Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ќд≥р≥ст≥ң технологи€сын таңдау және жазбалау
 

“асты тұз

ћайдалау 100 мкм  

 

 


≈р≥ту
Ќ2ќ

—үзу

 

 


≈р. қ

араластыру

 


NаќЌ

 

—үзу


—а 2+, ћg2+

—алқындату“=10-200—  

 


 

≈р≥т≥нд≥н≥ бейтараптау  

 


қаныққан NaCI ер≥т≥нд≥с≥

—үзу

 


SO42-

 епт≥ру 90-100 0

 


“аза дайын өн≥м

 

 

22- сурет. “ас тұзын тазалаудың принципиалды сызбасы

јржылық жоспар

 

30- кесте- “ұрақты шығындар

јталуы      
≈ңбек ақы ≈ңбек ақыдан түскен салық ѕерсоналды оқыту   28050-      
Ѕасқа шығындар      
∆алпы тұрақтышығындар      

 

29-кесте- јйнымалы шығындар

јталуы      
ћатериалдар ќрамдар ”ақытша жұмысшылардың еңбек ақысы —ый ақы қор  өл≥к шығындары –еализаци€ға кетет≥н шығындар 107179,0 - - - - - - - - -  
Ѕасқа шығындар      
∆алпы айнымалышығындар      

 

31-кесте - «ерттеуд≥ жүрг≥зу мақсатында жұмсалатын қаржыны банктен несеге алу кестес≥:


є пп  үн≥ ЌҚ қалдығы Өтеу % ЌҚ өтеу CF
  01.03.2016       -7 873 994,80
  01.04.2016 7 873 994,80 45 931,64 197 194,46 243 126,10
  01.05.2016 7 676 800,34 44 781,34 198 344,76 243 126,10
  01.06 2016 7 478 455,57 43 624,32 199 501,78 243 126,10
  01.07.2016 7 278 953,80 42 460,56 200 665,54 243 126,10
  01.08.2016 7 078 288,26 41 290,01 201 836,09 243 126,10
  01.09.2016 6 876 452,17 40 112,64 203 013,46 243 126,10
  01.10.2016 6 673 438,71 38 928,39 204 197,71 243 126,10
  01.11.2016 6 469 241,00 37 737,24 205 388,86 243 126,10
  01.12.2016 6 263 852,14 36 539,14 206 586,96 243 126,10
  01.01.2016 6 057 265,18 35 334,05 207 792,05 243 126,10
  01.02.2016 5 849 473,13 34 121,93 209 004,17 243 126,10
  01.03.2016 5 640 468,95 32 902,74 210 223,36 243 126,10
  01.04.2016 5 430 245,59 31 676,43 211 449,67 243 126,10
  01.05.2016 5 218 795,92 30 442,98 212 683,12 243 126,10
  01.06.2016 5 006 112,80 29 202,32 213 923,78 243 126,10
  01.07.2016 4 792 189,02 27 954,44 215 171,66 243 126,10
  01.08.2016 4 577 017,36 26 699,27 216 426,83 243 126,10
  01.09.2016 4 360 590,52 25 436,78 217 689,32 243 126,10
  01.10.2016 4 142 901,20 24 166,92 218 959,18 243 126,10

31-кестен≥ң жалғасы

  01.11.2016 3 923 942,03 22 889,66 220 236,44 243 126,10
  01.12.2016 3 703 705,59 21 604,95 221 521,15 243 126,10
  01.01.2017 3 482 184,44 20 312,74 222 813,36 243 126,10
  01.02.2017 3 259 371,08 19 013,00 224 113,10 243 126,10
  01.03.2017 3 035 257,98 17 705,67 225 420,43 243 126,10
  01.04.2017 2 809 837,55 16 390,72 226 735,38 243 126,10
  01.05.2017 2 583 102,17 15 068,10 228 058,00 243 126,10
  01.06.2017 2 355 044,16 13 737,76 229 388,34 243 126,10
  01.07.2017 2 125 655,82 12 399,66 230 726,44 243 126,10
  01.08.2017 1 894 929,38 11 053,75 232 072,35 243 126,10
  01.09.2017 1 662 857,03 9 700,00 233 426,10 243 126,10
  01.10.2017 1 429 430,93 8 338,35 234 787,75 243 126,10
  01.11.2017 1 194 643,18 6 968,75 236 157,35 243 126,10
  01.12.2017 958 485,83 5 591,17 237 534,93 243 126,10
  01.01.2018 720 950,90 4 205,55 238 920,55 243 126,10
  01.02.2018 482 030,35 2 811,84 240 314,26 243 126,10
  01.03.2018 241 716,09 1 410,01 241 716,09 243 126,10

 

 

