Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ѕедагогикалық процест≥ң б≥ртұтастығы 1 страница
ѕедагогикалық процест≥ң жүйе құрастырушы компонент≥: ћақсат

ѕедагогикалық процест≥ң мән≥н қарастырған ғалымдар:ћ.ј.ƒанилов,Ѕ.“.Ћихачев,ё. .Ѕабанский

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥. ѕедагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥не байланысты.ѕедагогикалық процесс б≥р қас қағым сәтт≥к емес, ұзақ мерз≥мге уақытқа бағытталған.

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥. ѕедагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥не байланысты.ѕедагогикалық процес≥ табиғи процесс болып табылады.

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқушылардың шығармашылық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң мұқи€т ұйымдастырылған ≥с-әрекет≥н≥ң нәтижес≥.ѕедагогикалық процест≥ң қызмет≥ оқушылардың жас ерекшел≥ктер≥ мен даму деңгейлер≥не сай келу≥не байланысты.ѕедагогикалық процесс б≥р қас қағым сәтт≥к емес, ұзақ мерз≥мге уақытқа бағытталған.

ѕедагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ѕедагогикалық процесте қоғамдық ұйымдар шешуш≥ роль атқарады. ќқушылардың танымдық белсенд≥л≥г≥ мұғал≥мн≥ң шығармашылық ≥с-әрекет нәтижес≥. ѕедагогикалық процест≥ң қызмет≥ мектепт≥ң талаптарына сай келу≥не байланысты.

ѕедагогикалық процест≥ң ұйымдастырушылық формалары A) ұжымдық B) жеке G) топтық

ѕедагогикалық процест≥ң мән≥: C) арнайы ұйымдастырылуы G) мақсатты бағытталуыH) педагог пен тәрбиеш≥н≥ң өзара әрекет≥

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ зерттегендер ѕ.‘. аптерев.Ќ.ƒ.’мель.ё. .Ѕабанский.

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң заңдылықтары- ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң динамикасы.ќқу-тәрбие үдер≥с≥н басқару.≤шк≥ және сыртқы ≥с-әрекетт≥ң тұтастығы.

ѕедагогикалықүдер≥ст≥ңкезеңдер≥...тұрады ƒайындықтан.Ќег≥зг≥ден.Қорытындыдан.

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң қарама-қайшылығын зерттеген ғалым педагогтар: ј)ћ.Ќ.јлексеев —)ћ.ј.ƒанилов с.ƒ. онаржевский

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң қозғаушы күштер≥ ѕедагогикалық үдер≥сте пайда болатын объективт≥ және субъективт≥ қарама-қайшылықтар. ≤с-әркетте пайда болатын қарама-қайшылықтар.Үдер≥с барысындағы қайшылықтар.

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң мән≥:+Ѕ≥л≥м алушылар мен педагогтардың оқу және оқудан тыс ≥с-әрекеттер≥н≥ң б≥рл≥г≥+ќқу және тәрбие ≥с-әрекет≥н≥ң б≥р≥л≥г≥+“ұлғаны дамыту

ѕедагогикалық үдер≥ст≥ң өту жүйес≥ шартталады “әрбие үдер≥с≥мен.ќқыту үдер≥с≥мен.ƒаму үдер≥с≥мен

ѕедагогикалық үрд≥ске басшылық ету барысында мұғал≥мн≥ң алатын нәтижелер≥: ќқушылардың оқу белсенд≥л≥г≥. ќқушылардың оқудан тыс белсенд≥л≥г≥. ќқушылардың ≥с-әрекет тәс≥лдер≥н меңгеру≥.

ѕедагогикалық үрд≥ст≥ң қарама-қайшылығын зерттеген ғалым-педагогтар: ћ.A.ƒанилов. ћ.H.Aлексеев. ћ.H.Cкаткин.

ѕедагогикалық үрд≥ст≥ң нег≥зг≥ заңдылықтары: ќқу орнының педагогикалық процес≥ қоғамның-әлеуметт≥к Ц экономикалық қажетт≥л≥г≥не сай болады. ѕедагогикалық процест≥ң мақсатқа бағыттылығы қоғамның мақсатын көрсетед≥.ѕедагогикалық процесс ек≥ жақты процесс болып табылады.

