Лекции.Орг
 

Категории:


Универсальный восьмиосный полувагона: Передний упор отлит в одно целое с ударной розеткой. Концевая балка 2 сварная, коробчатого сечения. Она состоит из...


Построение спирали Архимеда: Спираль Архимеда- плоская кривая линия, которую описывает точка, движущаяся равномерно вращающемуся радиусу...


Транспортировка раненого в укрытие: Тактика действий в секторе обстрела, когда раненый не подает признаков жизни...

Знань студентів під час проведення модульного контролюМатеріали для модульного контролю знань охоплюють 2 мо­дулі(блоки).

Кожне модульне завдання може містити одне або кілька (не більше 3) програмних питань, або одне практичне завдання, або блок тестів (не більше 10).

Кожне модульне завдання оцінюється в 5 або 0 балів відпо­віднодо наведених нижче критеріїв.

Для студентів денної форми навчання:на пер­ший модульний контроль виноситься одне модульне завдання, на другий — 2 модульні завдання.

Для студентів заочної форми навчання:перший і другий модулі містять по 4 завдання, які оцінюються за загальними пра­вилами (максимальна оцінка за кожен модуль для студентів заоч­ної форми навчання — 20 балів).

Вид завдання Кількість балів Критерії оцінювання відповіді

Теоретичні питання 5 балів (зараховано) Студент вільно орієнтується в про­грамі навчальної дисципліни, виявив знання назв і змісту передбаче-

них програмою нормативно-правових ак­тів, знан-

ня та правильне розуміння змісту правових норм,

їхніх характер­них рис та особливостей, знання

ос­новних понять і категорій, спромож­ність давати

правильні їх тлумачен­ня, логічно і граматично

правильно викладати думки

0 балів (не зараховано) Студент не відповів на поставлені запитання або відпо-відь є неправиль­ною, не розкриває сутності питання, або

припущено грубих змістових по­милок, які свідчать

про брак знань у студента або їхню безсистемність

і поверховість, невміння сформулюва­ти думку та викласти

її, незнання за­гальних положень програми дисцип­ліни

Практичні завдання 5 балів (зараховано) Студент правильно вирішив ситуа­цію на основі чинного законодавства, правильно обґрунтував рішення з

по­силанням на конкретні норми зако­нодавчих актів,

логічно й послідовно аргументував та викладав свою думку

0 балів (не зараховано) Студент не вирішив ситуації або ви­рішив її помилково,

або неправильно обгрунтував своє рішення, або не­спро-

можний його аргументувати

Тестові завдання 5 балів (зараховано) Студент виконав більшість тестових завдань абсолютно правильно й повно

0 балів (не зараховано) Студент не виконав понад половину тестових завдань або виконав їх не­правильно, або відповідь на них є

не­повною

Для заочної форми навчання

Поточний контроль здійснюється шляхом оцінювання вико­нання контрольних та модульних завдань. На його основі здійснюється допуск до складання іспиту. Результати поточного контролю включаються До підсумкової оцінки разом з результатами письмового іспиту.

 

Підсумковий контроль знань студентів

Підсумковий контроль знань студентів охоплює результати оцінювання поточної роботи та семестрові, курсові й державні іспити та заліки. Метою підсумкового контролю знань є визна­чення дійсного рівня та змісту знань студентів з конкретної дис­ципліни за обсягом, якістю, глибиною та вмінням застосовувати одержані знання у практичній діяльності відповідно до моделі конкретного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Підсумковий контроль знань із даної дисципліни проводиться у формі письмового іспиту за екзаменаційними білетами, кожен з яких містить 6 питань. Питання, що включаються до екзамена­ційних білетів, є вузловими, узагальненими, комплексними, по­требують творчого підходу під час побудови відповіді та вміння синтезувати отримані знання.

Питання до екзаменаційних білетів відбираються в межах програмних питань, що становлять зміст навчальної дисципліни. Програмні питання доводяться до студентів на початку навчаль­ного семестру.

Передумовою для складання підсумкового іспиту з дисциплі­ни є поточна робота протягом семестру.

Підсумкова оцінка з дисципліни є загальною та складається з суми балів за результатами оцінювання поточної роботи студента (за умови, що студент набрав 20 балів і вище; менше 20 балів до

суми не зараховуються) та за виконання письмової екзаменацій­ної роботи (за умови, що студент набрав 30 балів і вище; менше 30 балів на іспиті до загальної оцінки не зараховуються).

