Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


√лава 19. джерела правового регулюванн€ м≥жнародних розрахунк≥в
19.1. ”н≥ф≥кован≥ правила по ≥нкасо

ј. «агальн≥ положенн€ та визначенн€ —татт€ 1. «астосуванн€ ”ѕ≤ (”н≥ф≥кованих правил по ≥нкасо) є 522.

”н≥ф≥кован≥ правила по ≥нкасо, редакц≥€ 1995 р., ћ“ѕ, публ≥кац≥€ є 522, бу≠дуть застосовуватис€ до вс≥х ≥нкасо, €к це визначено в статт≥ 2, коли посиланн€ на ц≥ ѕравила включено в текст Ђ≥нкасових ≥нструкц≥йї, про €к≥ йдетьс€ в статт≥ 4, ≥ будуть обов'€зковими дл€ вс≥х згаданих там стор≥н, €кщо ≥нше не обговорено спец≥ально або €кщо ≥нше не м≥ститьс€ в положенн€х нац≥онального, державного чи м≥сцевого зако≠нодавства та регулюванн€, в≥д €ких не можна в≥дступити.

Ѕанки не зобов'€зан≥ виконувати н≥ ≥нкасов≥ дорученн€, н≥ ≥нкасов≥ ≥нструкц≥њ, н≥ будь-€к≥ ≥нш≥ д≥њ, що випливають з цих ≥нструкц≥й.

якщо банк з €ких-небудь причин вир≥шить не виконувати ≥нкасов≥ дорученн€ або пов'€зан≥ з ним ≥нструкц≥њ, в≥н повинен спов≥стити про це сторон≥, в≥д €коњ отрима≠н≥ ≥нкасо або ≥нструкц≥њ, без затримки за допомогою телекомун≥кац≥йного зв'€зку або, €кщо це неможливо, ≥ншим прискореним способом.

—татт€ 2. ¬изначенн€ ≥нкасо ƒл€ ц≥лей цих статей:

а) Ђ≤нкасої означаЇ операц≥њ, зд≥йснюван≥ банками на п≥дстав≥ отриманих ≥нструк≠ц≥й з документами, визначеними в пункт≥ (¬). статт≥ 2, з метою:

I. ќдержанн€ платежу або акцепту,

або

II. ѕередач≥ документ≥в проти платежу та проти акцепту,

або

III. ѕередач≥ документ≥в на ≥нших умовах.

в) Ђƒокументиї означають ф≥нансов≥ документи та/або комерц≥йн≥ документи:

I. Ђф≥нансов≥ документиї Ч переказн≥ вексел≥, прост≥ вексел≥, чеки або ≥нш≥ под≥б- н≥ документи, €к≥ використовуютьс€ дл€ одержанн€ платежу грошима;

II. Ђкомерц≥йн≥ документиї Ч рахунки, транспортн≥ документи, товаророзпор€д- ч≥ документи або ≥нш≥ под≥бн≥ документи, або будь-€к≥ ≥нш≥ документи, €к≥ не Ї ф≥нан- совими документами.

с) Ђ„исте ≥нкасої Ч ≥нкасо ф≥нансових документ≥в, що не супроводжуЇтьс€ ко≠мерц≥йними документами.

<≥) Ђƒокументарне ≥нкасої означаЇ ≥нкасо:

I. ф≥нансових документ≥в, €ке супроводжуЇтьс€ комерц≥йними документами;

II. комерц≥йних документ≥в, що не супроводжуЇтьс€ ф≥нансовими документами. —татт€ 3. —торони в ≥нкасо

а) ƒл€ цих статей Ђсторонами в ≥нкасої Ї:

I. Ђѕринципалї Ч сторона, €ка доручаЇ банку операц≥ю з ≥нкасуванн€;

Ђбанк-рем≥тентї Ч банк, €кому ѕринципал доручаЇ операц≥ю з ≥нкасуванн€;

Ђ≥нкасуючий банкї; будь-€кий банк, кр≥м банку-рем≥тента, €кий бере участь в операц≥њ з ≥нкасуванн€;

Ђпредставл€ючий банкї Ч ≥нкасуючий банк, €кий зд≥йснюЇ наданн€ платнику.

№) Ђѕлатникї Ч особа, що маЇ зробити наданн€ зг≥дно з ≥нкасовим дорученн€м.

 

¬. ‘орма ≥ структура ≥нкасових доручень —татт€ 4. ≤нструкц≥њ ≥нкасового дорученн€

≤. ”с≥ документи, що направл€ютьс€ дл€ ≥нкасац≥њ, повинн≥ супроводжуватис€ ≥нкасовим дорученн€м, в €кому вказуЇтьс€, що дане ≥нкасо п≥дпор€дковуЇтьс€ ”н≥≠ф≥кованим правилам по ≥нкасо, публ≥кац≥€ є 522, ≥ м≥ст€ть точн≥ та повн≥ ≥нструк≠ц≥њ. Ѕанкам дозволено д≥€ти т≥льки в≥дпов≥дно з такими ≥нкасовими ≥нструкц≥€ми та цими ѕравилами.

II. Ѕанки не повинн≥ досл≥джувати документи дл€ того, щоб знайти в них необ- х≥дн≥ ≥нструкц≥њ.

III. якщо в ≥нкасових ≥нструкц≥€х не м≥ститьс€ ≥нших вказ≥вок, банки не брати- муть до уваги ≥нструкц≥њ, отриман≥ в≥д будь-€кого боку/банку, ≥ншого, н≥ж сторона/ банк, в≥д €кого вони отримали ≥нкасов≥ дорученн€.

≤нкасове дорученн€ обов'€зково маЇ м≥стити так≥ дан≥.

I. ƒан≥ про банк, в≥д €кого отримано ≥нкасове дорученн€, включаючи його повне найменуванн€ та адресу (поштову та —¬≤‘“), номер телекс, телефону, факсу та но- мер дл€ посилань (гењегепсе).

¬≥домост≥ за ѕринципалом, включаючи повне його найменуванн€, поштову адресу, а також, €кщо необх≥дно, номера телекс, телефону та факсу.

¬≥домост≥ про платника, включаючи його повне найменуванн€, поштову адре≠су або м≥сце, в €кому повинно бути зроблено наданн€, а також, €кщо необх≥дно, номе≠ра телекс, телефону та факсу.

¬≥домост≥ про представл€ючий банк, €кщо так≥ ≥снують, включаючи повне його найменуванн€, поштову адресу ≥, €кщо необх≥дно, номера телекс,телефону та факсу.

—ума (и) ≥ валюта (и),п≥дл€гають ≥нкасац≥њ.

ѕерел≥к доданих документ≥в ≥з зазначенн€м к≥лькост≥ аркуш≥в кожного до≠кумента.

VII. а) “ерм≥ни та умови одержанн€ платежу та/або акцепту. №) ”мови передач≥ документ≥в проти:

платежу та/або акцепту;

≥нш≥ умови.

—торона, що готуЇ ≥нкасов≥ ≥нструкц≥њ, зобов'€зана забезпечити, щоб умови пере≠дач≥ документ≥в були сформульован≥ €сно ≥ недвозначно, в ≥ншому випадку банки не несуть в≥дпов≥дальност≥ за можлив≥ насл≥дки.

VIII. ѕо в≥дношенню до витрат, що п≥дл€гають ст€гненню, вказуЇтьс€, допуска- Їтьс€ в≥дмова в≥д њх оплати чи н≥.

ўодо в≥дсотк≥в, що п≥дл€гають ≥нкасац≥њ, €кщо так≥ мають м≥сце, вказуЇтьс€, до≠пускаЇтьс€ в≥дмова в≥д њх оплати чи н≥, включаючи:

розм≥р в≥дсотк≥в;

процентний пер≥од;

п≥дстава дл€ розрахунку (наприклад, 360 або 365 дн≥в в роц≥);

X. ћетод платежу ≥ форма плат≥жного пов≥домленн€.

XI. ≤нструкц≥њ на випадок неплатежу, неакцепта та/або незгоди з ≥ншими умо- вами.

с) ≤. ≤нкасов≥ ≥нструкц≥њ повинн≥ м≥стити повну адресу платника та ц≥ль, тобто за≠значенн€ м≥сц€, в €кому повинно бути зроблено поданн€. якщо адреса неповна або неправильна, ≥нкасуючий банк може без будь-€коњ в≥дпов≥дальност≥ з його боку спро≠бувати встановити належну адресу.

II. ≤нкасуючй банк не несе в≥дпов≥дальност≥ за затримку через зазначенн€ в ≥нка≠сових ≥нструкц≥€х неповного/неточного адреса платника.

—. ‘орма поданн€

—татт€ 5. ѕодаванн€

ƒл€ ц≥лей цих статей подаванн€ Ч це процедура, коли банк, що зд≥йснюЇ по≠даванн€, передаЇ платнику документи в≥дпов≥дно до отриманих ≥нструкц≥й.

” ≥нкасових ≥нструкц≥€х повинен бути точно зазначений пер≥од часу дл€ зд≥й≠сненн€ платником будь-€коњ д≥њ.

“ак≥ вирази, €к Ђпершийї, Ђстроковийї, Ђнегайнийї та њм под≥бн≥, не повинн≥ ви≠користовуватис€ у зв'€зку з поданн€м або вказ≥вкою на пер≥од часу, прот€гом €кого документи п≥дл€гають прийн€ттю, або дл€ будь-€ких ≥нших д≥й платника.

якщо так≥ терм≥ни використан≥, банки не будуть брати њх до уваги.

ƒокументи повинн≥ бути представлен≥ платнику в тому вигл€д≥, €к вони були отриман≥, за вин€тком того, що банки уповноважен≥ наклењти необх≥дн≥ марки за ра≠хунок сторони, в≥д €коњ отриман≥ документи на ≥нкасо, €кщо в ≥нкасо не м≥ститьс€ ≥нших ≥нструкц≥й, ≥ проставити необх≥дн≥ ≥ндосаменти (передаточн≥ написи) або про≠ставити гумов≥ штампи або ≥нш≥ ≥дентиф≥кувальн≥ позначки або знаки, зазвичай вжи≠ван≥ або спец≥ально потр≥бн≥ дл€ ≥нкасовоњ операц≥њ.

