Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) —иноаурикул€рлы блокадаға
 

192. √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасының Ё √- белг≥лер≥:

A) ∆үрект≥ң электрл≥к ос≥н≥ң оңға ығысуы

B) rSRVl-V2

C) QRS= 0.12 сек

D) VI- V2 әкетулер≥нде оң дельта-толқыны

≈) I,AVL,V5-6 әкетулер≥нде кеңейген және т≥сшеленген R, ѕ,Ў, AVF,V1-V2 әкетулерде терең S т≥сшес≥1930+

193. ∆үрекше≥ш≥л≥к блокадаға тән Ё √- белг≥лерд≥ көрсет≥ң≥з:

A) – т≥сшес≥н≥ң б≥рт≥ндеп ек≥лену≥

B) ∆үрекшел≥к диссоциаци€

C) – т≥сшес≥ > 0, 1 сек +

D) – т≥сшес≥н≥ң ек≥нш≥ тер≥с фазасының жоқ болуы

E) I, II, aVL, V4-V6 әкетулер≥нде – т≥сшес≥

 

194. Ё √ Ц да жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын оңға ығысқан (α бұрышы = 130 0), I, AVL әкетулер≥нде терең S т≥сшес≥ және би≥к R т≥сшес≥, III, AVF, әкетулерде кеңейген QRS комплекс≥ 0.08-0.11 сек. —≥зд≥ң қорытындыңыз?

ј) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасы

¬) √ис шоғыры оң а€қшасының блокадасы

—) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы

D) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы +

≈) II дәрежел≥ синоатриальд≥ блокадасы

 

195. Ё √ Ц да QRS комплекс≥н≥ң ен≥ > 0.12 сек., V5ЦV6 әкетулер≥нде қиғаш төмен ығысқан ST сегмент≥ және тер≥с “ т≥сшелер≥мен кеш R т≥сшес≥, V1-V2 әкетулер≥нде терең S т≥сшес≥. ќсы өзгер≥ске сәйкес анықтаманы табыңыз.

ј) жүрекше≥ш≥л≥к блокада

¬) √ис шоғыры оң а€қшасының блокадасы

—) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы

D) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасы +

≈) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы

 

196. ∆үрект≥ң электрл≥к өс≥н≥ң айқын солға ығысуы тән болады:

ј) √ис шоғыры сол а€қшасының толық емес блокадасына

¬) √ис шоғыры оң а€қшасының блокадасына

—) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасына +

D) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасына

≈) √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасына

 

197. ∆үрект≥ң электрл≥к өс≥н≥ң айқын оңға тән болады:

ј) √ис шоғыры оң а€қшасының толық емес блокадасына

¬) √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасына

—) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасына

D) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасына +

≈) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасына

 

198. √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасына тән:

A) QRS комплекс≥ I, AVL әкетулер≥нде rS п≥ш≥нде, ал III, AVF әкетулерде - qR

B) QRS комплекс≥ I, AVL әкетулер≥нде qR п≥ш≥нде, ал III, II, AVF әкетулерде rS түр≥нде +

C) QRS комплекс≥н≥ң ен≥ > 0,12 сек.

D) жүрект≥ң электрл≥к өс≥ солға ығысқан

E) жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын оңға ығысқан

 

199. √ис шоғыры оң а€қшасының және сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасына тән:

ј) I, AVL, V5 Ц V6 әкетулер≥нде би≥к және кеңейген R т≥сшес≥

¬) QRS комплекс≥ V1 Ц V2 әкетулерде rSR немесе rSr түр≥нде +

—) QRS комплекс≥н≥ң ен≥ 0,08 сек.

D жүрект≥ң электрл≥к өс≥ солға ығысқан

≈) жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын оңға ығысқан

 

200. Ќауқас ер к≥с≥, 43 жаста, өкпен≥ң созылмалы обструктивт≥ ауруымен науқастанады, Ё √-да √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасы. ќсы патологи€да Ё √-да қандай өзгер≥стер болуы мүмк≥н?

A) V5-V6 әкетулер≥нде тер≥с “ т≥сшес≥

B) V1-V2 әкетулерде rSR +

C) QRS ен≥ < 0,1 сек

D) V1-V2 әкетуде терең S

E) I, AVL,V5-V6 әкетулерде R т≥сшес≥ кеңейген, т≥сшеленген

 

201. ∆үрекшеден шығатын экстрасистоли€ға тән:

ј) PQ интервалының қысқаруы

¬) компенсаторлы пауза 2 RR к≥ш≥ +

—) компенсаторлы пауза 2 RR тең

D) – т≥сшес≥н≥ң болмауы, толық компенсаторлы пауза

≈) – т≥сшес≥ ек≥фазалы, QRS комплекс≥ артында

 

202. Қарыншалардың ерте қозуымен жүрет≥н экстрасистоли€ кез≥нде Ё √дег≥ – т≥сшес≥:

ј) болмайды

¬) ек≥фазалы

—) – ЂPulmonaleї типте

D) тер≥с, QRS комплекс≥ артында +

≈) оң, QRS комплекс≥ артында

 

203. ∆үрекшелерд≥ң төменг≥ бөл≥г≥нен шығатын жүрекшел≥к экстрасистолаға тән:

ј) – т≥сшес≥ ек≥өркешт≥

¬) – т≥сшес≥ оң, деформаци€ланған, QRS комплекс≥ алдында

—) – т≥сшес≥ тер≥с, QRS комплекс≥ артында

D) – т≥сшес≥ тер≥с, QRS комплекс≥ алдында +

≈) – т≥сшес≥ болмайды

 

204. јтривентрикул€рлық түй≥ннен шығатын, жүрекшелер мен қарыншалардың б≥рдей қозуымен жүрет≥н экстрасистолаға тән:

ј) – т≥сшес≥ QRS комплекс≥мен б≥р≥гед≥ +

¬) – т≥сшес≥ оң, деформаци€ланған, QRS комплекс≥ алдында

—) – т≥сшес≥ тер≥с, QRS комплекс≥ артында

ƒ) – т≥сшес≥ тер≥с, QRS комплекс≥ алдында

≈) – ЂMitraleї

 

205. ѕарасистоли€ға тән т≥ркест≥ көрсет≥ң≥з:

ј) QRS комплекс≥ кеңейген, деформаци€ланған, уақытынан ерте пайда болады, тұрақты т≥ркесу интервалы жоқ +

¬) QRS комплекс≥ өзгермеген, PQ сегмент≥ қысқарған

—) кезеңд≥ түрде – т≥сшес≥ және QRS комплекс≥ түс≥п отырады

D) – т≥сшес≥ жоқ, QRS комплекс≥ өзгермеген, т≥ркесу интервалы тұрақты

≈) –Q сегмент≥ қысқарған

 

 

206. Қарыншалық экстрасистолаға тән белг≥н≥ көрсет≥ң≥з:

ј) – т≥сшес≥ болмауы, QRS комплекс≥ өзгермеген, толық емес компенсаторлық пауза

¬) – т≥сшес≥ тер≥с, кеңейген, деформаци€ланған QRS комплекс≥ алдында

—) – т≥сшес≥ кеңейген, деформаци€ланған QRS комплекс≥ артында

D) – т≥сшес≥ жоқ, QRS комплекс≥ кеңейген, деформаци€ланған, толық емес компенсаторлық пауза

≈) – т≥сшес≥ жоқ, QRS комплекс≥ кеңейген, деформаци€ланған, толық компенсаторлық пауза +

 

207. —управентрикул€рлық экстрасистоли€ға тән т≥ркест≥ таңдаңыз:

ј) – т≥сшес≥ оң, PQ сегмент≥ қысқарған, компенсаторлық пауза 1,5 RR аз

¬) – т≥сшес≥+/-, PQ сегмент≥ қысқарған, компенсаторлық пауза 1,5 RR жоғары және 2 RR төмен +

—) – т≥сшес≥ оң, PQ сегмент≥ өзгермеген, компенсаторлық пауза 1,5 RR тең

D) – т≥сшес≥ тер≥с, PQ сегмент≥ өзгермеген, компенсаторлық пауза 2 RR тең

≈) – т≥сшес≥ тер≥с, PQ сегмент≥ қысқарған, компенсаторлық пауза 2 RR тең

 

208. ѕароксизмальды жүрекшел≥к тахикарди€ үш≥н тән болатын белг≥н≥ таңдаңыз?