ѕедагогикалық ≥с-әрекет мән≥: Әлеуметт≥к тәж≥рибен≥ беру;Өм≥рге дайындау жағдайын жасауды ұйымдастыру;ќқушыны дамыту

ѕедагогикалық ≥с-әрекетг≥ң нәтижелер≥: жеке тұлғаның жан-жақты дамуы, б≥л≥мд≥л≥г≥, тәрбиел≥л≥г≥

ѕедагогикалық ≥с-әрекетт≥ң мән≥, педагогтың жеке тұлғасы мәселелер≥н зерттейд≥: ѕедагогика мамандығына к≥р≥спе.ѕедагогика.“әрбие теори€сы

ѕедагогикалық ≥с-әрекетт≥ң нәтижес≥ ¬) Ѕ≥л≥мд≥, тәрбиел≥, дамыған жеке тұлға

ѕедагогикалық эксперимент √ипотезаны тексерет≥н ғылыми нег≥зделген тәж≥рибе

ѕедагогикалық эксперимент кезендер≥: “еори€лық кезен. Әд≥стемел≥к кезен. “алдау кезен≥.

ѕедагогикалық эксперимент кезеңдер≥: \Қорытынды кезең≥.јнықтаушы кезең≥. Қалыптастырушы кезең≥.\

ѕедагогикалық эксперимент м≥ндеттер≥: ∆обаланған педагогикалық құбылыстар мен байланыстар мән≥н зерттеу. ѕедагогикалық құбылысқа зерттеуш≥н≥ң белсенд≥ ықпал жасауы. ѕедагогикалық ықпал мен ықпалдастықтың нәтижес≥н өлшест≥ру.

ѕедагогиканың теори€лық қызметтер≥не жатады. “үс≥нд≥ру. Aнықтау. Ѕолжау. ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥не жатады: ∆обалау. ∆аңалау. џқпал таныту

ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥: ј) џқпал таныту немесе жаңа амал тұрғысынан келу —) ∆обалау F) ∆аңалық енд≥ру

ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥не жатады: ∆обалау. ∆аңалау. џқпал таныту.

ѕедагогиканың технологи€лық қызметтер≥не жатады: ∆обалау∆аңалау. џқпал таныту.

ѕедагогиканың төрт≥нш≥ бөл≥м≥н≥ң атаулары:+ѕедагогикалық менеджмент+ћектептану+ѕедагогикалық жүйелерд≥ басқару

ѕедагогиканың философи€лық нег≥здер≥ B) диалектикалық материализм E) неопозитивизм H) прагматизм

ѕсихикалық дамуында ауытқушылық бар балаларды оқытумен және тәрбиелеумен айналысатын педагогика саласы: C) ќлигофренопедагогика.

Ђ“ұлғаї ұғымының мән≥н ашу үш≥н оның келес≥ ұғымдармен қатынасын анықтау керек: B) ƒаралықC) јдам

“ұлға дамуы Ц бұл: A) јдамның дене, психикалық және рухани сипаттамаларының сандық және сапалық өзгер≥стер≥.

“ұлғаға тән қасиеттер: A) Әлеуметт≥к мән≥ болуыF) ѕсихологи€лық дамудың белг≥л≥ б≥р деңгей≥G) Әлеуметт≥к функци€ларды атқаруы

“ұлғаның әлеуметтену≥ кез≥нде оның дамуына әсер етет≥н факторлар: A) ћикрофакторлар.D) ћезофакторларH) ћакрофакторлар.

Ѕа€ндау әд≥с≥ндег≥ әңг≥ме: ј) әңг≥мелей отырып бек≥ту Ә) ба€ндап айту Ѕ) әңг≥мелей отырып ба€ндау

Ѕ≥л≥м беру философи€сының нысаны б≥л≥м беруд≥ң пәнаралық және сыртқы факторларын ескертуш≥ сипаттамалары: ј) әд≥стеме және әд≥снама Ә) жүйел≥к Ѕ) құндылық

