Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


¬ €к≥й посл≥довност≥ зд≥йснюЇтьс€ логопедична робота при ‘‘Ќ?
20. 20. ќсновними завданн€ми корекц≥йного навчанн€ в п≥дготовч≥й груп≥ дл€ д≥тей з ‘‘Ќ– в дит€чому саду Ї:
ќсновними завданн€ми корекц≥йного навчанн€ в п≥дготовч≥й груп≥ дл€ д≥тей з ‘‘Ќ– в дит€чому саду Ї:
1) формуванн€ звуковимови;
2) розвиток фонематичного сприйн€тт€;
3) п≥дготовка до навчанн€ грамот≥ ≥ засвоЇнн€ грамоти в обс€з≥, передбаченоњ програмою дл€ першого класу загальноосв≥тньоњ школи.
 урс корекц≥йного навчанн€ розрахований на дес€ть м≥с€ц≥в (вересень - червень). ” його основ≥ лежить розвиток п≥знавальноњ д≥€льност≥ у зв'€зку з активним нагл€дом. ” д≥тей розвиваЇтьс€ увага до мови, здатн≥сть до узагальнень у сфер≥ мовних факт≥в. ” загальному вигл€д≥ р≥шенн€ поставлених завдань зводитьс€ до наступного. ” першу чергу, за допомогою спец≥альних прийом≥в логопед виправл€Ї вимова звук≥в або уточнюЇ њх артикул€ц≥ю [16].
«асвоЇнн€ ≥ закр≥пленн€ артикул€ц≥йних навичок на основ≥ усв≥домленого контролю за власними кинестетическими ≥ слуховими в≥дчутт€ми на вс≥х етапах навчанн€ поЇднуЇтьс€ з розвитком фонематичного сприйн€тт€, тобто з вправами в розр≥зненн≥ поставлених або уточнених у вимов≥ звук≥в на слух, а також з розвитком слуховоњ пам'€т≥.
–озвиток артикул€ц≥йних навичок ≥ фонематичного сприйн€тт€ в≥дбуваЇтьс€ одночасно з розвитком анал≥зу ≥ синтезу звукового складу мови. ¬прави ж у звуковому анал≥з≥ та синтез≥, в свою чергу, спри€Ї усв≥домленому оволод≥нню вимовою звук≥в мови. “аким чином, вправи на анал≥з ≥ синтез звукового складу мови допомагають вир≥шити два завданн€ - нормал≥зувати процес фонемообразовани€ ≥ п≥дготувати д≥тей до засвоЇнн€ грамоти.
ћовний матер≥ал дл€ зан€ть п≥дбираЇтьс€ з урахуванн€м перерахованих завдань, тобто в процес≥ розвитку звуковимови одночасно ≥ на тому ж звуковому матер≥ал≥ плануютьс€ вправи в анал≥з≥ та синтез≥ звукового складу сл≥в, а на б≥льш п≥зн≥х етапах навчанн€ - читанн€ ≥ писанн€.
¬раховуючи зустр≥чаЇтьс€ у д≥тей даноњ групи де€ку затримку лексико-граматичного розвитку, в систем≥ корекц≥йного навчанн€ передбачаютьс€ вправи, спр€мован≥ на розширенн€ ≥ уточненн€ словника ≥ на вихованн€ зв'€зковий, граматично правильного мовленн€. ћатер≥ал, на €кому будуютьс€ ц≥ вправи, п≥дбираЇтьс€ ≥з знайомих д≥т€м сл≥в, в звуковий склад €ких вход€ть виправлен≥ або уточнен≥ звуки в стад≥њ закр≥пленн€.
ƒо к≥нц€ навчанн€ д≥ти повинн≥ правильно вимовл€ти ≥ розр≥зн€ти вс≥ фонеми р≥дноњ мови, волод≥ти навичками усв≥домленого звукового анал≥зу та синтезу сл≥в р≥зноњ складовоњ структури, вм≥ти читати ≥ писати слова, пропозиц≥њ ≥ невелик≥ тексти.
—истема навчанн€ д≥тей дошк≥льного в≥ку з ‘‘Ќ– включаЇ корекц≥ю звуковимови, формуванн€ фонематичного сприйн€тт€, п≥дготовку до навчанн€ грамот≥ (√. ј.  аш≥, “. Ѕ. ‘≥л≥чева, √. ¬. “уманова).
 орекц≥йне навчанн€ також передбачаЇ оволод≥нн€ дитиною на даному в≥ковому етап≥ певним колом знань про навколишн≥й ≥ в≥дпов≥дним об'Їмом словника. Ћогопед ≥ вихователь, зд≥йснюючи корекц≥йне навчанн€сп≥льно, повинн≥ враховувати законом≥рност≥ процесу оволод≥нн€ звуковий стороною мови в норм≥.