ј) изосызық бар, – т≥сшес≥ деформаци€ланған, қосөркешт≥, тер≥с +

¬) QRS комплекс≥ кеңейген, деформаци€ланған

—) жүрек қағу ұстамасының б≥рт≥ндеп пайда болуы, ырғақ жи≥л≥г≥ 100-120 рет минутына

D) – т≥сшес≥ деформаци€ланған, қосөркешт≥, тер≥с, изосызық болмайды

≈) изосызық және – т≥сшес≥н≥ң болмауы

 

209. јтрио-вентрикул€рлық қосылыстан туындаған пароксизмальды тахикарди€ кез≥нде болады:

ј) кеңейген QRS комплекс≥нен кей≥н тер≥с – т≥сшес≥

¬) кеңейген QRS комплекс≥нен кей≥н оң – т≥сшес≥

—) тер≥с – т≥сшес≥ кеңейген QRS комплекс≥ алдында +

ƒ) кеңеймеген QRS комплекс≥нен кей≥н тер≥с – т≥сшес≥

≈) кеңеймеген QRS комплекс≥нен кей≥н оң – т≥сшес≥

 

210. ѕароксизмальды қарыншалық тахикарди€ға тән

ј) QRS комплекс≥н≥ң кеңею≥ және деформаци€сы, жиырылу ырғағы 140-220 рет минутына +

¬) QRS комплекс≥ кеңеймеген, жиырылу ырғағы 140-220 рет минутына

—) изосызық болады

D) жиырылу ырғағы 100-120 рет минутына

≈) жиырылу ырғағы дұрыс емес

 

211. ѕароксизмальды қарыншалық тахикарди€ кез≥нде

ј) б≥р≥ккен жиырылулар пайда болады, қарыншалар қосылады +

¬) QRS комплекс≥ кеңеймеген, жиырылуы 140-220 рет минутына

—) изосызық болады

D) жиырылу ырғағы дұрыс 100-120 рет минутына

≈) жиырылу ырғағы дұрыс емес

 

212. ѕароксизмальды қарыншалық тахикарди€ үш≥н тән

ј) жүрекшелер мен қарыншалар жұмысының диссоциаци€сы +

¬) QRS комплекс≥ кеңеймеген, жиырылуы 140-220 рет минутына

—) изосызық болады

D) жиырылу ырғағы дұрыс 100-120 рет минутына

≈) жиырылу ырғағы дұрыс емес 140-240 рет минутына

 

213. ѕароксизмальды қарыншалық тахикарди€ ерекше белг≥с≥, бұл:

ј) жиырылу саны 280-320 рет минутына

¬) – т≥сшес≥ QRS комплекс≥мен т≥ркескен

—) пароксизм тәул≥кке немесе одан да ұзаққа созылуы мүмк≥н

D) изосызық болмайды +

≈) қарыншалар ырғағы дұрыс емес

 

 

214. ∆ыбыр аритми€сында қарыншалар жиырылу жи≥л≥г≥н азайту үш≥н қолданатын ең ти≥мд≥ препаратты таңдаңыз

ј) изокет

¬) фозиноприл

—) дигоксин+

D) нормодипин

≈) капотен

 

 

215. ∆үрекшелер тыпыры пароксизм≥н жою үш≥н қолдануға болады:

ј) амиодарон+

¬) изокет

—) нифедипин

D) престарум

≈) гепарин

 

216. ∆үрекшелер тыпыры үш≥н тән:

ј) толық емес компенсаторлы пауза

¬) функциональды жекелеген атриовентрикул€рлы блокада туындауы +

—) қозу жүрекшелерге қарағанада қарыншаларға ерте жетед≥

D) т≥ркеу интервалы әркелк≥

≈) эктопи€лық ошақ қарыншалардың б≥реу≥нде орналасады

 

217. Қалыпты жағдайда QT интервалының ұзақтығы:

ј) 0,11-0,22 с.

¬) 0,23-0,34 с.

—) 0,35-0,44 с.+

D) 0,45-0,55 с.

≈) 0,56-0,66 с.

 

218. WPW синдромы үш≥н дұрыс болып табылады:

A) – т≥сшес≥н≥ң орнында дұрыс формалы, б≥р≥нен б≥р≥не өтет≥н толқындар болуы

B) – т≥сшес≥ амплитудасының жоғарылауы

C) дельта-толқын болуы+

D) қарыншалық комплекс өзгермеген

E) PQ интервалы ұзаруы

 

219. Қарыншалардың ерте репол€ризаци€сы синдромы үш≥н тән:

ј) әр QRS комплекс≥ алдында айқын анықталған жүрекшелер толқыны болады

¬) доғасы төмен қараған ST сегмент≥н≥ң жоғарлауы, би≥к, оң “ т≥сшес≥не өтед≥ +

—) доғасы жоғары қараған ST сегмент≥н≥ң жоғарлауы, тер≥с “ т≥сшес≥не өтед≥

D) әрб≥р 2 қарыншалар жиырылуының түс≥п қалуы

≈) импульстерд≥ң атриовентрикул€рлық қосылыс арқылы жүрекшелерден қарыншаларға толық өтпеу≥

 

220. ∆үрекшелер тыпыры кез≥нде құбылмалы атриовентрикул€рлық өтк≥зг≥шт≥к салдарынан туындайды:

ј) аллоритми€

¬) қарыншалар жиырылуы аритми€сы +

—) QRS комплекс≥н≥ң кеңею≥

D) толық атриовентрикул€рлық блокада

≈) пароксизмальды жүрекшел≥к тахикарди€

 

221.I, aVL, V5-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы мен тер≥с “ т≥сшес≥ неге тән:

A) артқы трансмуральды инфарктқа

B) алдыңғы-бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не +

C) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-инфарктқа

D) бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-инфарктқа

E) интрамуральды артқы - бүй≥рл≥к инфарктқа

 

222. III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы мен тер≥с “ т≥сшес≥ неге тән:

A) артқы Цтөменг≥ Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не +

B) алдыңғы- бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

C) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы инфарктқа Q-инфарктқа

D) бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q- инфарктқа

E) интрамуральды артқы - бүй≥рл≥к инфарктқа

 

223. III, aVF, V5-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы мен тер≥с “ т≥сшес≥ қандай патологи€ға тән:

ј) артқы - төменг≥ локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

¬) алдыңғы- бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

—) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не +

D) бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q- инфарктқа

≈) интрамуральды артқы - бүй≥рл≥к инфарктқа

 

224. V1-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ терең тер≥с “ т≥сшес≥ неге тән:

ј) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

¬) алдыңғы- бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

—) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

D) бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q- инфарктқа

≈) интрамуральды инфарктқа +

 

225. V1-V2 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы мен тер≥с “ т≥сшес≥ неге тән:

A) алдыңғы-қалқалық локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не +

B) алдыңғы- бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

C) артқы - бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

D) бүй≥рл≥к локализаци€дағы Q- инфарктқа

E) интрамуральды артқы - бүй≥рл≥к инфарктқа

 

226. V1-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы мен тер≥с “ т≥сшес≥ неге тән:

A) алдыңғы-қалқалық локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

B) алдыңғы локализаци€дағы Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

C) алды мен ұшының Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не

D) алдыңғы Цжайылған Q-т≥сшес≥ жоқ миокард инфаркт≥не+

E) интрамуральды артқы - бүй≥рл≥к инфарктқа

 

