Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 әс≥порынның сипаттамасы
 

≤с-тәж≥рбиен≥ жүрг≥зуд≥ң нег≥зг≥ м≥ндет≥ —озақ мекенжайлы ас тұзының құрамындағы қоспаларды (кальций жэне магний тұздарын) зертханалық қондырғыларды пайдалана отырып тұндыру және соңғы өн≥мн≥ң шығымын максималды дәрежеге жетк≥зу. Ѕұл жұмыстың ерекшел≥г≥ тұздықты тазалау процес≥ дайын өн≥мд≥ алуға дей≥н б≥рнеше процестерден тұрады.

 

—одалы тәс≥л

—одалы тәс≥лде тұздықты тазалау үш≥н тұздыққа кальцинирленген сода (57-67кг Na2CO3/л) қосады. Қосуды тұздықты механикалық қоспалардан тазалғаннан кей≥н 1000— температурада қосады. Ќәтижес≥нде тұнбаға кальций және магний иондарыны тұнбаға түсед≥.

 алцинирленген соданы қосуды егерде рассол құрамында магний аз мөлшерде болған жағдайда жүзеге асырады.

≈гер кальцинирленген соданы каустикалық содаға ауыстырса онда рассолды қыздырмай-ақ кальций және магний иондарының тұнбаға түс≥руге болады.

—одалы тазалаудағы жүрет≥н реакци€лар:

 

—а—≤2 + Na2CO3 → 2NaCI + —а—ќз; (26)

CaSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + —а—ќ3, (27)

Mg—≤2 + Na2CO3 → 2NaCl + MgCO3; (28)

MgSO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + MgCO3(29)

 

Үрд≥ске каустикалық соданы қосқанда магний гоидроксидтер түр≥нде тұнбаға түсед≥:

Mg—≤2 + 2NaќЌ → 2NaCI + Mg(OH)2 (30)

MgSO4 + 2NaќЌ → Na2SO4 + Mg(OH)2 (31)

 

 

ћенеджмент

Ѕизнесте жұмыс ≥стейт≥н қызметкерлер туралы мәл≥мет:

Қызметкерд≥ң аты-жөн≥: ћахмут ∆анса€ јйтмұратқызы

∆асы: 21

ћекен-жайы: Қызылорда қаласы

Ѕизнестег≥ орны: мырыш өнд≥р≥с≥

∆алақы: қаз≥рг≥ 94400 теңге, болашақта 150000 теңге.

Қызметкерлер саны 42.

«ерттеу нысанындағы кәс≥порынның өнд≥р≥ст≥к құрылымы б≥ршама ерекшел≥кке ие болып, б≥рақ жалпы алғанда басқаларға ұқсас болады да келес≥ түрде көрсет≥лед≥.

 әс≥порынның өнд≥р≥ст≥к құрылымы кәс≥порынның ұйымдастыру құрылымын анықтайды және ол кәс≥порын ≥ш≥ндег≥ бүк≥л өзара қатынастарды қамтиды. Ұйымдастыру құрылымының құрамына басқару аппараты, бөл≥мдер және инженерл≥к технологи€лық қызметтер енед≥.

јпаттың профилактика тобы
Ѕасқару аппараты
Өнд≥р≥ст≥к қызмет базасы
Ёлектр жабдық тарын жөндеу цехы
ҚұралЦсайман аумағы
—умен қамту цехы
“абиғи тас тұзды жабдығының прокаттық жөндеу цехы
ќрталық инженерл≥к техникалық қызмет
јудандық инженерл≥к техникалық қызметтер
“абиғи тас тұзды игеру тобы
»геру бригадалары

 

20- —урет.“абиғи тас тұзды өнд≥ру кәс≥порнының өнд≥р≥ст≥к құрылымы

 

 

 әс≥порынның өнд≥р≥ст≥к құрылымы кәс≥порынның ұйымдастыру құрылымын анықтайды және ол кәс≥порын ≥ш≥ндег≥ бүк≥л өзара қатынастарды қамтиды. Ұйымдастыру құрылымының құрамына басқару аппараты, бөл≥мдер және инженерл≥к технологи€лық қызметтер енед≥.

