Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Архитектурное бюро: Доминантами формообразования служат здесь в равной мере как контекст...


Агроценоз пшеничного поля: Рассмотрим агроценоз пшеничного поля. Его растительность составляют...

Системні і позасистемні одиниці вимірювання фізичних величинМіжнародна система одиниць вимірювання є основною системою. Вона утворю­ється сукупністю кількох основних одиниць і всіх інших похідних одиниць, зв’язаних пев­ними залежностями з основними одиницями вимірювання. За міжнародною угодою СІ-система включає наступні основні одиниці вимірювання:

– одиницю довжини метр (м), який містить 1650763,73 довжини хвилі у вакуумі спектральної лінії випромінювання ізотопу криптону 86Kr;

– одиницю маси кілограм (кг), як масу платино-іридієвого еталону Міжнародної палати мір і ваг;

– одиницю часу секунду (с), яка дорівнює тривалості 9192631770,0 періодів випромінювання, що відповідає переходу між двома надтонкими компонентами основного стану ізотопу цезію 133Cs;

– одиницю сили струму ампер (А), який дорівнює силі змінного струму, що протікає по двох паралельних провідниках нескінченної довжини, розташованих на відстані 1 м один від одного у вакуу­мі і викликає між ними силу, що дорівнює 2∙10-7 Н на кожен метр довжини;

– одиницю температури кельвін (К)– температури за термодинамічною шкалою, при якій для температури потрійної точки води встановлено значення 273,16 К;

– одиницю кількості речовини моль, як кількість речовини, що містить стільки ж структурних елементів (атомів, молекул, іонів і т. п.), скільки атомів міститься в 0,012 кг ізотопу вуглецю 12С;

– одиницю сили світла кандела (кд), яка дорівнює силі світла, що випускається абсолютно чорним тілом площею 1/600 000 м2 у перпендикулярному напрямі при температурі твердіння платини і тиску 101 325 Н/м2.

СІ-система включає також додаткові одиниці вимірювання:

– одиницю плоского кута радіан (рад), який дорівнює куту між двома радіусами кола, довжина дуги між якими дорівнює радіусу кола;

- одиницю тілесного кута стерадіан (ср), який дорівнює тілесному куту з верши­ною у центрі сфери, що охоплює на поверхні сфери площу, яка дорівнює площі квадрата зі стороною, що дорівнює радіусу сфери.

У таблиці 2 внесено найчастіше використовувані позасистемні одиниці вимірювання. Слід пам’ятати, що для отримання співвідношення між позасистемною одиницею маси мегаелектрон-вольт (МеВ) і СІ-одиницею кілограм використовують співвідношення E=mc2, де с – швидкість світла у вакуумі.

 

Таблиця 1. Похідні одиниці вимірювання фізичних величин

 

Назва величини Одиниця вимірювання Позна-чення Розмірність у СІ-системі
Частота Герц Гц c-1
Кутова швидкість Радіан на секунду рад/с рад/с
Прискорення Метр на секунду в квадраті м/с2 м/с2
Сила Ньютон Н кг∙м/с2
Тиск Паскаль Па кг/м∙с2
Динамічна в’язкість Ньютон-секунда на квадратний метр Н∙с/м2 кг/с∙м
Робота, енергія, кількість теплоти Джоуль Дж кг∙м22
Потужність Ват Вт кг∙м23
Електричний заряд Кулон Кл А∙с
Напруга, різниця потенціалів Вольт В кг∙м2/А∙с2
Напруженість електричного поля Вольт на метр В/м кг∙м/А∙с2
Електричний опір Ом Ом кг∙м22∙с2
Електрична ємність Фарада Ф А2∙с3/ кг∙м2
Потік магнітної індукції Вебер Вб кг∙м2/А∙с
Індуктивність Генрі Г кг∙м22∙с
Магнітна індукція Тесла Тл кг/А∙с
Напруженість магнітного поля Ампер на метр А/м А/м
Світловий потік Люмен Лм кд/ср
Яскравість Кандела на квадратний метр кд/м2 кд/м2
Освітленість Люкс лк кд/ср∙м2

 

Таблиця 2. Співвідношення між одиницями вимірювання

 

 

Позасистемні величини Значення у СІ-системі
Назва Одиниця вимірювання Позначення
Довжина Ангстрем Ǻ 1∙10-10 м
Об’єм Літр л 1∙10-3 м3
  Тиск Атмосфера атм 1,013∙105 Па
Мiлiметр ртутного стовпа мм рт.ст. 1,33∙102 Па
Мiлiметр водяного стовпа мм вод.ст. 9,81∙102 Па
Маса Атомна одиниця маси а.о.м. 1,66∙10-27 кг
Мегаелектрон-вольт МеВ 1,78∙10-29 кг
  Енергія Калорія кал 4,19 Дж
Кіловат-година кВт∙год 3,6∙106 Дж
Електрон-вольт еВ 1,6∙10-19 Дж