227. ‘изикалық күштемемен жасалынатын тестте ST сегмент≥н≥ң депресси€сы қандай кезде ишеми€ның нег≥зг≥ белг≥с≥ болып табылады:

A) 0,2 мм

B) 0,4 мм

C) 1 мм+

D) 0,5 мм

E) 0,7 мм

 

228. “рансмуральд≥ миокард инфарктының некроз сатысында Ё √-да көр≥нед≥:

ј)ST сегмент≥н≥ң корытотәр≥зд≥ депресси€сы

¬) ST сегмент≥н≥ң қиғаш өрлейт≥н депресси€сы

—) T т≥сшес≥ тер≥с және терең

D) ѕатологи€лық QS т≥сшес≥ +

≈) би≥к үшк≥рленген “ т≥сшес≥

 

229. ST сегмент≥н≥ң жоғары қарап тұрған доғасы бар элеваци€ қандай патологи€ға тән:

ј) электрод астындағы субэндокардиалды зақымдануға

¬) электрод астындағы субэндокардиальды ишеми€ға

—) электрод астындағы субэпикардиалды зақымдануға +

D) электрод астындағы субэпикардиалды ишеми€ға

≈) миокардтың тыртықты өзгер≥стер≥не

 

230. Қандай жағдайда сол қарыншаның жоғары шетк≥ бөл≥ктер≥н≥ң миокард инфаркт≥не күд≥к пайда бола алады:

A) миокард инфарктының белг≥лер≥ тек қана AVF-те ғана т≥ркелсе

B) миокард инфарктының белг≥лер≥ тек қана I т≥ркемеде байқалса

C) миокард инфарктының белг≥лер≥ V7-V9 Цде болса

D) Ё √ түс≥ргенде миокард инфарктының белг≥лер≥ V4-V6-да қалыптыдан 1-2 қабырға аралыққа жоғары анықталады+

E) миокард инфарктының белг≥лер≥ ≤≤ т≥ркемеде ғана байқалады

 

231. Ёлектрод астындағы субэндокардиалды зақымдануға тән:

ј) терең үшк≥рленген симметри€лы “ т≥сшес≥

¬) би≥к үшк≥рленген симметри€лы “ т≥сшес≥

—) ѕатологи€лық Q т≥сшес≥

D) ST сегмент≥н≥ң жоғары қарап тұрған доғасы бар элеваци€

≈) ST сегмент≥н≥ң төмен қарап тұрған доғасы бар депресси€сы +

 

232. —ол қарыншаның алдыңғы және шетк≥ қабырғаларының миокард инфарктының белг≥лер≥ қай т≥ркемелерде байқалады:

ј) I, II, AVL, V5-V6+

¬) III, AVF

—) III, AVF, V5-V6

D) I, II V1-V2

≈) III, AVF, V1-V2

 

233. —ол қарыншаның алдыңғы қабырғасының жедел миокард инфарктының белг≥лер≥ қай т≥ркемелерде байқалады?

A) ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, II, III, aVF-тег≥ патологи€лық Q т≥сшес≥, депресси€ ST в I, II, aVL т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы

B) I, II, aVL т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, III, aVF, V5, V6 т≥ркемелер≥ндег≥ T т≥сшес≥ тер≥с

C) ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, I, aVL V1- V3 т≥ркемелерде патологи€лық Q т≥сшес≥,, II, III, aVF т≥ркемелер≥нде ST-н≥ң депресси€сы. +

D) I, aVL V5- V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, II, III, aVF-тег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы.

E) aVL т≥ркемес≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы

 

234. —ол қарыншаның артқы қабырғасының ≥р≥ ошақты жеделдеу миокард инфарктының белг≥лер≥ қай т≥ркемелерде байқалуы мүмк≥н?

A) II, III, aVF-тег≥ патологи€лық Q т≥сшес≥, ST сегмент≥ изолини€да, T т≥сшес≥ тер≥с +

B) II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST депресси€сы, I, II, aVL т≥ркемелерде T т≥сшес≥ тер≥с

C) II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST депресси€сы, I, II, aVL т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥

D) I, II, aVL,V5- V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST депресси€сы.

E) I, aVL V1- V3 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥, II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST депресси€сы

 

235. “рансмуральд≥ миокард инфарктының тыртықты кезең≥не не тән:

ј) монофаза күй≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң изолини€дан жоғары көтер≥лу≥

¬) ѕатологи€лық QS т≥сшес≥, ST сегмент≥н≥ң изолини€да, T т≥сшес≥ оң.+

—) симметри€лы тер≥с “ т≥сшес≥

D) миокард инфарктының қабырғасына қарама-қарсы т≥ркемелер≥ндег≥ реципрокты өзгер≥стер

≈) ST сегмент≥н≥ң төмен қарап тұрған доғасы бар депресси€сы

 

236. јлдыңғы-шетк≥ қабырғасының трансмуральд≥ инфаркты бар 52 жастағы ƒ. науқастың 7 Цкүн≥ жыпылықтаушы аритми€ның пароксизм≥ пайда болды. ќбъективт≥: ∆ағдайы ауыр. “∆ минутына 22. ∆үрек тондары бәсең, ырғағы бұзылған, төст≥ң сол жағында прекардиалды пульсаци€, эпицентр≥ 4-қабырға аралықта, жүрек ұшында систолалық шуыл, пульсаци€ аймағында Ђшиқылдың шуылыї. ќсы мезетте Ё √ Цда қандай өзгер≥стер бола алады?

ј) ST сегмент≥н≥ң изолини€ға жақындауы, коронарлы тер≥с “ т≥сшес≥

¬) ST сегмент≥н≥ң изолини€да, коронарлы тер≥с “ т≥сшес≥

—) ST сегмент≥н≥ң изолини€дан жоғары көтер≥лу≥, T т≥сшес≥ оң +

D) ST сегмент≥н≥ң изолини€да, оң коронарлы T т≥сшес≥

≈) ST сегмент≥н≥ң изолини€ға жақындауы, T т≥сшес≥ ек≥ фазалы

 

237. ≈гер қайталанбалы инфаркт бұрынғы тыртық орнына қарама қарсы қабырғада пайда болып және көлем≥ бойынша бұрынғы тыртықтан көп болса, Ё √де болады:

ј) “ т≥сшес≥ өзгермейд≥, патологи€лық Q т≥сшес≥ пайда болады

¬) “ т≥сшес≥ ек≥фазалы, патологи€лық Q т≥сшес≥ пайда болады

—) ST сегмент≥ көтер≥лед≥, патологи€лық Q т≥сшес≥, кей≥н тер≥с “ т≥сшес≥ пайда болады +

D) ST сегмент≥ көтер≥лед≥, патологи€лық Q т≥сшес≥, кей≥н оң “ т≥сшес≥ пайда болады

≈) ST сегмент≥ төмендейд≥, патологи€лық Q т≥сшес≥, кей≥н оң “ т≥сшес≥ пайда болады

238. јлдыңғы қалқалы миокард инфаркт≥ және √исс шоғыры оң а€қшасының блокадасы кез≥нде Ё √де пайда болады:

A) V1- V2 т≥ркемелер≥нде rSR

B) V5- V6 т≥ркемелер≥нде Q т≥сшес≥

C) V4 т≥ркемес≥нде ST сегмент≥ көтер≥лед≥, кей≥н тер≥с “ т≥сшес≥ пайда болады, QRS комплекс≥ кеңейген

D) V1- V2 т≥ркемес≥нде ST сегмент≥ көтер≥лед≥, кей≥н тер≥с “ т≥сшес≥ пайда болады, QRS комплекс≥ кеңейген+

