванн€ та прийн€тт€ науковим кер≥вником р≥шенн€ щодо можливост≥ допуску роботи до захисту.

 

ќц≥нку Ђ0 бал≥вї отримуЇ реферат, що не в≥дпов≥даЇ нормативному вар≥анту теми та маЇ принципов≥ помилки у виконанн≥ передбаченого програмою учбового завданн€, виконаний з недотриманн€м встановлених вимог, в≥дсутн≥ посиланн€ на л≥тературу ≥ ≥н..

ќц≥нку Ђ5 бал≥вї отримуЇ реферат, зм≥ст €кого св≥дчить про повн≥, р≥вноб≥чн≥ та глибок≥ знанн€ навчально-програмного матер≥алу, вивченн€ основноњ та додатковоњ л≥тератури, розум≥нн€ взаЇмозвТ€зку основних пон€ть дисципл≥ни та њх значенн€ дл€ фаховоњ д≥€льност≥, вм≥нн€ висловлювати власну точку зору.

 

“ематика реферат≥в з курсу УЋог≥стикаФ

(дл€ вс≥х форм навчанн€)

1. —учасний ринок ≥ лог≥стика.

2.ѕередумови становленн€ ≥ розвитку лог≥стики в ”крањн≥.

3. Ћог≥стика в систем≥ сучасних економ≥чних наук.

4. Ћог≥стична концепц≥€ п≥дприЇмства.

5. Ћог≥стика Ц ≥нструмент ринковоњ економ≥ки.

6.Ћог≥стична ≥нфраструктура.

7.Ћог≥стичний серв≥с ≥ конкурентоспроможн≥сть п≥дприЇмства.

8.—учасна концепц≥€ лог≥стичного управл≥нн€.

9.Ўл€хи створенн€ ≥ функц≥онуванн€ лог≥стичних систем.

10.Ћог≥стичн≥ р≥шенн€ в складуванн≥.

11. ¬плив лог≥стики на п≥двищенн€ конкурентоспроможност≥ п≥дприЇмства

12.Ћог≥стика господарських звТ€зк≥в п≥дприЇмства.

13.Ћог≥стичн≥ р≥шенн€ при орган≥зац≥њ транспортуванн€

14.ѕереваги п≥дприЇмств,€к≥ використовують лог≥стику.

15. ќрган≥зац≥€ руху матер≥альних ресурс≥в

16.ћетоди оц≥нки ефективност≥ закуп≥вл≥ матер≥альних ресурс≥в з точки зору лог≥стики.

17.¬заЇмозв€зок м≥ж каналами руху матер≥альних ресурс≥в

18.ѕлануванн€, обл≥к ≥ анал≥з лог≥стичних витрат промислового п≥дприЇмства.

19.”правл≥нн€ виробничими процесами зодопомогоюлог≥стичних систем

20.Ўл€хи п≥двищенн€ р≥вн€ лог≥стичного обслуговуванн€ на сучасному етап≥.

21.јнал≥з стану ≥ заходи з оптим≥зац≥њ запас≥в матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в.

22.ћетоди оптим≥зац≥њ структури сукупних запас≥в матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в.

23.–озвиток лог≥стичноњ посередницькоњ д≥€льност≥.

24.¬ид≥ запас≥в матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в ≥ фактори визначенн€ њх величини.

25.«адач≥ складського господарства по прискоренню об≥говост≥ матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в.

26.ћетоди оц≥нки функц≥онуванн€ складського ≥ тарного господарства.

27.ќсновн≥ напр€мки розширенн€ комплексу послуг транспортно-експедиц≥йного господарства.

28. «авданн€ транспортноњлог≥стики

29.ќрган≥зац≥€ контролю за транспортними операц≥€ми у товаропров≥дн≥й мереж≥.

30.Ўл€хи п≥двищенн€ ефективност≥ роботи транспортних п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й.

31.Ћог≥стичн≥ транспортно-експедиц≥йн≥ операц≥њ.

32.—учасн≥ проблеми транспортно-експедиц≥йного забезпеченн€ розпод≥лу товар≥в.

33.¬нутр≥шньовиробниче транспортуванн€.

34.—истеми доставки продукц≥њ.

