Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 онтрольн≥ питанн€ до сем≥нарського зан€тт€. 1. як ¬и розум≥Їте пон€тт€ Ђ≥н≥ц≥ац≥€ проектуї.
1. як ¬и розум≥Їте пон€тт€ Ђ≥н≥ц≥ац≥€ проектуї?

2. ўо таке концепц≥€ проекту та €к≥ етапи њњ розробки?

3. ƒл€ чого потр≥бен Ђ”став проектуї?

4. ўо означаЇ оц≥нити життЇздатн≥сть проекту?

5. ¬иди проектного анал≥зу.

6. як≥ основн≥ етапи передбачаЇ техн≥ко-економ≥чний, ф≥нансовий та загальноеконом≥чний анал≥з?

7. яку ≥нформац≥ю надаЇ анал≥тикам обірунтуванн€ техн≥чних ≥ економ≥чних можливостей виконанн€ проекту?

8. « €кою метою зд≥йснюють еколог≥чну та соц≥альну експертизу майбутнього проекту?

9. ќхарактеризуйте основн≥ показники оц≥нки ефективност≥ проекту.

10. як≥ методи оц≥нки ефективност≥ проекту ¬ам в≥дом≥?

11. ќпиш≥ть методику розрахунку основних показник≥в, що застосовуютьс€ дл€ в≥дбору ефективних проект≥в?

12. ¬изначте переваги та недол≥ки р≥зних показник≥в оц≥нки ефективност≥ проект≥в.

“≈—“ќ¬≤ «ј¬ƒјЌЌя

 


1. ѕерший етап розробки концепц≥њ проекту:

а) анал≥з ≥нвестиц≥йних можливостей;

б) формуванн€ ≥дењ проекту;

в) формуванн€ команди проекту;

г) виб≥р джередл ф≥нансуванн€.

ƒокумент, €кий в≥дображаЇ в коротк≥й форм≥ вс≥ складов≥ проекту та формально авторизуЇ проект, п≥дтверджуЇ його ≥снуванн€ й над≥л€Ї менеджера повноваженн€ми використовувати ресурси орган≥зац≥њ на операц≥€х проекту - це

а) устав проекту

б) с≥товий план проекту;

в) календарний план проекту;

г) б≥знес-план.

3. ќсновними критер≥€ми прийн€тт€ проекту Ї:

а) техн≥чна та технолог≥чна можлив≥сть його реал≥зац≥њ;

б) довгострокова життЇздатн≥сть;

в) економ≥чна ефективн≥сть;

г) орган≥зац≥йне та адм≥н≥стративне забезпеченн€;

д) вс≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥.

4. јнал≥з можливост≥ реал≥зац≥њ проекту не передбачаЇ в≥дпов≥д≥ на запитанн€ про:

а) техн≥чну узгоджен≥сть проекту;

б) в≥дпов≥дн≥сть звича€м ≥ традиц≥€м;

в) пол≥тичну ситуац≥ю;

г) обм≥нний курс валют;

д) р≥вень попиту на продукц≥ю.

5. ѕри проведенн≥ техн≥чного анал≥зу не передбачаютьс€:

а) оц≥нка компонент≥в проекту;

б) анал≥з розташуванн€ проекту;

в) розгл€д процедур укладенн€ контракт≥в;

г) анал≥з витрат ≥ вигод;

д) строки ≥ фази виконанн€.

6. ѕри проведенн≥ комерц≥йного анал≥зу не передбачаЇтьс€ розгл€д:

а) граф≥ка поставок;

б) доступност≥ та €кост≥ потр≥бних ресурс≥в;

в) форм розрахунк≥в та виконанн€ поставок;

г) законодавчих обмежень.

7. ѕри проведенн≥ ф≥нансового анал≥зу не розгл€даютьс€:

а) обірунтован≥сть ф≥нансових прогноз≥в;

б) достатн≥сть оборотного кап≥талу;

в) доц≥льн≥сть використанн€ нац≥ональних ресурс≥в;

г) забезпечен≥сть платоспроможност≥ по кредитах.

