Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ѕизнес-жоспардың мазмұны




Ѕизнес-жоспар жасауда төмендег≥ сұрақтарға баса назар аударылғаны жөн:

Х —≥зге қанша құрал қажетт≥?

Х —≥зге бер≥лген ақша қалай жұмсалады?

Х —≥з өз өн≥м≥ң≥з немесе қызметтер≥ң≥зд≥ қай жерде және қалай сатпақшысыз?

Х Өз инвесторларыңызға ақшаны қалай қайтармақшысыз?

Ѕизнес-жоспардың мынадай бөл≥мдер≥ болуы керек:

1. Қысқаша сипаттамасы. Ѕұл бөл≥м ек≥ беттен аспайды, онда бизнес-жоспардың қысқаша мазмұны бер≥лу керек:

Х бизнест≥ң сипаттамасы;

Х басқару;

Х нег≥зг≥ қаржылық көрсетк≥штер≥;

Х инвестици€ның қажетт≥л≥г≥.

2.  омпани€. Ѕұл бөл≥м осы шақтағы компани€ның қызмет≥н≥ң толық сипаттамасын, оның тарихы мен стратеги€сын көрсету керек:

Х компани€ның тарихы;

Х ағымдағы ≥скерл≥к;

Х ≥с жүрг≥зу стратеги€сы.

3. ≤ст≥ң саласы. —аланың шолуы нарықтың өлшем≥ жайында ақпараттарды, осы өнеркәс≥пт≥к сала нарығының нег≥зг≥ қатысушыларын, осы саланың даму тенденци€сын қамту
керек.  омпани€ның жетекш≥лер≥ осы саланы және компани€ның дамуына ықпал етет≥н сыртқы факторларын жете түс≥ну керек:

Х өнеркәс≥б≥;

Х жет≥ст≥кке жетуд≥ң сыни факторлары;

Х басқа факторларын бағалау.

4. Өн≥м немесе қызмет көрсету.  омпани€ның өн≥м≥н немесе қызметтер≥н сипаттау. —≥зд≥ң компани€ңыз ұсынатын өн≥мдерд≥ң немесе қызметтерд≥ң арасындағы айырмашылығына
және бәсекелестер≥ң≥з ұсынатын баламаларына ерекше көң≥л бөл≥ң≥з:

Х өн≥мдер немесе қызметтер;

Х өн≥мд≥ немесе қызметт≥ салыстыру.

5. ћаркетинг. Ѕұл бөл≥мде өз бизнес≥ң≥зд≥ң нарықтық мүмк≥нд≥ктер≥н анықтап, бағалаңыз: өн≥мге деген қаз≥рг≥ және потенциалды сұранысты анықтаңыз, кәс≥порынның күшт≥ және
әлс≥з жақтарына және бәсекелестерге нақты және шынайы баға бер≥ң≥з. ƒұрыс болжамдарға сүйене отырып, өз өн≥м≥ң≥з бен қызметтер≥ң≥зге деген потенциалды қажетт≥л≥ктерд≥ бағалаңыз.
≈сеп Ђнарықтық тет≥ктергеї сез≥мталдықты және сыртқы ортадағы өзгер≥стерд≥ң с≥зд≥ң бизнес≥ң≥зге әсер≥н көрсету керек. “алдау жүрг≥зу барысында мүмк≥нд≥г≥нше нарықты зерттеуге
сүйенген≥ң≥з жөн болады.

Х клиенттер≥ң≥з;

Х бәсеке;

Х с≥зд≥ң компани€ңыз.

6. Өнд≥р≥ст≥к ≥скерл≥к. Ѕұл бөл≥мде материалдық-техникалық құралдарды, орналасатын жерге және қондырғыларға деген қажетт≥л≥кт≥ және компани€ның мақсатына жетудег≥
керект≥ еңбек ресурстары сипатталуы керек. “ехникалық сұрақтардан аулақ болыңыз:

Х мүл≥к пен қондырғы;

Х өнд≥ру немесе қызмет көрсету.

7. Ѕасқару. —≥зд≥ң кәс≥порыныңыздағы басқарушы құрамымен жұмыс ≥стейт≥н нег≥зг≥ адамдардың тапқырлықпен ерекшеленет≥н≥н және бизнест≥ сәтт≥л≥кпен жүрг≥зе алатынын
көрсет≥ң≥з:

Х нег≥зг≥ жетекш≥лер≥;

Х ұйымның құрылымы мен бақылауы.

8. »нвестици€ға деген қажетт≥л≥к. Ѕұл бөл≥мде компани€ның алдында тұрған мақсаттарына жету үш≥н керект≥ қосымша қаржылар бағаланады. Ѕарлық есептеулер мен болжамдалатын сомалар мұқи€т құжатталып, ЂҚаржыї бөл≥м≥нде келт≥р≥лген мәл≥меттер≥не сәйкес болуы керек. ≈гер с≥зге инвестици€лар қажет болса, онда осы жерде жари€лауға болады.

»нвестици€лардың қажетт≥г≥. ћүмк≥н болса, келес≥ сұрақтарға жауап беру үш≥н қаржылық болжауларды қолдануыңызға болады.

Х —ырттан қаржыландырудың қандай көлем≥ с≥зге керект≥?

Х  омпани€ның басқару персоналының жеке қаржылық м≥ндеттемелер≥ қандай?

Х Үлест≥к қатысу мен несиемен қаржыландырудың керект≥ қатынасы қандай?

Х »нвестици€лар қалай қолданылады?

Х Ќесие беруш≥лерге ақша қашан және қалай қайтары-лады?

9. Қаржы. Ѕұл бөл≥мде бүк≥л бизнес-жоспардың дәлелдену≥ жүрг≥з≥лу керек. ∆орамалдаудың нег≥з≥ндег≥ қаржылық болжамдардың керект≥г≥ болжамдардың өз≥нен кем түспейд≥. ћөлшерлеп өз болжауларыңызды керект≥ құжаттармен кел≥ст≥р≥ң≥з. Ѕарлық қаржылық құжаттар теңге және сол си€қты доллар түр≥нде келт≥р≥лу≥ қажетт≥г≥не көң≥л бөл≥ң≥з.

Ѕолжамдаған айырбас курсын әр кезең бойынша көрсетед≥:

Х алдыңғы кезең бойынша қаржылық құжаттар;

Х болжамдалатын қаржылық құжаттар;

Х болжамдау.

 

Ѕақылау сұрақтары

1. ∆оспарлау түс≥н≥г≥ және қажетт≥л≥г≥ деген≥м≥з не?

2. ∆оспарлау мен бюджеттеуд≥ң өзара байланысы және айырмалышылықтарын атаңыз?

3. ∆абдықтау бюджет≥н сипаттаңыз?

4. Өнд≥р≥с бюджет≥ деген≥м≥з не?

5. —ату бюджет≥ деген≥м≥з не?

6. Өнд≥р≥ст≥к қаржылық нәтижелерд≥ атаңыздар?

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 940 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сть только один способ избежать критики: ничего не делайте, ничего не говорите и будьте никем. © јристотель
==> читать все изречени€...

1894 - | 1857 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.