Лекции.Орг


Поиск:
Педагогикалық процестің біртұтастығы 2 страница
Н.Д.Хмель бойынша педагогикалық үдерістердің негізгі сипаттамалары: оқушылар ұжымының қалыптасқандығы. Оқушылардың үлгерімі. Оқушылардың қоғамдық белсенділігі.

Негізге алынған философиялық тұжырымдама бойынша: B)ізгілік D)прагматикалық F)жекелік және ұжымдық

Оқу-тәрбие процесінде тиімді ұйымдастыру үшін педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлері: А)Холерикалық Д)Сангвиникалық Н) Флегматикалық, меланхоликалық.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдары:А)педагогикалық процестің ізгілік, тұлғалық нысанға бағытталуы.D)іс-әрекеттің санамен мінез-құлық бірлігін дүниетанымын қалыптастыруға бағытталуы.E)іс-әрекеттің оқушының дүниетанымын, санасын қалыптастыруға бағытталуы. F) Педагогикалық процестегі іс-әрекеттерді оқушылардың қажеттілігін ескере отырып ұйымдастыру.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: B) Педагогикалық талап қоюда оқушының көзқарасын сыйлаумен ұйымдастыру.E) Оқушымен ұжымның дамуында жас ерекшелік пен ұлттық ерекшеліктерді ескеру.G) Педагогикалық басшылықты оқушылардың қайраткерлілігімен ұластыру. F)Іс-әрекеттін оқушының ғылымға деген қызығушылығын қалыптастыруға бағыттылығы.

Оқу-тәрбие процесінің ұстанымдарына (принциптеріне) жатады: F) Әрбір бала үшін тиімді психологиялық ахуалдың әлеуметтік қауіпсіздігін қамтамасыз ету. C) ұстаздардың, оқушылар ұстанымының және отбасылардың оқушыларға қоятын талаптарының үйлесімділігі H) Оқушы тұлғасы мен ұжымның дамуындағы жаңа құрылымды үздіксіз бақылау.

Оқушының дара ерекшеліктері: C)мінезі E)темпераментG)қабілеттері

Оқушының жас ерекшеліктері: B)дене дамуы көрсеткіштеріD)психикалық процестердің дамуы F)ақыл-ой дамуы

Өзін – өзі тәрбиелеу тәсілдері: А)өзін – өзі бағалау D)өзін – өзі бақылау E)өзін – өзі түзету

Өзін-өзі тәрбиелеу тәсілдерінің бірі: A)Бағалау D)бақылау E) түзет

Өзара әрекетте түсетін негізігі, тәрбие құралдарының сипаты: С)әлеуметтік. Е)рухани. G)материалдық.

Өткізу орнына байланысты педагогикалық эксперименттің түрлері: А)Табиғи.С)Лабораториялық(зертханалық).F)Табиғи,лабораториялық.

ПППП

Педагогика: Қоғамның тәрбиелік қызметін жүзеге асыратын ғылым. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Педагогикалық құбылыстардың даму заңдылықтарын зерттейді

Педагогика: Педагогикалық процестің заңдылықтарын зерттеумен айналысады. Адамды тәрбиелеу туралы ғылым. Оқу-тәрбие процесінің табысты болуын зерттейді.

Педагогика, педагогикалық шынайылық туралы ғылым ретінде: A) Педагогикалық процестің дамуы мен қызмет етуінің заңдылықтарын зерттейді. F) Теориялық білімдерді жинақтайды. H) Педагогикалық шынайылық тәжірибесін зерттейді.

Педагогиканың негізгі категориялары: Оқыту. Тәрбиелеу. Білім беру

Педагогиканың бөлімдері: Педагогиканың жалпы негіздері Оқыту мен тәрбие теориясы. Білім беру жүйесін басқару

Педагогиканың бөлімдері: Философияның жалпы негіздері. Педагогикалық процестің негіздері. Тұлға теориясының негіздері.

Психологиялық-педагогикалық зерттеудің әлеуметтік мотивтері: A)Кең мағынадағы әлеуметтік G)Тар мағынадағы әлеуметтік H)Ынтымақтастық әлеуметтік

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар:А)Л.И.Катаева D)Б.М.Макарова G)Б.П.Битинас

Педагогикада және психологияда тұлғаның дамуына ықпал ететін факторлар (бағыттары): C)биологиялық D)әлеуметтік F)биоәлеуметтік

Педагогика үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A)интелектуалдық D)моральдік G)ұлттық белгілері

Педагог үшін маңызды болып табылатын жеке адамның қасиеттері: A)интеллектуалдық D)адамгершілік G)толлеранттылық