<≥) ƒл€ виконанн€ ≥нструкц≥й принципала банк-рем≥тент буде використовувати банк, зазначений ѕринципалом, €к ≥нкасуючим. «а в≥дсутност≥ такоњ вказ≥вки банк-рем≥тент може звернутис€ до будь-€кого банку на св≥й виб≥р або виб≥р ≥ншого банку в крањн≥ платежу або акцепту або в крањн≥, де повинн≥ бути виконан≥ ≥нш≥ умови.

е) ƒокументи та ≥нкасов≥ дорученн€ можуть бути над≥слан≥ банком-рем≥тентом безпосередньо ≥нкасуючим банку або через ≥нший банк.

≥) якщо банк-рем≥тент не вказуЇ €кого-небудь конкретного банку €к представ≠ника банку, то ≥нкасуючий банк може використовувати дл€ цього будь-€кий банк за своњм вибором.

—татт€ 6. ѕредставленн€ / акцепт

” випадку, €кщо документи п≥дл€гають оплат≥ за пред'€вленн€м, банк, що пред≠ставл€Ї, повинен зробити поданн€ до платежу без затримки.

” випадку, €кщо документи п≥дл€гають оплат≥ в строк ≥нший, н≥ж за пред'€вленн€м, банк, що представл€Ї, повинен, коли запитано акцепт, зробити представленн€ њх до акцепту без затримки, а €кщо потр≥бен плат≥ж, то зробити представленн€ до платежу не п≥зн≥ше, н≥ж у день настанн€ в≥дпов≥дного строку платежу.

—татт€ 7. ѕередача комерц≥йних документ≥в

ƒокументи проти акцепту (ƒ / ј) ≥ ƒокументи проти платежу (ƒ / ѕ).

” ≥нкасо не повинн≥ м≥ститис€ одночасно вексель з в≥дстроченою датою пла≠тежу та ≥нструкц≥њ, зг≥дно з €кими комерц≥йн≥ документи п≥дл€гають передач≥ проти платежу.

якщо ≥нкасо м≥стить вексель з в≥дстроченою датою платежу, в ≥нкасових ≥н≠струкц≥€х повинно бути вказано, чи п≥дл€гають комерц≥йн≥ документи видач≥ проти акцепту (ƒ / ј) або проти платежу (ƒ / ѕ).

«а в≥дсутност≥ таких вказ≥вок комерц≥йн≥ документи будуть передан≥ т≥льки про≠ти платежу, ≥ ≥нкасуючий банк не нестиме в≥дпов≥дальност≥ за будь-€к≥ насл≥дки, що випливають через затримку в передаванн≥ документ≥в.

с) якщо ≥нкасо м≥стить вексель з в≥дстроченоњ датою платежу, а ≥нкасов≥ ≥нструк≠ц≥њ передбачають видачу комерц≥йних документ≥в проти платежу, документи будуть видан≥ т≥льки проти такого платежу, ≥ ≥нкасуючий банк не нестиме в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, що випливають через затримку в передаванн≥ документ≥в.

—татт€ 8. —творенн€ нових документ≥в

якщо банк-рем≥тент даЇ ≥нструкц≥њ ≥нкасуючому банку або платников≥ створити документи (прост≥ або переказн≥ вексел≥, дов≥рч≥ розписки, гарант≥њ або ≥нш≥ докумен≠ти), €к≥ не включен≥ в ≥нкасо, банк-рем≥тент повинен передати форму ≥ текст тако≠го документа, ≥накше ≥нкасуючий банк не нестиме в≥дпов≥дальност≥ за форму ≥ текст будь-€кого такого документа, представленого ≥нкасуючим банком та/або платником.

— «обов'€занн€ ≥ в≥дпов≥дальн≥сть —татт€ 9. —умл≥нн≥сть ≥ розумна обачн≥сть

Ѕанки будуть д≥€ти добросов≥сно й ви€вл€ти розумну обачн≥сть. —татт€ 10. ƒокументи ≥ товар / послуги / виконанн€

“овар не повинен направл€тис€ безпосередньо на адресу банку або в його роз≠пор€дженн€ або його наказу без попередньоњ на те згоди з боку цього банку.

” тому випадку, €кщо товар усе-таки в≥дправлений безпосередньо на адресу бан≠ку або в його розпор€дженн€, або його наказу дл€ передаванн€ платнику проти пла≠тежу або акцепту чи на ≥нших умовах без попередньоњ згоди з боку цього банку, такий банк не матиме н≥€ких зобов'€зань по передаванню цього товару, €кий залишаЇтьс€ на ризик ≥ в≥дпов≥дальн≥сть сторони, €ка в≥дправила товар.

Ѕанки не зобов'€зан≥ робити €ких-небудь д≥й щодо товару за документарними ≥нкасо, включаючи його складуванн€ та страхуванн€, нав≥ть €кщо на те надано спец≥≠альн≥ ≥нструкц≥њ. Ѕанки зд≥йснюватимуть так≥ д≥њ лише тод≥ ≥ в тих межах, на €к≥ вони дали згоду в кожному окремому випадку. Ќезалежно в≥д положень статт≥ 1 (с) це пра≠вило застосовуЇтьс€ ≥ тод≥, коли ≥нкасуючий банк не направл€Ї про це спец≥ального спов≥щенн€.

“им не менше, €кщо банки робл€ть д≥њ дл€ захисту товару, незалежно в≥д того, Ї в≥дпов≥дн≥ ≥нструкц≥њ чи њх немаЇ, вони не несуть жодних зобов'€зань або в≥дпов≥≠дальност≥ за долю й стан товару та д≥њ або упущенн€ з боку трет≥х ос≥б, €ким доручено збер≥ганн€ та/або захист товару. ќднак ≥нкасуючий банк повинен спов≥стити без зат≠римки банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€, про вчиненн€ таких д≥й.

<) Ѕудь-€к≥ ком≥с≥њ або витрати, понесен≥ банками у зв'€зку з≥ зробленими захо≠дами щодо захисту товару, повинн≥ бути в≥днесен≥ за рахунок сторони, в≥д €коњ отри≠мано ≥нкасо.

е) ≤. Ќезалежно в≥д положенн€ статт≥ 10 (а), €кщо товар в≥дправлений у розпор€д≠женн€ або за наказом ≥нкасуючого банку, платник зробив по ≥нкасо плат≥ж, акцепт або виконав ≥нш≥, що м≥ст€тьс€ в ≥нкасо, умови, й ≥нкасуючий банк готовий передати товар, то вважаЇтьс€, що банк-рем≥тент уповноважив ≥нкасуючий банк вчинити так.

II. якщо ≥нкасуючий банк в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й банку-рем≥тента або поло≠жень статт≥ 10 (е) передасть товар, банк-рем≥тент в≥дшкодуЇ такому ≥нкасуючому банку вс≥ понесен≥ ним збитки та витрати.

—татт€ 11. «в≥льненн€ в≥д в≥дпов≥дальност≥ за д≥њ сторони, €ка ≥нструктуЇтьс€

Ѕанки, що користуютьс€ послугами ≥ншого банку або ≥нших банк≥в дл€ вико≠нанн€ ≥нструкц≥й принципала, робл€ть це за рахунок ≥ ризик такого принципала.

Ѕанки не несуть н≥€коњ в≥дпов≥дальност≥, €кщо ≥нструкц≥њ, €к≥ вони передали, не були виконан≥, нав≥ть €кщо вони сам≥ про€вили ≥н≥ц≥ативу у вибор≥ такого ≥ншого банку (банк≥в).

—торона, €ка ≥нструктуЇ ≥ншу сторону виконати в≥дпов≥дн≥ д≥њ, зобов'€зана на≠дати останн≥й в≥дшкодуванн€ за вс≥ма зобов'€занн€ми, €к≥ покладаютьс€ ≥ноземними законами та звича€ми.

—татт€ 12. «в≥льненн€ в≥д в≥дпов≥дальност≥ за отриманими документами

а) Ѕанки повинн≥ визначити, що отриман≥ документи в≥дпов≥дають тому перел≥ку, €кий дано в ≥нкасових дорученн€х, ≥ спов≥стити за допомогою телекомун≥кац≥йних за≠соб≥в або, €кщо це неможливо, ≥ншим прискореним способом, без затримки сторон≥, в≥д €коњ отримано ≥нкасов≥ дорученн€, про в≥дсутн≥сть €ких-небудь документ≥в або про њхню нев≥дпов≥дн≥сть перел≥ченим у ≥нкасових дорученн€х.

Ѕанки не мають н≥€ких ≥нших зобов'€зань у цьому в≥дношенн≥.

в) якщо документи не в≥дпов≥дають перерахованим, банк-рем≥тент повинен бути зв≥льнений в≥д спор≥в щодо типу ≥ к≥лькост≥ документ≥в, отриманих ≥нкасуючим бан≠ком.

с) «а умови дотриманн€ положень статт≥ 5 (с) ≥ статт≥ 12 (а) та (¬), банки будуть представл€ти документи так, €к вони отриман≥, без подальшоњ перев≥рки.

—татт€ 13. «в≥льненн€ в≥д в≥дпов≥дальност≥ за д≥йсн≥сть документ≥в

Ѕанки не несуть в≥дпов≥дальност≥ за форму, достатн≥сть, точн≥сть, справжн≥сть, п≥дробку або правову силу будь-€кого документа (≥в), або за загальн≥ та/або приватн≥ умови, що м≥ст€тьс€ в самому (их) документ≥ (ах) чи при внесенн≥ в нього (них); вони також не несуть в≥дпов≥дальност≥ за опис, к≥льк≥сть, масу, €к≥сть, умови упакуванн€, постачанн€, ц≥нн≥сть або на€вн≥сть товару, представленого будь-€ким (и) докумен≠том (ами), або за сумл≥нн≥сть або д≥њ та/або упущенн€, платоспроможн≥сть, виконан≠н€ або репутац≥ю в≥дправник≥в, перев≥зник≥в, експедитор≥в, одержувач≥в або страхо≠вик≥в товару, або ≥ншоњ будь-€коњ особи.

—татт€ 14. «в≥льненн€ в≥д в≥дпов≥дальност≥ за затримку, втрату в дороз≥ ≥ перек≠лад з одн≥Їњ мови на ≥ншу

Ѕанки не несуть в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, викликан≥ затримкою та/або втрати в дороз≥ пов≥домлень, лист≥в або документ≥в, або за затримку, перекрученн€ або ≥ншу (≥) помилку (≥) при передач≥ телекомун≥кац≥йних пов≥домлень або за помил≠ку (≥) у переклад≥ та/або тлумаченн≥ техн≥чних терм≥н≥в.

