Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћаркетингт≥ң нег≥зг≥ қағидалары
ћаркетинг бiрнеше қағиданың бiреуiне тұрғылық немесе олардың жиынтығына негiзделiп алынады. Ѕұл тұрғындар өндiрушiнiң, өнiмдi тұтынушының немесе олардың жиынтығына негiзделiп алынады. Ѕұл тұрғындар өндiрушiнiң, өнiмдi тұтынушының және жалпы қоғамдық мүдделердi сәйкестендiрудiң талаптары мен әдiсi арқылы сипатталады. —атушының алдында тұрған мәселелердi шешуге байланысты коммерци€лық кәсiпорындар өздерiнiң маркетингтiк қызметiн негiзгi 5 қағидаға сүйене отырып жүргiзедi:

1. өндiрiстi жетiлдiру қағидасы;

2. тауарды жетiлдiру қағидасы;

3. коммерци€лық қимылдарды интенсивтендiру қағидасы;

4. маркетинг қағидасы;

5. әлеуметтiк пиғылды /этикалық/ маркетинг концепци€сы.

өндiрiстi жетiлдiру қағидасы Ц кәсiпорынның өндiрiстi ұйымдастыруы және жаңа технологи€ға үнемi жету қажеттiлiгiне негiзделген. Ѕұл қағида тауарға сұраныстан ұсыныс артық, немесе тауардың өзiндiк құнын төмендету болған жағдайда тиiмдi.

“ауарды жетiлдiру қағидасы Ц кәсiпорын жоғары сапалы тауарларды ұсыну жолымен жетiстiкке жетедi. ≈гер өнiм өндiрушiлер тауарды тұтынушының қажеттiлiгiн өтемейтiн болса, бұл қағиданың iс жүзiне асуы қиынға соғады.

 оммерци€лық қимылдарды интенсивтендiру қағидасы - бұл өндiрiстiк өнiмдi барынша көп өндiру, сонымен қатар барлық мңмкiндiктердi пайдалана отырып, оларды рынокқа сатуға ұмтылдыруды көздейдi.

ћаркетинг қағидасы Ц кәсiпорын коммерци€лық- табысқа, рынокке қажеттi және оларды басқада бәсекелестерiне қарағанда тиiмдi тәсiлдермен қанағаттандыру болса, маркетинг концепци€сы тұтынушыларды жан-жақты бiлуге негiзделген.

Әлеуметтiк пиғылды маркетинг концепци€сы - кәсiпорында кейбiр тұтынушылардың және олардың топтарының қоғамдық мүддесi мен сұранысын ұзақ уақыт бойы арттыруды талап етедi. —онымен қатар тұтынушыға келетiн зи€нды болдырмау жағын қарастырады.

ћаркетингтiң атқаратын негiзгi қызмет түрлерi:

1.рынокт≥к кешенд≥ зерттеу;

2.тауар өтк≥зу;

3.кәс≥порынның өнд≥р≥ст≥к тауар өтк≥зу мүмк≥нд≥г≥н анықтау;

4.тауар және оның бағасы;

5.маркетингт≥к с≥-әрекетт≥ бағалау және оған баға беру;

6. маркетингт≥к қызметт≥ң ерекшел≥г≥н белг≥леу;

7. маркетингтiк стратеги€ға сүйене отырып, неғұрлым айқын бағдарлама жасау;

8. коммуникаци€лық са€сатты жүзеге асыру.

 

3. ћ аркетингт≥ң нег≥зг≥ функци€лары:

1. јналитикалық (талдау): рыноктi зерттеу; тұтынушыларды зерттеу; фирма құрылымын зерттеу; тауарды зерттеу; кәсiпорынның iшкi ортасын талдау

2. Өндiрiстiк: жаңа тауар өндiрiсiн ұйымдастыру, жаңа технологи€ жасау; материалды-техникалық жабдығтарды ұйымдастыру; дайын өнiмнiң бәсекелестiк қабiлеттiлiгiн және сапасын басқару.

3. Өткiзу (сату): тауар қозғалысы жүйесiн ұйымдастыру; сервистiк қызметтi ұйымдастыру; сұранысты қалыптастыру мен өткiзудi ынталандыру жүйесiн ұйымдастыру;

мақсатты тауар са€сатын өткiзу; мақсатты баға са€сатын өткiзу.

 

4.Ѕасқару мен бақылау:  әсiпорында оперативтi (шұғыл) және стратеги€лық жоспарлауды ұйымдастыру; ћаркетингтiк басқаруды ақпараттармен қамтамсыз ету;  әсiпорында коммуникаци€ жүйесiн ұйымдастыру; ћаркетингтiк бақылауды ұйымдастыру (керi байланыс).

 әс≥порынның ≥шк≥ ортасы бұл Ч кәс≥порынның өз≥, €ғни, оның мақсаты, ұйымдастырушылық құрылымы, кәс≥порын жұмыскерлер≥, капитал иелер≥ мен ≥шк≥ факторлар жиынтығы.

