Лекции.Орг


Поиск:
Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу:СөйлеуӘңгімелеуБаяндау
Тіл дегеніміз не? Сөздік белгілердің жүйесіҰлттың жүйеге түскен сөздік белгілер жүйесіҚарам-қатынасты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін сөздікбелгілер жүйесі

Тілдесу қызметінің нәтижесі Нақты пікір

Тілдесу тәсілі: оптико- кинестетикалық, мимика, жест, пантомимика

Тілдесу тәсілі:жест пантомима, оптика кинетика, мимика

Тілдесу тәсілі: жест, пантомимика, оптико- кинестетикалық, мимика

Тілдесу тәсілі;Оптико- кинестетикалық.Мимикажест, Пантомимика

Тілдік емес қарым-қатынаста ерекше бµлінетіндер: Кинесика, паралингвистика, экстралингвистика, визуалды қарым-қатынас, проксемика.

Тілдік қатынас саласы: Сұхбаттасу әлеуметтік құбылыс * Психологиялық құрал, тіл мәдениет критери

Тілдік материалдар негізінде дауыстамай-ақ сөйлеу алушылық: Ішкі сөйлеуІштей талдауІштей қуану

Тілдің сөйлеуден айырмашылығы: A) Адамдар үшін белгілі бір мәні мен мағынасы бар шарты белгілер жүйесі, олардың көмегімен дыбыстардың үйлесімі беріледі. B) Бір тілде сөйлейтін адамдар үшін ортақ.D) Халықтың психологиясын бейнелейді.

Тілдің сөйлеуден айырмашылығы: Адамдар үшін белгілі бір мәні мен мағынасы бар шарты белгілер жүйесі, олардың көмегімен дыбыстардың үйлесімі беріледі.

Тілдің сөйлеуден айырмашылығы: Адамдар үшін белгілі бір мәні мен мағынасы бар шарты белгілер жүйесі, олардың көмегімен дыбыстардың үйлесімі беріледі. Бір тілде сөйлейтін адамдар үшін ортақ.Халықтың психологиясын бейнелейді.

Тілдіңсөйлеуденайырмашылығы; Адамдарүшінбелгілібірмәні мен мағынасы бар шарттыбелгілержүйесі, олардыкөмегімендыбыстардыңүйлесіміберіледі

Тілмен тығыз байланысты психикалық процесс: ОйлауСөйлеуҚарым-қатынас

Тілімізде сирек қолданылатын, мағынасына түсінгенмен күн сайын айтылмайтын сөздер: Пассив сөздерКүнделікті қолданыстан шығып қалған сөздерКүнделікті пайдалануды қажет етпейтін сөздер

Тілімізде сирек қолданылатын, мағынасына түсінгенмен күн сайын айтылмайтын сөздер: Пассив сөздерСирек қолданатынСирек кездесетін ұғымдар

Тілімізде сирек қолданылатын, мағынасына түсінгенмен күн сайын айтылмайтын сөздер: Пассив сөздерКүнделікті қолданыстан шығып қалған сөздерКүнделікті пайдалануды қажет етпейтін сөздер

Тілімізде сирек қолданылатын, мағынасына түсінгенмен күн сайын айтылмайтын сөздер: Пассив сөздерСирек қолданатынСирек кездесетін ұғымдар

Тітіркендіргіш әсерінің тоқталғанына қарамай, аз ғана уақыт болса да, күшінде қалуы: Бір ізді образдар.Көз алдында бір мезет бейненің көрінуі.Бейенің елесі

Тітіркендіргіштер түйсік туғызудың орнына басқа түйсіктердің пайда болуына жағдай жасайды: Синестезия Қосарланған түйсіктерТүйсіктер қосарлана жүруі

Тітіркендіргіштік: Төменгі сатыдағы бірклеткалы қарапайым организмдерге тән әсерлену

Тітіркенушілік агзаның биологиялық факторларға жауап беру касиеті тэн :*Флорага,*Фаунаға

Тітіркенушілікағзаныңбиолфакторларғажауап беру қасиетітән; Флораға.Фаунаға.Өлітабиғатқа.Әлеуметтік.Рухани.Шындықтағы

У. Джеймс пікірінше адамдардың кайғыруын, коркуын, куанышын бейнелейтін эмоциялык күйлер :*күлу,*жылау,*калтырау

У. Джемс бойынша өзін-өзі танудың өрісі: Рухани тұлға* Әлеуметтік тұлға * Физикалық тұлға

У.Джеймс б/ша тұлға келесі үш интанцияның жиынтығы. Физ Мен.Әлеуметтік Мен.Рухани Мен.