Ѕанки не несуть в≥дпов≥дальност≥ за затримку, спричинену необх≥дн≥стю до≠битис€ по€сненн€ одержаних ≥нструкц≥й.

—татт€ 15. ‘орс-мажор (обставини непереборноњ сили)

Ѕанки не несуть жодних зобов'€зань або в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, що випли≠вають з призупиненн€ њхньоњ д≥€льност≥ внасл≥док стих≥йних лих, бунт≥в, громад€н≠ських заворушень, в≥йн або ≥нших причин, €к≥ знаход€тьс€ поза њхн≥м контролем, або страйк≥в ≥ локаут≥в.

 

≈. ѕлат≥ж

—татт€ 16. ѕлат≥ж без затримки

≤нкасован≥ суми (за м≥нусом витрат та/або додаткових витрат) повинн≥ бути без затримки передан≥ сторон≥, в≥д €коњ було отримано ≥нкасов≥ дорученн€, зг≥дно з умовами цього ≥нкасового дорученн€.

Ќезалежно в≥д положень статт≥ 1 (с), €кщо не узгоджено ≥нше, ≥нкасуючий банк зд≥йснить плат≥ж ≥нкасованоњ суми т≥льки на користь банку-рем≥тента.

—татт€ 17. ѕлат≥ж у м≥сцев≥й валют≥

” тому випадку, коли документи п≥дл€гають оплат≥ у валют≥ крањни платежу (м≥с≠цев≥й валют≥), представл€ючий банк повинен, €кщо ≥нше не обумовлено в ≥нкасових дорученн€х, передати документи платнику проти платежу у м≥сцев≥й валют≥, т≥льки €кщо такою валютою можна негайно розпор€дитис€ способом, зазначеним у ≥нкасо≠вих дорученн€х.

—татт€ 18. ѕлат≥ж в ≥ноземн≥й валют≥

” тому випадку, коли документи п≥дл€гають оплат≥ у валют≥ ≥нш≥й, н≥ж валюта крањни платежу (≥ноземн≥й валют≥), представл€ючий банк повинен, €кщо ≥нше не обумовлено в ≥нкасових дорученн€х, передати документи платнику проти платежу у передбачен≥й ≥ноземн≥й валют≥, т≥льки €кщо така ≥ноземна валюта може бути негайно переведена в≥дпов≥дно до ≥нструкц≥й, зазначених в ≥нкасових дорученн€х.

—татт€ 19. „астков≥ платеж≥

¬≥дносно Ђчистихї ≥нкасо частков≥ платеж≥ можуть бути прийн€т≥ тод≥, в тако≠му розм≥р≥ ≥ на таких умовах, €к≥ дозволен≥ законодавством, що д≥ють у м≥сц≥ плате≠жу. ‘≥нансовий (е) документ (и) буде переданий платников≥ т≥льки п≥сл€ одержанн€ повного платежу по ньому.

¬≥дносно документарних ≥нкасо частков≥ платеж≥ можуть бути прийн€т≥, т≥ль≠ки €кщо в ≥нкасових дорученн€х м≥ст€тьс€ спец≥альн≥ повноваженн€ на це. ќднак €кщо не вказано ≥нше, представл€ючий банк буде передавати документи платников≥ т≥льки п≥сл€ одержанн€ повного платежу ≥ не несе в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, що випливають через таку затримку в передаванн≥ документ≥в.

¬ ус≥х випадках частков≥ платеж≥ будуть прийматис€ т≥льки за умови дотри≠манн€ положень статт≥ 17 або статт≥ 18 залежно в≥д випадку.

„астков≥ платеж≥, €кщо вони приймаютьс€, повинн≥ бути виконан≥ в≥дпов≥дно до положень статт≥ 16.

–. ¬≥дсотки, ком≥с≥њ ≥ витрати

—татт€ 20. ¬≥дсотки

якщо в ≥нкасовому дорученн≥ зазначено, що повинн≥ бути ≥нкасован≥ в≥дсотки, а платник в≥дмовл€Їтьс€ њх платити, представл€ючий банк може передати документ (и) проти платежу або акцепту або на ≥нших умовах, залежно в≥д випадку, без ≥нкаса≠ц≥њ таких в≥дсотк≥в, за вин€тком випадк≥в, передбачених у статт≥ 20 (с).

якщо так≥ в≥дсотки повинн≥ бути ≥нкасован≥, в ≥нкасових дорученн€х вказують≠с€ розм≥р в≥дсотк≥в, в≥дсотковий пер≥од ≥ п≥дстава дл€ розрахунку.

якщо в ≥нкасовоњ дорученн≥ пр€мо вказано, що в≥дмова в оплат≥ в≥дсотк≥в не допускаЇтьс€, а платник в≥дмовл€Їтьс€ платити так≥ в≥дсотки, представл€ючий банк не видаЇ документи та не несе в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, спричинен≥ затримкою в передаванн≥ документа (≥в). якщо в оплат≥ в≥дсотк≥в в≥дмовлено, представл€ючий банк повинен ≥нформувати про це без затримки за допомогою телекомун≥кац≥йного пов≥домленн€ або, €кщо це можливо, ≥ншим прискореним способом банк, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€.

—татт€ 21.  ом≥с≥€ ≥ витрати

якщо в ≥нкасовому дорученн≥ зазначено, що ком≥с≥€ за ≥нкасуванн€ та/або вит≠рати повинн≥ бути за рахунок платника, а платник в≥дмовл€Їтьс€ њх оплачувати, пред≠ставл€ючий банк може передати документ (и) проти платежу або акцепту або на ≥н≠ших умовах залежно в≥д випадку, без ≥нкасуванн€ ком≥с≥њ та/або витрат, за вин€тком випадк≥в,передбачених статею 21 (¬).

” вс≥х випадках, €кщо в оплат≥ ком≥с≥њ та/або видатк≥в по ≥нкасо в≥дмовлено, вони повинн≥ бути в≥днесен≥ за рахунок сторони, в≥д €коњ отримано ≥нкасо, ≥ можуть бути удержан≥ з виручки.

якщо в ≥нкасових дорученн€х пр€мо вказуЇтьс€, що в оплат≥ ком≥с≥њ та/або витрат не може бути в≥дмовлено, а платник в≥дмовл€Їтьс€ оплачувати так≥ ком≥с≥ю та/або витрати, представл€ючий банк не передаватиме документ≥в ≥ не нестиме в≥д≠пов≥дальност≥ за будь-€к≥ насл≥дки, що випливають через затримку в передаванн≥ документа (≥в). якщо в оплат≥ ком≥с≥њ за ≥нкасац≥ю та/або витрат в≥дмовлено, пред≠ставл€ючий банк повинен без затримки за допомогою телекомун≥кац≥йного зв'€зку або, €кщо це неможливо, ≥ншим прискореним способом ≥нформувати про це банк, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€.

” вс≥х випадках, коли в спец≥альних ≥нструкц≥€х ≥нкасового дорученн€ або в≥дпов≥дно до положень цих ѕравил ком≥с≥€ та/або будь-€к≥ ≥нш≥ витрати з ≥нкасу≠ванн€ повинн≥ бути зроблен≥ за рахунок принципала, ≥нкасуючий банк (и) повинен мати право на швидке отриманн€ покритт€ в≥дносно таких ком≥с≥њ, витрат ≥ витрат в≥д банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€, а банк-рем≥тент, у свою чергу, по≠винен мати право на швидке в≥дшкодуванн€ принципалом будь-€коњ суми, випла≠ченоњ цим банком, разом з його власними витратами та витратами незалежно в≥д частки ≥нкасо.

<) Ѕанки збер≥гають за собою право вимагати сплати ком≥с≥њ та/або витрат аван≠сом в≥д сторони, в≥д €коњ отримано ≥нкасов≥ дорученн€, дл€ покритт€ витрат, що ви≠никли у процес≥ виконанн€ ≥нструкц≥й, ≥ до отриманн€ такого платежу також збер≥га≠ють право не виконувати так≥ ≥нструкц≥њ.

— ≤нш≥ положенн€

—татт€ 22. јкцепт

ѕредставл€ючий банк несе в≥дпов≥дальн≥сть за те, щоб акцепт переказного вексе≠л€ за формою був повним ≥ правильним, але не несе в≥дпов≥дальност≥ за достов≥рн≥сть €кого-небудь п≥дпису або за на€вн≥сть у будь-€коњ особи, €ка п≥дписала акцепт, пов≠новаженн€ на таке п≥дписанн€.

—татт€ 23. ѕрост≥ вексел≥ та ≥нш≥ документи

ѕредставл€ючий банк не несе в≥дпов≥дальност≥ за достов≥рн≥сть €кого-небудь п≥дпису або за на€вн≥сть у будь-€коњ особи, що п≥дписала простий вексель, розписку або ≥нший документ, повноваженн€ на таке п≥дписанн€.

—татт€ 24. ѕротест

≤нкасове дорученн€ повинно м≥стити спец≥альн≥ ≥нструкц≥њ щодо вчиненн€ про≠тесту (або ≥ншоњ юридичноњ д≥њ зам≥сть нього) у випадку неплатежу або неакцепта.

«а в≥дсутност≥ таких спец≥альних ≥нструкц≥й банки, що беруть участь у ≥нкасуван≠н≥, не зобов'€зан≥ представл€ти документи дл€ протесту (або вчиненн€ ≥ншоњ юридич≠ноњ д≥њ зам≥сть нього) в неплатеж≥в або неакцепту.

Ѕудь-€ка ком≥с≥€ та витрати, понесен≥ банками у зв'€зку з таким протестом або ≥ншою юридичною д≥Їю, будуть в≥днесен≥ за рахунок сторони, в≥д €коњ отримано ≥н≠касов≥ дорученн€.

—татт€ 25. ѕредставник на випадок потреби

якщо ѕринципала (дов≥ритель) призначаЇ представника д≥€ти €к представника на випадок потреби при неплатеж≥в ≥/або неакцепт≥, ≥нкасов≥ дорученн€ повинн≥ €сно й повно вказувати повноваженн€ такого представника на випадок потреби. «а в≥дсут≠ност≥ такоњ вказ≥вки банки не прийматимуть ≥нструкц≥й в≥д представника на випадок потреби.