8. ≈коном≥чний анал≥з не дозвол€Ї оц≥нити:

а) чи виправдано використанн€ проектом нац≥ональних ресурс≥в;

б) конкретний попит на ц≥ ресурси;

в) можливост≥ ф≥нансуванн€ за рахунок р≥зних джерел;

г) вигоди сусп≥льства в ц≥лому в результат≥ реал≥зац≥њ проекту;

д) необх≥дн≥ стимули дл€ р≥зних учасник≥в проекту.

9. ƒл€ дос€гненн€ максимальноњ оц≥нки проекту необх≥дно дотримуватись таких умов:

а) особи, €к≥ керували розробкою та зд≥йсненн€м проекту, повинн≥ брати участь у проведенн≥ завершальноњ оц≥нки;

б) обТЇктивн≥сть оц≥нки не повинна викликати сумн≥ву;

в) завершальн≥й оц≥нц≥ необх≥дно п≥ддати €комога б≥льше проект≥в;

г) вс≥х перел≥чених умов.

10. √рошовий пот≥к Ц це:

а) р≥зниц€ м≥ж грошовими надходженн€ми ≥ витратами;

б) витрати матер≥альних, ф≥нансових та ≥нтелектуальних ресурс≥в з метою одержанн€ доход≥в;

в) кап≥тальн≥ вкладенн€;

г) кошти, вкладен≥ в обТЇкти розвитку;

д) прибуток в≥д ≥нвестиц≥йноњ д≥€льност≥.

11. ѕоказник чистоњ тепер≥шньоњ вартост≥ в≥дображаЇ:

а) в≥дношенн€ суми дисконтованих виг≥д до суми дисконтованих витрат;

б) р≥зницю м≥ж дисконтованими сумами грошових надходжень ≥ витрат, €к≥ виникають при реал≥зац≥њ проекту;

в) норму дисконту, за €кою проект вважаЇтьс€ економ≥чно доц≥льним;

г) м≥ру зростанн€ ц≥нност≥ ф≥рми в розрахунку на одну грошову одиницю ≥нвестиц≥й;

д) немаЇ правильноњ в≥дпов≥д≥.

12. ¬нутр≥шн€ норма дох≥дност≥ (IRR) в≥дображаЇ:

а) в≥дт≥к або приплив грошових кошт≥в по кожному року;

б) граничне значенн€ коеф≥ц≥Їнта дисконтуванн€, що розпод≥л€Ї ≥нвестиц≥њ на прийн€тн≥ ≥ неприйн€тн≥;

в) прир≥ст ц≥нност≥ ф≥рми в результат≥ реал≥зац≥њ проекту;

г) ставку дисконту, за €кою проект не зб≥льшуЇ ≥ не зменшуЇ варт≥сть ф≥рми.

13. який показник в≥дображаЇ норму дисконту, за €коњ чиста поточна варт≥сть дор≥внюЇ 0:

а) показник рентабельност≥ кап≥талу;

б) показник внутр≥шньоњ норми доходност≥;

в) коеф≥ц≥Їнт витрати-випуск;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥.

14. ѕрактика оц≥нки ефективност≥ проектних р≥шень маЇ в своњй основ≥:

а) з≥ставленн€ грошового потоку, що формуЇтьс€ в результат≥ реал≥зац≥њ проекту, ≥ вкладень, необх≥дних дл€ його зд≥йсненн€;

б) приведенн€ ≥нвестиц≥йного кап≥талу ≥ грошового потоку до Їдиного розрахункового пер≥оду;

в) дисконтуванн€ грошових поток≥в зд≥йснюЇтьс€ за ставками дисконту, що в≥дображають альтернативну варт≥сть кап≥талу;

г) ус≥ в≥дпов≥д≥ в≥рн≥.

15. ƒл€ позитивноњ оц≥нки проекту потенц≥йним ≥нвестором величина чистоњ поточноњ вартост≥ проекту повинна бути:

а) менше 1;

б) б≥льше 0;

в) в ≥нтервал≥ в≥д 1 до 10%;

г) немаЇ в≥рноњ в≥дпов≥д≥.

