Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


Ўыны ыдыстар мен шыны аспаптар шығыны
 

ѕриборлар мен шыны ыдыстар қатысты шығындарды зерттеу жұмысына қолданылған шыны өн≥мдерд≥ң түр≥, сыйымдылығы және бағасына қарай анықтайды.  өп жағдайда шыны ыдыстар зерттеу жұмыстарын жүрг≥зу үш≥н ғана қолданылады және шыны ыдыстар құны зерттеу жұмыстарын жүрг≥зуге кеткен шығынға толық қосылады.

 

27Цкесте- ѕриборлар мен шыны ыдыстарға кетет≥н шығыы

ѕриборлардың атауы ѕриборлар саны ѕрибордың 1данасының құны, теңге ∆алпы құны, теңге
       
јс тұзын ер≥туге арналган қондырғы      
—үзу қондыргысы      
 олба Ѕунзена      
¬акуумметр      
Үренке Ѕюхнера      
Ѕуфер      
јраластыргыш      
Қыздыргыш      
 рандар      
“үй≥ст≥ру термометр      
Қайтарымды мүздатқыш      
–еле      
“ермостат   16972,6  
јналитикалық жэне техникалық таразы      
ќрындық      
Өртсөнд≥рг≥ш      
џдыстарғаарналғаншкаф      
√руша      
—такан 50 мл      
—такан 250 мл      
—такан 500 мл      
ѕипетка (5,10,20,50)      
Ёксикатор      
 онустыколба 100 мл      
 онустыколба 500 мл      
Ўтатив      
Ѕарлығы: - -  

 

јмортизаци€лық бөл≥п шығару (ј) сомасы зерттеу жұмысы жүрг≥зу үш≥н қолданылып жатқан қондырғылар мен приборлардың құны, амортизаци€ның жылдық нормасы мен оларды қолдану уақытымен (ай) анықталады.

 

=1610530х10%= 161053жылдық

1610530/12 =134210,8 айына

 

28- кесте- «ерттеу жұмыстарын жүрг≥зуге кеткен шығын сметасы

Ўығын бөл≥мдер≥н≥ң атауы   —омасы, теңге ∆алпы шығын сомасындағы жеке бөл≥мдер≥н≥ң үлес салмағы, %
     
Ўик≥зат, материалдар, реактивтер Ёнергетикалық шығындар а) электр энерги€сы в) су 8560,3 663,7 91,85 8,15    
Қорытынды    
Ќег≥зг≥ еңбек ақы: а) «ерттеу жұмысын орындаушы б) ∆етекш≥ в) Ѕасқа да қатыстырылған тұлға     12,8 64,1 23,1
Қорытынды    
Қосымша еңбек ақы Әлеуметт≥к салық ѕриборлар мен шыны ыдыстар јмортизаци€лық бөл≥п шығару јрнайы анализдерд≥ жасау   0,36 0,24 97,75 0,81 0,3
 омпьютер техникасын қолдану   0,0
Үстеме шығындар   0,54
Қорытынды    
Ѕарлық шығын    

 

 

“абиғи тас тұзды тазалау мүмк≥нд≥ктер≥н зерттеу арқылы қарқындатуды зерттеуге 2525382 тенге қаражат жұмсалды.

Ѕ»«Ќ≈—-∆ќ—ѕј–Ћј”

јннотаци€

Ѕизнес-жоспар тақырыбы: “абиғи тас тұзды тазалау мүмк≥нд≥ктер≥н зерттеу бизнес жоспары

«ауыттың аты:∆Ў— Ђ азћырышї.

ћекен-жайы:  азахстан, 160011, г. ∆амбыл облысы, “араз қ, 5. “ел.: 8-7252-940101/ ‘акс: 8-7252-436021.

Құрастырған: Ѕ«’“ кафедрасының ’“-12-1к1 тобының студент≥ћахмут ∆анса€ јйтмұратқызы

∆етекш≥с≥: Ѕ«’“ кафедрасының аға оқытушысы ∆ұлдызбаева —.≈

“үй≥н

Ѕизнес жоспардың мазмұны: јс тұзы табиғатта ең көп тараған тұздардың б≥р≥. —ондықтан ас тұзын өнд≥ру саласы кез келген мемлекетте қолға жақсы алынған. Ќатрий хлорид≥н≥ң нег≥зг≥ қоры тасты тұз қыртысы NaCl Ц галитт≥ минералы және сильвинит  —≤*Na—≤ минералы, сонымен қатар рассол (тұзды көл, табиғи тұзды су, тең≥з бен мұқит сулары және рассло көздер≥) түрлер≥нде кең≥нен кездесед≥. Ќатрий хлорид≥, немесе аз тұзы, NaCl (молекулалық массасы 58,448) хлорлысутект≥ (тұз) қышқылының тұзы болып есептелед≥. “аза натрий хлорид≥ Ц 39,336% Na және 60,664% —≤ құралған түсс≥з кристалданған зат. NaCl-дың балқу температурасы 8010—, қайнау температурасы 14130—. јс тұзы ерте заманнан-ақ ер≥т≥нд≥лерден буландыру арқылы алынған. NaCl- таза ер≥т≥нд≥лерден дұрыс куб рет≥нде кристаллданады; ер≥т≥нд≥де түз≥лген кристалдардың құрамында қоспалар болады, қоспалары бар кристалдар октаэдр немесе ромбты додекаэдр формасына ие бола алады.  ристаллдардың тығыздығы 2000— кез≥нде 2,16 г/см3 Цты құрайды. ћодифицирлеуш≥ агенттерд≥ң қатысуында хлорлы натрий көлемд≥к салмағы 0,7 г/см3 болатын үлес өлшемд≥ дендриттер формасында кристаллдана алады. ћұндай түрде NaCl 1-2% - дық ер≥т≥нд≥де ерит≥н хлорид пен гидрототықтарының суда жақсы ерит≥н, шоғырлы ер≥т≥нд≥лерден бөл≥н≥п шығады немесе 0,05% с≥лт≥ металының ферроцианд≥ құрайтын қоспаны ақырындап араластыра отырып, вакуум астында булау кез≥нде бөл≥н≥п шығады. +0,150— температурадан төмен температурада тұз NaClХ2Ќ2ќ ек≥ сулы кристаллогидраты түр≥нде криссталданады, ал осы температурадан жоғары температурада сусыз NaCl түр≥нде кристаллданады.

NaCl ер≥г≥шт≥г≥ температурамен көп өзгермейд≥. NaCl қаныққан сулы ер≥т≥нд≥н≥ң құрамы көрсет≥лген. Қаныққан сулы ер≥т≥нд≥ 760 мм рт.ст. қысымда 108,70 температурада қайнайды (құрамында 28,41 % NaCl болады).

Ғылыми-зерттеу жұмысы өтк≥зуге кеткен шығындардың жалпы сомасы 2937823құрайды.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 757 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

694 - | 633 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.014 с.