 әс≥порынның сыртқы ортасы бұл - кәс≥порынның тұтынушылармен табысты қатынас орнатуы, кәс≥порынның сыртқы факторлары мен күш≥, маркетингке қатысты сыртқы қатынасы болып табылады.

 әс≥порынның қызмет ету макроортасы демографи€лық, экологи€лық, экономикалық, техникалық, са€си, зандық, әлеуметт≥к және мәдени ортасын қамтиды. Ѕұл факторларға б≥рде-б≥р кәс≥порын әсер ете алмайды.

‘ирманың маркетингт≥к ортасы бұл Ч фирманың ≥шк≥ ортасында ғана қызмет етпейт≥н және басқару мүмк≥нд≥ктер≥не әсер етет≥н белсенд≥ субъект≥лер мен күштер жиынтығын айтады.

ћаркетингт≥к ортаның талдауы ол Ч әр түрл≥ әд≥стерд≥, кәс≥порынның ≥шк≥ және сыртқы ортасын зерттеу арқылы жиналған ақпараттарды бағалау мен интерпретаци€лау үдер≥с≥.

ћаркетингт≥к орта тұрақты жағдайда бес бөл≥мге бөл≥нед≥:

бақыланатын факторлар;

бақыланбайтын факторлар;

фирманың мақсатқа жетудег≥ табыс немесе сәтс≥зд≥ктер дәрежес≥;

кер≥ байланыстары;

бей≥мделу.

‘ирманың микроортасы Ц фирманың өз≥ мен тұтынушыларға қызмет көрсету мүмк≥нд≥ктер≥мен сипатталады. ќның табысты жұмыс жасауы микроортаға қатысты көптеген қызмет етуш≥лерге де: жетк≥з≥п беруш≥лер, маркетингт≥к делдар, бәсекелестер мен тұтынушыларға да қатысты.

Ѕәсекелестер Ч маркетингт≥ зерттеуд≥ң ең жақсы әд≥с≥, адамдар сатып алу туралы шеш≥м қабылдайды, ол өз≥н≥ң қажетт≥л≥ктер≥н қанағаттандыру, жоғары мүмк≥нд≥ктер≥н жақсарту.  әс≥порын тауарларды жоғары дәрежеде тұтынуды құрайды, басқа бәсекелестерге қарағанда жоғары дәрежеге ие болады.

Ѕәсекелест≥ң 3 тип≥н қарастыруға болады, олар: тауар туындысы, тауар түр≥, маркалық.

“ауар туындысының бәсекелестер≥ нарықта әр түрл≥ тауарлар пайда болғанда туындайды, бәсекелестерд≥ң тұтынушыларының қажетт≥л≥ктер≥н қанағаттандыруға қаб≥летт≥ болуы. ћысалы, автонарықта басқа да көл≥к түрлер≥ бар, тұтынушылардың қозғалыстағы мәселелер≥н шешет≥н: мотоциклдер, велосипедтер және т.б.

“ауар түрлер≥н≥ң бәсекелестер≥ бер≥лген әр түрл≥ тауарлардың өз орындары бар, бәсекелестерд≥ң тұтынушыларын қанағаттандыру қаб≥летт≥л≥г≥н≥ң болуы. ћысалы, автокөл≥ктер өзара бәсекелеске түсед≥, жылдамдық және комфорттық жағдайларына байланысты.

ћаркалық бәсекелес тауардың б≥р түр≥мен өм≥р сүред≥, әр түрл≥ кәс≥порындар өнд≥ред≥, соған байланысты әр түрл≥ маркалармен, мысалы, автокөл≥ктерд≥ң әр түрл≥ маркалары, тұтынушылардың ұқсастығымен ерекшеленед≥.

ћаркетингт≥к делдалдар Ч бұл фирма, фирманың алға қарай жылжуына көмектесу, тұтынушылар арасында тауарларды тарату, маркетингт≥к қызметтерд≥ ұсынатын және несиел≥к қаржылық мекемелер, маркетингт≥к қызмет көрсетет≥н кәс≥порындар.

—ауда делдалдары Ч бұл ≥скерл≥к фирмалар, тауарларды сатып алатын клиенттерд≥ табуға көмектесед≥, көтерме және бөлшек ұйымдар.

ћаркетингт≥к қызметтерд≥ ұсынатын агентт≥ктер Ч маркетингт≥к қызметтерд≥ ұсынатын кәс≥порындар әр түрл≥ ≥скерл≥к маркетингт≥ жүзеге асырады: маркетингт≥к зерттеулер, жарнамаларды ұйымдастыру және т.б. ќларға ең алдымен барлық мүмк≥н кеңес берет≥н маркетингт≥к ұйымдар және жарнамалық агентт≥ктер компани€ тауарларын керек нарыққа жылжытуға көмектесед≥.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-03-11; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1653 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2274 - | 1943 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.