—татт€ 26. ѕов≥домленн€

≤нкасуюч≥ банки повинн≥ пов≥домл€ти про стан справ в≥дпов≥дно до таких правил.

‘орма пов≥домленн€

”с≥ пов≥домленн€ або ≥нформац≥€ в≥д ≥нкасуючого банку, в≥д €кого було отримано ≥нкасов≥ дорученн€, повинн≥ м≥стити в≥дпов≥дн≥ детал≥, включаючи в ус≥х випадках номер дл€ посилань банку-рем≥тента такий, €кий вказаний у ≥нкасових дорученн€х.

—пос≥б спов≥щенн€

Ќа в≥дпов≥дальност≥ банку-рем≥тента лежить ≥нструктувати ≥нкасуючий банк щодо способу, €ким повинн≥ бути дан≥ пов≥домленн€, зазначен≥ в пунктах (с) I, (с) II ≥ (с) III.

«а в≥дсутност≥ таких ≥нструкц≥й ≥нкасуючий банк направл€тиме в≥дпов≥дн≥ спо≠в≥щенн€ способом за своњм вибором за рахунок банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€.

≤. ѕов≥домленн€ про плат≥ж.

≤нкасуючий банк повинен без звол≥канн€ направити пов≥домленн€ про плат≥ж банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€, ≥з зазначенн€м окремо ≥нкасованоњ суми або сум, утриманн€ ком≥с≥њ /або витрат, €кщо так≥ мали м≥сце, ≥ способу розпо≠р€дженн€ коштами.

II. ѕов≥домленн€ про акцепт.

≤нкасуючий банк повинен без звол≥канн€ направити пов≥домленн€ про акцепт банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€.

III. ѕов≥домленн€ про неплатеж≥ або неакцепт.

ѕредставл€ючий банк повинен спробувати з'€сувати причини неплатежу та не≠акцепта ≥ в≥дпов≥дно ≥нформувати про це без звол≥канн€ банк, в≥д €кого отримано ≥н≠касов≥ дорученн€.

ѕредставл€ючий банк повинен без звол≥канн€ направити пов≥домленн€ про не≠платеж≥ та/або неакцепт банку, в≥д €кого отримано ≥нкасов≥ дорученн€.

ѕри отриманн≥ такого пов≥домленн€ банк-рем≥тент повинен дати в≥дпов≥дн≥ ≥нструкц≥њ щодо подальших д≥й з документами. якщо так≥ ≥нструкц≥њ не отриман≥ представл€ючим банком прот€гом 60 дн≥в п≥сл€ його пов≥домленн€ про неплатеж≥ та/або неакцепт, документи можуть бути повернут≥ банку, в≥д €кого отримано ≥нка≠сов≥ дорученн€, без будь-€коњ подальшоњ в≥дпов≥дальност≥ з боку представл€ючого банку.

19.2. ”н≥ф≥кован≥ правила та звичањ дл€ документарних акредитив≥в

ј. «агальн≥ положенн€ та визначенн€ —татт€ 1. «астосуванн€

”н≥ф≥кован≥ правила та звичањ дл€ документарних акредитив≥в редакц≥њ 1993 року, публ≥кац≥€ ћ“ѕ є 500, застосовуютьс€ до вс≥х документарних акредитив≥в (включаючи резервн≥ акредитиви т≥Їю м≥рою, €кою вони можуть бути до них засто≠сован≥), коли вони включаютьс€ до тексту акредитива. ¬они Ї обов'€зковими дл€ вс≥х стор≥н, €кщо ≥нше не передбачене в акредитив≥.

—татт€ 2. ѕон€тт€ про акредитив

ƒл€ ц≥лей даних правил терм≥ни Ђдокументарний акредитивї ≥ Ђрезервний акре≠дитивї (дал≥ ≥менован≥ €к акредитиви) означають будь-€ку угоду, €к би вона не була названа або позначена, зг≥дно з €кою банк (банк-ем≥тент), д≥ючи на проханн€ ≥ на п≥д≠став≥ ≥нструкц≥й кл≥Їнта (за€вника) або в≥д свого ≥мен≥:

I) повинен провести плат≥ж трет≥й особ≥ (бенеф≥ц≥ару) або його наказу, або акцеп- тувати ≥ сплатити переказн≥ вексел≥ (тратти), виставлен≥ бенеф≥ц≥аром, або

II) уповноважуЇ ≥нший банк провести такий плат≥ж або акцептувати ≥ сплатити переказн≥ вексел≥ (тратти), або

III) уповноважуЇ ≥нший банк негоц≥ювати проти передбачених документ≥в при дотриманн≥ строк≥в та умов акредитива. ƒл€ ц≥лей цих правил ф≥л≥њ банку в р≥зних крањнах уважаютьс€ за р≥зн≥ банки.

—татт€ 3. јкредитиви ≥ контракти

јкредитив за своЇю природою €вл€Ї собою угоду, в≥докремлену в≥д договору куп≥вл≥-продажу або ≥ншого контракту, на €кому в≥н може ірунтуватис€, ≥ банки жод≠ною м≥рою не пов'€зан≥ й не зобов'€зан≥ займатис€ такими контрактами, нав≥ть €кщо в акредитив≥ Ї €ке-небудь посиланн€ на такий контракт. ќтже, установа банку, що оплачуЇ, акцептуЇ й оплатила тратти або негоц≥юЇ та/або повн≥стю виконуЇ будь-€к≥ ≥нш≥ зобов'€занн€ за акредитивом, не Ї предметом позовних вимог за€вника, засно≠ваних на його угод≥ з банком-ем≥тентом або бенеф≥ц≥аром.

Ќа бенеф≥ц≥ара н≥ в €кому раз≥ не поширюютьс€ догов≥рн≥ в≥дносини м≥ж бан≠ками або м≥ж за€вником ≥ банком-ем≥тентом.

—татт€ 4. ƒокументи ≥ товари (послуги) виконанн€ зобов'€зань ўодо операц≥й з акредитивами, то вс≥ зац≥кавлен≥ сторони мають справу т≥льки з документами, але не з товарами, послугами або ≥ншими видами виконанн€ зобо≠в'€зань, до €ких можуть мати стосунок документи.

—татт€ 5. ≤нструкц≥њ щодо виставленн€ (зм≥ни) акредитив≥в а) ≤нструкц≥њ щодо виставленн€ акредитива, сам акредитив, ≥нструкц≥њ щодо вне≠сенн€ до нього будь-€ких зм≥н та сам≥ зм≥ни повинн≥ бути повними ≥ точними. ўоб уникнути плутанини та непорозум≥нь, банки повинн≥ рекомендувати:

I) не включати зайвих подробиць до акредитива або у зм≥ни до нього;

II) не давати ≥нструкц≥й щодо виставленн€, ав≥зуванн€ або п≥дтвердженн€ акре- дитива з посиланн€м на попередн≥й (ран≥ше виставлений) акредитив (т. зв. Ђпод≥б- ний акредитивї), €кщо такий попередн≥й акредитив зазнав зм≥н, €к≥ були (або не були) прийн€т≥.

№) ”с≥ ≥нструкц≥њ щодо виставленн€ акредитива ≥ сам акредитив та його додатки, вс≥ ≥нструкц≥њ щодо внесенн€ €ких-небудь зм≥н ≥ сам≥ зм≥ни повинн≥ точно вказувати документи, проти €ких зд≥йснюЇтьс€ плат≥ж, акцепт або негоц≥ац≥€.

¬. ¬иди акредитив≥в та пов≥домленн€ про них —татт€ 6. ¬≥дкличн≥ та безв≥дкличн≥ акредитиви

јкредитив може бути:

I) в≥дкличний або (II) безв≥дкличний.

“ому акредитив повинен €сно вказувати, Ї в≥н в≥дкличним чи безв≥дкличним.

«а в≥дсутност≥ такоњ вказ≥вки акредитив вважатиметьс€ безв≥дкличним. —татт€ 7. «обов'€занн€ ав≥зуючого банку

 

јкредитив може бути ав≥зований бенеф≥ц≥ару через ≥нший банк (ав≥зуючий банк) без зобов'€зань з боку ав≥зуючого банку, але, вир≥шивши ав≥зувати акредитив, банк повинен з розумною ретельн≥стю перев≥рити за зовн≥шн≥ми ознаками справ≠жн≥сть акредитива, €кий в≥н ав≥зуЇ. якщо банк вир≥шуЇ не ав≥зувати акредитив, в≥н повинен, не гаючись, пов≥домити про це банк-ем≥тент.

якщо ав≥зуючий банк не може визначити таку зовн≥шню справжн≥сть акре≠дитива, в≥н повинен, не гаючись, ≥нформувати банк, в≥д €кого виходили одержа≠н≥ ≥нструкц≥њ, про таку неможлив≥сть установити справжн≥сть акредитива за зов≠н≥шн≥ми ознаками. якщо ж ав≥зуючий банк вир≥шить ав≥зувати акредитив, в≥н повинен пов≥домити бенеф≥ц≥ара про те, що в≥н не зм≥г установити справжн≥сть акредитива.

—татт€ 8. ¬≥дкликанн€ акредитива

¬≥дкличний акредитив може бути зм≥нений або анульований банком-ем≥тентом у будь-€кий момент без попереднього пов≥домленн€ бенеф≥ц≥аров≥.

ќднак банк-ем≥тент зобов'€заний:

I) надати в≥дшкодуванн€ ≥ншому банку, уповноваженому ним на зд≥йсненн€ пла- тежу за пред'€вленн€м, акцепту або негоц≥ац≥њ за в≥дкличним акредитивом, за будь- €кий плат≥ж, акцепт або негоц≥ац≥ю, проведен≥ цим банком до одержанн€ ним по- в≥домленн€ про зм≥ну або анул€ц≥ю, проти документ≥в, €к≥ за зовн≥шн≥ми ознаками в≥дпов≥дають умовам акредитива;

II) надати в≥дшкодуванн€ ≥ншому банку, уповноваженому ним на зд≥йсненн€ платежу ≥з розстроченн€м за в≥дкличним акредитивом, €кщо цей банк до одержан- н€ ним пов≥домленн€ про зм≥ну або анул€ц≥ю прийн€в документи, €к≥ за зовн≥шн≥ми ознаками в≥дпов≥дають умовам акредитива.