У.Джеймс бойынша тұлға инстанцияның жиынтығы: A) Физикалық Мен.D) Әлеуметтік Мен.E) Рухани Мен.H) Шындықтағы Мен.

У.Джеймс бойынша тұлға келесі үш инстанцияның жиынтығы: A) Физикалық МенD) Әлеуметтік МенE) Рухани Мен

У.Джеймс пікірінше адамдардың қайғыруын, қорқуын, қуанышын мына эмоциялық күйлер танытады: A) Жылау.C) Қалтырау.E) Күлу.

У.Джеймс пікірінше адамдардың қайғыруын, қорқуын, қуанышын мына эмоциялық күйлер танытады: Қалтырау.

У.Джеймс пікірінше адамдардың қайғыруын, қорқуын, қуанышын мына эмоциялық күйлер танытады :Жылау.Қалтырау.

У.Джеймс пікірінше адамдардың қайғыруын, қорқуын, қуанышын мына эмоциялық күйлер танытады: Жылау. Қалтырау.Күлу.

У.Джеймсбойыншаинстациясыныңжиынтығы; Физикал

У.Джеймспікіріншеадамныңқайғыруын, қорқуын,қуанышынбейнелейтінэмоциялықкүйлер; Күлу.Қалтырау.Жылау

Уақыт шақтары: A) Осы шақD) Келер шақ E) Өткен шақ

Уақытты қабылдауда өлшенетiн субъективтік мезеттер: Дәуiр ҒасырЖылдармен ай, күн, сағатпен

Уильям Херд Килпатрик (1871-1965, Kilpatrik) баларға тән жайттарға назар аударды: Топтық түрде өмір сүруге-басқалармен серіктес болуға ұмтылу үрдісі * Альтруизм-жалпыға ортақ мақсатта және жалпының игілігі үшін бірлескен іс-әрекетке ұмтылу

Уманский бірлескен әрекетті ұйымдастырудың үш формасын бөліп көрсетеді «Бірлескен әрекет» «Бір ізді бірлескен әрекет» «Бірлескен өзара әрекет»

Ухтомский А.А. қай теорияны түсіндірд «Доминанта» теориясыМидың бір алабының қаттырақ қозуыТітіркендіргіштердің сезімталдығының артуы

Ухтомский А.А. қай теорияны түсіндірді? Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясыме Мидың бір алқабының қаттырақ қозуыМидың бір алқабындағы тітікендіргіштердің сезімталдығының артуы

Ұжым- бұл: A) Қоғамдық маңызды мақсаттар мен ортақ құндылықтарды бағалайтын топC) Біріккен қарым-қатынас негізінде адамдардың әлеуметтік ұйымдасқан қоғамыE) Әлеуметтік істерге араласу бағыты, ортақ қызметке бағытталған топ

Ұжым- бұл: A) Қоғамдық маңызды мақсаттар мен ортақ құндылықтарды бағалайтын топ.C) Біріккен қарым-қатынас негізінде адамдардың әлеуметтік ұйымдасқан қоғамы.E) Әлеуметтік істерге араласу бағыты, ортақ қызметке бағытталған топ.F) Үлкен топ.

