Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—абақтың тақырыбы: —татистикалық бақылау
—абақ мақсаты: статистикалық бақылау түс≥н≥г≥н,оның түрлер≥н, бақылауды ұйымдастыру және бақылау бағдарламасын жасауды, бақылау кез≥нде ж≥бер≥лет≥н қателер мен оны түзету тәс≥лдер≥н оқыту

1. —татистикалық бақылау туралы түс≥н≥к және оның м≥ндеттер≥.

2. —татистикалық бақылау бақылау бағдарламасы.

3. —татистикалық бақылаудың формалары, түрлер≥ және тәс≥лдер≥.

4. —татистикалық бақылау кез≥нде ж≥бер≥лет≥н қате және оны тексеру тәс≥л≥.

 

—абақтан алған б≥л≥мд≥ тексеру тапсырмалары немесе тест≥л≥к сұрақтар

1.—татистикалық бақылау -бұл:

ј) жиналған мәл≥меттерд≥ өңдеу,топтау

¬) жинақталған мәл≥метт≥ қортындылау

—) зерттеу нәтижелер≥н тұжырымдау

D)қоғамдық құбылыстар,процестер туралы мәл≥метт≥ жинау,т≥ркеу

≈)барлық жоғарыдағылар дұрыс емес

2.Ѕақылау бағдарламасы -бұл:

ј) жауап алу үш≥н сұрақтар

¬) бақылау процес≥нде жауап алуға қажетт≥ сұрақтар т≥з≥м≥

—) барлық жиынтықтың жан-жақты сипаттамасы

D) бақылау жоспары

E) бақылау зерзатының шег≥н анықтау

3.—татистикалық бақылаудың мақсаты қандай?

ј) зерзаттар туралы шындықты дәл көрсетет≥н,сапалы мәл≥меттерд≥ уақытында жинау

¬) сандық мәл≥меттерд≥ жинау

—) қоғамдық құбылыстардың бағалылығы жоғары болуы керек

D) мәл≥меттерд≥ талдау және қорытындылау

E) мәл≥меттерд≥ б≥р жүйеге келт≥р≥п жинақтау,өңдеу және топтау

4.Ѕастапқы статистикалық мәл≥меттер жиынтығын зерттеуге жататын зерзат құрамының белг≥л≥ б≥р бөл≥г≥ қалай аталады?

ј) жиынтық б≥рл≥к

¬) бақылау б≥рл≥г≥

—) бақылау бағдарламасы

D) статистикалық бланк

E) жеке-дара формул€р

5.—татистикалық бақылаудың қандай түрлер≥ бар?

ј) жаппай бақылау

¬) жартылай бақылау

—) үз≥л≥сс≥з бақылау

D) үз≥л≥ст≥ бақылау

E) барлық жоғарыдағылар дұрыс

6.—татистикалық бланк (формулалар) деген≥м≥з не?

ј) бақылау б≥рл≥ктер≥не бер≥лет≥н сұрақтар т≥з≥м≥н≥ң жиынтығы

¬) жиынтықтың құрамына к≥рет≥н жеке белг≥

—) статистикалық мәл≥меттер жиынтығын зерттеуге жататын зерзат құрамының белг≥л≥ б≥р бөл≥г≥

D) бақылау үш≥н бер≥лет≥н сұраққа жауап жазуға және қажетт≥ мәл≥мет жинау арналған қағаз

E) бақылау кез≥нде қолданылатын құжаттар

7.—татистикада формул€рдың қандай түрлер≥ бар?

ј) карточкалық,т≥з≥мд≥

¬) қарапайым,күрдел≥

—) есеп беруш≥л≥к,құжаттық

D) кезеңд≥к, б≥р уақыттық

E) жаппай,≥ш≥нара

8.јлғашқы мәл≥меттерд≥ жинауда ұйымдастырудың қандай формалары қолданылады?

ј) жалпы мемелекетт≥к,≥шк≥ ведомстволық

¬) салалық,түрлер≥ бойынша

—) есеп беру,арнайы ұйымдастырылған

D) б≥р үлг≥дег≥,мамандандырылған

E) почталық,телеграфтық

9.≈сеп беру деген≥м≥з не?

ј) бастапқы мәл≥меттерд≥ жинақтау

¬) кәс≥порындардың өз жұмыстары туралы бек≥т≥лген құжатта статистика органдарына мәл≥меттерд≥ тапсырып отыруы

—) айлық есеп беру

D) бақылау кез≥нде қолданылатын құжаттар

E) қажетт≥ мәл≥меттерд≥ жинауға арналған б≥р бет қағаз

10.—татистикалық есеп беруд≥ң қандай түрлер≥ бар?

ј) жартылай, ≥ш≥нара

¬) үз≥л≥ст≥,үз≥л≥сс≥з

—) айлық,жылдық

D) жалпы мемлекетт≥к,≥шк≥ ведомостволық

E) ағымдағы,кезеңд≥к

11.ћемлекетт≥к және ведомствалық есеп беру формаларының қандай түрлер≥ бар?

ј) ағымдағы,кезеңд≥к

¬) үз≥л≥сс≥з,үз≥л≥ст≥

—) ұдайы, б≥р жолғы

D) кезеңд≥к,б≥р жолғы

E) б≥р үлг≥дег≥,мамандандырылған

12.ћәл≥меттерд≥ң түсу≥не,жетк≥з≥лу≥не қарай қандай түрлерге бөл≥нед≥?

ј) үз≥л≥ст≥,үз≥л≥сс≥з

¬) почталық,телеграфтық

—) б≥р үлг≥дег≥,мамандандырылған

D) жаппай,жартылай

E) жеке ауқымды,жиынтықтың нег≥зг≥ бөл≥г≥

13.—татистикалық бақылау кез≥ндег≥ зерзаттың жиынтық б≥рл≥ктер≥н≥ң толықтығына,т≥ркелу≥не қарай қандай түрлерге бөл≥нед≥?

ј) жаппай,жартылай

¬) үз≥л≥ст≥,үз≥л≥сс≥з

—) почталық,телеграфтық

D) жеке ауқымды,жиынтықтың нег≥зг≥ бөл≥г≥

E) қарапайым,күрдел≥

14.∆артылай бақылау деген≥м≥з не?

ј) жиынтық б≥рл≥ктерд≥ толықтай т≥ркеуге алу

¬) жалпы жиынтық алдын - ала ≥р≥ктеп зерттеу

—) жиынтық б≥рл≥ктер≥н≥ң белг≥л≥ б≥р бөл≥ктер≥н≥ң алынуы

D) зерттеу жұмыстарын есепке алатын күн мен уақыт мерз≥м≥

E) зерттеу жұмыстарының б≥р рет жүрг≥з≥лу≥

15.∆аппай статистикалық бақылаудың обьект≥с≥не не жатады?

ј) жаппай әлеуметт≥к-экономикалық процестер

¬) статистикалық жиынтық

—) белг≥лер өзгермел≥л≥г≥

D) сандық қатынас

E) заңдылық даму)

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 911 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

ѕобеда - это еще не все, все - это посто€нное желание побеждать. © ¬инс Ћомбарди
==> читать все изречени€...

510 - | 536 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.