ƒүниетанымның формалары: ј) мифологи€лық Ә) көркемд≥к Ә) д≥ниј) са€си

∆еке тұлға проблемасының нег≥зг≥ бағыттары: ј) биологи€лық

∆оғары мектеп аты: ј) университет Ә) академи€

Қаз≥рг≥ зерттеуш≥лер бақылау қо€ды: ј) бақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлест≥ру≥н Ә) алынған ақпарат мазмұнының объективт≥л≥г≥ мен нақтылығы Ѕ) бақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуын

Қаз≥рг≥ кездег≥ педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның (сауалнаманың) түрлер≥: ј) атаулы

ћақсатына қарай педагогикалық экпериментт≥ң түрлер≥: ј) жасампаз эксперимент

Ќег≥зг≥ ≥с Ц әрекет: ј) оқу Ә) еңбек

ќқу Ц тәрбие процес≥нде ти≥мд≥ ұйымдастыру үш≥н педагогтың басшылыққа алатын темперамент түрлер≥: ј) флегматикалық, меланхоликалық

ѕедагогикалық пәндер: ј) әлеуметт≥к педагогика

“ұлға дамуына ықпал етет≥н фактор: ј) орта

“ұлға дамуының нег≥зг≥ бағыттары: ј) психикалық

јдам ұғымын анықтаушы сипаттамалар: т≥рш≥л≥к иес≥ өк≥л≥; психикалық қасиеттер; филогенетикалық даму өк≥л≥; онтогенетикалық даму өк≥л≥

јристотель тәрбие мақсатын: B)∆ан рақымды дамыту деп б≥лд≥D)јқыл-ест≥ дамыту деп б≥лд≥ F)≈рк≥н-ж≥герд≥ дамыту деп б≥лд≥

јкселераци€ деген≥м≥з: ∆асөсп≥р≥мд≥к жастағы балалардың физиологи€лық, психологи€лық тұлғасының жылдам дамуы.

Әд≥снаманың жалпы ғылымилық принциптер≥:сенергетика E) жүйел≥л≥к F) мәдениеттанушылық

Әд≥снаманың жалпы ғылымилық принциптер≥: B)синергетикалық E)≥с-әрекетт≥к F) мәдениеттанушылық

Әд≥снама деңгейлер≥: A) философи€лық D)жалпы ғылымилық F)нақты ғылымилық

Әд≥стерд≥ ж≥ктеу: A)ортақты және ерекшел≥кт≥ табуға көмектесед≥C)мағыздыңы және кездейсоқтықты табуға көмектесед≥ F)теори€лық және практикалықты табуға көмектесед≥

Әд≥стерд≥ ж≥ктеу ұстанатын принциптер: A) жеке тұлға ≥с-әрекет нәтижес≥нде дамып қалыптасуы B) жеке тұлғаның мотивтер≥, т≥лек-талаптары, ынтасы C) жеке тұлғаның қалыптасып келе жатқан қасиеттер≥

Әр адамның меңгеру≥не ти≥ст≥ философи€да дәлелденген мәдениет түрлер≥ (Ё.—. ћаркар€н бойынша): рухани, материалдық, адамгершл≥к

Әңг≥мелесу түрлер≥) эпизоттық —)әңг≥мелесу-экспромт F)∆еке этикалық

Әңг≥мелесу түрлер≥: B)эпизодтық C)кенеттен әңг≥мелесу F)этикалық

Әлеуметтенуд≥ң мән≥н ашатын ұғымдар: Өз≥н-өз≥ жаңғырту. Ѕей≥мделу ќртамен к≥р≥кт≥р≥лу≥..

Әлеуметтенуд≥ң мән≥н ашатын ұғым: бей≥мделу. сыртқы ықпал. ортамен к≥р≥кт≥ру

Әлеуметтеннуд≥ адамдардың әлеуеттер≥ мен шығармашылық қаб≥леттер≥н өздер≥ ≥ске асыруы, ортаның тұлғаның өз≥нд≥к дамуына кедерг≥ жасайтың негативт≥ ықпалдарының өту процес≥ рет≥нде тс≥нд≥р≥лет≥н ≥зг≥л≥к (гуманист≥к) психологи€ өк≥лдер≥:¬)√.ќлпорт—)ј.ћаслоу E) .–оджерс

Әлеуметтенуд≥ адамдардың әлеуеттер≥ мен шығармашылық қаб≥леттер≥н өздер≥ ≥ске асыруы, деп танитын ≥зг≥л≥к(гуманист≥к) ипсихологи€ өк≥лдер≥:B)√.ќлпорт C)ј.ћаслоу E) .–оджерс

