Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ақырыбы: ƒЌҚ репараци€сы
6.2. ћақсаты: студенттерде ƒЌҚ құрылымы мен қызмет≥ бұзылуларының молекулалық нег≥здер≥ және олардың қалпына келу механизмдер≥ туралы б≥л≥м≥н қалыптастыру.

6.3. ќқытудың м≥ндеттер≥:

- ƒЌҚ молекуласының зақымдалу типтер≥н және олардың қалпына келу механизмдер≥н оқып үйрену;

- ƒЌҚ молекуласының қалыпты құрылымы мен қызметн≥ң қалпына келу механизмдер≥ мен типтер≥н оқып үйрену;

- ағзаның антимутаци€лық қорғаныш механизмдер≥н≥ң типтер≥ мен деңгейлер≥н оқып үйрену;

- тұқым қуалайтын аурулардың пайда болуындағы ƒЌҚ репараци€ үрд≥с≥н≥ң бұзылуының рөл≥н оқып үйрену.

 

6.4. “ақырыптың нег≥зг≥ сұрақтары:

јнтимутаци€лық кедерг≥лер.

јнтимутационные барьеры.

Antimutational barriers.

6.4.2. –епараци€, түрлер≥ олардың механизмдер≥:

- фотореактиваци€;

- эксцизи€лық репараци€;

- пострепликативт≥к репараци€;

- мисс - мэтч репараци€;

- SOS- репараци€.

6.4.3. ƒЌҚ репараци€сының биологи€лық және медициналық маңызы.

* јғылшын және орыс т≥лдер≥нде талдау үш≥н

6.5. ќқытудың әд≥стер≥: үйлес≥мд≥ оқыту әд≥с≥(нег≥зг≥ сұрақтар бойынша әңг≥мелесу, кестелер толтыру, тест тапсырмаларын шешу, видеофильмдер көру).

6.6. Әдебиеттер:

Ќег≥зг≥:

6.6.1. √енетика. ѕод ред. »ванова ¬.». ћ.: јкадемкнига, 2006. с. 164-173, 219-267.

6.6.2. Қуандықов ≈.Ө., Ќұралиева Ұ.Ә. ∆алпы және медициналық генетика нег≥здер≥ (дәр≥стер жинағы). јлматы: Ёверо, 2009. б. 82-98.

6.6.3. ћушкамбаров Ќ.Ќ.,  узнецов —.Ћ. ћолекул€рна€ биологи€. ћ.,2003. с. 78-82.

6.6.4. јманжолова Ћ.≈. ∆алпы және медициналық генетиканың биологи€лық нег≥здер≥. јлматы, 2006. б.141-153.

6.6.5. Қазымбет ѕ.Қ., јманжолова Ћ.≈., Ќұртаева Қ.—. ћедициналық биологи€. ј., 2002. б. 134-144.

6.6.6. Қуандықов ≈.Ө., Әб≥лаев —.ј. ћедициналық биологи€ және генетика. јлматы, 2006. б. 77-86.

6.6.7. ћедициналық биологи€ және генетика. ≈.Ө. Қуандықовтың ред. јлматы, 2004. б. 114-126.

6.6.8. Қуандықов ≈.Ө., Ќұралиева Ұ.Ә. Ќег≥зг≥ молекулалық - генетикалық терминдерд≥ң орысша-қазақша сөзд≥г≥. јлматы: Ёверо, 2012. 112 б.

Қосымша:

6.6.9.ћедицинска€ генетика: учеб. пособие/ –оберт Ћ.Ќьюссбаум, –одерик –, ћак-»ннес, ’антингтон ‘. ¬иллард: пер. с англ. ј. Ў. Ћатыпова; под ред. Ќ. ѕ. Ѕочкова.- ћ.: √Ёќ“ј–-ћедиа, 2010.

6.6.10. www.hmc-ims.ru

Ѕақылау

6.7.1.  огнитивт≥ (б≥л≥м) құзыретт≥л≥кт≥ бағалау:

6.7.1.1.“ақырыптың сұрақтары бойынша ауызша сұрау.

