Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогикалық процест≥ң б≥ртұтастығы 3 страница
“ұлға мен ұжымның қатынастарының модельдер≥ (».ѕ.ѕодласый бойынша): —)тұлғаның ұжымға тәелд≥л≥г≥. ≈)тұлға және ұжымның үйлес≥мд≥ қатынасы. G)тұлғаның ұжымды басқаруға қатысуы. “ұлғаға бағдарланған оқытудың психологи€лық модел≥: —)тану стратеги€сын анықтау ƒ)²оқуға оқыту² технологи€сын жасау ≈) оқушының когнитивт≥к стил≥ мен мұғал≥мн≥ң оқытушылық стил≥н зерттеу және дамыту

“ұтас педагогикалық процессте мұғал≥мн≥ң еңбек құралдарының өз≥нд≥к сипаттары Ц ол: A) ќның б≥л≥м≥.G) ќның б≥л≥г≥.H) ќның тұлғалық қасиеттер≥.

“ұтас педагогикалық процессте мұғал≥мн≥ң еңбек құралдарының өз≥нд≥к сипаттары:A) б≥л≥м≥ F) шығармашылығы G) б≥л≥г≥

“ұтас педагогикалық процест≥ зерттеген ғалымдар:—)ј.‘. аптерев.≈)Ќ.ƒ.’мель. F)ё. .Ѕабанский.

“ұтас педагогикалық процесске қатысушылардың өзара әрекет≥: B) ѕедагогикалық талдау D) мақсат қою оны ұйымдастыру F) бақылау, реттеу және реттеу

“ест тапсырмаларының формасы: B)ќйын тапсырмаларыC)“олықтыруды қажет етет≥н анық формадағы D)б≥р қатардағы элементтерд≥ ек≥нш≥ қатарға қою арқылы салыстыру тапсырмалары

“ест мазмұнына қойылатын талаптар жүйес≥:A)Ќақты F)ҚысқаH)јнық

“емпераменттерд≥ң тип≥: ј)ћеланхолик —)’олерик Ќ)“ұйық.

якиманска€ ».—. тұлғаға бағдарланған б≥л≥м беруд≥ң толық ж≥ктемес≥н жасап, оны шартты түрде үш нег≥зг≥ топқа бөлд≥:A) ѕәнд≥к Ц дидактикалық B)әлеуметт≥к Ц педагогикалық H)ѕсихологи€лық

я.ј. оменский бойынша тәрбиен≥ң мақсатқа бағытталуы: A)өз≥н-өз≥ тану D)қоршаған ортаны тану H)өз тәж≥рибенд≥ практикада қолдану

"‘орма" термин≥н≥ң мән≥: B) “әрбие үдер≥с≥н≥ң сырттай көр≥н≥с≥нD)“әрбиел≥к жұмыстары мен тәрбиел≥к ≥с-шаралардың жиынтығын H)“әрбиеш≥н≥ң ≥с-әрекет≥н≥ң көр≥н≥с≥н

Ђ‘ормаї термин≥н≥ң мән≥ б≥лд≥ред≥: B) “әрбие процес≥н≥ң сырттай көр≥н≥с≥н. D) “әрбиел≥к жұмыстардың және тәрбиел≥к шаралардың б≥рл≥кт≥ жиынтығын.F) “әрбиеленуш≥лерд≥ң ≥с-әрекеттер≥н жоспарлы ұйымдастыру жүйес≥н

јдамгерш≥л≥к тәрбие м≥ндеттер≥: адамгерш≥л≥к сез≥мдерд≥ дамыту; адамгерш≥л≥к ұғымдарды, п≥к≥рлерд≥, сез≥мдер мен сен≥мдерд≥

јдамгерш≥л≥к тәрбиес≥ Ц бұл: моральды сапаларды, м≥незд≥ң адамгерш≥л≥к белг≥лер≥н, м≥нез-құлықтың дағдылары мен әдеттер≥н қалыптастыру процес≥

јқыл-ой әрекеттер≥н кезеңд≥к қалыптастыру теори€сын жасаған: ѕ.я. √альперин.Ќ.‘.“алызина.

