Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


E) жеделдет≥лген идиовентрикул€рлы ырғаққа
 

98. ≈гер aVF әкету≥нде R=S, ал I әкетуде R амплитудасы үлкен болса, альфа бұрышы тең:

A) Ђ+ 90 градусқаї

B) Ђ0 градусқаї+

C) Ђ+ 30 градусқаї

D) Ђ- 30 градусқаї

E) Ђ- 90 градусқаї

 

99. ∆үрекшел≥к комплекст≥ң соңғы бөл≥г≥ аталады?

A) QT интервалы

B) QRS комплекс≥

C) ST сегмент≥ мен T т≥сшес≥ +

D) T т≥сшес≥

E) ST сегмент

100. ѕатологи€лық Q т≥сшес≥ II, III, aVF әкетулер≥нде болса ошақты өзгер≥с орналасады:

A) сол қарыншаның артқы-базалдық аймағында

B) сол қарыншаның алдыңғы Ц бүй≥р аймағында

C) оң қарыншада

D) сол қарыншаның алдыңғы-қарыншааралық перде аймағында

E) төменг≥ қабырға аймағында +

 

101. ѕатологи€лық Q т≥сшес≥ I, aVL, V1- V3 әкетулер≥нде болса ошақты өзгер≥с орналасады:

A) сол қарыншаның артқы-базалды аймағында

B) сол қарыншаның жоғары-базалды аймағында

C) оң жүрекшеде

D) сол қарыншаның алдыңғы-қарыншааралық перде аймағында +

E) төменг≥ қабырға аймағында

 

102. ѕатологи€лық Q т≥сшес≥ I, aVL, V5- V6 әкетулер≥нде болса ошақты өзгер≥с орналасады:

A) сол қарыншаның артқы-базалды аймағында

B) сол қарыншаның жоғары-базалды аймағында

C) оң жүрекшеде

D) сол қарыншаның алдыңғы-бүй≥р аймағында +

E) төменг≥ қабырға аймағында

 

103. Ё √де R1>R2>R3 јVF т≥ркемес≥ндег≥ R = S т≥сшес≥не. ∆Ёќ ығысуы қандай?

A) ∆Ёќ солға ығысуы

B) ∆Ёќ оңға ығысуы

C) қалыпты ∆Ёќ

D) горизонтальды ∆Ёќ +

E) вертикальды ∆Ёќ

 

104. Ё √де R2>R1>R3. ∆Ёќ ығысуы қандай?

A) ∆Ёќ солға ығысуы

B) ∆Ёќ оңға ығысуы

C) қалыпты ∆Ёќ +

D) горизонтальды ∆Ёќ

E) вертикальды ∆Ёќ

 

Ё √ R2>R3>R1 јVF т≥ркемес≥нде R т≥сшес≥ анық. ∆Ёќ ығысуы қандай?

A) ∆Ёќ солға ығысуы

B) ∆Ёќ оңға ығысуы

C) қалыпты ∆Ёќ

D) горизонтальды ∆Ёќ

E) жартылай вертикальды ∆Ёќ +

106. ‘изикалық жүктемемен Ё √ сынама жүрг≥зуге көрсетк≥шт≥ таңдаңыз:

A) миокард инфаркт≥н≥ң жедел кезең≥

B) айқын қолқа стенозы

C) ∆»ј, тұрақсыз стенокарди€

D) ∆»ј болуы +

E) жүрект≥ң созылмалы жет≥спеуш≥л≥г≥ III дәрежес≥

 

107. ‘изикалық жүктемемен Ё √ сынама жүрг≥зуге қарсы көрсетк≥шт≥ таңдаңыз:

A) ∆»ј ауыратын науқастың еңбекке қаб≥летт≥л≥г≥н бағалау

B) емн≥ң ти≥мд≥л≥г≥н бағалау

C) ∆»ј, тұрақсыз стенокарди€ +

D) ∆»ј ауыратын науқас қау≥п дәрежес≥н бағалау

E) »ћ ауырғаннан кей≥н болжамды бағалау

 

108. “өменде аталғандардың қайсы велоэргометри€лық сынақты тоқтату үш≥н клиникалық критериге жатпайды?