6.7.1.2. “ест бақылау Ц 10 сұрақтан 3 нұсқа

6.7.1.3. “ақырып бойынша кәс≥би терминдерд≥ ағылшын және ек≥нш≥ т≥лде игеру≥н тексеру

6.7.2. “әж≥рибел≥к дағды құзыретт≥л≥г≥н бағалау:

6.7.2.1. ƒЌҚ молекуласының жарықтық репараци€сының маңызын түс≥нд≥ру және сызбасын сызу.

6.7.2.2. ƒЌҚ молекуласының қараңғылық репараци€сының маңызын түс≥нд≥ру және сызбасын сызу.

6.7.2.3. ƒЌҚ молекуласының репликаци€дан кей≥нг≥ репараци€сының маңызын түс≥нд≥ру және сызбасын сызу.

6.7.2.4. —итуциалық есептерд≥ шығару.

1. јта-аналары сау жанұ€да пигментт≥ ксеродермамен бала дүниеге келд≥. ƒаму барысында балада белг≥лер қалыптасты ----------, ---------, ---------.

- “ұқым қуалау тип≥н және баланың генотип≥н анықтау.

- јурудың ары қарай дамуын тоқтатуға болады ма?

6.7.2.5.  естен≥ толтырыңыз:

 

–епараци€ типтер≥ “ән ерекшел≥ктер≥
‘отореактиваци€  
Ёксцизи€лық  
ѕострепликативт≥к  
ћисс-мэтч репараци€  
SOS-репараци€  

 

6.7.3 Ѕақылау сұрақтары:

6.7.3.1. –епараци€, себептер≥, типтер≥.

6.7.3.2. ∆арықтық ƒЌҚ репараци€сы деген≥м≥з не?

6.7.3.3. Қараңғылық ƒЌҚ репараци€сы деген≥м≥з не?

6.7.3.4. SOS Ц репараци€ның ерекш≥л≥г≥ неде?

6.7.3.5. ƒЌҚ репараци€сы үрд≥с≥н≥ң бұзылуынан болатын тұқым қуалайтын аурулардың даму механизмдер≥ қандай?

Үш т≥лдег≥ түс≥нд≥рме сөздер:

Қазақ т≥л≥нде ќрыс т≥л≥нде јғылшын т≥л≥нде
–епараци€ Ч способность клетки исправл€ть повреждени€ и разрывы в молекулах ƒЌ  –епараци€ Ч жасушаның ƒЌҚ молекуласындағы зақымданулармен үз≥лулерд≥ қайта қалпына келт≥руге қаблетт≥л≥г≥ Reparation Ц the ability of cells to correct damages and breaks in DNA molecules  
“иминовый диммер -соединение, образуемое в молекулах ƒЌ  под действием ”‘ облучени€ вследствие возникновени€ ковалентных св€зей между двум€ соседними пиримидиновыми основани€ми “иминд≥к диммерлер Ц”  сәулес≥ әсер≥нен ƒЌҚ молекуласындағы қатар орналасқан пиримидинд≥к нег≥здер арасында түз≥лген байланыс Thymine dimmer -compound formed by DNA molecules to UV radiation due to the occurrence of covalent bonds between two adjacent pyrimidine bases
‘отореактиваци€ Ч €вление восстановлени€ видимым светом повреждений ƒЌ , вызванных ”‘Ћ. ‘отореактиваци€ Ц” — әсер≥нен пайда болған ƒЌ  молекуласындағы зақымдалулардың көр≥нет≥н жарық әсер≥нен қалпына келу≥ Photoreactivation -a phenomenon visible light recovery of DNA damage caused by UV light.
Ёксцизионна€ репараци€ Цхарактеризующа€с€удалением повреждЄнных азотистых оснований из ƒЌ  и последующим восстановлением нормальной структуры молекулы ƒЌ  Ёксцизи€лық репараци€ - ƒЌҚЦғы зақымдалған азотты нег≥здерд≥ң алынып тасталуы және ƒЌҚ молекуланың қайта бастапқы қалпына келу≥мен сипатталады Exisional reparation - reparation chacterising by removing of damaged nucleotides of DNA with subsequent restoration of the normal structure of the molecule of DNA
ѕострепликативна€ репараци€ Ц восстановление повреждений ƒЌ , обнаруживаемых после ее репликации ѕострепликативт≥ репараци€ Ц репликаци€дан кей≥н анықталынған зақымдалған ƒЌҚ қайта қалпына келу≥ Postreplicative reparation Ц reparation of damages of DNA revealed after replication
ћисс-мэтч -некомплементарные звень€ в двухцепочечной структуре, которые не образуют водородных св€зей и узнаютс€ ферментами репарации. ћисс-мэтч -қос т≥збектег≥ сутект≥к байланыс түз≥лмейт≥н комплементарлық емес нег≥здер репараци€ ферменттер≥ арқылы табылады. Miss мatch -nekomplementarnye links in the double-stranded structure, which do not form hydrogen bonds and learn repair enzymes
SOS-репараци€ Црепараци€, имеюща€ место в случае многочисленных повреждений ƒЌ  SOS-репараци€ - ƒЌҚмолекуласының көп зақымдануында ғана ≥ске қосылады SOS-reparation Ц reparation taking place in case of numerous of damages of DNA
ћоногенные болезни Ц болезни, обусловленные мутаци€ми в единичным гене ћоногенд≥к аурулар Ц жекеленген генн≥ң мутаци€ларынан пайда болатын аурулар Monogenic diseases Ц diseases resulting from mutations of single gene
 сероде́рма пигме́нтна€ Ч наследственное заболевание кожи, про€вл€ющеес€ повышенной чувствительностью к ”‘ облучению, про€вл€етс€ в возрасте двух-трех лет и посто€нно прогрессирует. ѕигментт≥к ксеродерма Ц” — жоғарғы сез≥мталдық рет≥нде көр≥нет≥н ек≥ үш жастарда байқалып, үнем≥ қарқындап дамитын тұқым қуалайтын тер≥ ауруы Xeroderma pigmentosa -a hereditary skin disease characterized by an increased sensitivity to UV radiation, is manifested in the age of two to three years and is constantly progressing.
«локачественные опухоли,напротив ведут к прогрессивному ухудшению состо€ни€ больного, состо€нию общей истощЄнности и поражению различных органов метастазами. Қатерл≥ ≥с≥ктеркерс≥нше, аурудың жағдайының қарқынды нашарлауына алып келет≥н, инвазивт≥ өс≥п және метастаз бер≥п көрш≥ мүшелерд≥ зақымдау тән. Malignant tumors Цtumors characterized by unlimited division of cells, invasive growth and monoclonality.

Құрастырушы: оқытушы Ә.Қ.Қыдырбаева

16 - тәж≥рибел≥к сабақ

“ақырыбы: јпоптоз

6.2. ћақсаты: студенттерде апоптоздың мән≥ мен маңызы, оның қалыпты т≥рш≥л≥к әрекет≥н қамтамасыз етудег≥ рөл≥ жайлы түс≥н≥г≥н және б≥л≥м≥н қалыптастыру.

6.3. ќқытудың м≥ндеттер≥:

- апоптоздың даму себептер≥ мен механизмдер≥н оқыту;

- апоптоз кез≥нде жасушада болатын генетикалық және морфологи€лық өзгер≥стерд≥ оқыту;

- апоптоздың бұзылу себептер≥ мен механизмдер≥н және оның адамның патологи€лық

жағдайының туындауы мен дамуынадағы маңызын оқыту.

6.4. “ақырыптың нег≥зг≥ сұрақтары:

*6.4.1. јпоптоз: анықтамасы, типтер≥

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-12-04; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2987 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќасто€ща€ ответственность бывает только личной. © ‘азиль »скандер
==> читать все изречени€...

545 - | 471 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.