Ұжым дегеніміз: A) Белгілі мақсатта жұмыла еңбек ететін және психологиялық тұрғыда топтасқан адамдар тобыC) Біріккен қарым-қатынас негізінде адамдардың әлеуметтік ұйымдасқан қоғамыH) Қоғамдық мәні бар міндеттерді тиімді шешуге қабілетті, тұрақты ортақ қарым-қатынасқа бағытталған адамдар тобы

Ұжымдық-танымдық іс-әрекет түрлері: іс-әрекеттер барысындаоқушылар арасында өзара жауапкершіліктің және тәуелсіздіктің пайда болуы * жалпы нәтежелердің болуы *біріңғай мақсаттың,жалпы мотивтің болуы

Ұжымның даму жолдарының жүйесі: Жақын *Алыс
Сыныптағы тәрбие жұмыстарының кезеңдері: Ұжым іс-әрекеттәң жүйесімен мазмұнын орындау *Жүйенің қалыптасуы

Ұжымның жағымды әлеуметтік психологиялық жағдайын жасайды: эмоциогалдық қарым –қатынас* құқықтық қарым-қатынас*жеке адамдар арасындағаы қарым –қатынас

Ұжымның тәрбиелеуші ұйым ретіндегі маңызды белгісі: ұжымда белсенді топтың болуы*ұжымның мақсатының қоғамдық мәнде болуы

Ұжымшылдық игiлiктi жасауды жақтаудағы дүние таным... ГуманистікШыншылАдал

Ұйымдастыру әдістері;Логитюд

Ұқсастық бойынша ой қорытындыларын жасау: Анологиялық ой қорытындысыБір тектес өсімдіктерТөртбұрыштар

Ұлттық мәдени мұраның құндылықтарын сезіну: Жалпымемлекеттік маңызды идеялогияны сіңіреді * Патриотизм сезімін қалыптастырады

Ұмыту дегеніміз, бұл: E) Меңгерілген материалдың еске түсірілуі мен қайта жаңғыртылуы мүмкіндігінің біртіндеп кемуімен сипатталатын процессF) Қабылдағанды, есте қалдырғандарды қажет болған кезде еске түсіре алмауH) Еске түсіру мен танудың қателесіп жаңылысуы

Үйлесiмдi мiнез типiне сай қасиет Икемшiл

Үйреншікті зейін: Ырықты зейіннен кейін пайда болады. Дағдыға айналған. Саналы орындалады.

Үйреншікті зейіннің пайда болу шартын көрсетіңіз Басында ерікті соңынан үйреншікті іс-әрекетке айналадыОқу, жазу, тігуКомпьютерде жазу

Үлкен топ Білім беру мекемелеріфабрикаЭтнос

Үнемi қайталанып қалыптасып кеткен, үйреншiктi болған дағдыға айналған тұрақты әрекет ДағдыҚайталауЖаттығу

Фасилитатор-мұғалім оқушының тұлғалық өсуіне әсер етуде келесі шарттарды сақтауы керек: Оқушылардың оқуына ішкі түрткілердің бар екеніне әрқашан сүйену * Оқу процесінің бүкіл барысында оларға толық сенім білдіру * Топтың және жеке баланың алдындағы мақсат-міндеттерді тұжырымдауда және нақтылауда көмек көрсету

Флегматик............ Эмоциялық қозуы баяу, тұрақтыЖер қозғалса да қозғалмайтын сабырлы типЫм-ишара жоқ, баяу, әрекеті жай

Флегматик бўл-кїшті тип,селсоќ,салмаќты

Флегматик темперамент типіндегі адамдардың психологиялық сипаттамасы: Байсалды.Селқос.Бірқалыпты.

Флегматик темпераменті: Күшті. Қозу мен тежелу тепе-тең. Баяу

Флегматик типінің сипаттамаларын тап: A) Сәл нәрседен ауыр әсер алып, олар бойын билеп кетедіB) Мінезі баяу өзгереді, көңілі көбінесе жабырқауC) Қимыл-қозғалысы ақырын, мәнерсіз ақырын сөйлейді

Флегматик типінің сипаттамаларын тап:Сәл нәрседен ауыр әсер алып, олар бойын билеп кетеді,Мінезі баяу өзгереді, көңілі көбінесе жабырқау,Қимыл-қозғалысы ақырын, мәнерсіз ақырын сөйлейді

Флорага Фаунаға Формалды топта: Жақын достық*Мінез үйлесімі*Психологиялық жақындықФрейдизм* гештальтГельмгольц, гештальтГештальт

Формалды топта: Жақын достықМінез үйлесіміПсихологиялық жақындық

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-05; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1305 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Люди избавились бы от половины своих неприятностей, если бы договорились о значении слов. © Рене Декарт
==> читать все изречения...

843 - | 670 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.