35.“ехн≥ко-експлуатац≥йн≥ показники роботи транспорту.

36.ѕередумови створенн€ терм≥нальних систем в ”крањн≥.

37.ќсновн≥ системи управл≥нн€ запасами.

38.√лобальналог≥стика €к частка глобальноњеконом≥ки

39.ћ≥жнародн≥лог≥стичн≥ ланцюжки

40.ќрган≥зац≥€ закуп≥вл≥ матер≥альних ресурс≥в

41.¬заЇмозв€зок лог≥стики та маркетингу

42.ќрган≥зац≥€ централ≥зованих перевезень.

43.¬плив лог≥стики на вдосконаленн€ технолог≥чних процес≥в на склад≥.

44.Ћог≥стика споживчих товар≥в

45.ѕереваги контейнерних перевезень

46.¬иди перевезень на транспорт≥.

 

 


 ј–“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“ј

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂЋќ√≤—“» јї

дл€ студент≥в спец≥альност≥ 6507 денна форма навчанн€

¬иди самост≥йноњ роботи ѕланов≥ терм≥ни виконанн€ ‘орми контролю та зв≥тност≥ ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в
ƒенна, веч≥рн€, форма навчанн€
1. ќбовТ€зков≥
«а системн≥сть ≥ активн≥сть роботи на сем≥нарських (практичних) зан€тт€х
1.1. ќпрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу. ѕ≥дготовка до сем≥нарських (практичних) зан€ть..¬ир≥шенн€ ≥ письмове оформленн€ комплексного завданн€.   јктивна участь сем≥нарських (практичних)зан€тт€х  
«а виконанн€ модульних завдань
1.2. ѕ≥дготовка до модульних завдань   ѕерев≥рка правильност≥ виконанн€ модульних завдань 1х10=10  
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
1.3. ѕисьмове оформленн€ ≥ розв€зок задач≥ з курсу (комплексне завданн€) «г≥дно до граф≥ку навчального процесу ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в  
       
–азом бал≥в за обовТ€зков≥ види —–— 45
2. ¬иб≥рков≥
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
2.1.ѕошук (п≥дб≥р) л≥тературних джерел за заданою проблематикою курсу. Ќаписанн€ реферату   ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в реферату п≥д час аудиторних зан€ть  
2.2. јнал≥тичний огл€д та критична оц≥нка останн≥х наукових публ≥кац≥й.   ќбговоренн€ допов≥д≥ роботи п≥д час аудиторних зан€ть або ≤ –  
2.3. ”часть у наукових студентських конференц≥€х   ƒопов≥д≥ на наукових студентських конференц≥€х  
2.4.ѕ≥дготовка наукових публ≥кац≥й   ќбговоренн€ з викладачем п≥дготовлених матер≥ал≥в, подача в друк.  
       
–азом бал≥в за виб≥рков≥ види —–— 5
¬сього бал≥в за —–— 50

 ј–“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“ј « ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂЋќ√≤—“» јї

дл€ студент≥в спец≥альност≥ 6507 заочна форма навчанн€

¬иди самост≥йноњ роботи ѕланов≥ терм≥ни виконанн€ ‘орми контролю та зв≥тност≥ ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в
заочна форма навчанн€
1. ќбовТ€зков≥
«а системн≥сть ≥ активн≥сть роботи на сем≥нарських (практичних) зан€тт€х
1.1. ќпрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу.¬ир≥шенн€ ≥ письмове оформленн€ комплексного завданн€.   јктивна участь сем≥нарських (практичних)зан€тт€хѕерев≥рка завданн€  
«а виконанн€ модульних завдань
1.2. ѕ≥дготовка до модульних завдань   ѕерев≥рка правильност≥ виконанн€ модульних завдань  
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
1.3. ѕисьмове оформленн€ ≥ розв€зок задач≥ з курсу «г≥дно до граф≥ку навчального процесу ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в реферату п≥д час аудиторних зан€ть  
       
–азом бал≥в за обовТ€зков≥ види —–— 15
2. ¬иб≥рков≥
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
2.1.ѕошук (п≥дб≥р) л≥тературних джерел за заданою проблематикою курсу. Ќаписанн€ реферату   ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в реферату п≥д час аудиторних зан€ть  
2.2. јнал≥тичний огл€д та критична оц≥нка останн≥х наукових публ≥кац≥й.   ќбговоренн€ допов≥д≥ роботи п≥д час аудиторних зан€ть або ≤ –  
2.3. ”часть у наукових студентських конференц≥€х   ƒопов≥д≥ на наукових студентських конференц≥€х  
2.4.ѕ≥дготовка наукових публ≥кац≥й   ќбговоренн€ з викладачем п≥дготовлених матер≥ал≥в, подача в друк.  
       
