Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема є 32. —истема вид≥в покарань за крим≥нальним правом ”крањни: њњ правова характеристика та значенн€
 

ќр≥Їнтовний план:

¬ступ.

1. ѕон€тт€, ознаки й значенн€ системи покарань за чинним    ”крањни.

2. —истеми покарань в ≥стор≥њ крим≥нального права й у чинному крим≥нальному законодавств≥ ”крањни.

3. ¬иди покарань.

4. ѕроблеми вдосконаленн€ системи покарань.

¬исновки.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки:

¬≥дпов≥даючи на перше питанн€ сл≥д дати визначенн€ системи покарань. Ќеобх≥дно враховувати, що система покарань повинна бути соц≥ально обумовлена й повинна визначатис€ соц≥альними, економ≥чними, пол≥тичними, крим≥нолог≥чними й ≥ншими факторами. ѕотр≥бно проанал≥зувати ус≥ ознаки системи покарань. ѕри цьому особливу увагу сл≥д зосередити на характеристиц≥ пор€дку розм≥щенн€ покарань, що встановлений у ст. 51    ”крањни. ƒал≥ необх≥дно показати юридичне значенн€ системи покарань.

–озкриваючи друге питанн€ теми, необх≥дно проанал≥зувати ≥стор≥ю побудови системи покарань, визначити пр≥оритетн≥сть побудови системи покарань в д≥ючому крим≥нальному законодавств≥ по в≥дношенню до крим≥нального кодексу 1960р. ќсобливу увагу сл≥д прид≥лити характеристиц≥ системи покарань, що ≥снуЇ у чинному    ”крањни, пор≥вн€но з системами покарань передбаченими в крим≥нальному законодавств≥ заруб≥жних крањн.

’арактеризуючи класиф≥кац≥ю покарань необх≥дно мати на уваз≥, що вона може бути проведена по р≥зним п≥дставам: 1) за пор€дком њх призначенн€; 2) в залежност≥ в≥д встановленого у них строку; 3) в залежност≥ в≥д субТЇкт≥в, до €ких ц≥ покаранн€ можуть бути застосован≥; 4) в≥докремлюють нарешт≥, покаранн€, що повТ€зан≥ з виправно-трудовим впливом на засуджених ≥ не повТ€зан≥ з таким впливом.

Ќеобх≥дно посл≥довно розгл€нути кожну з названих п≥дстав, при цьому особливу увагу необх≥дно зосередити на характеристиц≥ головних, додаткових й зм≥шаних покарань. ƒал≥ потр≥бно стисло проанал≥зувати окрем≥ види покарань.

Ќа завершенн≥ необх≥дно вказати на проблеми вдосконаленн€ системи покарань. –озгл€нути питанн€ ефективност≥ окремих вид≥в покарань, необх≥дност≥ њх ≥снуванн€ в законодавств≥, а також можлив≥сть включенн€ нових вид≥в покарань до законодавства.

Ќормативн≥ акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].

–екомендований перел≥к л≥тератури до теми є 32: [5, 45, 46, 75, 131, 196, 201].

“ема є 33. ѕризначенн€ покаранн€ за крим≥нальним правом ”крањни: загальн≥ засади та види

ќр≥Їнтовний план:

¬ступ.

1. ≤нститут призначенн€ покаранн€ у галуз≥ крим≥нального права ”крањни: крим≥нально-правова характеристика та вплив на злочинн≥сть.

2. «агальн≥ засади призначенн€ покаранн€ за крим≥нальним правом ”крањни:

Ј призначенн€ покаранн€ в межах, встановлених санкц≥Їю статт≥ закону, що передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за скоЇний злочин;

Ј значенн€ положень «агальноњ частини крим≥нального законодавства дл€ призначенн€ покаранн€;

Ј врахуванн€ при призначенн≥ покаранн€ ступен€ сусп≥льноњ небезпеки вчиненого злочину, особи винного та обставин, що обт€жують та помТ€кшують покаранн€.

¬исновки.

 

ћетодичн≥ вказ≥вки:

ѕри викладенн≥ першого питанн€ теми сл≥д розгл€нути м≥сце ≥нституту призначенн€ покаранн€ в систем≥ «агальноњ частини крим≥нального права ”крањни.

ѕри рогзгл€д≥ другого питанн€ сл≥д звернути увагу на питанн€ про в≥дмежуванн€ загальних засад призначенн€ покаранн€ в≥д принцип≥в призначенн€ покаранн€. —л≥д враховувати, що загальн≥ засади призначенн€ покаранн€, €к њх закр≥плено в закон≥, складаютьс€ в своњй сукупност≥ з наступних трьох критер≥њв:

а) суд визначаЇ покаранн€ в межах, встановлених санкц≥Їю статт≥ закону, що передбачаЇ в≥дпов≥дальн≥сть за цей злочин;

б) суд визначаЇ покаранн€ у в≥дпов≥дност≥ до положень «агальноњ частини    ”крањни;

в) суд визначаЇ покаранн€, враховуючи т€жк≥сть вчиненого злочину, особу винного та обставини, що помТ€кшують та обт€жують покаранн€.