—татт€ 9. «обов'€занн€ банку-ем≥тента й п≥дтверджувального банку а) Ѕезв≥дкличний акредитив, €кщо подан≥ передбачен≥ документи до вказано≠го банку або банку-ем≥тента та дотриман≥ його строки й умови, становить тверде зобов'€занн€ банку-ем≥тента:

I) €кщо акредитив передбачаЇ плат≥ж за пред'€вленн€м Ч платити за пред'€в- ленн€м;

€кщо акредитив передбачаЇ плат≥ж ≥з розстроченн€м Ч платити в строк, ви≠значений в≥дпов≥дно до вказ≥вок акредитива;

€кщо акредитив передбачаЇ акцепт:

а) (банкам-ем≥тентам) Ч акцептувати тратти, виставлен≥ бенеф≥ц≥аром на банк-ем≥тент, та оплатити њх з настанн€м строку; або

№) (≥ншим банкам) Ч акцептувати та оплатити в строк платежу тратти, представ≠лен≥ бенеф≥ц≥аром на банк-ем≥тент у тому випадку, €кщо банк-трасат, указаний в акредитив≥, не акцептуЇ тратти, виставлен≥ на нього, або оплатити тратти, акцептова≠н≥, але не оплачен≥ таким банком-трасатом у строк, передбачений траттою;

IV) €кщо акредитив передбачаЇ негоц≥ац≥ю Ч оплатити, без обороту на трасант≥в та/або сумл≥нних держател≥в, тратти, представлен≥ бенеф≥ц≥аром та/або документи, представлен≥ за акредитивом. јкредитив не повинен передбачати виставленн€ тратт на за€вника. якщо акредитив усе-таки передбачаЇ виставленн€ тратт на за€вника, банки розгл€датимуть так≥ тратти €к додатков≥ документи.

ѕ≥дтвердженн€ безв≥дкличного акредитива ≥ншим банком (п≥дтверджуваль-ним банком) щодо уповноваженн€ або на проханн€ банку-ем≥тента становить тверде зобов'€занн€ п≥дтверджувального банку, на додаток до зобов'€занн€ банку-ем≥тента, за умови, що передбачен≥ документи представлен≥ п≥дтверджувальному банку або ≥н≠шому вказаному банку та дотриман≥ строки й умови акредитива:

I) €кщо акредитив передбачаЇ плат≥ж за пред'€вленн€м Ч платити за пред'€в- ленн€м;

€кщо акредитив передбачаЇ плат≥ж ≥з розстроченн€м Ч платити у строк, ви≠значений в≥дпов≥дно до вказ≥вок акредитива;

€кщо акредитив передбачаЇ акцепт:

а) (п≥дтверджувальним банком) Ч акцептувати тратти, виставлен≥ бенеф≥ц≥аром на п≥дтверджувальний банк, у раз≥ €кщо передбачений в акредитив≥ банк-трасат не акцептуЇ тратти, виставлен≥ на нього, або оплатити акцептован≥, але не оплачен≥ та≠ким банком-трасатом тратти у належний строк за ними;

€кщо акредитив передбачаЇ негоц≥ац≥ю Ч негоц≥ювати, без обороту на тра≠сат≥в та/або сумл≥нних держател≥в, тратти, представлен≥ бенеф≥ц≥аром та/або доку≠менти, передбачен≥ за акредитивом. јкредитив не повинен передбачати виставленн€ тратт на за€вника. якщо акредитив усе ж передбачаЇ виставленн€ тратт на за€вника, банки розгл€датимуть так≥ тратти €к додатков≥ документи.

(I) якщо банк, €кий уповноважений банком-ем≥тентом, або до €кого банк-ем≥тент звернувс€ з проханн€м додати своЇ п≥дтвердженн€ за акредитивом, не гото≠вий це зробити, то в≥н повинен без затримки пов≥домити про це банку-ем≥тенту.

II) якщо т≥льки банк-ем≥тент не вкаже ≥ншого в своЇму повноваженн≥ або про≠ханн≥ про п≥дтвердженн€, ав≥зуючий банк буде ав≥зувати акредитив бенеф≥ц≥ару без додаванн€ свого п≥дтвердженн€.

<≥) (I) «а вин€тком передбаченого ст. 48, безв≥дкличний акредитив не може бути ан≥ зм≥нений, ан≥ анульований без згоди банку-ем≥тента, п≥дтверджувального банку (€кщо в≥н Ї) ≥ бенеф≥ц≥ара.

Ѕудь-€ка зм≥на, проведена банком-ем≥тентом, безумовно, його зобов'€зуЇ з часу њњ проведенн€. ѕ≥дтверджувальний банк може п≥дтвердити так≥ зм≥ни ≥ буде без≠в≥дклично зобов'€заний по таких зм≥нах з часу њх ав≥зуванн€. јле й п≥дтверджуваль-ний банк може ав≥зувати зм≥ни бенеф≥ц≥ару без свого п≥дтвердженн€, ≥ в такому раз≥ в≥н повинен ≥нформувати про це банк-ем≥тент ≥ бенеф≥ц≥ара без в≥дстрочки.

”мови акредитива (або акредитива, що включаЇ прийн€т≥ зм≥ни) залиша≠тимутьс€ чинними дл€ бенеф≥ц≥ара, поки бенеф≥ц≥ар не пов≥домить своЇ прийн€тт€ зм≥н банку, що ав≥зував ц≥ зм≥ни. Ѕенеф≥ц≥ар повинен у письмов≥й форм≥ акцептува≠ти або в≥дмовитис€ в≥д зм≥н. якщо в≥н не зможе дати таке письмове п≥дтвердженн€, пред'€вл€Ї документи вказаному банку або банку-ем≥тенту, €к≥ в≥дпов≥дають акре≠дитиву, а не зм≥н≥, то таке пред'€вленн€ документ≥в вважатиметьс€ €к акцепт таких зм≥н. « цього моменту зм≥ни будуть включен≥ в акредитив.

IV) „асткове прийн€тт€ зм≥н, що м≥ст€тьс€ в такому ав≥зуванн≥ зм≥н, не допуска≠Їтьс€ й, отже, не може бути прийн€тим ≥ не маЇ сили.

—татт€ 10. ¬иди акредитив≥в

”с≥ акредитиви повинн≥ €сно вказувати, чи виконуютьс€ вони шл€хом плате≠жу по пред'€вленню, платежу з розстрочкою, акцепту або негоц≥ац≥њ.

(I) €кщо т≥льки в акредитив≥ не передбачаЇтьс€ банк-ем≥тент €к Їдиний вико≠навець акредитива, то вс≥ акредитиви повинн≥ м≥стити в соб≥ вказ≥вку на банк (Ђви≠конуючий банкї), уповноважений провести плат≥ж, плат≥ж ≥з розстроченн€м, акцепт тратт або негоц≥ац≥ю. якщо акредитив передбачаЇ в≥льну негоц≥ац≥ю (негоц≥ац≥ю за пред'€вленн€м), то будь-€кий банк Ї виконуючим. ѕредставленн€ документ≥в по≠винно проводитис€ банку-ем≥тенту або п≥дтверджувальному банку (€кщо в≥н Ї), або будь-€кому виконуючому банку.

II) п≥д негоц≥ац≥Їю розум≥ють дисконт (або оплату) вексел€ та/або документ≥в уповноваженим до негоц≥ац≥њ банком. ѕроста перев≥рка документ≥в без дисконту (або оплати) не Ї негоц≥ац≥Їю.

якщо т≥льки виконуючий банк не Ї п≥дтверджувальним банком, то його при≠значенн€ в ц≥й €кост≥ банком-ем≥тентом не створюЇ дл€ виконуючого банку €кого-небудь зобов'€занн€ провести плат≥ж, плат≥ж ≥з розстроченн€м, акцептувати тратти або негоц≥ювати. ¬ин€ток Ч €кщо виконуючий банк, спец≥ально зробивши застере≠женн€, ≥ так пов≥домив бенеф≥ц≥ара, що прийн€тт€ та/або перев≥рка, та/або передача документ≥в не створюЇ дл€ банку зобов'€зань платити, платити ≥з розстроченн€м, ак≠цептувати тратти або негоц≥ювати.

<≥) ”казавши дл€ виконанн€ ≥нший банк або дозволивши зд≥йснювати негоц≥а≠ц≥ю будь-€ким банком, або уповноваживши чи запросивши €кий-небудь банк про до≠данн€ його п≥дтвердженн€, банк-ем≥тент уповноважуЇ такий банк провести плат≥ж, акцептувати тратти або негоц≥ювати, залежно в≥д випадку, проти документ≥в, €к≥ за зовн≥шн≥ми ознаками в≥дпов≥дають умовам акредитива, ≥ зобов'€зуЇтьс€ подати тако≠му банку в≥дшкодуванн€ в≥дпов≥дно до положень цих ѕравил.

—татт€ 11. ѕов≥домленн€ електронною поштою й передав≥зуванн€ акредитива а) (I) якщо банк-ем≥тент ≥нструктуЇ ав≥зуючий банк за допомогою достов≥рного трансм≥с≥йного пов≥домленн€ про ав≥зуванн€ акредитива або про зм≥ни до акредити≠ва, таке телетрансм≥с≥йне пов≥домленн€ вважатиметьс€ робочим акредитивним доку≠ментом або зм≥ною ≥ поштове п≥дтвердженн€ не повинно посилатис€. якщо ж пошто≠ве п≥дтвердженн€, буде над≥слане, то воно не матиме сили, й ав≥зуючий банк не буде зобов'€заний перев≥р€ти таке поштове п≥дтвердженн€ проти робочих акредитивних документ≥в або зм≥н, переданих телетрансм≥с≥йним зв'€зком.

II) якщо до телетрансм≥с≥йного пов≥домленн€ включено слова Ђподробиц≥ бу≠дутьї (або слова под≥бного значенн€) або в ньому вказано, що поштове п≥дтверджен≠н€ буде робочим акредитивним документом чи зм≥ною, то таке телетрансм≥с≥йне пов≥домленн€ не вважатиметьс€ робочим акредитивним документом або зм≥ною. ” цьому раз≥ банк-ем≥тент повинен без затримки передати ав≥зуючому банку робочий акредитивний документ або зм≥ну.

якщо банк користуЇтьс€ послугами ав≥зуючого банку дл€ ав≥зуванн€ акреди≠тиву бенеф≥ц≥ару, то в≥н повинен користуватис€ послугами того самого банку дл€ ав≥-зуванн€ €ких-небудь зм≥н.