 

∆етекш≥
ќ»“Қ
Ѕухгалтери€
Ѕас инженер
√еологи€лық бөл≥м
Ѕас бухгалтер
Ѕас геолог
“ехникалық бөл≥м
“ехнологи€лық бөл≥м
Ѕас механик бөл≥м≥
≈ңбек қау≥пс≥зд≥г және қоршаған ортаны қорғау бөл≥м≥
Өнд≥р≥ст≥к бөл≥м

 

21- —урет. әс≥порынның ұйымдастыру құрылымы

Ќ≥мн≥ң сипаттамасы

јс тұзы кендер≥ Ц ас тұзын өнд≥р≥ст≥к жолмен өнд≥руге жарамды кен орындары. јс тұзы кендер≥ тұзды көлдер, қазба тұздар және жер асты тұзды сулары болып үшке бөл≥нед≥. “ұзды көлдерге суында 3,5%-дан жоғары тұзы бар көлдер жатады. Қазақстанда олар  аспий маңы ойпатында, јрал ойысында, Ѕалқаш маңында, ≈рт≥с, ≈с≥л, тағы басқа өзен аңғарларында таралған. Қазба јс тұзы кендер≥ аридт≥к климат жағдайларында, тең≥з қолтықтары мен тең≥зден бөл≥нген шығанақтардағы тұзға бай сулардың буланып суалуынан, тұздардың қайта кристалдануы мен шөгу≥ нәтижес≥нде қалыптасқан. —ондай-ақ қазба тұздар тұнба түр≥нде кейб≥р тұзды көлдерде (Ѕасқұншақ, »ндер) және осы күнг≥ тең≥зге жақын көлдер мен қолтықтарда ( аспийдег≥ Қарабұғаз, јралдағы ∆ақсықылыш) кездесед≥. ќлардағы тұз массасы жылжымалы тепе-теңд≥к күйде болатын тұзды судан, тұздықтан және қатты тұздан тұрады. “ұз шоғырлары әдетте қабат, линза, шток түр≥нде түз≥лген.[2]

“ұздықтар алу, кепт≥ру, қайнату, тазалау, қоймалау

 

Ќег≥з≥нен ас тұзынын өнд≥ру әд≥стер≥н 4 топқа бөлед≥:

1. “ас тұзын өнд≥ру;

2. “ұзды көлдердег≥ өзд≥г≥нен тұндырылған тұздарды өнд≥ру;

3. “ең≥з және көл суларынан тұндырылған ас тұзын бассейнд≥ әд≥спен өнд≥ру;

4. “абиғи және жасанды сорлардан қайнату арқылы қайнатылған тұздарды алу.

 

јс тұзын өнд≥ру және өңдеу әд≥стер≥ бойынша мынадай түрлерге бөлед≥:

1) майда кристаллды-буландырылған;

2) үг≥т≥лген, ол әр түрл≥ (тасты өзд≥г≥нен түз≥лген) ≥р≥л≥кте үг≥т≥лед≥;

3) үг≥т≥лгеннен Ц түй≥нд≥, дәнд≥ (€дро);

4) иодталған.

“ехникалық мақсат үш≥н тас және өзд≥г≥нен тұндыру әд≥с≥ бойынша алынған натрий хлорид≥н пайдаланса, тамақ өнд≥р≥с≥ үш≥н қайнату, өзд≥г≥нен тұндыру және тұндыру әд≥стер≥ бойынша алынған ас тұзы пайдаланылады. —онымен қатар арнайы ас тұзы сорттарын Ц иодталған, түй≥рш≥ктелген, жабыспайтын және аса таза (99,9% және одан жоғары NaCl) тұздар өнд≥р≥лед≥. Ѕ≥зд≥ң ел≥м≥зде ас тұзын өнд≥ру нег≥з≥нен тас тұзы мен тұзды көлдерд≥ өзд≥г≥нен тұндыру әд≥стер≥ арқылы алады. Қайнату және бассейнд≥ тұндыру арқылы алу жалпы тұзды өнд≥руд≥ң 5%-дай мөлшер≥н құрайды.

јҚЎ-та ас тұзын пайдаланудың 70% хими€лық өнеркәс≥птер алса, 6-6,5% тамақ өнд≥р≥с≥не шығындалады, ал ауылшаруашылық және т.б. салаларға 5% жуық мөлшер≥ шығындалады екен. јс тұзын өнд≥руд≥ң нег≥з≥ олардың кен орындарына т≥келей байланысты.

