Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


 орпоративн≥ норми, њх особливост≥ ≥ взаЇмод≥€ з правом.
” регулюванн≥ сусп≥льних в≥дносин значну роль в≥д≥грають норми об'Їднань громад€н або корпоративн≥ норми. …детьс€ про документи нормативного характеру, що розробл€ютьс€ пол≥тич≠ними парт≥€ми, громадськими орган≥зац≥€ми, профсп≥лками, фондами, рухами та ≥ншими орган≥зованими сп≥льност€ми з ме≠тою реал≥зац≥њ ≥нтерес≥в своњх член≥в.

ѕредметом њх регулюванн€ Ї в≥дносини, €к≥ неможливо або недоц≥льно регулювати правом.  орпоративн≥ норми визначають правосуб'Їктн≥сть названих орган≥зац≥й, встановлюють њх мету ≥ завданн€, умови членства, пор€док формуванн€ ≥ компетенц≥ю њх орган≥в, гарант≥њ дотриманн€ норм, специф≥ку санкц≥й ≥ засади взаЇмод≥њ з державою.

ћехан≥зм д≥њ та ознаки норм громадських утворень мають значну схож≥сть з правовими. ¬они:

Ї правилами повед≥нки людей;

текстуально закр≥плен≥ у в≥дпов≥дних актах-документах;

Ї системою норм;

приймаютьс€ за в≥дпов≥дною процедурою;

забезпечуютьс€ за допомогою орган≥зац≥йних заход≥в ≥ санкц≥й.

ѕор€д з цим корпоративн≥ норми суттЇво в≥др≥зн€ютьс€ в≥д норм права.

–озмежуванн€ м≥ж ними проводитьс€ за такими критер≥€ми. «а суб'Їктом, €кому вони адресован≥: корпоративн≥ норми поширюютьс€ т≥льки на член≥в даноњ сп≥льност≥, мають локальний характер, тод≥ €к правов≥ норми характеризуютьс€ ознакою за≠гальнообов'€зковост≥.

«а спр€мован≥стю; корпоративн≥ норми висловлюють волю член≥в орган≥зац≥њ або њх кер≥вних орган≥в, а правов≥ норми Ч по≠годжен≥ ≥нтереси р≥зних суб'Їкт≥в сусп≥льних в≥дносин.

«а способом встановленн€ ≥ набранн€ чинност≥: корпоративн≥ норми створюютьс€ в процес≥ орган≥зац≥њ ≥ д≥€льност≥ сп≥льност≥ на в≥дпов≥дних з'њздах, зборах, конференц≥€х, зас≥данн€х ≥ набирають чинност≥ п≥сл€ њх легал≥зац≥њ; правов≥ приписи встановлюютьс€ державними органами, що мають нормотворчу компетенц≥ю ≥ на≠бирають чинност≥ у встановлений законодавством терм≥н.

«а формою зовн≥шнього вираженн€: корпоративн≥ норми за≠кр≥плюютьс€ в статутах, програмах, положенн€х, р≥шенн€х сусп≥льних утворень, тод≥ €к правов≥ норми ф≥ксуютьс€ у в≥дпо≠в≥дних нормативних актах Ч законах, указах, постановах, ≥нструк≠ц≥€х ≥ т. ≥н.

«а ступенем визначеност≥ заход≥в впливу: корпоративн≥ нор≠ми на в≥дм≥ну в≥д норм права безпосередньо не пов'€зан≥ з д≥€льн≥стю держави ≥ гарантуютьс€ на випадок порушенн€ ор≠ган≥зац≥йними та примусовими заходами впливу, передбаченими статутами, положенн€ми цих недержавних орган≥зац≥й.

«а специф≥кою санкц≥й: дотриманн€ вимог корпоративних норм гарантуЇтьс€ такими санкц≥€ми, €к догана, зауваженн€, по≠передженн€, виключенн€ з орган≥зац≥њ, а санкц≥њ правових норм передбачають штраф, виправн≥ роботи, позбавленн€ вол≥ та ≥н. ѕри цьому право не передбачаЇ можливост≥ в≥дторгненн€ суб'Їкта правопорушенн€ в≥д сусп≥льства. –≥шенн€ громадських орган≥зац≥й про накладанн€ ст€гненн€ не п≥дл€гають оскаржен≠ню в судовому пор€дку.

Ќезважаючи на те що корпоративн≥ норми поступаютьс€ пе≠ред правовими за юридичною силою, обов'€зков≥стю, сферою д≥њ, вони Ї дуже важливими дл€ функц≥онуванн€ громад€нського сусп≥льства, оск≥льки виражають активн≥сть, ≥н≥ц≥ативу людей, поширюють св≥й вплив поза межами правового регулюванн€.