ѕопередн€ зм≥на про виставленн€ акредитива або внесенн€ зм≥н (передав≥зу-ванн€) може передаватис€ банком-ем≥тентом т≥льки тод≥, коли в≥н готовий пов≥до≠мл€ти робоч≥ акредитивн≥ документи та зм≥ни. якщо ≥нше не обумовлено в такому попередньому пов≥домленн≥ банку-ем≥тента, в≥н зобов'€заний без в≥дстрочки в≥дкри≠ти акредитив або внести зм≥ни в строки, вказан≥ в передав≥зуванн≥.

—татт€ 12. Ќеповн≥ або незрозум≥л≥ ≥нструкц≥њ

якщо одержан≥ ≥нструкц≥њ про ав≥зуванн€, п≥дтвердженн€ або зм≥нюванн€ акре≠дитива Ї неповними або незрозум≥лими, банк, €кому адресуютьс€ ц≥ ≥нструкц≥њ, може надсилати бенеф≥ц≥ару попереднЇ пов≥домленн€ лише дл€ ≥нформац≥њ й без в≥дпо≠в≥дальност≥ з≥ свого боку. ÷е попереднЇ пов≥домленн€ повинно ч≥тко зазначати, що воно передбачаЇ власне ≥нформуванн€ без в≥дпов≥дальност≥ ав≥зуючого банку. ” будь-€кому раз≥ ав≥зуючий банк повинен пов≥домити банку-ем≥тенту про проведен≥ д≥њ й вимагати в≥д нього надати необх≥дну ≥нформац≥ю. Ѕанк-ем≥тент повинен надати необх≥дну ≥нформац≥ю без затримки. јкредитив буде ав≥зований, п≥дтверджений або зм≥нений т≥льки п≥сл€ того, €к будуть одержан≥ повн≥ й ч≥тк≥ ≥нструкц≥њ та ав≥зуючий банк буде готовий виконати ц≥ ≥нструкц≥њ.

—. «обов'€занн€ ≥ в≥дпов≥дальн≥сть —татт€ 13. ¬имоги до перев≥рки документ≥в

Ѕанки повинн≥ перев≥р€ти вс≥, передбачен≥ акредитивом, документи з розум≠ною старанн≥стю з тим, щоб упевнитис€, що за зовн≥шн≥ми ознаками вони в≥дпов≥≠дають строкам та умовам акредитива. ¬≥дпов≥дн≥сть передбачених документ≥в за зо≠вн≥шн≥ми ознаками строкам та умовам акредитива визначатиметьс€ встановленими м≥жнародними банк≥вськими звича€ми в≥дпов≥дно до ”н≥ф≥кованих правил та звича≠њв дл€ документарних акредитив≥в (цих ѕравил). ƒокументи, не передбачен≥ в акре≠дитив≥, не перев≥р€тимутьс€ банками. ќдержавши так≥ документи, вони повертати≠муть њх особ≥, що представила так≥ документи, або передаватимуть њх, не беручи на себе в≥дпов≥дальност≥.

Ѕанк-ем≥тент, п≥дтверджувальний банк (€кщо в≥н Ї) або виконуючий банк, що д≥Ї в≥д њхнього ≥мен≥, матимуть розумний строк, що не перевищуЇ 7 банк≥вських дн≥в з наступного дн€ п≥сл€ прийн€тт€ документ≥в, дл€ перев≥рки документ≥в ≥ ухваленн€ р≥шенн€ про њх прийн€тт€ чи поверненн€, а також дл€ пов≥домленн€ в≥дпов≥дного р≥шенн€ особ≥, що надала документи.

якщо акредитив передбачаЇ умови без зазначенн€ документ≥в, що подаютьс€ в≥дпов≥дно до них, банки вважатимуть ц≥ умови ≥ не розгл€датимуть њх.

—татт€ 14. –озходженн€ в документах та пов≥домленн€ про це а) якщо банк-ем≥тент уповноважуЇ ≥нший банк провести плат≥ж, сплатити ≥з роз≠строченн€м, акцептувати тратти або негоц≥ювати проти документ≥в, €к≥ за зовн≥шн≥≠ми ознаками в≥дпов≥дають строкам та умовам акредитива, банк-ем≥тент ≥ п≥дтверджу-вальний банк (€кщо в≥н Ї) зобов'€заний:

I) провести в≥дшкодуванн€ виконуючому банку, €кий оплатив, платив ≥з розстро- ченн€м, акцептував тратти або негоц≥ював;

II) прийн€ти документи.

ќдержавши документи, банк-ем≥тент та/або п≥дтверджувальний банк (€кщо в≥н Ї), або виконуючий банк, що д≥Ї в≥д њхнього ≥мен≥, повинен вир≥шити, виключно на п≥дстав≥ самих документ≥в, чи в≥дпов≥дають вони за зовн≥шн≥ми ознаками строкам та умовам акредитива. якщо документи за зовн≥шн≥ми ознаками не в≥дпов≥дають стро≠кам та умовам акредитива, так≥ банки можуть в≥дмовити у прийн€тт≥ цих документ≥в.

якщо банк-ем≥тент визначить, що документи не в≥дпов≥дають за зовн≥шн≥м вигл€дом строкам та умовам акредитива, в≥н, керуючись здоровим глуздом, може звернутис€ до за€вника дл€ в≥дмовленн€ в≥д протир≥ч. јле це не означаЇ продовжен≠н€ строку, вказаного в п. № ст.13.

<≥) (I) якщо банк-ем≥тент та/або п≥дтверджувальний банк (€кщо в≥н Ї), або ви≠конуючий банк, що д≥Ї в≥д њхнього ≥мен≥, вир≥шив в≥дмовити у прийн€тт≥ документ≥в, в≥н повинен негайно спов≥стити про це за допомогою телетрансм≥с≥йного пов≥дом≠ленн€, або, €кщо це неможливо, ≥ншим прискореним шл€хом, не п≥зн≥ше €к за с≥м банк≥вських дн≥в з дн€, наступного п≥сл€ прийн€тт€ документ≥в. “аке пов≥домленн€ надсилаЇтьс€ банку, в≥д €кого одержан≥ документи, або бенеф≥ц≥ару, €кщо документи одержан≥ безпосередньо в≥д нього.

” такому пов≥домленн≥ мають бути вказан≥ вс≥ розходженн€, через €к≥ банк в≥дмовл€Ї в прийн€тт≥ документ≥в, ≥ повинно також вказуватис€, тримаЇ в≥н докумен≠ти в розпор€дженн≥ особи, що представила њх, чи повертаЇ њх њй.

Ѕанк-ем≥тент та/або п≥дтверджуючий банк (€кщо в≥н Ї) матимуть право ви≠магати в≥д банку-ем≥тента поверненн€ в≥дшкодуванн€ з в≥дсотками, €кщо таке в≥д≠шкодуванн€ було проведене цьому банку.

е) якщо банк-ем≥тент та/або п≥дтверджувальний банк (€кщо в≥н Ї) не д≥Ї в≥дпо≠в≥дно до положень ц≥Їњ статт≥ (ст.14) та/або не залишить документи в розпор€джен≠н≥ особи, що надала њх, або не поверне њх њй, банк-ем≥тент та/або п≥дтверджувальний банк (€кщо в≥н Ї) не вправ≥ за€вити претенз≥ю про те, що документи не в≥дпов≥дають строкам та умовам акредитива.

≥) якщо банк-рем≥тент звертаЇ увагу банку-ем≥тента та/або п≥дтверджувального банку (€кщо в≥н Ї) на €к≥-небудь розходженн€ в документах або спов≥щаЇ такий банк, що в≥н пров≥в плат≥ж, вз€в на себе зобов'€занн€ провести плат≥ж ≥з розстроченн€м, акцептував тратти або негоц≥ював ≥з застереженн€м або проти гарант≥њ щодо таких гарант≥й, то банк-ем≥тент та/або п≥дтверджувальний банк не зв≥льн€Їтьс€ тим самим в≥д €ких-небудь своњх зобов'€зань, що випливають з ц≥Їњ статт≥. “аке застереженн€ або гарант≥€ стосуютьс€ т≥льки в≥дносин м≥ж банком-рем≥тентом та особою, по в≥д≠ношенню до €коњ зроблено застереженн€ або в≥д ≥мен≥ €коњ одержано гарант≥ю. —татт€ 15. –амки в≥дпов≥дальност≥ банк≥в у в≥дносинах з документами Ѕанки не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥ за форму, повноту, точн≥сть, справж≠н≥сть, п≥дробку або юридичне значенн€ будь-€ких документ≥в, так само €к загальн≥ та/або частков≥ умови, на€вн≥ в документах або додатково включен≥ в них. ¬они та≠кож не несуть н≥€коњ в≥дпов≥дальност≥ за опис, к≥льк≥сть, масу, €к≥сть, кондиц≥йн≥сть, упаковку, достатку, ц≥нн≥сть або за фактичну на€вн≥сть зазначених у документах товар≥в, а так само за добросов≥сн≥сть, д≥њ та/або безд≥€льн≥сть, платоспроможн≥сть, виконанн€ зобов'€зань, комерц≥йну репутац≥ю вантажов≥дправника, перев≥зник≥в або страхувач≥в товару чи будь-€коњ ≥ншоњ особи.

—татт€ 16. –амки в≥дпов≥дальност≥ банк≥в щодо передач≥ пов≥домлень Ѕанки не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥ ан≥ за насл≥дки затримки та/або втрати в дороз≥ €ких-небудь пов≥домлень, лист≥в або документ≥в, ан≥ за затримку, а також

викривленн€ або ≥нш≥ помилки, що виникають при передач≥ телекомун≥кац≥йних по≠в≥домлень. Ѕанки не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥ за помилки в переклад≥ або тлу≠маченн≥ техн≥чних терм≥н≥в ≥ залишають за собою право передавати терм≥ни акреди≠тива без њхнього перекладу.

—татт€ 17. ќбставини форс-мажору

Ѕанки не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥ за насл≥дки, зумовлен≥ припиненн€м њх≠ньоњ д≥€льност≥ внасл≥док стих≥йних лих, бунт≥в, сусп≥льних заворушень, повстань, в≥йн або €ких-небудь ≥нших, не залежних в≥д них обставин, або внасл≥док €ких-небудь страйк≥в чи локаут≥в. Ѕез спец≥ального на те повноваженн€ банки при поновленн≥ своЇњ д≥€льност≥ не братимуть зобов'€зань про плат≥ж ≥з розстроченн€м, проводити плат≥ж, акцепт тратт або негоц≥ац≥ю за акредитивами, за €кими в пер≥од припиненн€ д≥€льност≥ банк≥в строк дл€ пред'€вленн€ документ≥в уже зак≥нчивс€.