Әлеуметтену факторлары (ј.¬. ћудрик бойынша) ј)микрросоциум, тәрбие институттары, д≥ни ұйымдар: —)мемлекет, ел, қоғам, мәдениет G)этнос, тұратын аймағы, тұратын жер≥н≥ң тр≥, ЅјҚ

ЅЅЅЅ

Ѕолжамның рөл≥: Ғылыми зерттеуд≥ң т≥рек көз≥. ”ақытша бар факт≥н≥ жүйеге келт≥ру. ѕроблеманың мән≥н түс≥ну барысында дамиды.

Ѕастауыш сынып жасындағы бала: Әртүрл≥ жағдайды өз қи€лында бейнелей алады. Өз қи€лында өау≥пт≥ де үрейл≥ жағдайларды да тудыра алады.  ездесет≥н барлық жағдайларды да тудыра алады.

Ѕиологи€лық бағыт өк≥лдер≥: Ќ. .  рупска€ Ћ.». Ѕожович Ё. “орндайк „.Ћомброзо «.‘рейд Ћ.—.¬ыготский

Ѕ≥л≥м беру философи€сының нысаны б≥л≥м беруд≥ң пәнаралық және сыртқы факторларын ескеруш≥ сипаттамалары: Құндылық. ∆үйел≥к. Ғылымилық. Әд≥стеме және әд≥снама

Ѕ≥л≥м беру философи€сы мәртебес≥н аңықтаудағы көзқарастар:A)Ѕ≥л≥м беру филасофи€сы ғылыми б≥л≥мдерд≥ң пәнаралық саласы D)қолданбалы филасофи€ F)б≥л≥м беру философи€сы жеке ғылыми сала емес

Ѕ≥л≥м беру философи€сының функци€лары: B)сипаттаушылық және түс≥нд≥руш≥л≥к E)турленд≥руш≥л≥к H)болжамдық

Ѕ≥л≥м беруд≥ң құндылық сипаттамалары өзара байланысқан үш бөл≥ктерд≥ қарастырады:б≥л≥м беру Цқұндылық:)тұлғалықG)қоғамдық H)мемлекетт≥к

Ѕ≥л≥м беруш≥л≥к ≥с-әрекет субъект≥лер≥: —)оқушы D)мұғал≥м H)ғалым және басқарушы

Ѕ≥л≥м беруд≥ң түрлер≥: ¬)жалпы б≥л≥м —)политехникалық б≥л≥м≈)кәс≥пт≥к б≥л≥м

ЂЅ≥л≥м беруї ұғымының мазмұндық аспект≥лер≥: б≥л≥м беру B)құндылық C) жүйе F)процесс және нәтиже

Ѕ≥л≥м беруд≥ң өн≥м≥н тұтынушылар: Қоғам, ћемлекет ∆еке адам

Ѕа€ндау әд≥с≥ндег≥ әнг≥ме түрлер≥: D)Ѕа€ндап айту E)Әңг≥мелей отырып ба€ндау G)Әңг≥мелей отырып бек≥ту

√рект≥н Ђpaidagogasї сөз≥н≥ң мағынасы:A) Ѕаланы жетектеуш≥. D) Қожасының баласын жетектеуш≥ құл. E) “әрбие туралы ғылымның аты.

Ғылыми педагогикалық зерттеулер: ¬)≥ргел≥ƒ)қолданбалыF)теори€лық

Ғылыми педагогикалық зерттеу әд≥стер≥н≥ң тобы:D) ѕедагогикалық тәж≥рибес≥н зерттеу әд≥стер≥.F) “еори€лық зерттеу әд≥стер≥.H) ћатематикалық зерттеу әд≥стер≥.

Ғылыми- педагогикалық зерттеу әд≥стер≥: Әд≥снамалық зерттеу әд≥стер≥. Ёмпирикалық зерттеу әд≥стер≥. “еори€лық зерттеу әд≥стер≥.

Ғылыми-педагогикалық зерттеу әд≥стер: ј)педагогикалық эксперимент.ƒ)педагогикалық сауалнама.G)педагогикадағыматематикалық.

