Лекции.Орг


Поиск:
ефективного оснащення підсистеми розформування
Кожний з розглянутих варіантів відрізняється від інших кількістю груп у бригаді ПТО і кількістю маневрових локомотивів, внаслідок чого відрізняється по варіантам тривалість знаходження составів у підсистемі розформування, кількість колій у парку та кількість стрілочних переводів для їх з’єднання. З метою визначення найкращого варіанта технічного оснащення системи потрібно вибрати критерій ефективності, тобто загальний показник, який би враховував усі фактори, якими варіанти відрізняються. Таким критерієм можуть бути приведені витрати на створення, утримання та функціонування системи.

Для умов задачі приведені витрати (Е пр) можна знайти як суму окремих складових витрат, повя’заних з: придбанням та утриманням маневрових локомотивів (Е лок); утриманням бригади ПТО (Е пто ); спорудженням та утриманням колій парку прибуття (Е кол ); укладкою та утриманням стрілочних переводів (Е стр); тривалістю знаходження вагонів у підсистемі розформування (Е пс), тобто

Е пр = Е пто+ Е лок + Е кол + Е стр + Е пс, (32)

 

Складові частини формули (32) можна знайти так:

Е пто = 4,5 е гр К гр, (33)

Е лок = е лок К лок,, (34)

Е кол = е кол Z l кор k 10-3, (35)

Е стр = е стр К стр, (36)

, (37)

де е – витратна ставка на одиницю відповідного вимірника;

К гр – кількість груп в бригаді ПТО;

К лок – кількість маневрових локомотивів;

l кор – корисна довжина колії, м;

Z – кількість колій у парку прийому;

k – коефіцієнт відношення повної довжини колій до корисної (приймається k = 1,1);

К стр – кількість стрілочних переводів;

N р – кількість поїздів, які прибувають у парк за добу;

M [ m ] – математичне очікування кількості вагонів у складі поїзду.

 

Найменування витратних ставок та їх величини наведені в табл. 7. Кількісні показники приймаються згідно з вихідними даними і результатами попередніх розрахунків відповідних варіантів, а кількість стрілочних переводів можна знайти як К стр = 2(Z - 1).

Таблиця 7

№ п/п Витратна ставка Позначення Величина витратної ставки, тис. грн.
  На 1 групу у бригаді ПТО е гр 7,2
  На 1 гірочний локомотив е лок 44,3
  На 1 км колій парку прибуття е кол 10,7
  На 1 стрілочний перевід е стр 2,4
  На 1 вагоно-годину знаходження у системі е вг 0,0001

 

Для прикладу розглянемо розрахунок витрат при двох групах у бригаді ПТО і одному локомотиві.

Вихідні дані: К гр = 2; К лок = 1; l кор = 850 м; Z = 8;

Розрахункові показники: К стр = 2(8 – 1) = 14; N р = 50,4; M [ m ] = 49,8; T пс = 75,0 хв.

З допомогою (33) – (37) визначаємо:

Е пто = 4,5∙7,2∙2 = 64,8 тис. грн; Е лок = 44,3∙1 = 44,3 тис. грн;

Е кол = 10,7∙8∙850∙1,1∙10-3 = 80,04 тис. грн; Е стр =2,4∙14 = 33,6 тис. грн;

тис. грн;

Приведені витрати для цього варіанта становлять:

Е пp = 64,8 + 44,3 + 80,04 + 33,6 + 114,52 = 337,26 тис. грн.

Таблиця 8

Показник Значення показників по варіантам
К гр      
К лок            
Z            
К стр            
Т пс 75.0 72,4 42,3 38,5 37,8 33,1
Витрати Значення витрат по варіантам, тис. грн.
Е пто 64.8 64,8 97,2 97,2 129,6 129,6
Е лок 44.3 88,6 44,3 88,6 44,3 88,6
Е кол 80.04 80,04 50,02 50,02 50,02 40,02
Е стр 33.6 33,6 19,2 19,2 19,2 14,4
Е пс 114.52 110,55 64,59 58,78 57,72 50,54
Е пр 337.26 377,59 275,31 313,80 300,84 323,16

Аналогічно виконуються розрахунки витрат по кожному варіанту оснащення системи, результати яких наводять у табл. 8.

Варіант з мінімальними приведеними витратами і відповідним технічним оснащенням вважається оптимальним. У прикладі (табл. 8) найменші приведені витрати (Е пр =275,31 тис. грн.) має варіант з таким оснащенням: 3 групи у бригаді ПТО, 1 маневровий локомотив.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Физматгиз, 1962.

2. Федотов Н.И., Быкадоров А.В. Применение теории вероятностей в транспортных расчетах. Учебное пособие для студентов и инженеров железнодорожного транспорта. Новосибирск, 1969.

3. Руководство по техническому нормированию маневровой работы. /МПС СССР. М.: Транспорт, 1978.

4. Сотников И.Б. Взаимодействие станций и участков железных дорог. М.: Транспорт, 1976.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-12-04; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 263 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Вы никогда не пересечете океан, если не наберетесь мужества потерять берег из виду. © Христофор Колумб
==> читать все изречения...

615 - | 576 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.