–азом бал≥в за виб≥рков≥ види —–— 5
¬сього бал≥в за —–— 20

 

 ј–“ј —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“» —“”ƒ≈Ќ“ј

« ƒ»—÷»ѕЋ≤Ќ» ЂЋќ√≤—“» јї

дл€ студент≥в спец≥альност≥ 6507 веч≥рн€ форма навчанн€

¬иди самост≥йноњ роботи ѕланов≥ терм≥ни виконанн€ ‘орми контролю та зв≥тност≥ ћаксимальна к≥льк≥сть бал≥в
ƒенна, веч≥рн€, форма навчанн€
1. ќбовТ€зков≥
«а системн≥сть ≥ активн≥сть роботи на сем≥нарських (практичних) зан€тт€х
1.1. ќпрацюванн€ теоретичних основ прослуханого лекц≥йного матер≥алу. ѕ≥дготовка до сем≥нарських (практичних) зан€ть..¬ир≥шенн€ ≥ письмове оформленн€ комплексного завданн€.   јктивна участь сем≥нарських (практичних)зан€тт€х  
«а виконанн€ модульних завдань
1.2. ѕ≥дготовка до модульних завдань   ѕерев≥рка правильност≥ виконанн€ модульних завдань 1х10=10   1х10=10    
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
1.3. ѕисьмове оформленн€ ≥ розв€зок задач≥ з курсу (комплексне завданн€) «г≥дно до граф≥ку навчального процесу ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в  
       
–азом бал≥в за обовТ€зков≥ види —–— 45
2. ¬иб≥рков≥
«а виконанн€ завдань дл€ самост≥йного опрацюванн€
2.1.ѕошук (п≥дб≥р) л≥тературних джерел за заданою проблематикою курсу. Ќаписанн€ реферату   ќбговоренн€ (захист) матер≥ал≥в реферату п≥д час аудиторних зан€ть  
2.2. јнал≥тичний огл€д та критична оц≥нка останн≥х наукових публ≥кац≥й.   ќбговоренн€ допов≥д≥ роботи п≥д час аудиторних зан€ть або ≤ –  
2.3. ”часть у наукових студентських конференц≥€х   ƒопов≥д≥ на наукових студентських конференц≥€х  
2.4.ѕ≥дготовка наукових публ≥кац≥й   ќбговоренн€ з викладачем п≥дготовлених матер≥ал≥в, подача в друк.  
       
–азом бал≥в за виб≥рков≥ види —–— 5
¬сього бал≥в за —–— 50


√раф≥к проведенн€ ≥ндив≥дуально-консультативноњ роботи (≤ –) з дисципл≥ни ЂЋог≥стикаї

є п/п ‘орми ≥ндив≥дуально-консультативноњ роботи Ќавчальн≥ тижн≥, дата, час, м≥сце ѕроведенн€ ≤ –  ≥льк≥сть годин
                               
ƒенна форма навчанн€
  ≤ндив≥дуальн≥ зан€тт€                                  
   онсультативн≥                                  
  ѕерев≥рка виконанн€ завдань —–—                                  
–азом                                  
¬еч≥рн€ форма навчанн€
  ≤ндив≥дуальн≥ зан€тт€                                  
   онсультативн≥                                  
  ѕерев≥рка виконанн€ завдань —–—                                  
–азом                                  
«аочна форма навчанн€
  ≤ндив≥дуальн≥ зан€тт€                                  
   онсультативн≥                                  
  ѕерев≥рка виконанн€ завдань —–—                                  
–азом                                  

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 433 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќачинать всегда стоит с того, что сеет сомнени€. © Ѕорис —тругацкий
==> читать все изречени€...

1537 - | 1331 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.038 с.