A) стенокарди€ ұстамасының пайда болуы

B) јҚ жоғарылауы: систолалық јҚ 230 мм сн.бғ. және и диастолалық јҚ 130 мм сн.бғ

C) јҚ-ның 25-30% төмендеу≥

D) науқастың жасына байланысты максимальд≥ немесе субмаксимальд≥ ∆—∆ санына жетк≥зу

E) јҚ жоғарылауы: систолалық јҚ 160 мм сн.бғ. және диастолалық јҚ 100 мм сн.бғ. +

 

109. —инусты тахикарди€ның Ё √-белг≥лер≥:

ј) ∆∆∆ минутына 90 көп +

¬) ∆∆∆ минутына 59 төмен болуы

—) —иноатриальд≥ бөгеме

D) – т≥сшес≥н≥ң амплитудасының үлкею≥

≈) QRS комплекс≥н≥ң кеңею≥

 

110. —инусты брадикарди€ның Ё √-белг≥лер≥:

ј) ∆∆∆ минутына 90 көп

¬) ∆∆∆ минутына 59 төмен болуы +

—) –Q интрвалының қысқаруы

D) – т≥сшес≥н≥ң ен≥н≥ң кеңею≥

≈) QRS комплекс≥н≥ң кеңею≥

 

111. »диовентрикул€рлы ырғаққа тән белг≥лер:

ј) синусты тахикарди€

¬) QRS кеңею≥ және дефомаци€сы +

—) – т≥сшес≥н≥ң QRS комплекс≥н≥ң алдында болуы

D) “ер≥с – т≥сшес≥н≥ң QRS комлекс≥нен кей≥н орналасуы

≈) QRS өзгермейт≥н комплекс≥

 

112. џрғақтың жүрекшелер бойымен миграциалануына тән:

ј) QRS 0,12 с

¬) б≥рт≥ндеп, циклден циклге – т≥сшес≥н≥ң п≥ш≥н≥ мен пол€рлығының өзгер≥стер≥ +

—) III дәрежел≥ атриовентрикул€рлы блокада

D) компенсаторлы паузаның болуы

≈) – т≥сшес≥н≥ң амплитудасының кеңею≥

 

113. Ќауқаст 65 жаста созылмалы жүрек жетк≥л≥кс≥зд≥г≥мен ауырады, Ё √ көр≥н≥с≥: ∆Ёќ солға ауытқыған, өтпел≥к зона солға ығысқан, RV5,6 + SV1,2 т≥сшес≥ > 35 мм. Ќауқаста қандай Ё √ өзгер≥стер≥ бар?

A) оң жақ қарыншаның гипертрофи€сы

B) сол жақ қарыншаның гипертрофи€сы +

C) жедел миокард инфаркты

D) экссудативт≥ перикардит

E) ек≥ қарыншаның гипертрофи€сы

 

114. јуруханаға  онн синдромымен 40 жастағы науқас жатқызылды. Ё √ көр≥н≥с≥: ∆Ёќ солға ауытқыған, өтпел≥к зона солға ығысқан, RV5,6 + SV1,2 т≥сшес≥> 45 мм. Ќауқаста қандай Ё √ өзгер≥стер≥ бар?

A) оң жақ қарыншаның гипертрофи€сы

B) сол жақ қарыншаның гипертрофи€сы +

C) жедел миокард инфаркты

D) экссудативт≥ перикардит

E) ек≥ жүрекшен≥ң гипертрофи€сы

 

115.  ушинг ауруымен науқастың Ё √ көр≥н≥с≥нде: ∆Ёќ солға ығысқан, өтпел≥к зона оңға ауытқыған, R AVL + SV3 т≥сшес≥ > 28 мм. Ќауқаста қандай Ё √ өзгер≥стер≥ бар?

A) оң жақ қарыншаның гипертрофи€сы

B) сол жақ қарыншаның гипертрофи€сы +

C) жедел миокард инфаркты

D) экссудативт≥ перикардит

E) ек≥ жүрекшен≥ң гипертрофи€сы

 

116. ∆асы 40-тан асқан адамдарда сол жақ қарынша гипертрофи€сындағы Ё √белг≥с≥ндег≥ —околов-Ћайон индекс≥н≥ң өзгер≥с≥:

A) 20 мм - ден көп

B) 25 мм Ц ден көп

C) 35 мм - ден көп +

D) 28 мм Ц ден көп

E) 30 мм Ц ден көп

 

117. “олық емес жүрекше≥ш≥л≥к блокада кез≥ндег≥ Ё √-белг≥н≥ көрсет≥ң≥з:

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 585 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

“ак просто быть добрым - нужно только представить себ€ на месте другого человека прежде, чем начать его судить. © ћарлен ƒитрих
==> читать все изречени€...

2142 - | 1893 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.