Лекции.Орг
 

Категории:


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...


Объективные признаки состава административного правонарушения: являются общественные отношения, урегулированные нормами права и охраняемые...


Расположение электрооборудования электропоезда ЭД4М

Законодавчі акти й нормативні документи про дитячий відпочинок і правові основи діяльності вожатого.Конвенцією 00Н про права дитини, ратифікованою постановою Верховної Ради України від 27.02.1991 року №789-ХП, визначено право кожної дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров'я, засобами лікування хвороб, відновлення здоров'я.

З метою скасування традиційної практики, що негативно впливає на здоров'я дітей, одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства має бути створення системи оздоровлення та відпочинку. Постає нагальна потреба у зміні підходів на державному рівні до питань збереження і зміцнення здоров’я нації, вирішення проблем в організації оздоровлення та відпочинку дітей, молоді та сімей з дітьми.

Однією з проблем демографічної кризи, яка останнім часом загострилась, є погіршення стану здоров’я населення, в першу чергу дитячого, який в останній час оцінюється незадовільно, що знижує рівень національної безпеки країни, її майбутній потенціал, ресурс розвитку суспільства.

Збереженню і зміцненню здоров’я дітей та молоді, відновленню їх життєвих сил, профілактиці захворювань та різносторонньому розвитку позитивно сприяє правильна організація відпочинку та оздоровлення. Система оздоровлення та відпочинку дітей в Україні, яка склалась за радянських часів і протягом тривалого часу потерпала від процесів становлення та економічних перетворень, потребує термінового реформування та приведення у відповідність до сучасних соціально-економічних умов та реальних потреб.

Зважаючи на те, що більшість питань в організації відпочинку та оздоровлення дітей, молоді та сімей з дітьми належно не врегульовані законодавством України, надаючи важливого значення поліпшенню становища дітей в Україні, їх соціальному захисту, створенню сприятливих умов для фізичного, інтелектуального, духовного розвитку та майбутньої повноцінної життєдіяльності постала необхідність розробки нової програми з новими підходами до проблем у сфері оздоровлення та відпочинку.

Основним документом, регулюючим оздоровлення дітей в літний період, є Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», затверджений 04.09.2008 року.

Цей Закон визначає основні засади державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, повноваження органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, правові, фінансові та організаційні засади утворення і діяльності дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, права, обов'язки та відповідальність усіх учасників процесу.
Стаття 1. Закон дає такі визначення термінів: відпочинкова зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
оздоровча зміна - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
профільна зміна (туристична, спортивна, додаткової освіти: юних біологів, математиків, екологів тощо) - період перебування дитини в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, протягом якого дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс послуг, спрямованих на розвиток певних здібностей та інтересів;
тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом якої дитина крім послуг з оздоровлення та відпочинку отримує комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за спеціальною програмою;
відпочинок - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
дитячий заклад оздоровлення та відпочинку - постійно або тимчасово діючий, спеціально організований або пристосований заклад, призначений для оздоровлення, відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку;
діти, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; діти-інваліди; діти, потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи; діти, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових
обов'язків; діти з багатодітних та малозабезпечених сімей; талановиті та обдаровані діти (переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій), бездоглядні та безпритульні діти; діти, що постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;
діти, які потребують особливих умов для оздоровлення, - діти з особливими фізичними та психічними потребами, які не можуть перебувати в закладах оздоровлення та відпочинку самостійно, потребують індивідуального догляду та створення спеціальних умов;
послуги з оздоровлення - комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;
відпочинкові послуги- заходи, спрямовані на організацію дозвілля дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами проживання.