Педагогтың жоспар құра білуі, ұйымдастыра білуі –бұл: Іс-әрекеттің соңгы нәтижелі моделін құру. Нәтижені болжай білу. Қарым-қатынасты басқара білу

Педагогика ғылымының басты міндеттері: педагогикалық практиканы зерттеу және қорыту. Білім беру жүйесінің дамуын болжау. Оқыту мен тәрбиенің заңдылықтарын ашу

Педагогика саласындағы зерттеулер: C)Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу D)Мектептің педагогикалық процесін жетілдіру H)Ғылыми ізденіс процесі

Педагогика саласында балалардың жас және дара ерекшеліктерін зерттеген ғалымдар: А)Коменский Х.А.,Джон Локк В)Ж.Ж.Руссо, Дистервег А. Е)Ушинский К.Д.,Толстой Л.Н.

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы бағыттар: өзінді «Менді» құрумен байланыстыру. Мемлекет мақсатымен байланыстыру. Мәдениет құндылықтарына бағалау.

Педагогика тарихындағы тәрбие мақсатын анықтаудағы факторлар: мемлекет мақсатымен байланыстыру, өзіндік менді құрумен байланыстыру, мәдениет құндылықтарына бағдарлау

Педагогика тарихындағы тәрбиенің сипаты: А)джентельменді қалыптастыру.D)афиналық.G)ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу.

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: джентельменді қалыптастыру, афиналық, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесі B)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика тарихындағы оқытуды ұйымдастыру формалары: трамп жоспары, винетка жоспары, вел-Ланкастер жүйесі

Педагогика практикасындағы оқытуды ұйымдастыру жүйесі B)Трамп-жоспар C)Виньетка-жоспар G)Белл-Ланкастер жүйесі

Педагогика практика тарихындағы тәрбие жүйелері: спартандық, діни тәрбие, ұжымда және ұжым арқылы тәрбиелеу

Педагогиканың философиялық негіздері C)неопозитивизм E)диалектикалық материализм G)прагматизм

Педагогикалық процесстің мәні: мақсатты бағытталуы, арнайы ұйымдастырылуы, педагог мен тәрбиешінің өзара әркеті

Педагогикалық процестің тұтастығы көрініс береді: А)ұйымдастырушылық жағынан. С)мазмұндық жағынан. F)оқыту, тәрбиелеу және дамытудың бірлігі.

Педагогикалық процестің біртұтастығы дегеніміз: С)барлық процестердің методологиялық негізі барЕ)педагогикалық процес компаненттерінің өзара байН)адамның өз-өзіне қатынасына деген көзқарастар жүйесі.

Педагогикалық процестің негізгі белгісі (белгілері): С)көп деңгейлік әлеуметтік жүйе. Е)басқару объектісі оқушылардың іс-әрекеті. H)іс-әрекеттермен алмасу.

«Педагогикалық процестің» компоненттері: Оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру. Дамыту, білім беру, іс-әрекет. Үйрету, білім мазмұны, құралдар

Педагогикалық процесстің компоненттері: мақсат, міндет, мазмұн, құрал, әдіс, форма, нәтиже

Педагогикалық процестің компоненттері: В)мақсат,міндет, нәтиже.D)мазмұн, әдіс-тәсілдер. F)әдіс, құрал, форма.

Педагогикалық үрдістің компоненттері: В)Мақсаттылық.С)Мазмұндылық. D)Нәтижелік.

Педагогикалық үрдістің компонентері: В)Мотивациялық. С)Іс-әрекеттік. D)Мазмұндылық.

Педагогикалық процестің компоненттері арасындағы байланыстарды көрсететін заңдылықтар (И.П. Подласый бойынша): С)педагогикалық процесте тұлғаның дамуыҒ)педагогикалық процесте ынталандыру G)педагогикалық процестің шарттылығы

Педагогикалық процесті ұйымдастыру формалары:A)жекеF)ұжымдық H)топтық

Педагогикалық процесті зерттеген ғалым педагогтар:В)М.А.ДаниловD)Ю.К.БабанскийG)Б.Т.Лихачев

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым педагогтар: B) М.А.Данилов. D) Ю.К.Бабанский. G) Б.Т.Лихачев.