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң ең басты құралы: ќйын, заттар, табиғат, қоғамдық құбылыстар

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң құралдары: јйналамен таныстыру, ойын, еңбек, оқыту

јқыл-ой тәрбиес≥н≥ң м≥ндет≥: б≥луге құштарлығын дамыту; танымдық психикалық процестер≥н дамыту; интеллектуальдық дағдысы мен б≥л≥кт≥л≥г≥н дамыту

јта-аналар жиналысының мақсаты:ѕедагогикалық б≥л≥м беру, мәдениет≥н көтеру, көмек көрсету

јта-аналар жиналысының түрлер≥н көрсет≥ң≥здер: тақырыптық, тоқсандық, қорытындылық

јта-аналар қатынасының ең көп тараған стильдер≥ қандай: өктемд≥л≥к, либералды, демократи€лық

јта-аналарға арналған әңг≥ме тақырыптары: оқушының режим≥, отбасындағы мадақтау, жазалау

јта-аналардың балаларға бер≥лет≥н қасиеттер≥: көз≥н≥ң, тер≥с≥н≥ң түс≥, қанының тобы, резус-фактор

јта-аналардың балаларға бер≥лет≥н сапалары: јдамгерш≥л≥к, ер≥к-ж≥гер, табандылық, ыждахаттылығы

јта-аналармен жүрг≥з≥лет≥н жұмыстағы сынып жетекш≥с≥н≥ң нег≥зг≥ м≥ндеттер≥: ќтбасымен мектепт≥ң балаға қо€тын талаптарының б≥рл≥г≥н қамтамасызету; јта-аналармен тұрақты байланыс орнату; јта-аналардың педагогикалық б≥л≥м дәрежес≥ мен мәдениет≥н үнем≥ арттырып отыру

јшық педагогикалық бағалау түр≥не жатататындар: жазалау және мадақтау

Ѕалалар еңбег≥н ұйымдастыру формалары: “апсырма беру, кезекш≥л≥к, ұжымдық еңбек

Ѕалалар ұжымы технологи€сы қамтиды (ј.—. ћакаренко бойынша) D) перспективалар қою Ғ) дәстүрлер қалыптастыру G) қос ықпал ету

Ѕалалар ұжымымен жұмыс жүрг≥зудег≥ мұғал≥мн≥ң кәс≥би маңызды қасиет-сапаларына көң≥л бөлген ғалымдар: ¬.ј.—ластенин; н.ƒ.’мель;  .”спанов

Ѕалалар ұжымын қалыптастырудың методологи€лық нег≥з≥ болып табылады: талап қою, болашақты ұйымдастыру

Ѕалалар ұжымының қалыптасуын анықтайтын критерийлер: Ұйымдастырушылық, сапалық, адамгерш≥л≥к.

Ѕалалар ұжымының педагогикалық теори€сын дамытуға үлестер≥н қосқан педагог-ғалымдар: ѕ.ѕ.Ѕлонский. Ћ.C.Bыготский. с.“.ўацкий. ј.—.ћакаренко ѕ.Ќ.Ћепешинский “.≈. онникова

Ѕалалар ≥с-әрекет≥н≥ң нег≥зг≥ түр≥: ќйын

Ѕалаларға ата-анасынан бер≥лмейт≥н сапалар: Әлеуметт≥к тәж≥рибе

Ѕалаларды қорғаудағы халықаралық құжат: ЅҰҰ-ның балалар құқығы жайлы конвенци€сы

Ѕалаларды отбасында тәрбиелеу туралы алғашқы теори€лар қалыптасқан
елдер:
Ћаконии; јфина; ≈желг≥ √реци€

Ѕалаларды ұйқыдан тұрғызу: Ѕ≥рт≥ндеп

Ѕаланың өм≥рл≥к жолын айқындайды: отбасы жағдайы ≈) ата Ц аналарының кәс≥птер≥ F) ата Ц ананың материалдық жағдайы

ƒәстүрл≥ емес әд≥стемелерде сынып жетекш≥с≥н≥ң нег≥зг≥ қызметтер≥ A) баланың денсаулығын сақтау B)баланың қаб≥лет≥н дамытуға қамқорлықE)баланың адамгерш≥л≥г≥н тәрбиелеу

ƒәстүрл≥ педагогикада тұлғаның базалық мәдениет≥н қалыптастыруда тәрбиел≥к ≥с-шаралардың ұсынылатын бағыттары: ≈ңбек Ёкологи€лық јдамгерш≥л≥к ғылыми дүниетаным тәрбиес≥. Ёстетикалық тәрбие. ƒене тәрбиес≥ азаматтық тәрбие. Eңбек тәрбиес≥. Қоғамдық тәрбие

ƒене тәрбиес≥ Ц бұл жоспарланған және мақсатқа нысанды бағытталған:.—алауатты өм≥р салуды нег≥зге алатын, жеке тұлғаның психикасымен денес≥н≥ң саулығын қалыптастыруды басқару.