21. ” коррекционном навчанн≥ можна вид≥лити три розд≥ли [5]:
I розд≥л роботи - артикул€торной (п≥дготовчий) передбачаЇ уточненн€ артикул€торной основи збережених ≥ легких в артикул€ц≥њ звук≥в: [а], [о], [у], [е], [и], [м], [м `], [н ], [н `], [п], [п`], [т], [к], [к `], [х], [х`], [ф], [ф `], [в], [в `], [й], [б`], [д], [р], [г `] з метою розвитку фонематичного сприйн€тт€ ≥ звукового анал≥зу. ÷≥ звуки в мовному потоц≥ д≥тьми вимовл€ютьс€ непевний, з мл€вою артикул€ц≥Їю, зм≥шуютьс€ м≥ж собою ([к] - [х], [в] - [б] тощо) або Ї заступниками в≥дсутн≥х звук≥в, що св≥дчить про незавершен≥сть процесу фонемообразовани€.
«ан€тт€ з уточненн€ артикул€ц≥њ, розвитку фонематичного сприйн€тт€ та п≥дготовки д≥тей до анал≥зу ≥ синтезу звукового складу слова провод€тьс€ логопедом на фронтальних зан€тт€х ≥ обов'€зково на звуках, правильно вимовних ус≥ма д≥тьми групи. ѕот≥м логопед в певн≥й посл≥довност≥ включаЇ фронтальн≥ зан€тт€ поставлен≥ до цього часу виправлен≥ звуки.
II розд≥л роботи - дифференцировочной, в €кому вид≥л€ютьс€ 2 етапи.
Ќа першому етап≥ диференц≥ац≥њ кожен правильно вимовний звук пор≥внюЇтьс€ на слух з ус≥ма артикул€ц≥йно або акустично близькими звуками. ¬елика увага прид≥л€Їтьс€ уточненню диференц≥ац≥њ голосних звук≥в, в≥д ч≥ткост≥ вимови €ких, перш за все, залежить виразн≥сть мови ≥ анал≥з звукослогового складу слова.
ѕ≥сл€ засвоЇнн€ артикул€ц≥њ другого з пари взаЇмозам≥нних у мов≥ звук≥в диференц≥ац≥њ.
III розд≥л роботи - формуванн€ звукового анал≥зу та синтезу пол€гаЇ в наступному:
1. ‘ормуванн€ пон€ть ≥ оволод≥нн€ терм≥нами, њх позначають: слово, реченн€, склад, звук, приголосний та голосний, глухий ≥ дзв≥нкий, твердий ≥ м'€кий звуки.
2. ‘ормуванн€ у€вленн€ про л≥н≥йноњ посл≥довност≥ звук≥в у слов≥ ≥ про к≥льк≥сть звук≥в у слов≥.
3. Ќа п≥дстав≥ уточнених вимовних навичок артикул€ц≥њ голосних звук≥в [у], [а], [≥] отрабативаетс€ найб≥льш легка форма анал≥зу - вид≥ленн€ першого голосного звуку з початку слова.
4. ‘ормуванн€ вм≥нн€ д≥лити слова на склади. ¬икористовуючи зорову опору - схему, де довгою рисою позначаЇтьс€ слово, короткою - стиль; формуванн€ вм≥нн€ робити складовоњ анал≥з слова.
5. јнал≥з ≥ синтез зворотного складу типу [ап].
6. ”точненн€ артикул€ц≥њ приголосних звук≥в. ¬ид≥ленн€ останнього приголосного в слов≥ типу суп.
7. ¬ид≥ленн€ початкових приголосних у словах типу с≥к.
8. ¬ид≥ленн€ ударних голосних з положенн€ п≥сл€ приголосних у словах типу сом.
9. јнал≥з ≥ синтез пр€мого складу типу [са].
10. ѕовний звукослоговой анал≥з ≥ синтез односкладових сл≥в з 3 звук≥в типу сом ≥ двоскладових типу зуби з опорою на схеми, де позначаютьс€ ≥ склади, ≥ звуки.
11. ѕовний звукослоговой анал≥з ≥ синтез сл≥в з≥ зб≥гом приголосних у склад≥ односкладових сл≥в типу ст≥л, ст≥лець, двоскладових з закритим стилем типу к≥шка, трискладових типу панама, вимова €ких не розходитьс€ з написанн€м.
12. ѕеретворенн€ сл≥в шл€хом зам≥ни окремих звук≥в: с≥к - сук.
13. «найомство з буквами, об'Їднанн€ букв у склади ≥ слова.
14. ѕовний слого-звуко-буквений анал≥з сл≥в.