Педагогикалық процесстің мәнін қарастырған ғалым- педагогтар: Б.Т. Лихачев М.А. Данилов. Н.Д. Хмель

Педагогикалық процесті ұйымдастыру принциптері: В)өмірмен байланысы С)ізгілік бағыттылығы E)ұжымда тәрбиелеу және оқыту

Педагогикалық процестің принциптері: В)инициативасын және өздінлігін дамытумен үйлестіру D)оң қасиеттерге сүйену G)сыйластық және талаптардың бірлігі

Педагогикалық процесстің ұйымдастырушылық формалары: A)жеке F)ұжымдық H)топтық

Педагогикалық процесстің жүйе ретіндегі ретіндегі ерешеліктер: A)әлеуметтік жүйе ретінде адамдардың өзара әрекеттері есебінен өмір сүруі C)мектеп педагогикалық

Педагогикалық процестегі диагностиканың мәні: А) педагогикалық ақпарат түрлеріне сипаттама С)диалектикалық процестің нәтижесін анықтау Е)дидактикалық процестің бағыт бағдарын, ілгері не кері қозғалысын анықтау.

Педагогикалық үрдіске басшылық ету барысында мұғалімнің алатын нәтижелері: B) Оқушылардың оқу белсенділігі. D) Оқушылардың оқудан тыс белсенділігі. F) Оқушылардың іс-әрекет тәсілдерін меңгеруі.

Педагогикалық процесске басшылық етудегі мұғалімнің нәтижелерінің бірі: B)оқушылардың оқу белсенділігі C) оқушылардың пәнге деген қызығушылығы D) оқушылардың оқудан тыс белсенділігі

Педагогикалық үрдістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) М.А.Данилов. C) М.Н.Алексеев. F) М.Н.Скаткин.

Педагогикалық үдерістің қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: A) В.А.Тихонов C) М.Н.Алексеев F) Н.И.Петров

Педагогикалық процестің негізгі заңдылықтары: B) Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі. D) Педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуіне байланысты. G) Педагогикалық процесс бір қас қағым сәттік емес, ұзақ мерзімге уақытқа бағытталған.

Педагогикалық үдерістің заңдылықтары: B)Оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі D)Педагогикалық үдерістің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі. H)Педагогикалық үдеріс табиғи үдеріс болып табылады

Педагогикалық процестің заңдылығы (заңдылықтары): В)оқушылардың шығармашылық белсенділігі мұғалімнің мұқият ұйымдастырылған іс-әрекетінің нәтижесі.D)педагогикалық процестің қызметі оқушылардың жас ерекшеліктері мен даму деңгейлеріне сай келуі.H)педагогикалық процесс табиғи процесс болып табылады.

Педагогикалық үрдерістің негізгі заңдылықтары: A) Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның-әлеуметтік – экономикалық қажеттілігіне сай болады. C) Педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. E) Педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық үдерістің негізгі заңдылықтары:A)&Оқу орнының педагогикалық үдерісі қоғамның-әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады C) Педагогикалық үдерістің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын кері келеді E) &Педагогикалық үдеріс екі жақты үдеріс болып табылады

Педагогикалық процесті ұйымдастырудың негізгі заңдылығы (заңдылықтары): А)оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік- экономикалық қажеттілігіне сай болады. С)педагогикалық процестің мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетеді. Е) педагогикалық процесс екі жақты процесс болып табылады.

Педагогикалық процесс заңдылықтарындағы байланыстар: В)шартты E)диалектикалық G)өзара

Педагогикада және психологияда тұлға дамуын түсіндіруші бағыттар: биологиялық, әлеуметтік, биоәлеуметтікпроцесі көп деңгелі және полиқұрылымдық құбылыс ретінде көрініс беруі D)іс-әрекетпен алмасуда ғана өмір сүруі

Педагогикалық диагностика бағыттарын анықтаған педагогтар: A) Л.И.Катаева D) Б.М. Макарова.G) Б.П. Битинас.

Педагогиканың теориялық қызметтеріне жатады. C) Түсіндіру.E) Анықтау.G) Болжау.

Педагогиканың теориялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A)болжамдық E)түсіріндірушілік H)практикалық

Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері:B)жобалаушылық C)жаңашылдық енгізу D) рефлексивтік

Педагогиканың технологиялық қызметтері: В) ЖобалауЕ) Жаңалық ендіру. Ғ) Ықпал таныту немее жаңа амал тұрғысынан келу.

Педагогиканың технологиялық функциясының іске асырылатын деңгейлері: A)жобалаушылық /зерттеушілік/C)түрлендірушілік D)рефлексивтік

Педаогика саласындағы зерттеулер-бұл: C) Білім заңдылықтары жөнінде жаңа мәліметтер алу. D) Білім беру жүйесінде жаңа мәліметтер алу. H) Ғылыми ізденіс процесі.