E) V1- V6 т≥ркемес≥нде ST сегмент≥ көтер≥лед≥, кей≥н тер≥с “ т≥сшес≥ пайда болады, QRS комплекс≥ кеңейген

 

239. —ол қарынша бүй≥р қабырғасының миокард инфаркт≥ және √исс шоғыры оң а€қшасының блокадасы кез≥нде Ё √де пайда болады:

ј) кең және терең Q т≥сшес≥, V1- V2 т≥ркемелер≥нде кең S т≥сшес≥

¬) кең және терең Q т≥сшес≥, V5-V6 т≥ркемелер≥нде кең S т≥сшес≥ +

—) кең және терең Q т≥сшес≥, V4 т≥ркемелер≥нде кең S т≥сшес≥

D) AVF т≥ркемес≥нде ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥

≈) V1-V2 т≥ркемес≥нде ST сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥

 

240. —ол қарынша артқы қабырғасының миокард инфаркт≥ және √исс шоғыры оң а€қшасының блокадасы кез≥нде Ё √де пайда болады:

ј) патологи€лық Q т≥сшес≥ және V1-V2 т≥ркемелер≥ндег≥ кеңейген R т≥сшес≥

¬) патологи€лық Q т≥сшес≥ және II, III, AVF т≥ркемелер≥ндег≥ кеңейген R т≥сшес≥ +

—) патологи€лық Q т≥сшес≥ және V4 т≥ркемес≥ндег≥ кеңейген R т≥сшес≥

D) II, III, AVF т≥ркемелер≥ндег≥ патологи€лық Q т≥сшес≥

≈) V5-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ патологи€лық Q т≥сшес≥

 

241. —ол қарынша алдыңғы қабырғасының миокард инфаркт≥ және √исс шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы кез≥нде Ё √де пайда болады:

ј) V5-V6, I, AVL т≥ркемелер≥ндег≥ q т≥сшес≥+

¬) I, AVL т≥ркемелер≥ндег≥ q т≥сшес≥

—) I, AVF т≥ркемелер≥ндег≥ q т≥сшес≥

D) II, AVL т≥ркемелер≥ндег≥ q т≥сшес≥

≈) V1-V2 т≥ркемелер≥ндег≥ q т≥сшес≥

 

242. —ол қарынша алдыңғы-бүй≥р қабырғасының миокард инфаркт≥ және √исс шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы кез≥нде Ё √де пайда болады:

ј) ST сегмент≥ көтер≥лу≥, V4-V6, I, AVL т≥ркемелер≥нде оң “ т≥сшес≥ +

¬) ST сегмент≥ төмендеу≥, V5-V6, I, AVL т≥ркемелер≥нде тер≥с “ т≥сшес≥

—) III, AVF т≥ркемелер≥нде ST сегмент≥ көтер≥лу≥

D) I, AVL т≥ркемелер≥нде би≥к – т≥сшес≥

≈) V4-V6 т≥ркемелер≥нде би≥к R т≥сшес≥

 

243. Ќауқас ер к≥с≥, 43 жаста, емханаға келгендег≥ шағымдары: б≥р≥нш≥ қабатқа көтер≥лгенде төс артының күйд≥р≥п ауыруы, физикалық жүктемен≥ доғарғанда ауыру сез≥м≥ басылады. ќб-т≥: абдоминальд≥ түрде сем≥зд≥к. ∆үрек тондары бәсеңдеген, қолқада қатайған. ∆—∆- минутына 82 рет. јҚ 170/100 мм.сн.бғ. Ѕауыры пальпаци€ланбайды. ј€қтарында ≥с≥нулер жоқ. Ё √: сиусты ырғақ. ∆ЁӨ ығысқан. —ол қарынша гипертрофи€сының белг≥лер≥. “өмендег≥ Ё √ мәл≥меттерд≥ң қайсы осы науқасқа сәйкес келед≥?

A) ∆ЁӨ оңға ығысқан, өтпел≥ аймақ солға ығысқан, R т≥сшес≥ V1,3 + SV5,6 = 18 мм.

B) ∆ЁӨ солға ығысқан, өтпел≥ аймақ оңға ығысқан, R т≥сшес≥ V5,6 + SV1,2 > 45 мм.+

C) ∆ЁӨ қалыпты бағытта, өтпел≥ аймақ V3 әкету≥нде, R т≥сшес≥ V5,6 + SV1,2 = 10 мм.

D) ∆ЁӨ солға ығысқан, өтпел≥ аймақ оңға ығысқан, R т≥сшес≥ V5,6 + SV1,2 = 19 мм.

E) ∆ЁӨ оңға ығысқан, өтпел≥ аймақ солға ығысқан, R т≥сшес≥ V1,3 + SV5,6 = 7 мм.

 

244. Ќауқас ер к≥с≥, 50 жаста, емханаға күштеме кез≥нде кенет пайда болатын ент≥гу ұстамаларына шағымданып келд≥, ¬Ёћ-сынағы өтк≥з≥лд≥: 50 ватт күштемен≥ң 2-ш≥ минутында Ё √-да политопты топтасқан қарыншалық экстрасистолалар пайда болды, соған байланысты сынақ тоқтатылды. ”ақытынан ерте пайда болатын қарыншалық комплекстерд≥ң белг≥лер≥н көрсет≥ң≥з.

A) – т≥сшес≥ жоқ, QRS кеңейген, деформаци€ланған, толық емес компенсаторлық үз≥л≥с

B) – т≥сшес≥ жоқ, QRS кеңейген, деформаци€ланған, толық компенсаторлық үз≥л≥с +

C) – т≥сшес≥ жоқ, QRS өзгермеген, толық емес компенсаторлық үз≥л≥с

D) – т≥сшес≥ кеңейген, деформаци€ланған QRS комплекс≥н≥ң алдында тер≥с

E) – т≥сшес≥ кеңейген, деформаци€ланған QRS комплекс≥н≥ң артында

 

245. Ќауқас әйел, 55 жаста, 20 жылдан бер≥ ј√ ауырады, 3 жыл бұрын миокард инфаркт≥ болған. Ё √-да: – т≥сшес≥ би≥кт≥г≥ 2,5 см, әрб≥р QRS комплекс≥ алдында т≥ркелед≥, доғал, ұзақтығы 0,07 сек, ∆—∆ -72 рет 1 мин. RI>RII>RIII, AVF т≥ркемес≥нде т≥сше S>R, –Q интервалы Ц 0,18 сек., Q“-0,44 сек., V1 ден V6 дей≥н R т≥сшес≥н≥ң өсу≥ жоқ, осы т≥ркемелерде QRS комплекс≥ QS түр≥нде, ST сегмент≥ изосызықта, “ т≥сшес≥ оң. ƒұрыс Ё √ қорытындысын көрсет≥ң≥з:

A) —инусты ырғақ минутына 72 рет, ∆ЁӨ қалыпты бағытта, төменг≥ локализаци€лы тыртық өзгер≥стер≥

B) —инусты ырғақ минутына 72 рет, ∆ЁӨ вертикальд≥ бағытта, алдыңғы-қарынша аралық аймақтың тыртық өзгер≥стер≥

C) —инусты ырғақ минутына 72 рет, ∆ЁӨ горизонтальд≥ бағытта, төменг≥ локализаци€лы тыртық өзгер≥стер≥

D) —инусты ырғақ минутына 72 рет, ∆ЁӨ солға ығысқан, алдыңғы қабырғаға таралған тыртық өзгер≥стер≥ +

E) —инусты ырғақ минутына 72 рет, ∆ЁӨ солға ығысқан, бүй≥р қабырғаларының тыртық өзгер≥стер≥

 