22. як≥ посадов≥ обовТ€зки вчител€ логопеда навчального закладу?

«агальн≥ положенн€

24. 1.1. ѕ≥дпор€дковуЇтьс€: районному в≥дд≥лу осв≥ти.

25. 1.2. ѕризначаЇтьс€ та зв≥льн€Їтьс€ наказом начальника в≥дд≥лу осв≥ти в≥дпов≥дно до законодавства про працю.

26. 1.3. –обочий тиждень - 18 годин, в≥дпустка - 56 календарних дн≥в.

27. 1.4.  еруЇтьс€ документами: «акон ”крањни про осв≥ту,  онвенц≥Їю ќќЌ ѕро права дитини, ѕоложенн€м про логопедичн≥ пункти системи осв≥ти, п≥дзаконн≥ ≥ нормативно-правов≥ акти та документи з питань навчанн€ та вихованн€ д≥тей ≥з особливими потребами.

‘ункц≥њ

2.1. ”чителем-логопедом призначаЇтьс€ особа, €ка маЇ вищу дефектолог≥чну осв≥ту, ви€вл€Ї високий р≥вень профес≥онал≥зму, ≥н≥ц≥ативи, творчост≥, досконало волод≥Ї ефективними формами, методами навчально-корекц≥йного процесу, забезпечуЇ високу результативн≥сть, €к≥сть своЇњ прац≥, в≥дзначаЇтьс€ загальною культурою, моральними €кост€ми.

2.2. ”читель-логопед повинен:

28. - волод≥ти знанн€ми в обс€з≥ вищоњ спец≥альноњ осв≥ти з≥ спец≥альност≥ "ƒефектолог≥€ та логопед≥€" дл€ усп≥шного вир≥шенн€ корекц≥йно-педагог≥чних завдань;

29. - знати ц≥л≥, принципи, зм≥ст корекц≥йного навчанн€ та вихованн€ д≥тей ≥з мовленнЇвим недорозвитком;

30. - волод≥ти сучасними методиками усуненн€ мовленнЇвих вад, враховуючи анатомо-ф≥з≥олог≥чн≥ та кл≥н≥чн≥ ознаки порушень;

31. - знати програмов≥ методичн≥ документи, дидактичн≥ матер≥али дл€ роботи з д≥тьми, €к≥ мають мовленнЇв≥ порушенн€;

32. - враховувати ≥ндив≥дуальн≥ та в≥ков≥ особливост≥ д≥тей;

33. - виконувати нормативн≥ вимоги до оснащенн€ логопедичних каб≥нет≥в;

34. - знайомитись ≥з сучасними дос€гненн€ми психолого-педагог≥чноњ, дефектолог≥чноњ, логопедичноњ науки та практики;

35. - в≥льно волод≥ти державною мовою в≥дпов≥дно до чинного законодавства про мови в ”крањн≥.

36. 2.3. ”читель-логопед повинен ефективно використовувати профес≥йн≥ знанн€ в практичн≥й педагог≥чн≥й д≥€льност≥.