—татт€ 18. –амки в≥дпов≥дальност≥ стор≥н щодо одержаних ≥нструкц≥й

Ѕанки, що користуютьс€ послугами ≥ншого банку або ≥нших банк≥в дл€ вико≠нанн€ ≥нструкц≥й за€вника акредитива, робл€ть це за рахунок ≥ ризик останнього.

Ѕанки не несуть жодноњ в≥дпов≥дальност≥, €кщо передан≥ ними ≥нструкц≥њ не будуть виконан≥, нав≥ть у тому раз≥, коли вони сам≥ вз€ли на себе ≥н≥ц≥ативу у вибор≥ ≥ншого банку(≥в).

(I) —торона, що ≥нструктуЇ ≥ншу сторону, зобов'€зана сплатити за послуги та ≥нш≥ витрати, пов'€зан≥ з ≥нструкц≥€ми, включаючи в≥дсотки за винагороду.

II) якщо акредитив передбачаЇ, що сплата за послуги та ≥нш≥ витрати буде прове≠дено стороною ≥ншою, н≥ж ≥нструктуюча сторона, то вона завжди залишаЇтьс€ зобо≠в'€заною сплатити.

<≥) «а€вник акредитива пов'€заний вс≥ма зобов'€занн€ми ≥ в≥дпов≥дальн≥стю, що випливають з ≥ноземних закон≥в ≥ звичањв, ≥ зобов'€заний надати банкам в≥дшкодуван≠н€, €кщо так≥ зобов'€занн€ ≥ в≥дпов≥дальн≥сть будуть на них покладен≥.

—татт€ 19. –амбурсн≥ вимоги м≥ж банками

якщо банк-ем≥тент маЇ нам≥р установити, що в≥дшкодуванн€, на €ке маЇ право банк-платник, акцептуючий або негоц≥юючий банк, повинно бути одержано шл€хом виставленн€ цими банками вимог на ≥нший банк (рамбурсуючий банк), то в≥н пови≠нен своЇчасно дати такому рамбурсуючому банку належн≥ ≥нструкц≥њ або повнова≠женн€ дл€ виконанн€ рамбурсних вимог.

Ѕанк-ем≥тент не повинен вимагати в≥д банку, €кий виконав своњ зобов'€занн€, сертиф≥ката, €кий засв≥дчуЇ, що в≥н д≥€в в≥дпов≥дно до строк≥в та умов акредитива, щоб одержати в≥дшкодуванн€ в≥д рамбурсуючого банку.

Ѕанк-ем≥тент не може бути зв≥льнений в≥д €ких-небудь своњх зобов'€зань нада≠ти в≥дшкодуванн€, €кщо таке в≥дшкодуванн€ не буде проведене рамбурсуючим бан≠ком.

<) Ѕанк-ем≥тент нестиме в≥дпов≥дальн≥сть перед банком, €кий виконав своњ зобо≠в'€занн€, за будь-€ку втрату в≥дсотк≥в, €кщо в≥дшкодуванн€ не проведено рамбурсу-ючим банком на першу вимогу або ≥ншим чином, €к це обумовлено в акредитив≥ чи взаЇмно погоджено залежно в≥д випадку.

е) Ѕанк-ем≥тент повинен сплатити послуги рамбурсуючого банку. ќднак €кщо за послуги рамбурсуючого банку платить ≥нша сторона, банк-ем≥тент повинен вка≠зати про це в ориг≥нал≥ акредитива та в документ≥, що уповноважуЇ на рамбурсуван-н€. (¬иконуючий банк платитиме за послуги рамбурсуючого банку, €кщо вони не сплачуютьс€ банком-ем≥тентом, у строк виконанн€ акредитива. ≤накше на банк-ем≥-тент покладено виключне зобов'€занн€ сплатити за послуги рамбурсуючого банку).

— ƒокументи

—татт€ 20. ƒвозначн≥сть ем≥тент≥в документ≥в

“ак≥ терм≥ни, €к Ђпершокласнийї,їдобре в≥домийї, Ђквал≥ф≥кованийї, Ђнеза≠лежнийї, Ђоф≥ц≥йнийї, Ђкомпетентнийї, Ђм≥сцевийї ≥ под≥бн≥, не повинн≥ вживатис€ дл€ характеристики орган≥зац≥й або ос≥б, що видають будь-€к≥ документи, €к≥ мають бути представлен≥ за акредитивом. якщо так≥ терм≥ни включено в умови акредитива, банки прийматимуть в≥дпов≥дн≥ документи в тому вигл€д≥, €к вони представлен≥, за умови, що вони за зовн≥шн≥ми ознаками в≥дпов≥дають строкам та умовам акредитива та не оформлен≥ бенеф≥ц≥аром.

якщо т≥льки в акредитив≥ не передбачено ≥нше, банки прийматимуть також €к ориг≥нали документи, €к≥ виготовлен≥ за допомогою:

I) репрограф≥чних, автоматизованих або комп'ютерних систем;

II) коп≥ювального паперу, €кщо на них Ї позначка, що вони Ї ориг≥налами, та за потреби на€вний п≥дпис. ƒокумент може бути п≥дписаний шл€хом безпосереднього п≥дпису, факсим≥льного п≥дпису, штампа, символу або ≥ншим механ≥чним чи електрон- ним способом посв≥дченн€.

(I) якщо т≥льки в акредитив≥ не обмовлено ≥нше, банки прийматимуть €к коп≥њ документи з позначкою Ђкоп≥€ї або без позначки Ђориг≥налї. Ќа коп≥€х не потр≥бний п≥дпис.

II) якщо акредитив потребуЇ однотипних документ≥в, наприклад, Ђдубл≥катї, Ђу двох прим≥рникахї, Ђподв≥йн≥ї ≥ т.п., досить подати один ориг≥нал та ≥нш≥ €к коп≥њ, кр≥м тих випадк≥в, коли в самому документ≥ вказано ≥нш≥ вимоги.

<) якщо в акредитив≥ не передбачено ≥нше, умова акредитива, €ка потребуЇ, що документ повинен бути посв≥дчений, затверджений, легал≥зований, зав≥зований, за≠св≥дчений, або положенн€, що вимагаЇ под≥бного, буде засв≥дчуватис€ п≥дписом, мар≠кою, знаком або етикеткою на такому документ≥, €кий за зовн≥шн≥ми ознаками в≥дпо≠в≥даЇ положенн€м акредитива.

—татт€ 21. ƒокументи, €к≥ не показують, ким вони оформлен≥, або без точного зм≥сту

якщо вимагаЇтьс€ представленн€ документ≥в ≥нших, н≥ж транспортн≥ документи, страхов≥ документи ≥ комерц≥йн≥ рахунки, в акредитив≥ повинно бути вказано, ким так≥ документи видан≥ й €к≥ формулюванн€ або дан≥ вони повинн≥ в соб≥ м≥стити. якщо в акредитив≥ це не вказано, банки прийматимуть документи такими, €к вони представлен≥, за умови, що њхн≥й зм≥ст ≥ дан≥ не суперечать ≥ншим представленим пе≠редбаченим документам.

—татт€ 22. ƒата видач≥ документ≥в та акредитивна дата

якщо т≥льки в акредитив≥ не обумовлено ≥нше, банки прийматимуть документ з датою видач≥, що передуЇ дат≥ виставленн€ акредитива, €кщо цей документ буде представлений прот€гом строк≥в, установлених в акредитив≥ та цих ѕравилах.

—татт€ 23. ћорський/океанський коносамент

а) якщо в акредитив≥ вимагаЇтьс€ коносамент про перевезенн€ з порту до порту, банки прийматимуть, €кщо ≥нше не передбачено в акредитив≥, документ незалежно в≥д його назви, €кий:

I) за зовн≥шн≥ми ознаками вказуЇ назву перев≥зника ≥ п≥дписаний або €к-небудь посв≥дчений:

перев≥зником або його агентом з повноваженн€ми;

власником або його означеним агентом з повноваженн€ми.

ѕ≥дписи або посв≥дченн€ перев≥зника або власника повинн≥ бути ≥дентиф≥кован≥ €к так≥. јгент, що п≥дписуЇ або посв≥дчуЇ за власника чи перев≥зника, також повинен вказати своЇ найменуванн€ та в≥д ≥мен≥ кого в≥н д≥Ї, та

вказуЇ, що товари були навантажен≥ на борт або в≥двантажен≥ на означених суднах. Ќавантаженн€ на борт або в≥двантаженн€ на судн≥ може бути вказане напи≠сом на коносамент≥, що товари навантажен≥ на борт означеного судна або в≥двантаже≠н≥ на означеному судн≥, в такому раз≥ дата видач≥ коносамента вважатиметьс€ датою навантаженн€ на борт ≥ датою в≥двантаженн€. ” вс≥х ≥нших випадках навантаженн€ на борт означеного судна маЇ засв≥дчуватис€ в≥дм≥ткою на коносамент≥, €ка вказуЇ дату навантаженн€ товар≥в на борт. ” такому раз≥ дата бортовоњ в≥дм≥тки вважати≠метьс€ датою навантаженн€. якщо коносамент м≥стить вказ≥вку Ђпередбачуване суд≠ної або под≥бний вираз щодо судна, навантаженн€ на борт (означеного судна) повин≠но бути засв≥дчене на борту в≥дм≥ткою на коносамент≥. ÷€ в≥дм≥тка маЇ вказувати дату навантаженн€ товар≥в на борт ≥ назву судна, на €ке товари навантажен≥, Ч нав≥ть €кщо воно дл€ навантаженн€ позначене €к Ђпередбачуване судної. якщо коносамент вказуЇ м≥сце прийн€тт€ товар≥в або прийн€тт€ товар≥в до навантаженн€ ≥нше, н≥ж порт навантаженн€, то бортова в≥дм≥тка повинна також включати назву порту наван≠таженн€, передбаченого акредитивом, ≥ назву судна, на €ке були в≥двантажен≥ товари, нав≥ть €кщо товари в≥двантажен≥ на судно, вже вказан≥ в коносамент≥. ÷е положенн€ обов'€зкове в тих випадках, коли навантаженн€ на борт вказуЇтьс€ в≥дм≥ткою на ко≠носамент≥, та

вказуЇ порт навантаженн€ ≥ порт розвантаженн€, передбачен≥ в акредитив≥, незважаючи на те, що документ:

 

вказуЇ м≥сце прийн€тт€ до навантаженн€ ≥нше, н≥ж порт навантаженн€, та/або

м≥стить вказ≥вку Ђпередбачуванийї або под≥бний вираз щодо порту наванта≠женн€ та/або до порту розвантаженн€ так, €к передбачено в акредитив≥ та

м≥стить у Їдиному прим≥рнику ориг≥нал коносамента або, €кщо виданий б≥льш н≥ж один ориг≥нал, повний комплект, €к в≥н виданий, та

€к здаЇтьс€, м≥стить ус≥ строки та умови перевезенн€ або де€к≥ так≥ строки та умови, що стосуютьс€ до документа ≥ншого, н≥ж коносамент (коротка форма/бланк зворотного коносамента); (банки не перев≥р€тимуть зм≥сту таких строк≥в та умов), та

не м≥стить вказ≥вки, що в≥н виставлений на умовах чартер-парт≥њ та/або не вказуЇ, що судно, €ке зд≥йснюЇ перевезенн€, приводитьс€ в рух т≥льки в≥трилами, та

у вс≥х ≥нших аспектах в≥дпов≥даЇ передбаченому акредитивом.