Педагогикадағы ғылыми-зертеу әдістерінің жіктелуі: А)дәстүрлі педагогикалық әдістер. Е)педагогикалық эксперимент әдісі;педагогикадағы социологиялық әдістер. F)Педагогикадағы математикалық әдістер

Педагогикалық зерттеулердің дәстүрлі әдістері:В)Бақылау.С)Әдебиетті зерттеу.H)Әңгіме

Педагогикалық зерттеулерде қолданылатын әдістер: В)Нақты ғылыми Д)Жалпы ғылыми Е)Эмпирикалық.

Педагогикалық зерттеу әдістері: Д) бақылау E)Іс-әрекет өнімдерін талдау G)эксперимент

Педагогикалық зерттеу әдістері: Д)бақылау.Е)салыстыру.G)эксперимент.

Педагогикалық зерттеудің эмпирикалық әдістері: B)озық тәжірибені зерттеу C)эксперимент D)бақылау

Педагогикалық зерттеудің теориялық әдістері:. Абстракциялау.Модельдеу. Талдау

Педагогикалық зерттеулердің әдіснамалық принциптері: Құбылыстарды даму барысында зерттеуБір құбылысты екіншілерімен өзара қатынаста байланыстыра зерттеу. Зерттеу әдістері зерттелетін құбылыстың мән-мағынасымен сай келуі.

Педагогикалық методологияның мәні: Арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым. Философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым.Әдістер туралы ғылым

Педагогикалық әдіснаманың мәні: A)Әдістер туралы ғылым C)философиялық қағидаларды тікелей ғылыми зерттеулерде қолдану туралы ғылым D)арнаулы зерттеу әдістерін жасауға арналған ғылым

Педагогика әдіснамасының деңгейлері: Жалпы ғылымдық деңгей. Философиялық деңгей. Нақты ғылымдық деңгей.

Педагогикада әдіснаманы білім құрылымында Юдин Э.Г. белгілеген деңгейлер:А)Философиялық. В)Жалпы,нақты ғылыми. с)Технологиялық

Педагогиканың нақты ғылымилық әдіснамалық принциптеріне жататын тұғырлар: B)тұлғалық D)іс-әрекеттік E)аксиологиялық

Педагогикалық технологиялардың теориялық тәжірибелік негізде орындалуын қарастырған педагогтар: C)Е.Н.Ильин. F)С.Н.Лысенкова. H)В.Ф.Шаталов

Педагогикалық технологияларды теориялық негізде қарастырды:A)В.В.Беспалько D)В.В.Данилов G)В.К.Дьяченко

Педагогикалық технологияларды ынтымақтастық тұрғысында қарастырды:C) Е.Н.Ильин F)С.Н.Лысенкова H)В.Ф.Шаталов

Педагогикалық эксперимент түрлері: B)айқындаушыD)қалыптастырушы F)салыстырмалы

Педагогикалық эксперимент кезеңдері: қорытынды кезеңі. анықтаушы кезеңі. Қалыптастырушы кезеңі.Қорытынды кезең

Педагогикалық эксперимент кезеңдері:. Теориялық кезеңі. Практикалық кезең Нәтиже алу кезеңі

Педагогикалық эксперимент кезендері: B) Теориялық кезен. E) Әдістемелік кезен. F) Талдау кезені.

Педагогикалық эксперимент міндеттері: A) Жобаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мәнін зерттеу. C) Педагогикалық құбылысқа зерттеушінің белсенді ықпал жасауы. G) Педагогикалық ықпалдың нәтижесін өлшеу, салыстыру

Педагогикалық пәндер: Салыстырмалы педагогика. Әлеуметтік педагогика. Этнопедагогика.

Педагогикалық пәндер қатарына жатады: A) Әлеуметтік педагогика. C) Салыстырмалы педагогика. E) Этнопедагогика.

Педагогикалық пәндер:А) Әлеуметтік педагогика

Педагогиканың негізгі категориялары: В)Оқыту. D)Тәрбие. G)Білім беру.

Педагогикалық принциптер: А)ұстанымдар С)талаптар E)ережелер

Педагогикалық принцип: A)Ұстанатын қағидалар C)қойылатын талаптар E)сақтануға тиіс ережелер

Педагогиканың бөлімдері:B) Педагогиканың жалпы негіздері. C)Оқыту және тәрбие теориясы. D) Білім беру жүйесін басқару.

Педагогикалық жүйелерді басқарудың негізгі принциптері: A)демократияландыру және ізгілендіру C)жүйелілік пен тұтастық E)орталықтандыру мен орталықсыздандырудың тиімді үйлесуі

Платон тәрбиелеуде көңіл бөлді: C) Ақыл-ойды дамытуға E)Ерікті дамытуға F)Адамгершілікті дамытуға

Платонның көзқарасындағы тәрбие мақсаты: С)ақыл-ойды тәрбиелеу Е)еріктілікті тәрбиелеу Н)сезімді тәрбиелеу.