37. 2.4. ”читель-логопед повинен мати ц≥нн≥сн≥ ор≥Їнтац≥њ, спр€мован≥ на всеб≥чний культурний, духовний розвиток людини €к особистост≥ та найвищоњ ц≥нност≥ сусп≥льства.

38. 2.5. ¬читель-логопед маЇ волод≥ти культурою сп≥лкуванн€, його формами, засобами.

ѕосадов≥ обов'€зки

40. 3.1. ¬и€вл€Ї, обстежуЇ учн≥в загальноосв≥тн≥х навчальних заклад≥в, €к≥ мають вади мовленн€.

41. 3.2. ¬раховуючи характер мовленнЇвих порушень, в≥ков≥, ≥ндив≥дуальн≥ особливост≥ д≥тей, плануЇ ≥ зд≥йснюЇ навчально-корекц≥йну роботу, забезпечуЇ умови дл€ засвоЇнн€ ними осв≥тн≥х програм.

42. 3.3. ¬икористовуЇ ефективн≥ форми ≥ засоби актив≥зац≥њ мовленн€, фонематичного сприйманн€, попередженн€ порушень письма та читанн€, проводить логопедичн≥ зан€тт€ щодо усуненн€ вад мовленн€.

43. 3.4. ѕ≥дтримуЇ т≥сний зв'€зок ≥з вчител€ми, батьками д≥тей, €к≥ в≥дв≥дують логопедичний пункт, надаЇ њм консультативну допомогу.

44. 3.5. ƒбаЇ про поповненн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази логопедичного каб≥нету, Ї матер≥ально в≥дпов≥дальною особою, п≥дбираЇ ≥ виготовл€Ї дидактичний матер≥ал щодо розвитку зв'€зного мовленн€.

45. 3.6. —истематично п≥двищуЇ св≥й профес≥йний р≥вень, педагог≥чну майстерн≥сть, загальну культуру. Ѕере участь у зас≥данн≥ районного методичного обТЇднанн€ логопед≥в.

46. 3.7. ƒбаЇ про особисту безпеку ≥ здоров'€ оточуючих людей в процес≥ виконанн€ будь-€ких роб≥т чи п≥д час перебуванн€ на територ≥њ осв≥тнього закладу.

47. 3.8. «наЇ ≥ виконуЇ вимоги нормативно-правових акт≥в з охорони прац≥, правила поводженн€ з машинами, механ≥змами, устаткуванн€м та ≥ншими засобами колективного та ≥ндив≥дуального захисту.

3.9. ѕроходить у встановленому законодавством пор€дку попередн≥ та пер≥одичн≥ медичн≥ огл€ди.

3.10. ѕрац≥вник несе безпосередню в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн€ зазначених вимог.

”читель-логопед загальноосв≥тньоњ школи маЇ певн≥ посадов≥ обов'€зки:

Х у своњй профес≥йн≥й д≥€льност≥ прагне до виконанн€ завдань, що сто€ть перед за≠гальноосв≥тн≥м закладом, а також керуЇтьс€ Ђѕоложенн€м про логопедичн≥ пунктиї;

Х зобов'€заний систематично п≥двищу≠вати свою квал≥ф≥кац≥ю, знайомитис€ ≥з сучасними дос€гненн€ми логопед≥њ, засто≠совувати науково доведеш методи корекц≥њ мовленн€ заруб≥жних ≥ в≥тчизн€них учених, переймати досв≥д передових логопед≥в рег≥о≠нального р≥вн€;

Х маЇ знати ≥ враховувати меж≥ власноњ компетенц≥њ. ¬≥н не повинен вир≥шувати зав≠данн€, €к≥ неможливо виконати при сучас≠ному стан≥ логопедичноњ науки ≥ практики та р≥вн≥ його профес≥йноњ п≥дготовки, а також завдань, що знаход€тьс€ в компетенц≥њ спе≠ц≥ал≥ст≥в ≥нших профес≥й;

Х при проведенн≥ корекц≥йноњ роботи маЇ враховувати ≥ндив≥дуальн≥сть дитини, особ≠ливост≥ й характеру, психолог≥чний ≥ емоц≥й≠ний стан.

 

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 661 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

739 - | 548 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.