Лекции.Орг


Поиск:
Даний показник оцінює грошові надходження в t-му році, одержані завдяки інвестиціям (CFt) з величиною первісних інвестицій I0.
РІ тісно пов'язаний з NРV. Якщо NPV позитивна, то й РІ > 1, і навпаки, якщо РІ > 1, проект ефективний, якщо РІ < 1 – неефективний.

Внутрішня норма рентабельності – Internal Rate of Return (IRR) -це рівень ставки дисконтування, при якому чиста приведена вартість проекту за його життєвий цикл дорівнює нулю. Розрахунки проводяться за формулою:

(2.3)

ІRR проекту дорівнює ставці дисконту, при якій сумарні дисконтовані вигоди дорівнюють сумарним дисконтованим витратам, тобто ІRR є ставкою дисконту, при якій NVP проекту дорівнює нулю.

ІRR дорівнює максимальному проценту за позиками, який можна платити за використання необхідних ресурсів, залишаючись при цьому на беззбитковому рівні.

Розрахунок IRR проводиться методом послідовних наближень величини NPV до нуля при різних ставках дисконту

, (2.4)

де і 1 - ставка дисконту, при якій значення NPV додатнє;

і 2 - ставка дисконту, при якій проект стає збитковим і NPV стає від’ємним;

NPV 1 - значення чистої поточної вартості при і 1;

NPV 2 - значення чистої поточної вартості при і 2.

Термін окупності інвестицій – це мінімальний часовий інтервал (від початку здійснення проекту), за межами якого інтегральний ефект від проекту стає позитивним і залишається таким.

Іншими словами, це такий період часу, починаючи з якого початкові вкладення та інші пов’язані з проектом витрати покриваються результатами його здійснення. Послідовність розрахунку терміну окупності залежить від рівномірності розподілу прогнозованих прибутків від інвестицій.

На відміну від показників, які використовуються у вітчизняній практиці, показник «термін окупності» базується не на прибутку, а на грошовому потоці з приведенням коштів, які інвестуються та суми грошового потоку до теперішньої вартості. Критерій прямо пов'язаний з відшкодуванням капітальних витрат у найкоротший період часу і несприяє проектам, які дають великі вигодше згодом. Він не може слугувати за міру прибутковості, оскільки грошові потоки після терміну окупності не враховуються.

Застосування жодного з перелічених показників недостатнє для прийняття рішення щодо реалізації проекту. Рішення про інвестування проекту треба приймати з урахуванням усіх розглянутих показників та інтересів усіх учасників інвестиційного проекту. У кожному конкретному випадку необхідно орієнтуватисяна критерії, які, на думку керівництва проекту, є важливішими, чи брати до уваги додаткові об’єктивні та суб’єктивні чинники.

Методи, що базуються на дисконтованих оцінках, об’єктивніші, бо враховують часовий компонент грошових потоків. Хоча вони трудомісткі, можливості ЕОМ дають змогу подолати ці труднощі.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 391 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Жизнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © Джон Леннон
==> читать все изречения...

663 - | 516 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.