246. 53 жасар ер адам, дачасында жұмыс жасаған кез≥нде жүрек тұсында қысып ауыру сез≥м≥ пайда болатынына және ол жүктемен≥ тоқтатқанда азайатындығына шағымданады. ќсындай жағдай былтырдан бер≥ мазалап жүр. јнамнез≥нде 10 жыл бұрын ауыр пневмони€ны өткерген. Ё √-да: – т≥сшес≥ би≥кт≥г≥ 2,5 см, әрб≥р QRS комплекс≥ алдында т≥ркелед≥, доғал, ұзақтығы 0, 08 сек, ∆∆∆ минутына 70 рет, RIII > RII >RI, –Q интервалы Ц 0,19 сек., Q“-0,42 сек. Қарыншалық комплекс V1 және V2 шықпаларда ћ тәр≥зд≥ ұзақтығы 0,14 сек. ƒұрыс қорытындыны таңдаңыз:

A) —инусты ырғақ минутына 70 рет, ∆ЁӨ қалыпты бағытта, √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы

B) —инусты ырғақ минутына 70 рет, ∆ЁӨ солға ығысуы, √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы

C) —инусты ырғақ минутына 70 рет, ∆ЁӨ горизонтальд≥ бағытта, √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы

D) —инусты ырғақ минутына 70 рет, ∆ЁӨ вертикальд≥ бағытта, √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасы

E) —инусты ырғақ минутына 70 рет, ∆ЁӨ оңға ығысуы, √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасы +

 

247. Ќауқаста жүрект≥ң туа пайда болған ақауы диагнозына күмәнденып фонокардиографи€лық зерттеу жүрг≥з≥лд≥: жүрек ұшында максимальд≥ анықталатын бәсеңдейт≥н п≥ш≥ндег≥ систолалық шу, I тон амплитудасының төмендеу≥ анықталды, III тон т≥ркелд≥. Ё √: синусты ырғақ минутына 78 рет, жүрект≥ң электрл≥к өс≥ солға ығысқан, I, AVL, V1 әкетулер≥нде – т≥сшес≥н≥ң ұзақтығы 0.12 сек, ек≥ өркешт≥, оның ек≥нш≥ өркеш≥ б≥р≥нш≥ өркеш≥нен би≥к, кеудел≥к әкетулерде RV6>RV5, RV6+SV1> 38 см. ќсы аускультаци€лық және Ё √ мәл≥меттер қандай ауруға тән болуы мүмк≥н?

A) ћитральд≥ стенозға

B) “рикуспидальд≥ стеноз

C) “рикуспидальд≥ жет≥спеуш≥л≥кке

D) ћитральд≥ жет≥спеуш≥л≥кке +

E) Өкпе артери€сы қақпақшаларының жет≥спеуш≥л≥г≥не

248. Ќауқас Ќ. ер к≥с≥, 60 жаста, жүрек тұсының қысып ауыруына, жүрек ырғағы бұзылысының сез≥м≥не, преиодты түрде ес≥нен тануларға шағымданады. ќбъективт≥: жүрек шекаралары солға үлкейген, жүрек ұшында систолалық шу, қолқада II тон қатайған; јҚ Ц 160/100 мм сн.бғ. Ё √: жүрект≥ң электрл≥к өс≥ солға ығысқан. Өз алдына жеке ек≥ ырғақ: жүрекшелер ырғағы (80 рет мин) және қарыншалар (40 рет мин). – т≥сшес≥ Ё √-ның кез келген жер≥нде пайда болады; QRS комплекс≥ – т≥сшес≥не байланыссыз пайда болады, деформаци€ланған

ќсы Ё √ мәл≥меттер≥н қалай бағалайсыз?

A) III дәрежел≥ ј¬ блокада +

B) II дәрежел≥ ј¬ блокада

C) I дәрежел≥ ј¬ блокада

D) I дәрежел≥ синоаурикул€рлы блокада

E) II дәрежел≥ синоаурикул€рлы блокада

 

249. ≈р к≥с≥ 65 жаста, физикалық жүктеме (2-ш≥ этажға көтер≥лгенде, жылдам жүргенде) кез≥нде пайда болып және тыныштық күйде жойылатын сол қолға, йыққа және мойынға иррадаци€ланатын кеудес≥н≥ң сол жақ бөл≥г≥ндег≥ қысып ауыруына шағымданады. ћұндай ауыру сез≥мдер≥ б≥рнеше жылдан бер≥ мазалайды. Ё √ Ц жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын оңға ығысқан (α = +130 0), I, AVL әкетулерде QRS комплекс≥ rS түрде, III, AVF әкетулерде Ц qR түр≥нде; QRS комплекс≥н≥ң ен≥ 0.10 сек. ќсы Ё √ мәл≥меттер≥н қалай бағалайсыз?

A) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы

B) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы+

C) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасы

D) √ис шоғыры оң а€қшасының блокадасы

E) ∆үрекше≥ш≥л≥к блокада

 

250. Ќауқас әйел 30 жаста, жүрект≥ң созылмалы ревматикалық ауруымен науқастанады, жүрек қағуы, ент≥гу, жүрек тұсында тұйық ауру сез≥мдер≥ пайда болды. Ё √ Ц жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын солға ығысқан (α = -60 0), I, AVL әкетулерде QRS комплекс≥ qR түр≥нде, ал III, II, AVF әкетулерде rS түр≥нде. QRS комплекс≥н≥ң ұзақтығы - 0.11 сек. ƒұрыс Ё √ қорытындысын көрсет≥ң≥з:

A) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы+

B) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы

C) √ис шоғыры сол а€қшасының блокадасы

D) √ис шоғыры оң а€қшасының блокадасы

E) ∆үрекше≥ш≥л≥к блокада

251. Ѕронх дем≥кпес≥ және артериальд≥ гипертензи€мен науқас әйел капотен қабылдайды және ұстамаларын тоқтату үш≥н тайлед, беротек күн≥не 1-2 реттен қабылдайды, жалпы тәж≥рибел≥к дәр≥герге қаралғанда тұрақты түрдег≥ құрғақ жөтелге шағымданады. Ё √: жүрект≥ң электрл≥к өс≥ айқын солға ығысқан (α = - 45 градусов), V1ЦV2 әкетулерде rsRТ комплекстер≥ ұзақтығы 0.12 сек., V5-V6 әкетулерде кеңейген және т≥сшеленген S т≥сшес≥. ќсы Ё √ белг≥ге дұрыс қорытындыны көрсет≥ң≥з:

A) √ис шоғырының сол а€қшасының толық блокадасы

B) √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы

C) √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы

D) √ис шоғырының оң а€қшасының толық блокадасы +

E) √ис шоғырының оң а€қшасының толық емес блокадасы

 

252. —тационарға 52 жастағы әйел адам жүрек қағу, жүрект≥ң тоқтап қалу сез≥м≥, төс артындағы сыздап шаншып ауыру, оның сол иыққа таралуы, тез жүрген кездег≥ ент≥гу, бас ауру, тершеңд≥к, тасу шағмдарымен кел≥п түст≥. Ё √ Ц синусты ырғақ, жи≥ уақытынан ерте – және QRS комплекстер≥мен үз≥лед≥. ќсы комплекстердег≥ – т≥сшес≥ ек≥фазалы, PQ сегмент 0,04 сек, QRS 0,1 сек., уақытынан бұрын пайда болған комплекст≥ң алдындағы интервал және уақытынан бұрын пайда болған комплекстен кей≥нг≥ интервалдың қосындысы 2 R-R аралығынан аз. ”ақытынан пайда болған комплекстерд≥ң Ё √ тұжырымын көрсет≥ң≥з:

A) жүрекшелер мен қарыншалардың б≥р мезг≥лде жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

B) қарыншалардың уақытынан бұрын жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