Таблиця 3. Астрономічні величини

Величина Чисельне значення
Середній радіус Землі 6,37×106 м
Середня густина Землі 5,50×103 кг/м3
Маса Землі 5,96×1024 кг
Радіус Сонця 6,95×І08 м
Маса Сонця 1,97×1030 кг
Радіус Місяця 1,74×106 м
Маса Місяця 7,3×1022 кг
Середня відстань між центрами Місяця і Землі 3,84×108 м
Середня відстань між центрами Землі і Сонця 1,5×1011 м
Період обертання Місяця 27 діб 7 год 43 хв

 

Таблиця 4. Фізичні властивості твердих тіл

 

 

Речовина Густина, кг/м3   Температура плавлення, °С Питома теплоємність, Дж/кг×град   Питома теплота плавлення, І05 Дж/кг Коефіцієнт ліній­ного розширення, 10-5 град-1
Алюміній 3,22 2,3
Залізо 2,72 1,2
Латунь - 1,9
Лід 3,35 -
Мідь 1,76 1,6
Олово 0,59 2,7
Платина 1,13 0,89
Свинець 0,23 2,9
Срібло 0,88 І,9
Сталь - І,06
Цинк І,І7 2,9
Корок - - -

Таблиця 5. Пружні властивості твердих тіл

 

 

Речовина Границя міцності 108 Н/м2 Модуль Юнга 1010 Н/м2
Алюміній 1,1 6,9
Залізо 2,9 19,6
Мідь 2,5 11,8
Свинець 0,2 1,57
Срібло 2,9 7,4
Сталь 7,9 21,6

 

 

       
   
 
 

 


 

 

Таблиця 10. Властивості рідин

 

  Рідина Густина, кг/м3 Питома теплоємність при 20°С, Дж/кг×град Коефіцієнт повер­х­не­вого натягу при 200С, Н/м
Бензол 0,03
Вода 0,073
Гліцерин 0,064
Касторове масло 0,035
Гас 0,03
Ртуть 0,50
Спирт 0,022

 

Таблиця 11. Тиск насиченої пари води

 

t, °С рн, мм рт.ст. t, °С рн, мм рт.ст.
-5 3,01 13,6
4,58 15,5
4,93 17,5
5,29 23,8
5,69 31,8
6,10 55,3
6,54 92,5
7,01
7,71
8,05
8,61
9,21
10,5
12,0

 

 

Таблиця 12. Питома теплота випаровування води

 

t, 0C
r, кал/кг
r, Дж/кг 24,9 23,8 22,6 19,4

 

Таблиця 13. Критичні значення параметрів Тк і pк

у рівнянні стану реальних газів

 

Речовина Тк, К˚ pк, І06 Н/м2
Водяна пара 22,0
Вуглекислий газ 7,38
Кисень 5,07
Аргон 4,86
Азот 3,39
Водень 1,30
Гелій 5,2 0,23

 

 

 
 

 

 

Таблиця 16. Показники заломлення видимого світла

 

Речовина n Речовина n
Алмаз 2,42 Сірковуглець 1,63
Вода 1,33 Скипидар 1,48
Лід 1,31 Скло 1,5-1,9

 

Таблиця 17. Межа Кα-серії рентгенівських променів

 

Речовина Довжина хвилі l, Ǻ Речовина Довжина хвилі l, Ǻ
Вольфрам 0,178 Платина 0,158
Золото 0,153 Срібло 0,484
Мідь 1,38    

 

Таблиця 18. Ефективні діаметри атомів і молекул

 

Хімічні елементи d, 10-10 м
Гелій (Не)
Водень (Н2) 2,3
Кисень (О2)
Азот (N2)

Таблиця 19. Атомний номер і маса елементарних частинок та ізотопів

 

Z Назва Символ а.о.м.
- Електрон e 0,000549
- Нейтрон n 1,00867
Протон p 1,00728
Водень Н1 1,00783
Бор B11 11,0093
Неон Ne20 19,9924
Кремній Si28 27,9769
Залізо Fe56 55,9349
З0 Цинк Zn68 67,9248
Барій Ba137 136,905
Свинець Pb207 206,976
Уран U235 235,044

 

Таблиця 20. Період піврозпаду радіоактивних ізотопів

 

Ізотоп Символ Тип розпаду τ
Актинідій a 10 діб
Йод b-, g 8 діб
Іридій b-, g 75 діб
Кобальт b-, g 5,3 року
Магній b- 10 хв
Радій a 10-3 с
Радій a, g 1620 років
Стронцій b- 28 років
Торій a, g 7000 років
Уран a, g 4,5 І09 років
Фосфор b- 14,3 діб

 

 

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 1879 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.