ƒене тәрбиес≥ Ц бұл: балалардың дене-спорттық әрекет≥н≥ң мақсатты бағытталған, жоспарлы жүйес≥

ƒене тәрбиес≥ деген≥м≥з: ∆астардың табысты, ақыл-ой еңбег≥не қажетт≥ қасиеттерд≥ қалыптастыруға көмектесед≥

ƒене тәрбиес≥не бағытталған тәрбие ≥стер≥н≥ң мақсаты: денсаулықты нығайту, дұрыс дене б≥т≥м≥н≥ң дамуына көмектесу

ƒене тәрбиес≥н≥ң м≥ндеттер≥ болып табылады: ƒенен≥ң дұрыс дамуына әсер ету, организмд≥ шынықтыру, қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өм≥р салтын қалыптастыру ƒенсаулығын сақтау, нығайту, дамыту, шынықтыру, ≥скерл≥ктер≥н қалыптастыру

ƒене тәрбиес≥н≥ң м≥ндеттер≥:денес≥н дұрыс дамытуға ықпал жасау; денсаулықты шынықтықтыру және қозғалыс сапасын дамыту

ƒене шынықтыру жаттығуына жататындар:гимнастика, дене шынықтыру, спорт ойындары

≈ңбек тәрбиес≥ Ц бұл: тұлғаны белсенд≥ еңбек әрекет≥не енг≥зу арқылы еңбек етуге ұмтылысын нег≥зг≥ өм≥рл≥к қажетт≥л≥к рет≥ндег≥ саналы қатынасын тәрбиелеу

≈ңбек тәрбиес≥ деген≥м≥з: ≈ңбект≥ң мақсаты мен м≥ндеттер≥н түс≥ну

≈ңбек тәрбиес≥: қоғамдық-пайдалы ≥с-әрекетт≥ң тәж≥рибес≥н қалыптастыру; еңбек әрекеттер≥мен, өнд≥р≥ст≥к қарым - қатынастар қалыптастырады; еңбек ≥с-әрекет≥н орындауға, мамандық таңдауға қажетт≥ б≥л≥мдерд≥ңжүйес≥н қалыптастыру

≈ңбек тәрбиес≥н≥ң мазмұндық нег≥з≥: өз≥нд≥к қызмет еңбег≥.; ќқу еңбег≥.; Қоғамдық пайдалы еңбек

≈ңбекке баулу мазмұнын анықтайтын принциптер: “еори€ мен практиканың байланысы; ќқытудың көрнек≥л≥г≥; ∆үйел≥л≥к пен б≥р≥зд≥л≥к

∆азалау деген≥м≥з:тәрбиеленуш≥лерд≥ң жағымсыз ≥с-әрекеттер≥н тыю мақсатында қолданылатын әд≥с

∆алпы адамзаттық құндылықтардың қалыптасуы Цпатриотизм, интернационализм, борыш

∆арыс деген≥м≥з: жеке тұлғаның өз≥не қажетт≥ сапаларды, қол жеткен нәтижелер≥н, басқалардың жет≥ст≥ктер≥мен салыстыру процес≥нде одан әр≥ қалыптастыру және бек≥ту әд≥с≥

∆арыс әд≥с≥: Қоғамдық пайдалы еңбекке тәрбиеленуш≥лерл≥ң барлығын қатыстыру, белсенд≥л≥г≥н арттыру.; ќзат тәж≥рибелерл≥ қолдану арқылы тәрбиеленуш≥лерд≥ң белсенд≥л≥г≥н арттыру.; ∆олдастық, өзара көмект≥ дамыту.