Субьект-субьект тұғыры: А)тең құқылы қарым-қатынас орнатады В)тұлғалық сапаларды дамытады С)оқу үдерісін белсендіреді

Синергетикалық тұғыр дегеніміз: жеке тұлғаның өзгеруінің бірнеше жолдары бар екенін мойындау. Психологиялық ерекшеліктерді қабылдау. Баланың ішкі әлеуетінің мүмкіндігіне сену.

«Тұлға» ұғымының мәнін ашу шін оның келесі ұғымдармен қатынасын анықтау керек: Даралық. Адам.Индивид

«Тұлға»ұғымының мәні ашуда қолданылатын ұғым:A)адамC)даралық D)индивид

Тұлға өзара әрекетке түсетін негізгі орталар, тәрбие құралдары: С)әлеуметтік Е)рухани G)материалдық

Тұлғаға тән қасиеттер: Әлеуметтік мәні болуы. психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі. Әлеуметтік функцияларды атқаруы

Тұлғаға тән психологиялық қасиеттер: E)әлеуметтік мәні болуыG)әлеуметтік функцияларды атқаруы H)психологиялық дамудың белгілі бір деңгейі

Тұлғаның бағыттылығы ұстанымы негізінде тәрбие әдістерін жіктеу оның бірнеше жақтарының бірлігін қамтиды. С)мақсаттықЕ)мазмұндық F)процессуалдық

Тұлғаның бағыттылығы, ұстанымы негізінде тәрбие әдістері топтастырылады: В)тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері.С)мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру және іс-әрекетті ұйымдастыру әдістері.F)іс-әрекет пен мінез-құлықты ынталандыру әдістері.

Тұлғаны қалыптастыруға байланысты тұжырымдар жасаған Ежелгі грек ойшылдары:B) Сократ.D) Платон.F) Аристотель.

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамына әсер ететін факторлар:A) Мегафакторлар.D) Макрофакторлар.F) Мезофакторлар.

Тұлғаның әлеуметтенуі кезінде оның дамуына әсер етеді:A)мегафактор D)макрофакторлар F)мезофакторлар

Тұлғаның әлеуметтік рөлі: А) азамат ретінде Д) ата-ана ретінде F)адам ретінде.

Тұлғаның әлеуметтік рольдері: A)Азаматтық D)Отбасылық F)Еңбекші

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: A)түсіндіру D)әңгіме F)пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістерінің бірі:А)түсіндіру. D)этикалық әңгіме. F)пікірталас.

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:A)түсіндіруD)әңгімеF)пікірталас

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:C)әңгімелесу E)баяндама F)үлгі

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: А)баяндау Е)диспут G)дебат

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: пікірсайыс (диспут). Дәріс. Дебат.

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері: диспут, дәріс, дебат

Тұлға дамуының негізгі бағыттары: А)психикалық

Тұлға дамуының негізгі бағыттары: дене. әлеуметтік. Психикалық

Тұлға дамуының бағыттарының бірі: В)әлеуметтік.С)психологиялық.Е)биологиялық.

Тұлға дамуының қозғаушы күштері: A)жаңа қажеттіліктер мен оларды қанағаттандыру арасындағы қайшылықтар C)бала мүмкіндіктері мен іс-әрекет түрлері арасындағы қайшылықтар Н)қоғам талаптары мен тұлға дамуының деңгейі арасындағы қайшылық

Тұлға дамуына ықпал ететін фактор:A)микро орта C)орта D) микро орта

Тұлғаның дамуының факторлары:A)тәрбиеC)ортаE)тұқымқуалаушылық

Тұлға дамуының макро факторлары: мемлекет, қоғам, мәдениет

Тұлға дамуының мезофакторларының бірі: B)тұратын аймағыE)этносG) бұхаралық қарым-қатынас құралдары

Тұлға дамуының микрофакторларының бірі: E)Тәрбие институттары G)отбасы H)микросоциум

Тұлғаға бағытталған оқытуда: В)ынтымақтастық және еркін тандау принциптерінің басым болуы С)даралықты дамыту бағыттылығының басым болуы Н)оқыту және оқу өзара үйлесімділік принциптерінің басым болуы

Тұлға мен ұжымның қатынастарының модельдері(Подласый): тұлға ұжымға тәуелді, тұлға және ұжымның үйлесімді қатынасы, тұлға ұжымды басқаруы

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1729 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

608 - | 569 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.012 с.