Стаття 3. Основні принципи та напрями державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей
1. Державна політика у сфері оздоровлення та відпочинку дітей ґрунтується на таких принципах:
рівності прав кожної дитини на оздоровлення та відпочинок;
визнання пріоритетним у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування здійснення заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я дітей шляхом організації оздоровлення та відпочинку;
створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
адресності соціальної допомоги, що надається з державного і місцевих бюджетів для оздоровлення та відпочинку дітей.
2. Основними напрямами державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей є:
підтримка заходів, що здійснюються підприємствами, установами і організаціями, фондами, громадянами та їх об'єднаннями в цій сфері;
створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей;
збереження і розвиток мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку;
забезпечення підготовки кадрів для здійснення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей;
стимулювання проведення науково-дослідних робіт, розроблення та впровадження інноваційних програм;
створення механізмів економічного стимулювання, кредитування, цільової фінансової підтримки закладів, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей;
оптимізація системи управління;
створення Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку з метою запобігання їх ліквідації, передачі під заставу, перепрофілюванню, використанню не за призначенням;
розробка та затвердження державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку.

Стаття 18. Права дитячого закладу оздоровлення та відпочинку 1. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку має право відмовити у прийомі дитини до закладу в разі: відсутності путівки;
невідповідності віку дитини встановленим вимогам;
відсутності у дитини, яка прибула на оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу, медичної довідки встановленого зразка, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я. Стаття 30. Права та обов'язки дітей, які перебувають у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку
1. Діти під час перебування в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку мають право:
на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини, на охорону життя, здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;
на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;
самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх, оздоровчих програмах закладів;
здобувати у передбачених законодавством випадках освіту згідно з державними стандартами освіти;
отримувати зазначені в путівці послуги з оздоровлення та відпочинку, в тому числі платні;
на раціональне харчування;
брати участь в управлінні дитячим закладом оздоровлення та відпочинку;
звертатися до адміністрації закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;
у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, у тому числі заміни вихователя.
2. Діти під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку цих закладів. Стаття 31. Права та обов'язки батьків або інших законних представників
1. Батьки або інші законні представники дітей мають право: ознайомитися із статутом дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, оздоровчих, медичних програм або програм відпочинку, в яких братиме участь дитина; захищати права та законні інтереси дитини в разі отримання від неї відповідної інформації;
звертатися до адміністрації дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, його засновника (власника), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, міжвідомчої комісії та інших робочих органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу оздоровлення та відпочинку.
2. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:
забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі оздоровлення та відпочинку необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;
провести з дитиною превентивну роботу щодо запобігання шкідливим звичкам;
забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;
надавати інформацію працівникам дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;
відвідувати дитину в закладі та у терміни, визначені у путівці, забрати її із закладу;
відшкодувати заподіяні дитячому закладу оздоровлення та відпочинку збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини; у разі прийняття рішення адміністрацією дитячого закладу оздоровлення та відпочинку про дострокове відправлення дитини до постійного місця проживання за недисциплінованість та у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, відшкодувати витрати, понесені цим закладом, на супроводження дитини до постійного місця проживання. Стаття 33. Права, обов'язки та відповідальність працівників дитячого закладу оздоровлення та відпочинку
1. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку в межах покладених на них обов'язків несуть персональну відповідальність відповідно до законодавства за безпеку життя і здоров'я дітей, які оздоровлюються та відпочивають у цьому закладі, за якість та повноту виконання навчальних та виховних програм, які реалізуються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку.
2. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку мають право на:
внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу, процесу відпочинку, подання на розгляд керівництва та педагогічної ради пропозицій щодо морального та матеріального заохочення дітей, застосування стягнень до тих, хто порушує правила внутрішнього розпорядку закладу;
вибір форм підвищення кваліфікації, необхідної для продовження трудової діяльності у такому закладі;
участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого оздоровчого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією оздоровчо-виховної роботи;

вибір педагогічно обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;
соціальне та матеріальне заохочення;
об'єднання у професійні спілки, участь у громадських організаціях, діяльність яких не заборонена законодавством.
3. Працівники дитячого закладу оздоровлення та відпочинку зобов'язані:
педагогічні та медичні - перед початком роботи пройти спеціальну курсову підготовку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у справах сім'ї, молоді та спорту;
при прийнятті на роботу надати документ про проходження обов'язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми;
дотримуватися вимог статуту (положення) дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;
берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;
виконувати накази та розпорядження директора закладу.

Дата добавления: 2017-03-12; просмотров: 139 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.002 с.