16. « €кою метою застосовуЇтьс€ дисконтуванн€ при розрахунку показник≥в ефективност≥ проекту:

а) дл€ врахуванн€ ≥нфл€ц≥њ;

б) дл€ врахуванн€ ризику;

в) дл€ врахуванн€ доходност≥ ф≥нансового ринку.

г) дл€ врахуванн€ фактору часу.

17. ѕри розрахунках прибутковост≥ проекту ≥нвестор обираЇ дисконтовану ставку:

а) на р≥вн≥ середньо ринковоњ прибутковост≥;

б) на р≥вн≥ депозитного в≥дсотка у банк≥вськ≥й систем≥;

в) з урахуванн€м р≥вн€ ризику за проектом;

г) на основ≥ власноњ оц≥нки зм≥ни вартост≥ грошей у час≥.

18. ¬ибрати терм≥н окупност≥ шестир≥чного проекту, за €ким передбачено ≥нвестуванн€ в першому роц≥ 180 тис. грн, щор≥чний обс€г реал≥зац≥њ продукц≥њ Ч 140 тис. грн ≥ щор≥чн≥ витрати на виробництво Ч 80 тис. грн. (дисконтну ставку вз€ти на р≥вн≥ 10 %):

а) 3 роки;

б) 4 роки;

в) 5 рок≥в.

¬изначити, чи варто ≥нвестору, €кий оч≥куЇ дох≥дн≥сть ≥нвестуванн€ понад 30 %, використовувати проект, за €ким чиста приведена варт≥сть при дисконтн≥й ставц≥ 10 % становить 100 тис. грн, а при ставц≥ 50 % Ч м≥нус 30 тис. грн.

а) “ак;

б) Ќ≥.

20. ¬изначити, €кий з двох проект≥в виг≥дн≥ший, €кщо обидва проекти розрахован≥ на два роки, потребують однакових ≥нвестиц≥й у перш≥ п≥вроку ≥ передбачають так≥ поточн≥ доходи, тис. грн.:

… р≥к 2-й р≥к

ѕроект ј 100 250

ѕроект Ѕ 150 200

а) проект ј;

б) проект Ѕ.

 


“ема 3. ѕЋјЌ”¬јЌЌя ѕ–ќ≈ “”

3.1. ћета ≥ функц≥њ проектного плануванн€.

3.2. —утн≥сть ≥ функц≥њ структуризац≥њ проекту.

3.3. ќдноспр€мована структуризац≥€ проекту.

3.4. ƒвохспр€мована структуризац≥€ проекту.

3.5. “рьохспр€мована структуризац≥€ проекту.

3.1. ћ≥сце ≥ функц≥њ проектного плануванн€

”с≥ роботи з виконанн€ проекту повинн≥ бути регламентован≥ таким чином, аби забезпечити посл≥довне, лог≥чне та ефективне њх виконанн€. ƒуже важливим Ї також визначенн€ потреби у ресурсах, €к загальноњ к≥лькост≥, так ≥ з розпод≥лом у час≥. Ќеобх≥дно обчислити витрати на проект, у тому числ≥ пер≥одичн≥ (м≥с€чн≥, квартальн≥) бюджети ≥ грошов≥ потоки. ѕлануванн€ роб≥т, ресурс≥в ≥ витрат виконуЇтьс€ €к у звТ€зку м≥ж собою, так ≥ стосовно орган≥зац≥йних елемент≥в проекту (тобто п≥дрозд≥л≥в).

ѕлануванн€ проекту Ч це механ≥зм, €кий даЇ змогу розпод≥л€ти обс€ги роб≥т, ресурси, витрати в заданих терм≥нах ≥ м≥ж окремими виконавц€ми дл€ вчасного й ефективного зд≥йсненн€ проекту [2].