Ғылыми педагогикалық зерттеу әд≥стер≥: D)ѕедагогикалық эксперимент F)“еори€лық зерттеу әд≥стерә H)Ёмпирикалық зерттеу әд≥стер≥.

Ғылыми бақылаудың күндел≥кт≥, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: ј)бақылаудың м≥ндеттер≥ анықталып, нысандары белг≥ленед≥, жоспары жасалады.ƒ)нәтижес≥ м≥ндетт≥ түрде белг≥ленед≥.≈)јлынған мәл≥меттер өңделед≥.

Ғылыми бақылаудың күндел≥кт≥, қарапайым бақылаудан айырмашылығы: ј)«ерттеу нәтижес≥нде алдын-ала белг≥ленед≥ ƒ)Ќәтиже м≥ндетт≥ түрде белг≥ленед≥ ≈)јлдын ала мәл≥меттер өңделед≥.

Ғылыми дүниетаным құрамдас бөл≥ктер≥:¬) ғылыми-философи€лық б≥л≥мдер E) шындықты тану әд≥стер G) ғылыми жет≥ст≥ктер

Ғылыми дүниетанымға енет≥н көзқарастар жүйес≥: ј) адамгерш≥л≥к —) эстетикалық E) ғылыми-философи€лық

Ғылыми дүниетанымға енед≥: ј)адамгерш≥л≥к жүйес≥ —)эстетикалық жүйе ≈)ғылыми Цфилософи€лық жүйе

Ғылыми дүниетанымның құрылымдық компоненттер≥: адам мұраты көзқарас және сен≥м, ғылыми б≥л≥мдер жүйес≥

Ғылыми дүниетанымды ≥ске асыру жолдары: ј)мұғал≥мн≥ң әлеуметт≥к және кәс≥би позици€сын көрсету≥. —)пәнаралық байланыстарды ≥ске асыру. F)ғылыми б≥л≥мдер жүйес≥н қалыптастыру.

Ғылыми дүниетанымның диалектикалық мән≥: B)тұрмыс пен ойлауда C)қоғамда F)табиғатта

Ғылыми дүниетанымның құрылымы(».‘.’арламов бойынша): ¬)адам мұраты құрайды —)көзқарас және сен≥м құрайды Ќ)ғылыми б≥л≥кт≥лер жүйес≥ құрайды

ƒара ерекшел≥ктерге: ј)∆еке тұлғаның түйс≥ктер≥н≥ң, қабылдауының,ойлауының, ес≥н≥ң ерекшел≥ктер≥ ¬)∆еке тұлғаның қи€лының өз≥нд≥к бег≥лер≥, қызығудың,бе≥мд≥л≥кт≥ ерекшкл≥ктер≥ ƒ)∆еке тұлға қаб≥лет≥н≥ң, темперамент≥ң,м≥нез-құлықтың ерекшкл≥ктер≥.

ƒиалектикалық мән≥н ашатын ғылыми дүниетаным: ¬) тұрмыс пен ойлаудың —) қоғамның F) табиғаттың

ƒаму: Әр қилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгер≥стер. јлдын ала көзделген сапалық қасиеттерд≥ң адамдарда қалыптасуының белг≥л≥ мақсатқа бағытталған процес≥. Ёволюци€лық ауысу немесе революци€лық сек≥р≥с түр≥нде жүзеге асатын өрлеу процес≥

ƒаму барысында адамда: ∆еке тұлға рет≥нде қалыптасады. Ғылыми дүниетанымы қалыптасады. —ана мен өз≥нд≥к сана қалыптасады. E) ƒербес жаңғыртушы ≥с-әрекет иес≥ болып жет≥лед≥

ƒаму оқыту мен тәрбиен≥ң көмег≥ арқылы тарихи қалыптасқан ≥с-әрекет формаларын меңгеру арқылы жүред≥ және бұл жағдайда олар (оқыту мен тәрбие) тек жеткен деңгейге ғана сүйенбейд≥, сонымен қатар оның алдында да жүред≥ деп түс≥нд≥руш≥лер: ѕ.ѕ.Ѕлонский.  .ƒ.”шинский. Ћ.—.¬ыготский

ƒүниетаным - бұл: B) јқиқатты дүниеге деген көзқарастар жүйес≥. E) јдамның алатын орнына деген көзқарастар жүйес≥. H) јдамның өз-өз≥не қатынасына деген көзқарастар жүйес≥.