 

ƒл€ ц≥лей ц≥Їњ статт≥ перевантаженн€ означаЇ розвантаженн€ ≥ перевантаженн€ з одного транспортного судна на ≥нше прот€гом морського перевезенн€ з порту на≠вантаженн€ до порту розвантаженн€, передбаченого в акредитив≥.

якщо т≥льки перевантаженн€ не заборонене умовами акредитива, банки при≠йматимуть коносамент ≥з зазначенн€м, що товари будуть перевантажуватис€ за умо≠ви, що все перевезенн€ покрито одн≥Їю ≥ т≥Їю самою накладною.

<) Ќав≥ть €кщо акредитив заборон€Ї перевантаженн€, банки прийматимуть ко≠носамент, €кий:

I) указуЇ, що перевантаженн€ буде зд≥йснюватис€, €кщо в≥дпов≥дний вантаж м≥с- титьс€ в контейнерах, на трайлерах та/або л≥хтерах типу ЂЋ≈Ўї Ч €к зазначено в коносамент≥, за умови, що все перевезенн€ покрито одним ≥ тим самим коносаментом, та/або

II) м≥стить пункти, що перев≥зник залишаЇ за собою право перевантаженн€. —татт€ 24. ћорська транспортна накладна

а) якщо акредитив вимагаЇ морськоњ транспортноњ накладноњ (без негоц≥ац≥њ), що покриваЇ перевезенн€ в≥д порту до порту, банки, €кщо ≥нше не передбачено в акреди≠тив≥, прийматимуть документи, незалежно в≥д њхньоњ назви, €к≥:

I) за њхн≥ми зовн≥шн≥ми ознаками м≥ст€ть у соб≥ назву перев≥зника та п≥дписан≥ або засв≥дчен≥ ≥ншим чином:

перев≥зником або його зазначеним агентом, або

власником або його зазначеним агентом.

ѕ≥дпис або посв≥дченн€ перев≥зника чи власника повинн≥ бути ≥дентиф≥кован≥. јгент, що п≥дписуЇ або посв≥дчуЇ за власника чи перев≥зника, повинен також вказати своЇ найменуванн€ та в≥д ≥мен≥ кого в≥н д≥Ї та

II) вказуЇ, що товари були навантажен≥ на борт або в≥двантажен≥ на означеному судн≥. Ќавантаженн€ на борт або в≥двантаженн€ на судн≥ може бути вказано напи- сом на морськ≥й транспортн≥й накладн≥й, що товари навантажен≥ на борт означеного судна або в≥двантажен≥ на означеному судн≥; в цьому випадку дата видач≥ морськоњ транспортноњ накладноњ вважатиметьс€ датою навантаженн€ на борт ≥ датою в≥д- вантаженн€. ” вс≥х ≥нших випадках навантаженн€ на борт вказаного судна повинно засв≥дчуватис€ в≥дм≥ткою на морськ≥й транспортн≥й накладн≥й, €ка вказуЇ дату на- вантаженн€ товар≥в на борт. ” цьому випадку дата бортовоњ в≥дм≥тки вважатиметьс€ датою в≥двантаженн€. якщо морська транспортна накладна м≥стить вказ≥вку Ђперед- бачуване судної або под≥бний вираз щодо судна, навантаженн€ на борт (означеного судна) повинно бути засв≥дчено на борту в≥дм≥ткою на морськ≥й транспортн≥й нак- ладн≥й. ÷€ в≥дм≥тка повинна вказувати дату навантаженн€ товару на борт ≥ назву суд- на Ч нав≥ть €кщо воно позначене дл€ навантаженн€ €к Ђпередбачуване судної. якщо морська транспортна накладна вказуЇ м≥сце прийн€тт€ товар≥в або м≥сце прийн€тт€ товар≥в до навантаженн€ ≥нше, н≥ж порт навантаженн€, бортова в≥дм≥тка повинна та- кож включати назву порту навантаженн€, передбаченого в акредитив≥, ≥ назву судна, на €ке навантажен≥ товари, нав≥ть €кщо товари в≥двантажен≥ на судно, вказане в мор- ськ≥й транспортн≥й накладн≥й. ÷е положенн€ застосовуЇтьс€ у тих випадках, коли навантаженн€ на борт вказане п≥дписом на морськ≥й транспортн≥й накладн≥й, та

вказуЇ порт навантаженн€ ≥ порт розвантаженн€, передбачен≥ в акредитив≥, незважаючи на те, що документ:

 

вказуЇ м≥сце прийн€тт€ до навантаженн€ ≥нше, н≥ж порт навантаженн€, та/або к≥нцевий пункт призначенн€ ≥нший, н≥ж порт розвантаженн€, та/або

м≥стить вказ≥вку Ђпередбачуванийї або под≥бний вираз щодо порту наванта≠женн€ та/або порту розвантаженн€ так, €к передбачено в акредитив≥, та

м≥стить ориг≥нал морськоњ транспортноњ накладноњ в Їдиному прим≥рнику, або, €кщо виданий б≥льш н≥ж один ориг≥нал, повний комплект, €к в≥н виданий, та

V) здаЇтьс€ м≥стить у соб≥ вс≥ строки та умови перевезенн€, або де€к≥ так≥ стро- ки та умови, що стосуютьс€ документа ≥ншого, н≥ж транспортна накладна (коротка форма/зворотна сторона €коњ не заповнена); (банки не перев≥р€тимуть зм≥ст у таких строк≥в та умов), та

не м≥стить вказ≥вок, що в≥н виставлений на умовах чартер-парт≥њ та/або не вказуЇ, що судно, €ке зд≥йснюЇ перевезенн€, приводитьс€ в рух т≥льки в≥трилами, та

в ус≥х ≥нших аспектах в≥дпов≥даЇ передбаченому акредитивом.

 

ƒл€ ц≥лей ц≥Їњ статт≥ перевантаженн€ означаЇ розвантаженн€ ≥ перевантаженн€ з одного судна на ≥нше судно п≥д час морського перевезенн€ з порту навантаженн€ до порту розвантаженн€, передбаченого акредитивом.

якщо т≥льки перевантаженн€ не заборонене умовами акредитива, банки прий≠матимуть морськ≥ транспортн≥ накладн≥ ≥з зазначенн€м, що товари можуть переван≠тажуватис€ за умови, що все перевезенн€ покрито одн≥Їю ≥ т≥Їю ж самою морською транспортною накладною.

<) Ќав≥ть €кщо акредитив заборон€Ї перевантаженн€, банки приймають морськ≥ транспортн≥ накладн≥, €к≥:

I) вказують, що перевантаженн€ буде зд≥йснюватис€, €кщо в≥дпов≥дний вантаж знаходитьс€ в контейнерах, на трайлерах та/або л≥хтерах типу ЂЋ≈Ўї Ч €к зазначе- но в морськ≥й транспортн≥й накладн≥й, за умови, що все перевезенн€ покрито одн≥Їю ≥ т≥Їю самою морською транспортною накладною, та/або

II) м≥стить пункти, що перев≥зник залишаЇ за собою право перевантаженн€. —татт€ 25.  оносамент чартерного перевезенн€

якщо акредитив вимагаЇ або дозвол€Ї коносамент чартерного перевезенн€, банки, €кщо ≥нше не передбачене в акредитив≥, прийматимуть документ, незалежно в≥д назви, €кий:

I) м≥стить вказ≥вку, що в≥н п≥дпор€дковуЇтьс€ умовам чартерного перевезенн€; та

II) за зовн≥шн≥ми ознаками видаЇтьс€ п≥дписаним або засв≥дченим ≥ншим чином:

власником або його зазначеним агентом, або

керуючим або його зазначеним агентом.

Ѕудь-€кий п≥дпис або посв≥дченн€ керуючого або власника повинен бути ≥денти≠ф≥кований на документ≥. јгент, що п≥дписуЇ чи засв≥дчуЇ за керуючого або власника, повинен також вказати своЇ найменуванн€ ≥ в≥д ≥мен≥ кого в≥н д≥Ї, та

вказуЇ або не вказуЇ назву перев≥зника та

вказуЇ, що товар навантажений на борт або в≥двантажений на зазначеному судн≥. Ќавантаженн€ на борт або в≥двантаженн€ на названому судн≥ може бути вказа≠ним у коносамент≥ написом, що товар навантажений на зазначене судно або в≥дванта≠жений на названому судн≥. ѕри цьому дата видач≥ коносамента вважатиметьс€ датою навантаженн€ на борт ≥ датою в≥двантаженн€. ” вс≥х ≥нших випадках навантаженн€ на борт названого судна повинно бути засв≥дчене в≥дм≥ткою в коносамент≥, на основ≥ €коњ встановлюЇтьс€ дата навантаженн€ на борт, тод≥ дата бортовоњ в≥дм≥тки вважа

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-10-01; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 464 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќадо любить жизнь больше, чем смысл жизни. © ‘едор ƒостоевский
==> читать все изречени€...

1389 - | 1163 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.189 с.