C) қарыншалық экстрасистоли€

D) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€ +

E) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

253. 67 жастағы ер адам, аздаған физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гу, төс артындағы қысып ауыру, оның сол қолға, сол иыққа таралуына, жүрек қағу сез≥мдер≥не шағымданады. ∆үрек тондары тұнықталған, ырғақсыз, жүрек соғу жи≥л≥г≥ мен пульс 64 рет минутына, јҚҚ Ц 130/85 мм.сын.бағ. Ё √ Ц ырғақ синусты, жи≥ уақытынан ерте QRS комплекстер≥мен үз≥лед≥. ќсы комплекстер алдында – т≥сшес≥ жоқ, QRS ен≥ 0,14 сек. дискордантты QRST, уақытынан бұрын пайда болған комплекст≥ң алдындағы интервал және уақытынан бұрын пайда болған комплекстен кей≥нг≥ интервалдың қосындысы 2 R-R аралығына тең. ”ақытынан пайда болған комплекстерд≥ң Ё √ тұжырымын көрсет≥ң≥з:

A) жүрекшелер мен қарыншалардың б≥р мезг≥лде жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

B) қарыншалардың уақытынан бұрын жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

C) қарыншалық экстрасистоли€ +

D) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

E) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

254. Ќауқас әйел к≥с≥ 50 жаса, шағымдары: жүрег≥н≥ң тоқтап қалу сез≥м≥, жалпы әлс≥зд≥к. Ё √ Ц синусты ырғақ, жи≥ уақытанан бұрын пайда болған – және QRS комплекстер≥мен үз≥лед≥. Ѕұл комплекстерд≥ң – т≥сшес≥ тер≥с, PQ сегмент≥ 0,04 сек, QRS 0,1 сек., уақытынан бұрын пайда болған комплекст≥ң алдындағы интервал және уақытынан бұрын пайда болған комплекстен кей≥нг≥ интервалдың қосындысы 2 R-R аралығынан аз. ”ақытынан пайда болған комплекстерд≥ң Ё √ тұжырымын көрсет≥ң≥з:

A) жүрекшелер мен қарыншалардың б≥р мезг≥лде жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

B) қарыншалардың уақытынан бұрын жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

C) қарыншалық экстрасистоли€

D) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

E) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€ +

 

255. —тационарға 44 жастағы ер к≥с≥ жетк≥з≥лд≥, шағымдары: жүрег≥н≥ң қысып ауыруы, ұзақтығы 20 мин. дей≥н. ∆үрек тондары бәсеңдеген, ырғағы дұрыс емес. ∆∆∆ минутына 92 рет. јҚ Ц 110/75 мм сн.бғ. Ё √ Ц синусты ырғақ, жи≥ уақытанан бұрын пайда болған QRS және – комплекстер≥мен үз≥лед≥. Ѕұл комплекстерд≥ң – т≥сшес≥ тер≥с QRS комплекс≥нен кей≥н, QRS 0,1 сек., уақытынан бұрын пайда болған комплекст≥ң алдындағы интервал және уақытынан бұрын пайда болған комплекстен кей≥нг≥ интервалдың қосындысы 2 R-R аралығынан аз.

”ақытынан пайда болған комплекстерд≥ң Ё √ тұжырымын көрсет≥ң≥з:

A) жүрекшелер мен қарыншалардың б≥р мезг≥лде жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

B) қарыншалардың уақытынан бұрын жиырылуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€+

C) қарыншалық экстрасистоли€

D) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

E) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥ктер≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

256. Ќауқас 57 жастағы ер адам аздаған физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гу, төс артындағы қысып ауырсыну, оның сол қолға, сол иыққа таралуы, бас ауыруы, жүрек қағу ұстамаларына шағымданып келд≥. Ё √ Ц ырғақ жи≥л≥г≥ минутына 160 рет, ырғағы фиксирленген, QRS комплекстер≥н≥ң алдында – т≥сшес≥ жоқ. Қарыншалық комплекстерд≥ң ен≥ 0,06 сек., п≥ш≥н≥ өзгермеген. ќсы Ё √ мәл≥мет≥не сәйкес патологи€ны таңдаңыз:

A) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€

B) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€

C) қарыншалардың ерте қозуымен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€

D) жүрекшелер мен қарыншаларға б≥р мезг≥лде өтк≥з≥лу≥мен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€ +

E) қарыншалық пароксизмальд≥ тахикарди€

 

257. 70 жастағы әйел адам, кенет пайда болатын жүрек қағу, ауа жетпеу сез≥м≥, төс артындағы қысып, басып ауырсыну сез≥м≥, оның сол қолға таралуы, а€қтардағы ≥с≥ну, әлс≥зд≥кке шағымданады. Ё √ Ц ырғақ жи≥л≥г≥ 200 рет минутына, ырғақ фиксирленген, II, III және aVF т≥ркемелер≥нде тер≥с – т≥сшес≥ бар, aVR т≥ркемес≥нде оң – т≥сшес≥, – т≥сшелер≥ арасында изосызық бар. Қарыншалық комплекстер 0,06 сек. ќсы Ё √ мәл≥мет≥не сәйкес патологи€ны таңдаңыз:

A) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€ +

B) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€

C) қарыншалардың ерте қозуымен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€

D) жүрекшелер мен қарыншаларға б≥р мезг≥лде өтк≥з≥лу≥мен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€

E) қарыншалық пароксизмальд≥ тахикарди€

 

258. —тационарға 37 жасар ер адам кенет әлс≥зд≥к, ауа жетпеу сез≥м≥, бас айналу, жүрек айну шағымдарымен әкел≥нд≥. Қараған кезде: тер≥с≥ боз, ылғалды, ер≥н цианозы, жүрек шекарасы ек≥ жаққа дей≥н кеңейген, тахикарди€, соғу жи≥л≥г≥ мен пульст≥ есептеу мүмк≥н емес, жүрек тондары тұнық, јҚҚ Ц 85/65 мм.сын.бағ. Ё √ Ц ырғақ жи≥л≥г≥ 170 рет минутына, ырғақ фиксирленген, қарыншалық комплекстер 0,18 сек., деформаци€ланған, ST сегмент≥ және “ т≥сшес≥ QRS комплекс≥не байланысты дискордантты орналасқан, – т≥сшес≥ анықталмайды.

ќсы Ё √ мәл≥мет≥не сәйкес патологи€ны таңдаңыз:

A) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€

B) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥г≥нен шыққан пароксизмальд≥ жүрекшел≥к тахикарди€

C) қарыншалардың ерте қозуымен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€

D) жүрекшелер мен қарыншаларға б≥р мезг≥лде өтк≥з≥лу≥мен пароксизмальд≥ түй≥нд≥ тахикарди€

E) қарыншалық пароксизмальд≥ тахикарди€ +

 

259.  линикаға 69 жастағы ер адам үнем≥ жүрек қағу, аздаған физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гу, төс артындағы қысып ауырсыну, оның сол қолға таралуы, изокет спреймен қысқа уақытқа басылуы, бас айналу, әлс≥зд≥к шағымдарымен кел≥п түст≥. Ё √де: ырғақ дұрыс емес, жи≥л≥г≥ шамамен 138 рет минутына, – т≥сшес≥ жоқ, V1 т≥ркемес≥нде ұсақ амплитудалы толқындар анықталады, электрл≥к ось солға ығысқан, алдыңғы-септальд≥ және жүрек ұшында трансмуральды инфарктен кей≥нг≥ тыртықты өзгер≥стер бар. Ѕұл қандай ырғақ бұзылыс болуы мүмк≥н?

