Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


—абақтың тақырыбы: ’алық және еңбек статистикасы
—абақ мақсаты- халық саны және құрамының, жұмысбастылық және жұсыссыздық статистикасын, халықсанын болжаудың статистикалықәд≥стер≥н оқыту.

 

—абақтан алған б≥л≥мд≥ тексеру тапсырмалары немесе тест≥л≥к сұрақтар

“апсырма 6.  елес≥ мәл≥меттер бер≥лген (шартты):

 өрстек≥штер Ѕазист≥к жыл ≈сеп жылы
1.∆ұмыс ≥стейт≥ндерд≥ң жылдық орташа саны, мың адам    
2.∆ұмыссыздар саны, мың адам    
3.∆алпы ≥шк≥ өн≥м (тұрақты бағамен), млн. долл.    
4.Ќег≥зг≥ капиталдың орташа жылдық құны, млн. долл.    

≈септеу керек:

1. ≈ңбек өн≥мд≥л≥г≥н≥ң динамикасы мен деңгей≥н (1 адамға јҚЎ долл. есептегенде);

2. ∆ұмыссыздық әсер≥нен жалпы ≥шк≥ өн≥м көлем≥н≥ң шығынын (јҚЎ долл. мың);

3. ≈ңбект≥ң капиталмен жарақтануы мен оның динамикасын.

 

1. оррел€ци€лық байланыс деген≥м≥з не?

ј) қоғамдық құбылыстардың өзгеру≥не әр түрл≥ кездейсоқ факторлардың әсер ету≥

¬) жиынтық б≥рл≥ктер≥н≥ң белг≥лер≥не түрл≥ себептерд≥ң әсер ету≥нен болған сандық өзгер≥с

—) алғашқы топтастырылған топтық көрсетк≥штерд≥ жаңа топтарға өзгерту

D) сандық қатар белг≥лер≥н≥ң ең үлкен және ең к≥ш≥ мән шамаларының арасындағы айырмашылық

E) б≥ртектес құбылыстардың ек≥ уақыт аралығындағы нақты көрсетк≥ш шамаларының қатынасы

2.‘ункциональды және коррел€ци€лық байланыстар байланыстың бағытына қарай қандай түрлерге бөл≥нед≥?

ј) түзу сызықты,қисық сызықты

¬) тура,кер≥

—) ағымдағы,кезеңд≥к

D) нақты,қатысты

E) қарапайым,күрдел≥

3.ћына формула нег≥з≥нде не есептелед≥?

ј) тауар айналымының жеке-дара индекс≥

¬) статистикалық байланыс

—) ассоциаци€ коэффициент≥

D) коррел€ци€лық байланыс

E) қисық сызықты байланыс

4. оррел€ци€лық байланыс қандай теңдеу арқылы көрсет≥лед≥?

ј)

¬)

—)

D)

E)

5.‘ехнер коэффициент≥ қандай формула нег≥з≥нде есептелед≥?

ј)

¬)

—)

D)

E)

6.‘ункционалдық байланыс деген≥м≥з не?

ј) қоғамдық құбылыстардың өзгеру≥не әр түрл≥ кездейсоқ факторлардың әсер ету≥

¬) жиынтық б≥рл≥ктер≥н≥ң белг≥лер≥не түрл≥ себептерд≥ң әсер ету≥нен болған сандық өзгер≥с

—) б≥р белг≥ мән≥н≥ң өзгеру≥не әсер≥н тиг≥зет≥н ек≥нш≥ б≥р белг≥н≥ң сәйкес келу≥

D)сандық қатар белг≥лер≥н≥ң ең үлкен және ең к≥ш≥ мән шамаларының арасындағы айырмашылық

E)б≥ртектес құбылыстардың ек≥ уақыт аралығындағы нақты көрсетк≥ш шамаларының қатынасы

7.“үзу сызықты байланыс қандай теңдеу арқылы көрсет≥лед≥?

ј)

¬)

—)

D)

≈)

8.Қисық сызықты байланыс қандай теңдеу арқылы көрсет≥лед≥?

ј)

¬)

—)

D)

≈)

9.Қоғамдық құбылыстың өзгеру≥не әр түрл≥ кездейсоқ фактордың әсер ету≥ қалай аталады?

ј) коррел€ци€лық байланыс

¬) функционалдық байланыс

—) кер≥ байланыс

D) тура байланыс

≈)жай байланыс

10.Ѕ≥р белг≥ мән≥н≥ң өзгеру≥не әсер≥н тиг≥зет≥н ек≥нш≥ белг≥н≥ң сәйкес келу≥ қандай байланыс болып табылады?

ј) коррел€ци€лық байланыс

¬) функционалдық байланыс

—) кер≥ байланыс

D) тура байланыс

≈)жай байланыс)

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 960 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

—ложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © јмели€ Ёрхарт
==> читать все изречени€...

549 - | 474 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.