ѕлануванн€ ЂзапускаЇї проект, проте воно Ї дом≥нантою т≥льки дл€ приблизно 20 % тривалост≥ життЇвого циклу. ≤з Ђзапускомї проекту до виконанн€ починаЇ дом≥нувати контроль, без нього менеджер справл€Ї дуже слабкий вплив на проект, витрачаЇтьс€ б≥льше кошт≥в ≥ часу. “ому контрольна функц≥€ Ї так само важливою, €к ≥ плануванн€, ≥ потребуЇ нав≥ть б≥льших зусиль ≥ б≥льше залежить в≥д ефективност≥ ≥нформац≥йних систем.

ѕлануванн€ ≥ контроль проекту передбачають вир≥шенн€ таких завдань:

1. ¬становленн€ посл≥довност≥ роб≥т з реал≥зац≥њ проекту, €ка б забезпечувала лог≥чн≥сть ≥ ефективн≥сть њх виконанн€.

2. ¬изначенн€ ≥ розпод≥л потр≥бних ресурс≥в, бюджету, поЇднанн€ њх з календарним планом роб≥т.

3. –озробка ≥нформац≥йноњ бази дл€ контролю за виконанн€м проекту.

4. ѕрийн€тт€ р≥шенн€ щодо перерозпод≥лу ресурс≥в у раз≥ необх≥дност≥ прот€гом життЇвого циклу проекту.

5. –озвиток робочих взаЇмостосунк≥в ≥ груповоњ роботи.

6. ћотивац≥€ людей до вищих результат≥в €к через мон≥торинг виконанн€, так ≥ через визначенн€ ц≥лей.

7. ѕол≥пшенн€ €кост≥ виконанн€ проекту ≥ забезпеченн€ дос€гненн€

встановлених завдань у межах визначених часу, витрат ≥ обс€г≥в.

8. ѕоданн€ ≥нформац≥њ дл€ п≥дсумкового анал≥зу виконанн€ проекту в ц≥лому та його орган≥зац≥йними одиниц€ми, а також при виникненн≥ судових або арб≥тражних спор≥в.

ѕроцеси плануванн€ ≥ контролю проект≥в супроводжуютьс€ б≥льш чи менш серйозними труднощами, €к≥ спричин€ютьс€ низкою причин. ÷е, зокрема, так≥ причини:

1. ”н≥кальн≥сть.

2. Ќевизначен≥сть ≥ зм≥ни.

3. —кладн≥сть ≥ масштабн≥сть проекту.

4. Ћюдський фактор.

5. ћетодолог≥чн≥ основи.

” методолог≥њ управл≥нн€ проектами сформувалас€ система план≥в, €ка передбачаЇ так≥ р≥вн≥ управл≥нн€: концептуальний; стратег≥чний; тактичний (останн≥й включаЇ поточний ≥ оперативний субр≥вн≥).

ƒл€ кожного р≥вн€ управл≥нн€ розробл€Їтьс€ в≥дпов≥дний план.

Ќа концептуальному р≥вн≥ визначаютьс€ ц≥л≥ й завданн€ проекту; розгл€даютьс€ альтернативн≥ вар≥анти дос€гненн€ запланованих результат≥в з оц≥нкою негативних ≥ позитивних аспект≥в кожного вар≥анта; визначаютьс€ концептуальн≥ напр€ми реал≥зац≥њ проекту, включаючи описанн€ предметноњ галуз≥, укрупненоњ структури роб≥т, њхн≥х взаЇмозвТ€зк≥в ≥ попередню оц≥нку тривалост≥, виконанн€ проекту, його вартост≥ та потреби в ресурсах.

—тратег≥чний план визначаЇ основн≥ етапи ≥ в≥хи проекту. ќсновне призначенн€ плану на цьому р≥вн≥ Ч показати лог≥чну схему реал≥зац≥њ проекту. ¬ стратег≥чному план≥ визначаютьс€ зовн≥шнЇ ≥ внутр≥шнЇ оточенн€ проекту, ц≥л≥ ≥ завданн€ дл€ проектноњ команди ≥ забезпечуЇтьс€ загальне баченн€ проекту.