∆аттығу әд≥с≥: ќқушының б≥л≥м тереңдету, шығармашылық қаб≥лет≥н дамыту.; ќқушының б≥л≥м≥н пысықтап, ≥скерл≥г≥ мен дағдысын қалыптастыруға бағытталған оқыту әд≥с≥.; ќқушының оқу материалын түс≥ну нег≥з≥нде күрдел≥ тапсырмаларды орындауы.

∆еке тұлғаның адамгерш≥л≥к қасиеттер≥: патриоттығы, ≥зг≥л≥кт≥л≥г≥, көпш≥лд≥г≥, интернационализм≥

—ынып жетекш≥лерд≥ң ата-аналрмен жүрг≥зет≥н жұмыстарының жеке формасына жататындар: жеке әңг≥ме

—ынып жетекш≥н≥ң жұмыс жоспарының аталуы: оқу-тәрбиел≥к

Қазақстанда "қиын балалар" тәрбиелеу мәселес≥н шұғылданатын ғалымдар:Ћ.  ер≥мов, ¬.ѕарфенов, √.”манов

Қазақстанда мектепке дей≥нг≥ тәрбие нег≥з≥н салушылардың б≥р≥: ј. ћеңжанова; Ѕ. Ѕаймұратова; Ќ. Құлжанова

Қаз≥рг≥ қоғамдық пайдалы жұмыстарға қатысуда оқушы белсенд≥л≥г≥ мыналарға байланысты: ћектепте ұйымдастырылатын жұмыстардың ти≥мд≥л≥г≥не. ћұғал≥м позици€сына. Cұранысқа ие болуына.

Қаз≥рг≥ мектептег≥ тәрбиен≥ң мақсаты: √уманитарлық қатынасты қалыптастыру

Қаз≥рг≥ мектептег≥ тәрбиен≥ң мақстаты: “ұлғаның ақыл-ойы, адмгерш≥л≥к, эмоционалдық және дене б≥т≥м≥н≥ң қалыптасуына мүмк≥нд≥к туғызу

Қаз≥рг≥ тәрбие жүйес≥н≥ң басшылыққа алатын тәрбиен≥ң принциптер≥: қоғамға бағыттылығы, тәрбиен≥ң өм≥рмен байланыстылығы, гумандылығы, тұлғаға жеке дара қарау

Құрамы бойынша тәрбие формалары ж≥ктелед≥ —) жұптық ¬ ұжымдық және фронталдық G) топтық

ћадақтау деген≥м≥з: тәрбиеленуш≥ге алғыс б≥лд≥ру үш≥н қолданылатын тәрбие әд≥с≥

ћарапаттау деген≥м≥з: қолдау, ж≥герленд≥ру, мақтау, рахмет айту, көтермелеу

ћораль Ц қоғамдағы мәдениетт≥ адамның м≥нез-құлық нормалары, ережелер≥ мен принциптер≥.

ћ≥нез-құлықты қалыптастыру және ≥с-әрекетт≥ ұйымдастыру әд≥стер≥: қоғамдық п≥к≥р, жаттығу,талап

ќқушылар ұжымындағы өз≥н-өз≥ басқаруды дамыту үлг≥с≥: Ўеш≥мд≥ қабылдау. Ўеш≥мд≥ жүзеге асыру. Ұжым болып нәтижес≥н қорытындылау.; Әрекетт≥ң мақсатын анықтау.

ќқушылар ұжымының анықтамасы: Ќақтыланған Ц оны әрекетт≥ң түр≥не байланысты адамдардың тобы.Ѕарлық мүшелер≥н≥ң құқықтары мен м≥ндеттер≥ б≥рдей және өзаражауапкерш≥л≥кке нег≥зделген оқушылар тобы. ќртақ әлеуметт≥к маңызы бар мақсатқа б≥р≥ккен, соған сай белсенд≥ әрекететет≥н және ортақ сайланбалы ұйымы бар орта

ќқушыларға қойылатын дидактикалық талаптар: Ѕ≥р мектепте, сыныптағы мұғал≥мдерд≥ң оқу сабақтарын ұйымдастырудағы, оқушының әрекет≥не талап қоюдағы өзара ортақ б≥рыңғай және кел≥с≥лген көзқарасы.“еори€лық және практикалық оқыту көлем≥ мен мазмұнының, оқу бағдарламаларының мақұлдауына қойылатын талаптар.ќқыту көлем≥ мен мазмұнының, б≥л≥м сапасына, б≥л≥кке, дағдыға қойылатын талаптар.