ƒүниетаным: ƒүниеге деген көзқарас жүйес≥. јдамның алатын орнына деген көзқарас жүйес≥. јдамның өз-өз≥не қатынасына деген көзқарас жүйес≥.

ƒүниетаным: —)қоғамның жағдайына деген көзқарастар жүйес≥ ≈)адамның алатын орнына деген көзқарастар жүйес≥ Ќ)адамның өз-өз≥не қатынасына деген көзқарастар жүйес≥.

ƒүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол: ј)қоғамның саналы мақсат Цмүдделер≥ ¬)әлеуметт≥к құндылықтар —)гуманист≥к құндылықтар

ƒүниетаным дүние туралы мағлұматтардың жиынтығы ғана емес, ол:¬)д≥ни ≈)натуралист≥к Ғ)үйренш≥кт≥

ƒүниетанымның құрамды бөл≥ктер≥: A)дүниетанымның философи€лық нег≥здер≥ D)жеке тұлғаның құндылық бағыттары F) жеке тұлғаның дүниетанымының қалыптастыру жолдары мен тәс≥лдер≥

ƒүниетанымның құрамды бөл≥ктер≥; Ѕ≥л≥м. —ен≥м. јдам мұраты

ƒүниетанымның құрылымы: —ен≥м. Ѕ≥л≥м.  өзқарас

ƒүниетанымның формалары:C) ћифологи€лық. E) ƒ≥ни.H)  өркемд≥к.

ƒүниетанымның формалары: ƒ ≥ни ћифологи€лық —а€си.

ƒүниетаным функци€лары (Ѕ.“.Ћихачев бойынша): ¬) болжамдық —) тәрбиел≥к және дамытушылық F) ағартушылық және ұйымдастырушылық

ƒүниетаным функци€лары (».‘.’арламов бойынша): ј) ақпараттық ¬) бағдар беру G)баға беру

ƒүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар: Ѕолмысына және өз≥не деген қатынасы, көзқарастары. “әж≥рибес≥, б≥л≥м≥, б≥л≥г≥, ұстанымы. √уманист≥к қарым-қатынасы, талапшылдығы

∆ас ерекшел≥ктер: ј)Ѕелг≥л≥ б≥р жас кезең≥не тән анатоми€лық сапалар G)Ѕелг≥л≥ б≥р жас кезең≥не тән физиологи€лық сапалар H)Ѕелг≥л≥ б≥р жас кезең≥не тән психикалық спалар.

∆ас кезеңдер≥н≥ң даму шарттарына: —)јнатоми€лық, физиологи€лық жағдайы D)ѕсихологи€лық педагогикалық жағдай F)ƒене көрсетк≥штер≥н≥ң жағдайы.

Ђ∆еке тұлғаї ұғымының мән≥: Өз≥не биологи€лық және әлеуметт≥к қасиеттер мен сапаларды б≥р≥кт≥ред≥. Қоғамдық қатынастар жүйес≥н≥ң б≥р бөл≥г≥. Әлеуметт≥к қатынастардың және саналы ≥с-әрекетт≥ң субьект≥с≥

∆еке тұлға дамуының қозғаушы күш≥: ¬) ≤шк≥ қарама-қайшылықD)—ыртқы қарама-қайшылық F)∆алпы және жеке қарама-қайшылық.

∆еке тұлғаның дамуына әсер етет≥н факторлар:A) “ұқым қуалаушылық.C) Әлеуметт≥к орта.G) “әрбие.

∆еке тұлғаның өзара әрекеттесу ортасы, тәрбие құралы:—) әлеуметт≥к ≈)рухани G)материалдық

∆еке тұлғаға бағыталған б≥л≥м беруд≥ң ғылым Ц теори€лық нег≥здер≥н зерттеген ғалымдар: C)≈.¬. Ѕондаревска€ E)».—. якиманска€ F) . –оджерс

∆еке тұлғаның ең маңызды белг≥лер≥:A) ƒаралығыD)—аналылығыF)∆ауапкерш≥л≥ктер≥

∆еке тұлға проблемасының нег≥з бағыттыры: ј)Ѕиологи€лықD)Әлеуметт≥ң ≈)Ѕиоәлеуметт≥к.

