Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


D) – т≥сшес≥н≥ң ек≥нш≥ тер≥с фазасының жоғалуы
E) – т≥сшес≥н≥ң жарықшақтануы +

 

118. I дәрежел≥ атриовентрикул€рлық блокаданың Ё √дег≥ нег≥зг≥ белг≥с≥ болып табылады:

ј) QRS комплекс≥н≥ң түс≥п қалуы

B) – т≥сшес≥н≥ң түс≥п қалуы

C) P Ц Q интервалының ұзаруы +

D) Q Ц T интервалының ұзаруы

E) атриовентрикул€рлық диссоциаци€

 

119. –евматизмд≥к емес миокардитпен ауыратын науқаста Ё √де P-Q интервалының 0,28 сек. дей≥н ұзаруы анықталды. ћұндай өзгер≥с қандай ырғақ бұзылысына тән?

ј) атриовентрикул€рлық блокада I дәрежес≥ +

B) блокада ћобитц I

C) блокада ћобитц II

D) толық көлденең блокада

E) синоаурикул€рлық блокада

 

120. 60 жастағы ер адам Ќ. жүрек тұсындағы қысып ауырсынуға, қысқа мерз≥мде естен тануға шағымданады. ќбъективт≥: жүрек тондары тұнық, пульс 40 рет мин. Ё √де: жүрек электрл≥к ос≥н≥ң солға ығысуы. ≈к≥ дербес ырғақ: жүрекше ырғағы Ц 80 рет мин және қарынша ырғағы Ц 40 рет мин. – т≥сшес≥ Ё √н≥ң әр түрл≥ аймақтарында, QRS комплекс≥не тәуелс≥з орналасқан, қарыншалық комплекс деформаци€ланған. Қандай ырғақ бұзылысы?

ј) синусты аритми€

B) жыбыр аритми€сы

C) блокада ћобитц I

D) блокада ћобитц II

E) толық көлденең блокада +

 

121.∆үрек тұсында кенеттен, интенсивт≥ түрдег≥ ауыру сез≥м≥ бар науқаста (клиникасына миокард инфаркты диагнозы қойылған) қысқа уақытқа ес≥нен тану ұстамалары пайда болды.Ё √- да ұзақ уақыт аралығына PQRST жойылып кет≥п, артынша синустық ырғақ қалыптасты, б≥рақ қайтадан PQRST жойылып кетед≥. ќсы ес≥нен тану ұстамаларын қалай атайды?

A) ¬ольфаѕаркинсона”айт

B)  ончаловский-–умпель-Ћееде

C) —амойлов-¬енкебах-“орель

D) ћорганьи-јдамс Ц —токс +

E) Ћибман Ц —акс

 

122. √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасы кез≥нде қарыншалардағы ырғақ жүрг≥зуш≥с≥:

ј) синустық түй≥н

¬) атриовентрикул€рлық түй≥н

—) √ис шоғыры +

D) ѕуркинье талшықтары

≈) жүрекше

 

123. √ис шоғыры тармақтары мен ѕуркинье талшықтарындағы импульс жи≥л≥г≥:

ј) 60-80 рет минутына

¬) 40-60 рет минутына

—) 20-40 рет минутына +

D) 80-100 рет минутына

≈) 300-400 рет минутына

 

124. √ис шоғыры сол а€қшасының толық блокадасы кез≥нде байқалады:

A) V5- V6 т≥ркемелер≥нде QRS комплекс≥ кеңейген және деформаци€ланған және V1- V3 т≥ркемелер≥ндег≥ терең S т≥сшес≥мен S“ сегмент≥н≥ң көтер≥лу≥ +

B) V1- V2 т≥ркемелер≥нде QRS комплекс≥ кеңейген және деформаци€ланған және V5- V6 т≥ркемелер≥ндег≥ кеңейген S т≥сшес≥

C) V1 т≥ркемест≥нде R т≥сшес≥н≥ң деформаци€сы мен кеңею≥ және V6 т≥ркемес≥нде S т≥сшес≥н≥ң кеңею≥

D) QRS комплекс≥ 0.11 с

E) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң оңға ығысуы

 

125. √ис шоғыры оң а€қшасының толық блокадасы Ё √ белг≥с≥н көрсет≥ң≥з:

ј) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң солға ығысуы

¬) комплекс QRS > 0,12 сек және түр≥ V1-V2, III rSR типте +

—) QRS комплекс≥ 0,11 сек

D) V1-V4 оң дельта толқын

≈) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң күрт солға ығысуы

 

126. Ёлектрокардиограммада √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасы анықталды. Ё √де қандай белг≥лер болады?

ј) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң горизонтальд≥ бағыты

¬) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң күрт оңға ығысуы

—) жүрект≥ң электрл≥к ос≥н≥ң солға ығысуы және II т≥ркемедег≥ S т≥сшес≥н≥ң амплитудасы > R т≥сшес≥нен +

D) оң кеуде т≥ркемелер≥нде qRs комплекс≥

≈) QRS комплекс≥ 0,12 с

 

127. √ис шоғыры сол а€қшасының артқы тармағының блокадасы анықталды. Ё √де қандай белг≥лер болады?

ј) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң айқын солға ығысуы

¬) жүрект≥ң электр ос≥ горизонтальд≥ бағытта

—) сол кеудел≥к т≥ркемелерде qRs комплекс≥

D) жүрект≥ң электрл≥к ос≥н≥ң айқын оңға ығысуы және II стандарттық әкетуде R> S +

≈) QRS комплекс≥н≥ң ен≥ 0,12 с

 

128. V1ЦV2 т≥ркемелер≥нде rSR1 түр≥ндег≥ қарыншалық комплекстер болуы мүмк≥н:

ј) √ис шоғырының оң а€қшасының блокадасында +

¬) √ис шоғырының сол а€қшасының блокадасында

—) синоаурикул€рлы блокадада

D) толық көлденең блокадада

≈) сол қарынша гипертрофи€сында

 

129. Ё √ Ц да QRS > 0.12 сек., кеш R т≥сшес≥ V1ЦV2 т≥ркемелер≥нде қиғаш төмен ығысқан ST сегмент≥мен және тер≥с T т≥сшес≥мен ұласқан, S т≥сшес≥ I, V5-V6 т≥ркемелер≥нде кеңейген. ƒұрыс анықтаманы таңдаңыз.

ј) пароксизмальд≥ қарыншалық тахикарди€

¬) √ис шоғырының оң а€қшасының блокадасы+

—) жыпылықтаушы аритми€

D) √исс шоғырының сол а€қшасының блокадасы

≈) жүрекшелер тыпырлауы

 

130. √ис шоғыры сол а€қшасының алдыңғы тармағының блокадасына тән болатын Ё √ белг≥н≥ көрсет≥ң≥з:

ј) жүрект≥ң электр ос≥н≥ң оңға ығысуы

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 583 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћибо вы управл€ете вашим днем, либо день управл€ет вами. © ƒжим –он
==> читать все изречени€...

1366 - | 1177 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.009 с.