ќң тәрбиелеу принциптер≥не арқа сүйеуд≥ жүзеге асыру ережелер≥: ынтымақтастық, төз≥мд≥л≥к, тәрбиеленуш≥н≥ң тағдырына тәрбиеш≥н≥ң араласуы

ќң тәрбиелеу принциптер≥не арқа сүйеуд≥ң мән≥: педагогтар адамның жақсы қасиеттер≥н анықтауы ти≥с, жетк≥л≥кт≥ қалыптаспаған қасиеттерд≥ дамыту

ќтбасы мен педагогикалық ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижелер≥:)жақсы психологи€лық ахуал

ќтбасы тәрбиес≥ деген≥м≥з - балаларға ата-аналардың әсер ету≥

ќтбасы тәрбиес≥нде қолданылатын басты әд≥стер: әңг≥ме-сұқбат, б≥рге еңбек ету, баланы қорғаутүс≥нд≥ру

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң ережелер≥: Ѕ≥р≥зд≥л≥к, еркелету, баланы құрметтей қатынас жасау

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң жалпы әд≥стер≥: сенд≥ру, жеке үлг≥ болу, марапаттау, жазалау

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң құқықтық нег≥здер≥ туралы қарастырған қүжаттар: 1989 жылдың 20 қарашасында ЅӘӘ Ѕас јссамбле€сы ЂЅала құқығы туралы конвенци€сыї.; 17.12.1998 ж Қ.–.  онституци€сында бек≥т≥лген жанұ€ тәрбиес≥н≥ң

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң құқықтық нег≥здер≥н анықтайды: Қ– онституци€,ЂЅала құқығы туралы  онвенци€даї

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң мазмұны: дене, адамгерш≥л≥к, интеллектуалдық, эстетикалық, еңбект≥к

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң м≥ндеттер≥: ∆еке тұлғаның дене және психикалық денсаулығын, адамгерш≥л≥г≥н, интелектуалдылығын дамытуды қалыптастыру, еңбекке, қоғамдық, жанұ€лық өм≥рге да€рлау.

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң нег≥з≥н құрайды ≈ңбек тәрбиес≥

ќтбасы тәрбиес≥н≥ң ти≥мд≥л≥г≥н жолға қоюдағы кедерг≥лер: тұқымқуалаушылық, өм≥р жағдайы, отбасы тәрбиес≥ мәдениет≥

ќтбасымен жүрг≥з≥лет≥н тәрбие жұмысының түрлер≥: Ѕа€ндама.јта-аналар жиналысы.ѕедагогикалық б≥л≥мдер университет≥.

ќтбасымен педагогикалық ≥с-әрекетт≥ң нәтижелер≥: жақсы психологи€лық ахуалы

ќтбасында балаларды дұрыс тәрбиелеу шарттары: ∆ауакерш≥л≥кт≥ сез≥ну, педагогикалық б≥л≥м, дұрыс көзқарас, ата-ана бедел≥

ќтбасында ти≥мд≥ тәрбиелеуд≥ң белг≥л≥ ережелер≥ қалыптасқан: балаға әсер етет≥н құрғақ сөз емес, оның қалай айтылғаны, шын көң≥лден шыққандығы, баланы сол қалпында сүю, құрметтеу, баланы қиындықтар құрсаңында жалғыз қалдыруға болмайды

ќтбасындағы қатынастардың жалпы үлг≥с≥н≥ң түрлер≥: балаларын сыйлайтын отбасылар, қайырымды отбасылар,жауласушы күштер, әлеуметт≥к қарсы отбасылар

ќтбасының нег≥зг≥ қызметгер≥: “әрбиелеу.Ўаруашылық-экономикалық.Ұрпақ жалғастыру.

ќтбасының педагогикалық ықпалын диагностикалау жүйес≥н≥ң компоненттер≥: Өз әрекет≥н≥ң субъект≥л≥к себеб≥н, объект≥л≥к мақсаты рет≥нде қабылдап, пайымдаған кезден.

—абақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшел≥г ≥:Ѕалаға өз≥не қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өз≥н-өз≥ бағалаудың әд≥лд≥г≥н қамтамасыз ету.Ѕалада әртүрл≥ көркем өнер әрекеттер≥н≥ң түр≥ мен т≥келей танысу арқылы ондағы қажетт≥л≥кт≥ қалыптастыру.Ѕалада ынтымақтық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру.“әрбиен≥ң қүрамдас бөл≥ктер≥н тэрбиел≥к ≥с-шараларда жүзеге асыру.

—абақтан тыс тәрбие жұмысының ерекшел≥г≥: Ѕалаға өз≥не қатысты жағымды қатынасты қалыптастыру және ондағы өз≥н-өз≥ бағалаудың әд≥лд≥г≥н қамтамасыз ету. Ѕалада әртүрл≥ көркем өнер әрекеттер≥н≥ң түр≥ мен т≥келей танысу арқылы ондағы қажетт≥л≥кт≥ қалыптастыру.Ѕалада ынтымақтық, ұжымдық өзара әрекет ету дағдысын қалыптастыру.

—абақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнына әсер етет≥н факторлар: ћектепт≥ң ерекшел≥г≥ және ондағы қалыптасқан дәстүр.ћұғал≥мн≥ң өз≥н≥ң жеке басының ерекшел≥г≥, қызығушы лығы, бей≥м≥.ќқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшел≥г≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының мазмұнына әсер етет≥н факторлар: ћектепт≥ң ерекшел≥г≥ және ондағы қалыптасқан дәстүр.ћұғал≥мн≥ң өз≥н≥ң жеке басының ерекшел≥г≥, қызығушылығы, бей≥м≥. ќқушылардың жас, жеке дара және сынып ерекшел≥г≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекетгер≥: Ўығармашылық әрекет≥.  өң≥л көтеру әрекет≥.≈ңбек әрекет≥

—абақтан тыс тәрбие жұмысының танымдық әрекетгер≥:Ўығармашылық әрекет≥. өң≥л көтеру әрекет≥ ≈ңбек әрекет≥

—алауатты өм≥р салтын құруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥:  үн сәулес≥н пайдалану“аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н∆и≥-жи≥ мезг≥лден тыс су ≥шу

—алауатты өм≥р салтын құруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥:  үн сәулес≥н пайдалану т аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н ∆и≥-жи≥ мезг≥лден тыс су ≥шу

—алауатты өм≥р салтын қүруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥: “аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н јшығу, дене жаттығулары

—алауатты өм≥р салтын қүруға қатысты дәр≥герлерд≥ң кеңес≥: “аза ауамен демалу, жақсы мүс≥н јшығу, дене жаттығулары  үн сәулес≥н пайдалану

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: ¬) —енд≥ру —) ƒәр≥с D) Ётикалық

—ананы қалыптастыру әд≥стер≥: этикалық әңг≥ме+сенд≥ру+түс≥нд≥ру

—ауалнама түрлер≥: D) аралас Ғ)жабық G ашық

—ауал-сұрақ әд≥стер≥:әңг≥мелесу., интервью алу

—ынып жетекш≥н≥ң ата-аналармен жұмысының әд≥стер≥ төмендег≥ формаларды қарастырады: жалпы, жекеше әд≥стер

—ынып жетекш≥н≥ң ата-аналармен жұмысының жалпы формасына жататындар: ата-аналар комитет≥н≥ң жұмысы, топтық жиналыс, әңг≥мелер

—ынып жетекш≥с≥н≥ң оқушыларды зерттеу әд≥стер≥не жататындар:)бақылау, жеке дара, топтық әңг≥мелесу

—ынып алдында қойылған м≥ндеттерд≥ң орындалуына талдау:ќқу жылының ≥ш≥нде қандай м≥ндеттер нәтижел≥ атқарылды.Қандайм≥ндеттер орындалмады және оның себеб≥.Өткен оқу жылындағы м≥ндеттерд≥ң дұрыстығы, өз уақытында қойылуы,уақытпен сәйкест≥г≥.

—ынып алдында қойылған м≥ндеттерд≥ң орындалуына талдау:ќқу жылының ≥ш≥нде қандай м≥ндеттер нәтижел≥ атқарылды.

—ынып жетекш≥лер≥н≥ң оқушыларды зерттеу әд≥стер≥: күндел≥кт≥ бақылау, жеке және топтық әңг≥ме өтк≥зу т.б.

