Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—утн≥сна характеристика ц≥ни, њх види.
÷≥на - це грошовий вираз вартост≥ товару (про≠дукц≥њ, послуги). ¬она завжди коливаЇтьс€ навколо ц≥ни ви≠робництва (перетвореноњ форми вартост≥ одиниц≥ товару, що дор≥внюЇ сум≥ витрат виробництва й середнього прибутку) та в≥дображаЇ р≥вень сусп≥льно необх≥дних витрат прац≥.

«астосовуван≥ в ринков≥й економ≥ц≥ ц≥ни вико≠нують три основн≥ функц≥њ: обл≥ково-вим≥рювальну, розпод≥льну та стимулюючу.

Х ќбл≥ково-вим≥рювальна функц≥€ ц≥ни пол€гаЇ в тому, що ц≥на виступаЇ €к зас≥б обл≥ку та вим≥рюванн€ витрат сусп≥льноњ прац≥ на виробництво окремих вид≥в продукц≥њ або наданн€ р≥зноман≥тних послуг.

Х –озпод≥льна функц≥€ забезпечуЇ за допомогою ц≥н, €к≥ в≥дхил€ютьс€ в≥д вартост≥, перерозпод≥л частини доход≥в первинних суб'Їкт≥в господарюванн€ ≥ населенн€.

Х —тимулююча функц≥€ ц≥н використовуЇтьс€ дл€ моти≠вац≥њ п≥двищенн€ ефективност≥ господарюванн€, забезпечен≠н€ необх≥дноњ дох≥дност≥ (прибутковост≥) кожному продуцен≠ту, посереднику та безпосередньому продавцю товар≥в ви≠робничого ≥ споживчого призначенн€.

¬иди ц≥н:

÷ентрал≥зовано ф≥ксован≥ та регульован≥ ц≥ни вста≠новлюютьс€ державою на ресурси, що впливають на загаль≠ний р≥вень ≥ динам≥ку ц≥н, на товари та послуги, що мають вир≥шальне соц≥альне значенн€, а також на продукц≥ю (послу≠ги), виробництво (наданн€) €ких зосереджене на п≥дприЇмствах (в орган≥зац≥€х), котр≥ займають монопольне станови≠ще на ринку.

ƒогов≥рн≥ ц≥ни встановлюютьс€ на п≥дстав≥ домовле≠ност≥ м≥ж виробником (продавцем) ≥ споживачем (покупцем) на певн≥ обс€ги продукц≥њ та строки њњ поставки.

¬≥льн≥ ц≥ниЧ це ц≥ни, що визначаютьс€ п≥дприЇмством (орган≥зац≥Їю) самост≥йно. ѕроте держава певною м≥рою впливаЇ на догов≥рн≥ та в≥льн≥ ц≥ни через антимонопольну пол≥≠тику, регулюванн€ умов оподаткуванн€ ≥ кредитуванн€ дл€ окремих груп п≥дприЇмств.

—в≥тов≥ ц≥ниЧ грошовий вираз м≥жнародноњ вартост≥ товар≥в, що реал≥зуютьс€ на св≥товому ринку. ¬они визнача≠ютьс€: дл€ одних товар≥в - р≥внем ц≥н крањни-експортера; дл€ ≥нших- ц≥нами б≥рж або аукц≥он≥в; дл€ де€ких готових вироб≥вЧц≥нами пров≥дних ф≥рм св≥ту.

ќптов≥ (в≥дпускн≥) ц≥ни на продукц≥ю виробничо-тех≠н≥чного призначенн€, товари масового споживанн€ ≥ закуп≥≠вельн≥ ц≥ни на с≥льськогосподарську продукц≥ю встановлю≠ютьс€ виход€чи з: фактичних витрат на виробництво (со≠б≥вартост≥) продукц≥њ; прибутку п≥дприЇмства (з урахуванн€м кон'юнктури ринку, €кост≥ продукц≥њ); величини податку на додану варт≥сть; суми акциз≥в (дл€ товар≥в, з €ких справ≠л€Їтьс€ акцизний зб≥р); суми л≥ценз≥йного збору (дл€ алко≠гольноњ продукц≥њ).

«акуп≥вельн≥ ц≥ни застосовуютьс€ постачально-збуто≠вими, загот≥вельними орган≥зац≥€ми, оптово-посередницьки≠ми ф≥рмами, п≥дприЇмствами (орган≥зац≥€ми) оптовоњ торг≥вл≥ та ≥ншими юридичними особами, €к≥ зд≥йснюють д≥€льн≥сть в≥дпов≥дно до затвердженого статуту. ¬они включають оп≠тову (в≥дпускну) ц≥ну п≥дприЇмства-виробника, податок на до≠дану варт≥сть, акциз, л≥ценз≥йний зб≥р, а також витрати цих п≥дприЇмств (орган≥зац≥й) на закуп≥влю, збереженн€, фасу-ванн€, транспортуванн€ й реал≥зац≥ю продукц≥њ з урахуван≠н€м одержанн€ прибутку, необх≥дного дл€ нормальноњ д≥€ль≠ност≥.

–оздр≥бн≥ ц≥ни визначаютьс€ самост≥йно торговель≠ними п≥дприЇмствами, п≥дприЇмствами громадського хар≠чуванн€ та ≥ншими юридичними особами, €к≥ зд≥йснюють продаж товар≥в чи надають послуги населенню, зг≥дно з кон'юнктурою ринку, €к≥стю товару (послуг), виход€чи з в≥льноњ ц≥ни закуп≥вл≥.

“арифи вантажного та пасажирського транспор≠ту в≥дображають плату за перевезенн€ вантаж≥в ≥ пасажир≥в, €ку беруть транспортн≥ п≥дприЇмства з в≥дправник≥в ван≠таж≥в та ≥ншого населенн€.

“арифи на платн≥ послуги характеризують розм≥р оплати послуг ≥з побутового обслуговуванн€ населенн€, послуг банк≥в ≥ зв'€зку, що надаютьс€ ф≥зичним та юри≠дичним особам.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2017-02-28; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1343 - | 1164 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.