ѕри характеристиц≥ першого критер≥ю сл≥д розкрити значенн€ призначенн€ судом покаранн€ лише в межах (рамках) санкц≥њ статт≥ ќсобливоњ частини    ”крањни, за €кою квал≥ф≥ковано д≥€нн€ винного. Ќеобх≥дно показати ви€в ц≥Їњ тенденц≥њ в структур≥ санкц≥й. —л≥д мати на уваз≥, що в чинному крим≥нальному законодавств≥ ≥снують в≥дносно-визначен≥ санкц≥њ, альтернативн≥ санкц≥њ та кумул€тивн≥ санкц≥њ статей ќсобливоњ частини   . ¬ робот≥ сл≥д коротко њх проанал≥зувати та особливу увагу необх≥дно прид≥лити характеристиц≥ м≥н≥мум≥в та максимум≥в санкц≥й.

ѕри розгл€д≥ другого критер≥ю важливо вказати, €к≥ принципов≥ положенн€, що в≥днос€тьс€ €к до злочину, до умов в≥дпов≥дальност≥ за нього, так ≥ до призначенн€ покаранн€, вид≥в покаранн€ та зв≥льненню в≥д покаранн€, необх≥дно враховувати в €кост≥ передумови застосуванн€ покаранн€. —л≥д також детально проанал≥зувати ц≥ передумови застосуванн€ покаранн€.

ѕри висв≥тленн≥ третього критер≥ю загальних засад призначенн€ покаранн€ особливу увагу сл≥д прид≥лити ступеню т€жкост≥ злочину. Ќеобх≥дно розкрити зм≥ст пон€ть Ђхарактерї (€к≥сна характеристика) та Ђступ≥ньї (к≥льк≥сна характеристика) сусп≥льноњ небезпеки д≥€нн€, а також назвати обТЇктивн≥ та субТЇктивн≥ обставини, що впливають на ступ≥нь сусп≥льноњ небезпечност≥ злочину.

ƒал≥ сл≥д розгл€нути обставини, €к≥ характеризують особу винного. Ќеобх≥дно звернути увагу на те, що в ст.65    ”крањни говоритьс€ про врахуванн€ особи винного, а не њњ сусп≥льноњ небезпечност≥. ѕод≥бна терм≥нолог≥чна розб≥жн≥сть не Ї випадковою, а в≥дображаЇ той стан, коли при призначенн≥ покаранн€ враховуЇтьс€ б≥льш широке коло обставин, що характеризують особу винного, н≥ж дан≥ про його сусп≥льну небезпечн≥сть. ¬ робот≥ сл≥д проанал≥зувати дан≥ про особу винного, €к≥ враховуютьс€ судовою практикою при призначенн≥ покаранн€ у в≥дпов≥дност≥ до загальних засад призначенн€ покаранн€.

ƒосл≥джуючи обставин, що помТ€кшують та обт€жують покаранн€, сл≥д мати на уваз≥, що в л≥тератур≥ пропонувались р≥зн≥ найменуванн€ цих обставин. ¬раховуючи, що закон повТ€зуЇ з помТ€кшуючими та обт€жуючими обставинами серйозн≥ правов≥ насл≥дки потр≥бно дати визначенн€ таких обставин та зТ€сувати њх крим≥нально-правове значенн€. Ќеобх≥дно також перерахувати помТ€кшуюч≥ та обт€жуюч≥ в≥дпов≥дальн≥сть обставини, що враховуютьс€ судом при призначенн≥ покаранн€. ѕри вивченн≥ даного питанн€ сл≥д зупинитис€ на двох моментах: про вичерпний та невичерпний перел≥к обставин, що помТ€кшують чи обт€жують покаранн€, та про врахуванн€ цих обставин у випадку, коли њх включено законодавцем в €кост≥ ознаки складу злочину. –озгл€даючи питанн€ про врахуванн€ судом помТ€кшуючих та обт€жуючих обставин при призначенн≥ покаранн€, необх≥дно показати сам Ђмехан≥змї такого врахуванн€. ѕри цьому особливу увагу сл≥д прид≥лити мотивуванню покаранн€ у вироку. Ќа завершенн€, необх≥дно обірунтувати положенн€ про те, що обставини, що помТ€кшують та обт€жують покаранн€ повинн≥ розгл€датись не ≥зольовано, а в Їдин≥й сукупност≥, де одн≥ з них п≥дкр≥плюютьс€ взаЇмно, друг≥ - нейтрал≥зуютьс€, трет≥ - виступають €к б≥льш значн≥ ≥ т.д. —л≥д також розгл€нути проблему доповненн€ перел≥к≥в помТ€кшуючих та обт€жуючих покаранн€ обставин де€кими ≥ншими найб≥льш типовими обставинами, що зустр≥чаютьс€ в судов≥й практиц≥ та проблему наданн€ права суду з урахуванн€м характеру скоЇного злочину не визнавати де€к≥ обставини, зазначен≥ в закон≥, в €кост≥ обт€жуючих в≥дпов≥дальн≥сть.

Ќормативн≥ акти: [1, 2, 3, 4, 5, 6].

–екомендований перел≥к л≥тератури до теми є 33: [9, 34, 35, 43, 49, 74, 106, 138, 143, 179].

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 354 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ќеосмысленна€ жизнь не стоит того, чтобы жить. © —ократ
==> читать все изречени€...

1965 - | 1730 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.