A) жүрекшелер фибрилл€ци€сы+

B) қарыншалар фибрилл€ци€сы

C) жүрекше тыпырлауы

D) қарыншалар тыпырлауы

E) жи≥ жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

260. 46 жастағы ер адам жүрек соғуына, жүрект≥ң шалыс қағуына, аздаған физикалық жүктеме кез≥ндег≥ ент≥гуге шағымданады. ∆үрек шекарасы көлденең≥нен кеңейген, тондары тұнық, ырғағы дұрыс емес, тахикарди€, пульс дефицит≥ шамамен 22 рет минутына, јҚҚ 95/60 мм.сын.бағ. Ё √ Ц – т≥сшес≥ жоқ,, V1 әкету≥нде ұсақ амплитудалы толқындар анықталады, қарыншалар жиырылу саны шамамен 135 рет минутына, қарыншалық комплекстер арасындағы интевал әркелк≥. Ѕұл қандай ырғақ бұзылыс болуы мүмк≥н?

A) жүрекшелер фибрилл€ци€сы+

B) қарыншалар фибрилл€ци€сы

C) жүрекше тыпырлауы

D) қарыншалар тыпырлауы

E) жи≥ жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

261. 60 жастағы әйел адам түнде жи≥ жүрек қағу, жүрект≥ң шалыс қағуы, ауа жетпеу сез≥м≥, әлс≥зд≥к шағымдарымен кел≥п түст≥. Ё √- қарыншалар жиырылу саны шамамен 175 рет минутына, – т≥сшес≥ анықталмайды, оң жақ кеуде т≥ркемелер≥нде әр түрл≥ п≥ш≥ндег≥ толқындар бар, QRS комплекс≥ -0,08 сек., жүрек электр ос≥ солға ығысқан. —ол қарынша гипертрофи€сы белг≥лер≥ бар. Ѕұл қандай ырғақ бұзылыс болуы мүмк≥н?

A) қарыншалар фибрилл€ци€сы

B) жүрекшелер фибрилл€ци€сы+

C) жүрекше тыпырлауы

D) қарыншалар тыпырлауы

E) жи≥ жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

262. јуруханада 17 жастағы жас адам кенет басталатын және сол си€қты кенет тоқтайтын, ұзақтығы 10-15 минутқа созылатын, жалпы әлс≥зд≥кпен, бас айналуына әкелет≥н жүрек қағу ұстамаларына байланысты тексер≥луде. Ё √ Ц барлық әкетулерде – (+), R=R, RII>RI>RIII, PQ-0,07; QRS- 0,15, Q“-0,42 с., ∆∆∆- минутына 88 рет, I, avL, V4-V6 әкетулерде оң ∆-толқыны. Ѕұл синдром қалай аталады?

A) ћорганьи-јдамс-—токс синдромы

B) W-P-W синдромы+

C) ‘редерик синдромы

D) ерте репол€ризаци€ синдромы

E)  лерк-Ћеви- ритеску синдромы

 

263. Ќауқас ер к≥с≥ 56 жаста, 200 метрге жетпей жүр≥п өткенде төс артының қысып ауыруына, сол қолға және сол жауырын аймағына бер≥лет≥н≥не шағымданады. Ё √ Ц синусты ырғақ, уақытынан бұрын пайда болатын жи≥ QRS комплекстер≥мен үз≥лед≥. Ѕұл комплекстерд≥ң алдында – т≥сшес≥ жоқ, QRS ен≥ 0,12 сек., осындай комплекстерд≥ң алдындағы интервал мен осындай комлекстерден кей≥нг≥ интервал қосындысы 2 R-R аралығынан үлкен, RI>RII>RIII, III-ш≥ стандарттық әкетуде R<S, јVF R<S, Q“-0,62 с., ∆∆∆ минутына 76, PQ-0,12; QRS- 0,1. Ѕұл қандай ырғақ бұзылысы болуы мүмк≥н?

A) жүрекшелер мен қарыншалардың б≥р мезг≥лде қозуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

B) қарыншаның уақытынан бұрын қозуымен түй≥нд≥ экстрасистоли€

C) қарыншалық экстрасистоли€+

D) жүрекшен≥ң ортаңғы бөл≥г≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

E) жүрекшен≥ң төменг≥ бөл≥г≥нен шыққан жүрекшел≥к экстрасистоли€

 

264. ∆үрекшелерд≥ң пароксизмальд≥ тахикарди€сымен науқаста кордарон қабылдағаннан кей≥н ек≥ жаққа бағыталған қарыншалық тахикарди€ (torsade de pointes) ұстамасы пайда болып нәтижес≥нде науқас өлд≥. Қандай өзгер≥стерд≥ң дамуы қарыншалық тахикарди€ға әкелу≥ мүмк≥н?

A) – т≥сшес≥ ұзаруы

B) PQ интервалының ұзаруы

C) ST сегмент≥н≥ң ұзаруы

D) ѕролонгирленген QT интервалы +

E) – т≥сшес≥н≥ң қысқаруы

 

265. 48 жастағы ер адам, шағымдары- 30 мин асатын, төст≥ң тұсында қысып ауыратын, сол иық пен сол жағына тарайтын ауыру сез≥м≥мен стационарға түскен. ∆ағдайы орташа ауырлықта, тахипноэ, тер≥ жабындылары ылғалды, јҚ сын бағ. б. 90/60 мм. ѕульс≥ минутына 65, толуы әлс≥з. жүрек тондары бәсең. Өкпес≥н≥ң төменг≥-артқы бөл≥ктер≥нде ылғалды сырылдар. Ё √сында: II, III, aVF т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥н≥ң депресси€сы.

Ќауқастың диагнозы қандай болуы мүмк≥н?

A) ∆»ј, алдыңғы қабырғаның жедел Q-инфаркты

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы Q-инфаркты

C) ∆»ј, алдыңғы қабырғаның жедел Q- емес инфаркты

D) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы Q- емес инфаркты+

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғаларының Q-инфаркты

 

266. 55 жастағы ер адам, эпигастрий аймағындағы ауыру сез≥м≥, жүрег≥н≥ң айнуы, құсу, ≥ш≥н≥ң желдену≥мен ауруханаға жатқызылды. ∆ағдайы орташа ауырлықта. “ер≥ жамылғылары ылғалды, боз. ∆үрек тондары бәсең, ритмд≥. ∆—∆ минутына 60 рет, јҚ сын. бағ. б. 110\70 мм. ≤ш≥ жұмсақ, эпигастрий аймағында ауыру сез≥м≥ бар. “ропонин деңгей≥ “ Ц 0,3 нг/мл. Ё √: артқы Цдиафрагмальд≥ аймақтың субэндоардиальд≥ миокард инфаркт≥. ќсы патологи€ тән белг≥лерд≥ көрсет≥ң≥з:

A) II, III, AVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥+

B) I, AVL, V1-ден бастап V6-ға дей≥нг≥ әкетулер≥не дей≥н ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

C) I, AVL, V1-ден V4-ке дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

D) I, AVL, V1-ден V4-ке дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥не өту≥

E) II, III, AVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥не өту≥

 

267. 54 жастағы ер адам, 6 сағатқа созылған төст≥ң тұсындағы күй≥п тұратын, сол қолына таралатын ауыру сез≥м≥не шағымданады. —онымен қатар ауа жет≥спеуш≥л≥к, тершеңд≥к, нитроглицериннен басылмайды. “ропонин I Ц 2,3 нг/мл. Ё √ Ц ритм≥ синусты 80 р минутына, ∆Ёќ -горизонтальды. V1-V3 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥ депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өткен. Ќауқастың диагноы қандай болуы мүмк≥н?

A) ∆»ј, алдыңғы қабырғаның жедел Q-инфаркты

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q-инфаркты

C) ∆»ј, алдыңғы-қалқалық аймақтың жедел Q- емес инфаркты+

D) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q- емес инфаркты

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғаларының жедел Q-инфаркты

 

268. 75 жастағы ер адам, Ўағымдары: 5 сағатқа созылған төст≥ң тұсындағы күй≥п тұратын, сол қолына таралатын ауыру сез≥м≥. —онымен қатар ауа жет≥спеуш≥л≥к, тершеңд≥к, нитроглицерин қабылдамады. “ропонин I Ц 2,8 нг/мл. Ё √ Ц синусты тахикарди€ 95 р минутына, ∆Ёќ -горизонтальды. V1-V6 т≥ркемелер≥ндег≥ ST сегмент≥ депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өткен.