Ќа тактичному р≥вн≥:

- поточний план, €кий визначаЇ терм≥ни виконанн€ комплекс≥в роб≥т, потребу в ресурсах, окреслюЇ певн≥ д≥л€нки роб≥т, за €к≥сть ≥ вчасн≥сть виконанн€ €ких в≥дпов≥дають р≥зн≥ орган≥зац≥њ-виконавц≥ (в розр≥з≥ року, кварталу, м≥с€ц€);

- оперативний план, €кий детал≥зуЇ завданн€ учасникам на м≥с€ць, тиждень, день за комплексами роб≥т.

ѕлани можуть бути також детал≥зован≥ за функц≥€ми управл≥нн€ Ч функц≥ональн≥ плани на кожен комплекс роб≥т або на комплекс роб≥т, €к≥ виконуютьс€ одн≥Їю орган≥зац≥Їю.

–озр≥зн€ють також плани за ступенем охопленн€ роб≥т проекту:

- головний, комплексний, зведений (на вс≥ роботи проекту),

- детальний (за орган≥зац≥€ми-учасниками),

- детальний (за видами роб≥т).

ќсновн≥ кроки у плануванн≥ проект≥в:

1. ¬становити:

а) дати початку ≥ к≥нц€, бюджети, техн≥чн≥ результати. ÷е спри€Ї ц≥леспр€мованост≥ кер≥вництва ≥ мотивуЇ виконавц≥в;

б) внутр≥шн≥ ц≥л≥ Ч контрольн≥ точки (milestones), тобто значн≥ пром≥жн≥ результати-под≥њ, вчасне виконанн€ €ких дасть змогу дос€гти загальноњ мети проекту;

в) в≥дпов≥дальних ос≥б або в≥дд≥ли, участь €ких Ї запорукою усп≥шного виконанн€ проекту.

2. –озробити план, у €кому визначити:

а) ус≥ роботи за проектом (тобто кожний вид д≥€льност≥ та його зм≥ст);

б) робочу структуру проекту (WBS);

в) лог≥чну посл≥довн≥сть роб≥т, у тому числ≥ попередн≥ й наступн≥, а також паралельн≥ роботи.

3. ѕобудувати планову д≥аграму (с≥тковий граф≥к).

4. ¬изначити тривал≥сть роб≥т (календарний план, д≥аграма √антта).

5. ¬изначити витрати ≥ ресурси (трудов≥) за кожним видом роб≥т.

ƒл€ сучасного проектного менеджменту характерним Ї ≥нтегрований структурований п≥дх≥д до управл≥нн€, плануванн€ ≥ контролю. ѕринциповими характеристиками ц≥Їњ методолог≥њ Ї:

- концепц≥€ Ђтотальноњ ≥нтеграц≥њї ≥з наголосом на персональн≥й зв≥тност≥ та в≥дпов≥дальност≥, €ка включаЇ ≥нтеграц≥ю календарного плануванн€, ресурс≥в ≥ витрат; ≥нтеграц≥ю плануванн€ ≥ контролю; ≥нтеграц≥ю з орган≥зац≥Їю (орган≥зац≥йн≥ структури, п≥дрозд≥ли); ≥нтеграц≥ю ус≥х ≥нформац≥йних систем проекту; ≥нтеграц≥ю попереднього з системою управл≥нн€ персоналом, що даЇ тотальну ≥нтеграц≥ю;

- концепц≥€ структуризац≥њ проекту в одному, двох або б≥льше напр€мах;

- використанн€ ≥Їрарх≥чного, багатор≥вневого п≥дходу, але з поЇднанн€м плануванн€ ≥ контролю;

- проведенн€ анал≥зу виконанн€ на баз≥ концепц≥њ скоригованого бюджету;

- використанн€ сучасних компТютерних програм з контролю проекту, ≥нтегрованих ≥з системами управл≥нн€ проектом у Їдину ≥нформац≥йну систему.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 412 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—тудент может не знать в двух случа€х: не знал, или забыл. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1118 - | 752 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.033 с.