Зразок побудови екзаменаційного білета

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Спеціальність правознавство семестр IV

Навчальний предмет Адміністративне право .

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №___А___

1. Поняття, предмет і метод адміністративного права.

2. Якісні ознаки органів виконавчої влади.

3. Види форм управлінської діяльності.

4. До кого не застосовуються адміністративні стягнення.

5. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

6. Вирішіть рівняння Ь / Я - 2 = Ц / Ф / 3

 

Ф - про зміни, що сталися в статутних документах, об'єднання громадян повідомляє в ........................... строк в реєструючий орган

Ц - про примусовий розпуск (ліквідацію) об'єднання громадян реєструючий орган протягом .................................... після набрання рішенням суду законної сили повідомляє у засобах масової інформації

Ь - при прийняті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до.............

Я - службове розслідування проводиться у строк до ......................... у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Критерії оцінювання знань студентів на письмовому іспиті

До складу кожного білета входять 6 завдань, які мають уза­гальнений комплексний характер. Відповідь на кожне з6 питань білета оцінюється окремо з диференціацією в 10, 5, 0 балів.

Відповідь на кожне з 6 питаньоцінюється в:

10 балів — якщо відповідь студента

• містить повне,

розгорнуте, правильне та обґрунтоване ви­кладення матеріалу;

• виявляє при цьому високі знання студентом усієї програми навчальної дисципліни, його вміння користуватися різними методами наукового аналізу суспільних і правових явищ, виявляти їхні характерні риси й особливості;

• відображає чітке знання відповідних категорій, їхнього змісту, розуміння їхніх взаємозв'язку та взаємодії, правильне формулювання відповідних тлумачень;

• свідчить про знання назв і змісту передбачених програмою нормативно-правових актів (для найважливіших необхідно знати рік їх прийняття);

• містить аналіз змістовного матеріалу, порівняння різних поглядів на дану проблему, самостійні висновки студента, формулювання та аргументацію його думки;

• містить, поряд з теоретичним матеріалом, фактичні дані (статистичні, результати судової практики тощо), їх оцінку та порівняння;

• логічно та граматично правильно викладена;

5 балів — якщо студент дав відповідь на поставлене запитан­ня, однак вона має принаймні одну з таких вад:

• є неповною, не містить усіх необхідних відомостей про предмет запитання;

• є не зовсім правильною: наявні хиби в розкритті змісту понять, категорій, закономірностей, назв та змісту нормативно-правових актів, нечіткі характеристики відповідних явищ;

• не є аргументованою: не містить посилань на нормативно-правові акти (у разі потреби), інші джерела, аналізу відповідних наукових теорій, концепцій і тощо; недостатньо використано дані юридичної практики, інший фактичний і статистичний матеріал;

• свідчить про наявність прогалин у знаннях студента;

• викладена з порушенням логіки подання матеріалу;

• містить багато граматичних, грубих стилістичних помилок і виправлень;

0 балів — якщо студент не відповів на поставлене запитання або відповідь є неправильною, не розкриває сутності питання, або припущено грубих змістовних помилок, які свідчать про брак знань у студента або їхню безсистемність і поверховість, невмін­ня сформулювати думку та викласти її, незнання основних поло­жень навчальної дисципліни.

Результат письмового іспиту складається із суми балів, одер­жаних за всі 6 питань.

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється з ураху­ванням результатів оцінювання поточної роботи протягом семес­тру (не менше 20 і не більше 40 балів) та результатів письмового іспиту (не менше 30 і не більше 60 балів) за 100-бальною систе­мою з подальшим переведенням у традиційну систему для фікса­ції оцінки в нормативних документах за такою схемою:

оцінка «задовільно» — 50—60 балів;

оцінка «добре» — 65—80 балів;

оцінка «відмінно» — 85—100 балів.

 

Програмні питання з дисципліни

 

1. Поняття, предмет і метод адміністративного права.

2. Якісні ознаки органів виконавчої влади.

3. Види форм управлінської діяльності.

4. Поняття та структура адміністративно-правових норм.

5. Поняття та основні риси державної служби.

6. Адміністративно-правові відносини їх види і структура..

7. Поняття суб’єкту адміністративного права.

8. Юридична відповідальність державних службовців, її види.

9. Порядок притягнення до адміністративних стягнень.

10. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

11. Поняття і значення методів державного управління.

12. Склад адміністративного проступку.

13. Поняття форм державного управління.

14. Загальна характеристика органів державного управління.

15. Правовий статус державних службовців.

16. Сутність та види адміністративного процесу

17. Суб'єкти адміністративно-правових відносин, їх властивості.

18. Поняття та ознаки адміністративних проступків.

19. Відмінності актів управління від інших актів та управлінських рішень (судових, прокурорських).

20. Стадії адміністративного процесу.

21. Форми реалізації норм права.

22. Джерела адміністративного права.

23. Сутність адміністративно - правових гарантій.

24. Види адміністративних угод.

25. Поняття державного управління.

26. Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність громадян України.

27. Структура державного управління.

28. Характеристика адміністративних проваджень.

29. Предмет адміністративного права.

30. Принципи державної служби України

31. Поняття і види державних службовців.

32. Об'єднання громадян як суб'єкти адміністративного права.

33. Поняття і види управління.

34. Обставини, які обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

35. Поняття стадії провадження зі справ про адміністративні правопорушення

36. Сутність і види адміністративного процесу.

37. Президент України як суб’єкт адміністративного права.

38. Вимоги щодо вступу на державну службу.

39. Проходження державної служби.

40. До кого не застосовуються адмінстягнення.

41. Підстави припинення державної служби.

42. Заходи адміністративного припинення.

43. Управління юстицією.

44. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України у сфері державного управління.

45. Адміністративне - правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.

46. Поняття органу виконавчої влади

47. Предмет і метод адміністративного права. .

48. Принципи адміністративного права.

49. Поняття і види адміністративних стягнень.

50. Класифікація методів управлінської діяльності. .

51. Метод адміністративно-правового регулювання.

52. Дія адміністративно-правових норм за часом, у просторі, по колу осіб.

53. Управління внутрішніми справами.

54. Загальна характеристика місцевих органів виконавчої влади.

55. Властивості і строки адміністративної відповідальності.

56. Класифікація органів виконавчої влади.

57. Процедура прийняття актів державного управління.

58. Заходи впливу, що застосовують до неповнолітніх (ст. 24-1 КпАПУ).

59. Загальна характеристика вищих органів виконавчої влади.

60. Поняття адміністративного процесу.

61. Контроль та його види.

62. Поняття, ознаки та значення актів управління.

63. Адміністративно-попереджувальні заходи.

64. Система суб’єктів адміністративного права.

65. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

66. Об'єкти адміністративного - правових відносин.

67. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності

68. Класифікація актів державного управління.

69. Припинення, зупинення, скасування, зміна актів державного управління.

70. Звернення громадян. .

71. Громадяни як суб'єкти адміністративного права.

72. Управління освітою.

73. Адміністративне право(публічне і приватне) - галузь права України.

74. Вимоги що ставляться до актів державного управління і юридичні наслідки їх невиконання.

75. Адміністративне провадження: поняття та стадії.

76. Права і обов’язки державних службовців

77. Повноваження Кабміну України.

78. Економічні методи управління.

79. Сутність і завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

80. Прийом на державну службу.

81. Властивості "вертикальних" і "горизонтальних" адміністративно-правових відносин.

82. Форми реалізації норм права.

83. Метод адміністративно-правового регулювання.

84. Нагляд та його види.

85. Суб'єкти адміністративного процесу.

86. Процедура прийняття актів державного управління.

87. Державний контроль в управлінні та його види.

88. Управління юстицією.

89. Структура державного управління

90. Форми реалізації норм права.

91. Характеристика адміністративних проваджень

92. Органи виконавчої влади, як суб'єкти адміністративно-правових відносин.

93. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх (ст.24-1 КАП України).

94. Контроль та його види.

95. Президент України як суб'єкт адміністративного права.

96. Адміністративна правоздатність.

97. Громадський контроль в державному управлінні.

98. Громадяни як суб'єкти адміністративного права.

99. Властивості і строки адміністративної відповідальності.

100. Особливості виконання постанови про конфіскацію.

101. Президент України як суб'єкт адміністративного права

102. Дія адміністративно-правових норм за часом, у просторі , по колу осіб.

103. Вимоги щодо вступу на державну службу.

104. Основні види адміністративного впровадження

105. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України у сфері державного управління.