Ќауқастың диагноы қандай болуы мүмк≥н?

A) ∆»ј, алдыңғы қабырғаның жедел Q-инфаркты

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q-инфаркты

C) ∆»ј, алдыңғы қабырғаға таралған жедел Q- емес инфаркты+

D) ∆»ј, үдемел≥ стенокарди€

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғаларының жедел Q-инфаркты

269. 58 жастағы ер адам, шағымдары- теннис ойнаған кез≥нде ұзаққа созылған жүрек ұстамасы пайда болған. “өст≥ң тұсында қысып ауыратын, сол иық пен сол жағына тарайтын ауыру сез≥м≥мен стационарға түскен. Ќауқастың жағдайы ауыр. “ер≥ жамылғылары ылғалды, тахипноэ, диффузды сұр цианоз. јҚ б. 80/60 мм.сын.бағ. ѕульсы минутына 35 рет, толуы әлс≥з. ∆үрек тондары өте бәсең. Өкпес≥н≥ң төменг≥-артқы бөл≥ктер≥нде ылғалды сырылдар. Ё √-сында: II, III, AVF т≥ркемелер≥нде патологи€лық Q т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң элеваци€сы, –Q интервалының ұзаруы мен әрб≥р ек≥нш≥ қарыншалық комплекстер≥н≥ң түс≥п қалуы. Ё √ өзгер≥стер≥не сәйкес диагнозды таңдаңыз:

A) ∆»ј, алдыңғы қабырғаны жедел Q-инфарктымен I дәрежел≥ AV блокадасы

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q-инфарктымен II дәрежел≥ AV блокадасы+

C) ∆»ј, алдыңғы қабырғаның жедел Q-емес инфарктымен I дәрежел≥ AV блокадасы

D) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q-емес инфарктымен II дәрежел≥ AV блокадасы

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғаларының жедел Q-инфарктымен II дәрежел≥ AV блокадасы

 

270. 60 жастағы әйел адам, клиникаға 2 сағатқа созылған ауыру сез≥м≥мен Ђжедел жәрдемменї әкел≥нд≥. Ўағымдары: төст≥ң тұсында қатты қырнап қысып ауыру сез≥м≥ ұйықтап жатқанда пайда болған. Ќауқас о€нған соң (арасына 3 минут салып 2 таблетка), нитроглицерин қабылдады, ауыру сез≥м≥ күшейе берд≥ де, кеудес≥н≥ң торының сол аумағына, ек≥ қолына, мойны мен астыңғы жағына таралды. Ё √: алдыңғы-қалқалық аймақтың, жүрек ұшының трансмуральды миокард инфаркт≥, жедел кезең≥н≥ң белг≥лер≥. ќсыған сәйкес өзгер≥стерд≥ таңдаңыз:

A) I, AVL, V1-V4 әкетулерде R т≥сшес≥ жоқ, патологи€лық QS т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң 6 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥мен қосылуы+

B) II, III, AVF әкетулерде R т≥сшес≥ жоқ, патологи€лық QS т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң 6 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥мен қосылуы

C) II, III, AVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

D) I, AVL, V1-ден V6-ға дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

E) I, AVL, V1-ден V4 ке дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

 

271. 60 жастағы ер адам, б≥рнеше жыл стенокарди€мен ауырады, эпигастрий аймағындағы ауыру сез≥м≥, жүрег≥н≥ң айнуы, құсу, ≥ш≥н≥ң желдену≥ шағымдарымен ауруханаға жатқызылды. Ё √: артқы -диафрагмальды аймақтың жедел трансмуральд≥ миокард инфаркт≥. ќсыған сәйкес өзгер≥стерд≥ таңдаңыз:

A) I, AVL, V1-V4 әкетулерде R т≥сшес≥ жоқ, патологи€лық QS т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң 6 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥мен қосылуы

B) II, III, AVF әкетулерде R т≥сшес≥ жоқ, патологи€лық QS т≥сшес≥ және ST сегмент≥н≥ң 6 мм-ден аса элеваци€ланып оң “ т≥сшес≥мен қосылуы+

C) II, III, AVF әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

D) I, AVL, V1-ден V6-ға дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

E) I, AVL, V1-ден V4 ке дей≥нг≥ әкетулерде ST сегмент≥н≥ң 5 мм-ден аса депресси€ланып тер≥с “ т≥сшес≥не өту≥

272. 60 жастағы ер адам, ауыр жағдайда өкпе ≥с≥ну≥н≥ң клиникасымен интенсивт≥ терапи€ блогына жетк≥з≥лд≥. Ё √: V1-V3 әкетулер≥нде QS комплекс≥, ST сегмент≥ доға тәр≥зд≥ көтер≥л≥п T т≥сшес≥мен қосылып кетед≥. ќсы Ё √ өзгер≥стер≥не сәйкес диагнозды таңдаңыз:

A) ∆»ј, алдыңғы-қалқалық аймақтың жедел Q-инфаркты +

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы Q-инфаркты

C) ∆»ј, алдыңғы қабырғаға таралған жедел Q- емес инфаркты

D) ∆»ј, үдемел≥ стенокарди€

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғалардың жедел Q-инфаркты

 

273. 56 жастағы ер адам, жүрек қағуы және төс артының күйд≥р≥п ауыруның фонында ес≥нен танғаннан кей≥н ауруханаға жатқызылды. ∆ағдайы ауыр, боз, денес≥ суық термен қапталған. јҚ 70/50 мм.сын.бағ. ∆үрек тондары бәсең, жи≥леген. Ё √ Ц қарыншалардың жиырылу жи≥л≥г≥ 180 рет минутына, қарыншалық комплекстер≥ кеңейген, 0,12 сек артық, деформаци€ланған. Ұстаманы тоқтатқаннан кей≥нг≥ Ё √: ритм≥ синусты 80 рет, V2-V4 т≥ркемелер≥ндег≥ патологи€лық Q-т≥сшес≥, R т≥сшес≥ жоқ, ST сегмент≥ 6 мм жоғарылаған.

ќсы клиникамен Ё √ өзгер≥стер≥не сәйкес диагнозды таңдаңыз:

A) ∆»ј, алдыңғы қабырғада орналасқан жедел Q-инфаркты, қарыншалық пароксизмальд≥ тахикарди€мен асқынуы. јритми€лық шок. +

B) ∆»ј, төменг≥ локализаци€лы жедел Q-инфаркты, қарыншалық пароксизмальд≥ тахикарди€мен асқынуы. јритми€лық шок.

C) ∆»ј, алдыңғы өабырғада орналасқан Q-емес инфаркты

D) ∆»ј, үдемел≥ стенокарди€

E) ∆»ј, бүй≥р қабырғада орналасқан Q-инфаркты

 

274. ≈р к≥с≥ 53 жаста, 2 жыл бұрын миокард инфаркт≥мен ауырған, 500 м-ден аса жүргенде төс артының қысып ауыру сез≥м≥не шағымданады. јуыру сез≥м≥ жүр≥с≥н тоқтатқанда немесе нитроглицерин қабылдағаннан кейән жойїылады. Қараған кезде: Өкпеде везикул€рлы тыныс, сырылдар жоқ. ∆үрек тондары тұнықталған, ырғағы дұрыс. ≤ш≥ жұмсақ, ауырсынусыз, бауыр және көк бауыр пальпаци€ланбайды. Ё √-да: – т≥сшес≥ би≥кт≥г≥ 2,5 см, әрб≥р QRS комплекс≥ алдында т≥ркелед≥, доғал, ұзақтығ

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 474 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1954 - | 1698 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.359 с.