Өзд≥г≥нен тұндырылатын көлдерден жаңа тұнбаларды шығарады, б≥рақ еск≥ тұнбалар сапасы жағынан жаңа тұнбаларды басып озады.  ейде еск≥ тұнбалардың астында гранатқа деп аталатын тұнбалар түз≥л≥п қалады, ол өз≥ лай тұнбалармен ластанған, цементел≥н≥п, б≥тпеген ≥р≥ кристаллдар түр≥ндег≥ үг≥лген≥ қақталған тұз болып келед≥. √ранатқа әдетте тұзды масса түгелдей рапамен с≥ң≥р≥лген (томырап тұз болмайды) көлдерде жүз≥лед≥ және өңдеу объект≥лер≥н≥ң нег≥з≥лер≥н≥ң б≥р≥ болып табылады. Ѕ≥рқатар тұзды көлдер, мысалы, Ѕаскунчак көл≥нде су өте майда. ∆ылдың ыстық мезг≥л≥нде көлдег≥ судың барлығы дерл≥к буланып кетед≥, бұл тұзды өнд≥ру жұмысын жең≥лдетед≥.  өлден тұзды шығару ашық вагондарда тасылады. –ельст≥ жолды тұздың пластары бойынша қондырады. Өнд≥р≥лген тұздың құрамында 0,5-0,6 % топырақты лай қоспалары бар, бұл қоспалар тұзға лас сары түс бер≥п тұрады.

 

 

ћаркетинг жоспары

Ќарықта өн≥м құбылмалы себеб≥, нарық - сұраныспен ұсынысқа байланысты. ≈гер сұраныс көп болса баға жоғары болады. јл кер≥с≥нше ұсыныс көбей≥п кетсе баға төмендейд≥. ∆ұмыс бойынша вакуум қондырғысы 922432 т өн≥м өнд≥ру. “ауарға деген сұраныс нег≥з≥нен құрылыс компани€ларының қолданысына және нарықтағы бәсекелестерге, бағаға тығыз байланысты.

јл б≥зге бәсекелестер кальций хлорид≥ өнд≥руш≥ отандық және шет ел компани€лары.

Ќег≥з≥нен өн≥м жарнама арқылы сатылады. ∆арнама келес≥ бағыттар бойынша ≥ске асырылады:

- кәс≥порынның сайтындағы жарнама, қала көшелер≥ндег≥ жарнама тақталарымен, теледидардағы баннерлер өн≥мн≥ң толық сипаттамасы мен бағасы, жетк≥зу жолдары толығымен қарастырылған.

- теледидардағыжарнамай.

 оммерци€лық ережелерге сай басшылыққа алу.

 ел≥с≥м-шарттар жасау процес≥ мен тендерл≥к процеске қатысты барлық құжаттарды алу, қайта өңдеу және ж≥беру мәселелер≥нде компани€ның жалғыз буыны болып табылу.

Әртүрл≥ есеп-беру жасау (статистикалық мағлұматтар, жинақтауға қатысты барлық мәселелер).

 

29-кесте - SWOT-анализ≥

 үшт≥ жақтары Әлс≥з жақтары
Өнеркәс≥п саласының өнд≥р≥стер≥ үш≥н таптырмайтын қосымша шик≥заты ѕайдалану қасиет≥ жоғары Қосымша таптырмас құрал-жабдықтарды алу Құрал-жабдықтарды жөндеуд≥ң қымбаттылығы
ћүмк≥нд≥ктер “абиғи өн≥мдер мемлекететт≥ң стратеги€лық маңызды жоспарында Қ–-ның 2020 жылғы бағдарламасында ескер≥лген Қ–-ның бизнест≥ қолдау бағдарламасында ескер≥лген Қау≥п-қатерлер —ыртқы нарықта бағаның түс≥п кету қауп≥ ћамандардың жет≥спеу≥ ћамандардың тәж≥рибел≥г≥н≥ң аздығы  

 

Әлс≥з жағын күшт≥ге айналдыру үш≥н зауыттарға құрал-жабдықтарды жасайтын кәс≥порынмен кел≥с≥мге түсу керек немесе мемлекеттен құрал-жабдықтар жасайтын кәс≥порын соқтыру керек. ќл б≥р≥нш≥ден мемлекетт≥ң өз≥не ек≥нш≥ден өз зауытына қолдау көрсеткен≥.

 

Ќд≥р≥ст≥к жоспар

 

«ерттеу жүрг≥зу барысында реактивтер мен приборларға, құрал жабдықтарды жұмыс ≥стеткенге электр энерги€сы, және тәж≥рибе жүрг≥зуш≥лерге еңбек ақ си€қты шығындар жұмсалды. ∆алпы зерттеу шығындары: 2937823 теңген≥ құрады.

Құрал-жабдықтардың сметалық құны: 2937823 теңге.

∆ұмысшылардың операци€ларды орындаудағы еңбек ақысы: 255000 теңге.

 


ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1080 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

664 - | 715 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.