106. Етапи розвитку адміністративного права.

107. Структура адміністративно-правової норми.

108. Сутність та загальна характеристика способів забезпечення законності в державному управлінні.

109. Принципи адміністративного права.

110. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі економіки.

111. Склад адміністративного правопорушення

112. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян та осіб без громадянства.

113. Види адміністративних правопорушень.

114. Дія адміністративно-правових норм за часом, у просторі, по колу осіб.

115. Управління внутрішніми справами.

116. Державне управління - вид державної діяльності.

117. Поняття, предмет, й метод адміністративного права.

118. Види адміністративного примусу.

119. Суб'єкти адміністративного права.

120. Економіка як об'єкт адміністративно-правового регулювання

121. Адміністративна відповідальність.

122. Поняття та загальна характеристика адміністративної відповідальності.

123.Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в галузі економіки.

124.Економіка, як об’ект правового регулювання.

125. Адміністративне - правовий статус громадян.

126.До кого не застосовуються адміністративні стягнення.

127. До кого не застосовуються адміністративні стягнення.

128.Система адміністративного права.

129.Стадії розгляду скарг, пропозицій, та інших звернень громадян.

130.Класифікація заходів адміністративного примусу.

131.Сутність, види та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

132.Принципи провадження у справах про адміністративні правопорушення.

133.Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення.

134.Правове регулювання проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

135.Особливості правового регулювання проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

136.Види проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

137.Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення.

138.Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

139.Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.

140.Процесуальний статус осіб, які беруть участь у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

141.Порушення справи про адміністративний проступок.

142.Порушення провадження у справах про адміністративні правопорушення. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

143.Адміністративне розслідування як стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення.

144.Учасники провадження у справах про адміністративні правопорушення.

145.Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

146.Доставлення правопорушника як процесуально-забезпечувальний захід.

147.Адміністративне затримання як процесуально-забезпечувальний захід.

148.Особистий огляд та огляд речей як процесуально-забезпечувальний захід.

149.Вилучення речей і документів як процесуально-забезпечувальний захід.

150.Відсторонення водіїв від керування транспортними засобами, річковими і маломірними судами та огляд на стан сп’яніння як процесуально-забезпечувальний захід.

151.Процесуальний порядок оформлення результатів особистого огляду й огляду речей, документів, їх вилучення.

152.Докази у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

153. Зміст та процесуальний порядок складання постанови за справою про адміністративне правопорушення.

154.Прийняття постанови у справах про адміністративні правопорушення.

155.Оскарження, опротестування постанови у справах про адміністративні правопорушення.

156.Перевірка законності постанови у справах про адміністративні правопорушення і винесення рішення за скаргою, протестом прокурора та його реалізація.

157.Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

158.Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

159.Поняття та ознаки адміністративного судочинства.

160.Поняття адміністративної юстиції.

161.Суттєві ознаки адміністративної юстиції.

162.Особливості адміністративного судочинства.

163.Стадії адміністративного судочинства.

164.Правове регулювання адміністративного судочинства.

165.Відмінність адміністративного судового процесу від інших видів судового процесу.

166.Види адміністративного судочинства.

167.Завдання адміністративного судочинства.

168.Принципи адміністративного судочинства.

169.Підсудність адміністративних справ.

170.Система адміністративних судів в Україні та їх компетенція.

171.Учасники адміністративного судочинства.

172.Процесуальний статус осіб, що беруть участь у адміністративному судочинстві.

173.Вимоги до форми та змісту адміністративного позову.

174.Докази в адміністративному судочинстві.

175.Підготовка справи до судового розгляду як стадія адміністративного судочинства.

176.Докази в адміністративному процесі.

177.Захисник у адміністративному судочинстві.

178.Адміністративне розслідування як стадія провадження у справах про адміністративні правопорушення.

179.Розгляд справи та ухвалення судового рішення у адміністративному судочинстві

180.Ухвалення судового рішення в адміністративному судочинстві.

181.Перегляд судових рішень в адміністративному судочинстві.

182.Провадження за винятковими обставинами як стадія адміністративного судочинства.

183.Провадження за нововиявленими обставинами як стадія адміністративного судочинства.

184.Розгляд адміністративної справи та винесення судового рішення в межах адміністративного судочинства

185.Виконання судових рішень в адміністративному судочинстві.

 

Дата добавления: 2017-02-25; просмотров: 105 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.021 с.