∆асөсп≥р≥мд≥к шақ және оның ерекшел≥ктер≥:¬)балалардың тәрт≥б≥ нашарлап,сабаққа үлгер≥м≥ төмендейд≥ —)бойы бұрынғыға қарағанда б≥р жылда ек≥ есе шапшаңдықпен өсед≥ D)жүйке жүйес≥н≥ң құрылымы морфологи€лық жағынан жет≥л≥п болады

∆етк≥ншектерд≥ң дағдарыс кезең≥не тән белг≥лер≥: ¬)Қыңырлық, эгоизм ≈)“ұйықтылық, ашуланшаншақ Ќ)Ёффект сез≥м≥.

».—. якиманска€ тұлғаға бағдарланған, б≥л≥м беруд≥ң толық ж≥ктемес≥н жасап оны шартты түрде үш нег≥зг≥ топқа бөлд≥: ј.пәнд≥к-дидактикалық ¬.әлеуметт≥к-педагогикалық Ќ.психолого€лық.

Қазақстандық ғылым-педагог Ќ.ƒ. ’мель бойынша педагогикалық процест≥ң нег≥зг≥ сипаттамалары:B) ќқушылардың ұлгер≥м≥. E) ќқушылар ұжымының қалыптасқандығы.G) ќқушылардың қоғамдық белсенд≥л≥г≥.

Қаз≥рг≥ зерттеуш≥лер бақылауға келес≥дег≥дей дидактикалық талаптар ко€ды: A) Ѕақылау мазмұнының бағдарламалық талаптарға сәйкес болуы.C) јлынған ақпарат мазмұнының обьективт≥л≥г≥ мен анықтығы.E) Ѕақылаудың даралық және ұжымдық формаларын үйлест≥ру.

Қаз≥рг≥ педагогиканың әд≥снамасы-бұл: A) Әд≥с туралы ғылым. C) Ѕ≥р нәрсен≥ тану туралы ғылым.E) «ерттеу үдер≥с≥ туралы ≥л≥м.

Қаз≥рг≥ кездег≥ педагогикалық зерттеулерде қолданылатын анкетаның(сауалнаманың) түрлер≥: —)јшық. ƒ)∆абық. ≈)јтаулы.

Қаз≥рг≥ педагогика ғылымына баланың жас кезеңдер≥н≥ң ж≥ктелу≥: ј)—әбил≥к кезең(1 жасқа дей≥н) мектепке дей≥нг≥ кезеңн≥ң алдындағы кезең(1 жастан 3 жасқа дей≥н) ¬)ћектепке дей≥нг≥ кезең(1жастан 6жасқа дей≥нг≥),бастауыш мектеп кезең≥(6 жастан 10 жасқа дей≥н) D)ќрта мектеп кезең≥ немесе жетк≥ншек кезең (10 жастан 15 жасқа дей≥н),жоғары мектеп жасындағы кезең(15 жатан 18 жасқа дей≥н).

Қарым-қатынас стил≥ бойынша тәрбие бөл≥нед≥: ј)авторитарлық —)демократи€лық E) либералдық

ћақсатқа байланысты экспериментт≥ң түрлер≥: ¬)Ќақтылаушы.G)∆асампаз-өзгертуш≥(жасанды)H)“ексеру.

ћақсатына қарай педагогикалық экспериментт≥ң түрлер≥: ј)—татистикалық эксперимент әд≥стер≥.ƒ)∆асампаз эксперимент.G)“ексеру эксперимент≥.

ћақсаттарға, қатынастарға әсер етет≥н тұлғаның санасын қалыптастыру әд≥стер≥:ј)ба€ндау ≈)диспут G)дебат

ЌЌЌЌ

Ќ.ƒ. ’мель бойынша педагогикалық үдер≥ст≥ң нег≥зг≥ сипаттамалары: ќл ұстаздардың қатысуымен және басшылығымен жүзеге асады. ќқушылардың қоғамдық өм≥рд≥ жзеге асыруға дайындығы. ќқушылардың б≥рлескен ≥с-әрекет≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1251 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1986 - | 1948 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.133 с.