Лекции.Орг


Поиск:
Обладнання. - навчально-методичний посібник з дисципліни;
- навчально-методичний посібник з дисципліни;

- роздаткові матеріали;

- калькулятори.

Методичні рекомендації до практичного заняття

Серед факторів підвищення ефективності праці особливе місце належить раціональному режиму праці і відпочинку. Від його структури залежить динаміка втоми, відновлюваність функцій організму, працездатність і здоровя, надійність і продуктивність праці. Під режимом праці і відпочинку розуміють загальну тривалість трудової діяльності протягом доби, тижня, місяця, року, частоту і тривалість періодів трудової активності і перерв у процесі цієї активності, співвідношення і чергування цих періодів.

Режим праці включає характеристики самого трудового процесу – інтенсивність чи екстенсивність, а також допустиму тривалість дії шкідливих факторів.

Щодо раціонального режиму праці і відпочинку, то він пови­нен відповідати таким вимогам:

- запобігати ранньому і надмірному розвитку втоми праців­ників;

- сприяти збереженню високого рівня працездатності праців­ників протягом якомога більш тривалого періоду;

- забезпечувати ефективне відновлення фізіологічних функцій під час відпочинку.

Елементами відпочинку є обідня перерва, регламентовані перерви на відпочинок і мікропаузи.

Особливою проблемою є встановлення регламентованих пе­рерв на відпочинок — загальної їх тривалості, тривалості однієї перерви та розподілу перерв протягом робочої зміни. Отже, в рамках вивчення другого питання слід пам'ятати, що єдиного методичного підходу до проекту­вання регламентованих перерв на відпочинок не існує. Серед основних методичних підходів практичне застосування знайшли наступні:

- встановлення різних надбавок на відпочинок залежно від умов виробничого середовища і трудового процесу;

- емпіричний метод;

- визначення часу на відпочинок на основі фізіологічних характеристик (середня частота пульсу за зміну; затрати енергії за хвилину при виконані роботи; зниження статичної витривалості в кінці робочого дня порівняно з робочим періодом);

- встановлення загального часу на відпочинок за показником втоми і умов праці.

Загальна три­валість часу на відпочинок визначається сумою цих процентів, віднесеною до оперативного часу. Слід пам'ятати, що, крім часу на відпочинок, на всіх видах робіт встановлюється час на природні потреби працівника в роз­мірі 10—15 хв за зміну.

Важливим практичним питанням є не тільки встановлення загальної тривалості, кількості перерв на відпочинок та їх розподіл протягом зміни, але й організація та зміст відпочинку. Вивчаючи ці питання, необхідно звернути увагу на більш високу ефективність активного відпочинку порівняно з пасивним і вміти пояснити причини цього явища, згадавши феномен Сеченова.

Необхідно чергувати:

· основні і допоміжні роботи;

· роботи різної складності і рівня монотонності;

· фізичну і розумову роботу;

· роботи, пов'язані з навантаженням на різні аналізатори;

· роботи, які відрізняються характером робочої пози.

Фізіологічною основою раціоналізації добових і тижневих режимів праці та відпочинку за умови багатозмінної роботи, є закономірності динаміки фізіологічних функцій людини — підвищення показників у денні години і зниження їх до мінімуму в нічні. Це означає, що робота в нічну зміну вимагає значно більших

витрат енергії на одиницю продукції порівняно з роботою вдень. Тому тривалість нічних змін скорочена на одну годину і працівникам нараховуються доплати до тарифних ставок. Необхідною є розробка графіків змінності. Саме тому необхідно засвоїти основні вимоги до проектування тижневих і річних режимів праці і відпочинку для працівників різних галузей економіки, пам’ятаючи, що вони є важливим фактором підвищення ефективності праці і збереження здоровя працівників.

 

Практичні завдання

Завдання 1. Обчисліть час на регламентовані перерви для відпочинку за наступних значень зміни м'язової статичної витривалості (таблиця 4.13)

Таблиця 4.13.

Показники зміни м’язової статичної витривалості

Завдання 2. Обчисліть час на регламентовані перерви для відпочинку робітників вугільних шахт за наступних значень витрат енергії за хвилину, ккал.(таблиця 4.14.)

Таблиця 4.14

Показники витрат енергії за хвилину

 

Завдання 3. На основі даних, наведених у табл. 4.15, розрахуйте приріст продуктивності праці за умови впровадження раціонального режиму праці і відпочинку.

Таблиця 4.15

Показники фази стану працівника при існуючому та запроектованому режимах

Завдання 4. На основі наведених у табл. 4.16. даних визначити час на відпочинок та допоміжні (легші) роботи для робітників при восьмигодинному робочому дні.

Таблиця 4.16

Показники фізіологічного стану працівників

Робітники Середня час­тота пульсу при виконан­ні основної роботи Середня частота пульсу при виконанні інших робіт % часу на відпочи-нок та інші роботи Тривалість відпочинку та виконан­ня інших робіт Тривалість вик. основної роботи
           
           
           
           

Зробіть відповідні висновки і обґрунтуйте їх.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-10-01; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 382 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

80% успеха - это появиться в нужном месте в нужное время. © Вуди Аллен
==> читать все изречения...

1299 - | 1185 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.