—ынып жетекш≥лер≥н≥ң м≥ндеттер≥: ќқушыларға сабақта тәрт≥пт≥ сақтауға ықпал етуќқушылардың дамуын, таным қаб≥леттер≥н бақылап зерттеу. ќқушылардың сабаққа қатысуын қадағалау

—ынып жетекш≥с≥ әрекет≥н≥ң нег≥зг≥ бағыты:. Үлг≥р≥мд≥ жоғарылату және оқушының тәрт≥б≥н күшейту, тәрбиелеу және ұжымды нығайту, қиын оқушылар мен ата-аналармен жұмыс.

—ынып жетекш≥с≥ жұмысының нег≥зг≥ мақсаты: мектеп оқушыларын қоғамның белсенд≥ және саналы азаматы ет≥п тәрбиелеуге барынша ықпал жасау

—ынып жетекш≥с≥ жұмысының нег≥зг≥ м≥ндеттер≥: ќқушылардың не нәрсеге бей≥мд≥л≥г≥н анықтар, оларды ынтымағы

—ынып жетекш≥с≥н≥ң ата-аналармен жүрг≥зет≥н жұмыстарының жеке формасына жататын шара: жеке әңг≥ме

—ынып жетекш≥с≥н≥ң басты педагогикалық функци€сы: тәрбиелеу, дамыту және қалыптастыру

—ынып жетекш≥с≥н≥ң жұмысының нег≥зг≥ формасы: ∆еке - дара, топтық, ұжымдық..

—ынып жетекш≥с≥н≥ң м≥ндеттер≥:Әлеуметт≥к м≥ндеттер. Ѕолжамдық м≥ндеттер. ƒиагностикалық м≥ндеттер. јдамгерш≥л≥к қарым-қатынас м≥ндеттер≥

—ынып жетекш≥с≥н≥ң нег≥зг≥ қызмет≥- оқушыларды тәрбиелеу және оларды тату ұжымға б≥р≥кт≥ре б≥лу

—ынып жетекш≥с≥н≥ң оқушыларды зерттеу әд≥стер≥не жататындар: бақылау, жеке дара және топтық әңг≥мелесу, т.б.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң оқушыларды зерттеу әд≥стер≥не жататындар: бақылау, жеке - дара және топтық әңг≥мелесу, т.б

—ынып жетекш≥с≥н≥ң тәрбие жұмысын жоспарлаудағы әр түрл≥ мақсаттары: ∆ақын қашықтық. ќрта қашықтық.јлыс қашықтық.

—ынып жетекш≥с≥н≥ң тәрбие жұмысының жоспарын көрсет≥ң≥з: күнт≥збел≥к жоспары. —ынып жетекш≥с≥н≥ң кұрастыратын жоспары: тәрбие жұмысының жоспары

—ынып жетекш≥с≥- тек қана адамзаттық құндылықтарға үйрет≥п қана қоймай, сонымен қатар, әр баланың бойындағы бей≥мд≥л≥г≥н, кәс≥би икемд≥л≥г≥н, табиғи мүмк≥нд≥ктер≥н ашып, сүй≥спенш≥л≥к сен≥м, түс≥нуш≥л≥к және достық хал-ахуалын тудыра б≥лу≥ керек.

—ынып жиналысы: —ынып жетекш≥с≥н≥ң топ оқушылармын өтк≥зет≥н жиналысы

—ынып жиналысы: —ынып жетекш≥с≥н≥ң топ оқушылармын өтк≥зет≥н жиналысыќқушылар ұжымында өз≥н-өз≥ басқарудың жоғарғы органы ќқушылар ұжымының өз≥нд≥к жұмыстарының формасы

—ынып сағатының ағартушылық қызмет≥: ќқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған өм≥рд≥ң барлық құбылысын қамтид. оқушылардың б≥л≥мдер≥н≥ң көлем≥н кеңейтед≥ќқушылардың оқу бағдарламасында қамтылған б≥л≥мдер≥н≥ң көлем≥н, онда қарастыратын нысана өм≥р≥н≥ң барлық құбылысын қамтиды

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2087 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕольшинство людей упускают по€вившуюс€ возможность, потому что она бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу © “омас Ёдисон
==> читать все изречени€...

758 - | 585 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.065 с.