32- кесте- ∆ұмыстардың орындалу т≥збес≥

 өрсетк≥штер Ѕасталу күн≥ ј€қталу күн≥ ∆ауаптылар
1 кезең Өнд≥р≥с орнының құрылысының жобасын дайындау 2 кезең Ёкономикалық және бизнес жопарды дайындау 3 кезең Ќесие алу 4 кезең “ехнологи€лық қондырғыға тапсырыс беру 5 кезең ∆ұмысшыларды ≥р≥ктеп алу 6 кезең ÷ех құрылысын а€қтау және толық қажетт≥ заттармен жабдықтау 7 кезең “ехнологи€лық қондырғыны орнату 8 кезең »нветици€ тарту   9 кезең Ўик≥затты жетк≥зу   10 кезең Өнд≥р≥ст≥ ≥ске қосу   20.04.16   10.04.16   1.05.16 20.04.16 6.05.16   5.05.16     6.05.16   1.05.16   29.05.16 30.05.16   10.04.16   1.05.16   5.05.16 6.05.16 12.05.16   25.05.16     26.05.16   30.05.16   29.05.16 30.05.16   ÷ех бастығы   Ёкономика және Ѕ∆ бөл≥мдер≥ Ѕанк бөл≥мшес≥ –есейл≥к фирма ÷ех бастығы   ÷ех бастығы, ќператорлар   »нженер-технолог, электрик-автоматчик, механик ÷ех бастығы Ђѕ ќѕї ∆Ў— ≈лбасының қатысуымен ашылу салтанаты өтед≥

 

ќрытынды

ћен≥ң дипломдық жұмысым ауған жемд≥к тұзы мен —озақ ас тұзын тазалау болды.

1) «ерттеу жұмысымда ауған жемд≥к тұзына физика-хими€лық талдаулар жасадым. ћикроскопи€лық талдау нәтижес≥нде, ауған жемд≥к тұзының құрамындаќ-6,99%, Na-35.53%, Mg-0.52%, Al-0.35%, Si-0.50%, S-0.21%, CI-55.08%, Ca-0.82% болды, ал —озақ тұзының құамы ќ-28,51%, Na-24,26%, Mg-2,53%, Al-1,40%, Si-4,21%, S-2,47%, CI-31,55%, Ca-3,84%, Fe-0,80 болды.

ќсы нәтиже барысында ауған жемд≥к тұзының құрамында Fe, Ca, SO42-,Mg иондарының тағамдық ас тұзының талаптары бойынша көп екенд≥г≥ байқалды. —ондықтан дипломдық жұмысымда осы қоспалардан тазалау нег≥зг≥ мақсатым болды.

2) Ғылыми зерттеу жұмысымда тасты тұзды майдалап, 90 0—-та ер≥т≥п ер≥т≥нд≥ дайындап аламыз. ќсы ер≥т≥нд≥н≥ алдымен ер≥мейт≥н қалдықтардан, NaќЌқосып тұндыру арқылыCa2+, Mg2+иондарынан тазалаймыз. ≈р≥т≥нд≥н≥ салқындатып сульфат ионынан тазалап аламыз. ≈р≥т≥нд≥ге қаныққан ер≥т≥нд≥ қосып, концентрлейм≥з. “азартылған ер≥т≥нд≥н≥ 90-100 0—-та буландырып сусыздандыру арқылы таза тұз алдым.

3) ќсы тазарту нәтижес≥нде жемд≥к ауған тұзының құрамы келес≥дей:ќ-4,12%, Na-39,27%, S-0.15%, CI-58,82%, Ca-0,13% ал —озақ тұзы ќ-5,93%, Na-34,16%, Mg-0,16%, Si-0.24%, S-1,19%, CI-56,29%, Ca-1,03% тазаланды.

Ёкономикалық бөл≥м бойынша зерттеу жұмыстарына кеткен шығындар, оның ≥ш≥нде шик≥зат пен материалға кеткен шығын, зерттеу жұмысын жүрг≥зу үш≥н қолданылатын электр энерги€сының шығыны, нег≥зг≥ еңбекақы шығындары, приборлар мен ыдыстарға және зерттеу жұмысын жүрг≥зуге кеткен шығын сметасы есептелд≥. Ёкономикалық есептеулер бойынша зерттей жұмысын жүрг≥зу үш≥н қолданылған электр энерги€сының жалпы шығыны 8560,3 теңген≥ құрады. —онымен қатар зерттеу жұмысының орындаушының еңбекақысын есептеу үш≥н, б≥р айлық шәк≥рт ақы мөлшер≥н диплом жұмысын орындауға кеткен ай санына көбейту арқылы есептеп шығарылды. —ондай-ақ жылыту, жарықтандыру және ғимараттың жөнделу≥ сек≥лд≥ шығындар нег≥зг≥ еңбекақының 25%-ы болып есептел≥нд≥. «ерттеу жұмысының жалпы шығыны еңбекақы, энергетикалық шығындарды және приборлар мен ыдыстарға кеткен шығындардың қосындысымен анықталды. ќл есептеу нәтижес≥ бойынша жалпы шығын 2525382 теңген≥ құрады

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 612 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

≈сли вы думаете, что на что-то способны, вы правы; если думаете, что у вас ничего не получитс€ - вы тоже правы. © √енри ‘орд
==> читать все изречени€...

502 - | 520 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.