—п≥вв≥дношенн€ вказаних груп норм визначаЇтьс€ за такими напр€мами. ¬ окремих випадках корпоративн≥ норми над≥л€ють≠с€ властивост€ми юридичних норм (наприклад, пор€док призна≠ченн€ ≥ виплати допомоги за державним соц≥альним страхуванн€м, пор€док видач≥ застрахованим листк≥в тимчасовоњ непрацез≠датност≥ ≥ на цей час визначаютьс€ за нормами, прийн€тими профсп≥лковими органами). як правило, в ус≥х нормах сусп≥льних утворень Ї загальне зобов'€занн€ дотримуватис€ вимог правових норм, боротис€ з правопорушенн€ми.

Ќин≥ зам≥сть застосуванн€ до правопорушник≥в заход≥в дер≠жавного примусу можливе застосуванн€ заход≥в громадського впливу (ст. 152  одексу закон≥в про працю ”крањни).  р≥м того, до особи, €ка вчинила правопорушенн€, мають застосовуватис€ заходи громадського впливу Ч оголошенн€ догани або виклю≠ченн€ з числа член≥в орган≥зац≥њ.

¬≥д дотриманн€ статутних норм ≥нод≥ залежить правильне за≠стосуванн€ норм права. Ќаприклад, при зв≥льненн≥ прац≥вника з ≥н≥ц≥ативи власника або уповноваженого ним органу потр≥бна по≠передн€ згода на це профсп≥лкового органу (статт≥ 40, 41, 43  о≠дексу закон≥в про працю ”крањни).  ворум на такому зас≥данн≥ визначаЇтьс€ за нормами статуту профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ.

 орпоративн≥ норми сл≥д в≥др≥зн€ти в≥д юридичних, €к≥ м≥ст€тьс€ у локальних нормативних актах п≥дприЇмств, госпо≠дарських товариств (статутах, установчих договорах, положен≠н€х). ѕорушенн€ локальних нормативних акт≥в п≥дл€гаЇ захисту в судовому пор€дку ≥ з допомогою ≥нших заход≥в державного впливу.

ќсобливо своЇр≥дними за зм≥стом регулюванн€ Ї правила, €к≥ визначають повед≥нку людей у зв'€зку ≥з використанн€м тех≠н≥чних ≥ природних об'Їкт≥в, Ч техн≥чн≥ норми. ƒо них, зокрема, належать: правила користуванн€, техн≥чноњ експлуатац≥њ машин ≥ механ≥зм≥в, буд≥вельн≥ норми ≥ правила (ЅЌ≥ѕ), державн≥ стандар≠ти, правила техн≥ки безпеки, норми видатку сировини, правила проведенн€ вибухових роб≥т тощо. ’оч техн≥чн≥ норми встанов≠люютьс€ людьми, ц≥ норми, проте, не мають сусп≥льного характе≠ру, њх зм≥ст обумовлений законами природознавства, дос€гнутим р≥внем розвитку науки, техн≥ки ≥ культури сусп≥льства.

”мовно техн≥чн≥ норми под≥л€ютьс€ на дв≥ групи: до першоњ гру≠пи належать т≥, що вт≥лен≥ в правову форму, до другоњ Ч вс≥ ≥нш≥.

Ќорми першоњ групи закр≥плюютьс€ у вигл€д≥ встановлених державними органами правил, ≥нструкц≥й, що регулюють в≥дно≠сини стосовно використанн€ техн≥чних засоб≥в у сфер≥ вироб≠ництва чи управл≥нн€, мають обов'€зковий характер, забезпечу≠ютьс€ на випадок њх порушенн€ нормами юридичноњ в≥дпов≥даль≠ност≥. “ак≥ норми називаютьс€ техн≥ко-юридичними. њх взаЇмод≥€ з правом зд≥йснюЇтьс€ за допомогою системи бланкетних норм, €к≥ мають в≥дсилку до таких п≥дзаконних акт≥в, €к: правила збе≠р≥ганн€, використанн€, обл≥ку, перевезенн€ вибухових речовин ≥ рад≥оактивних матер≥ал≥в, безпеки руху та експлуатац≥њ транс≠порту, об≥гу наркотичних засоб≥в, психотропних речовин та пре≠курсор≥в, протипожежноњ безпеки, боротьби з еп≥дем≥чними та ≥нфекц≥йними захворюванн€ми, утриманн€ тварин, а також бага≠тьох ≥нших. Ќаприклад, вибухов≥ речовини, у тому числ≥ т≥, що здатн≥ до утворенн€ вибухових сум≥шей, повинн≥ збер≥гатись ап≠течними установами в ≥зольованому вогнест≥йкому склад≥ в спе≠ц≥альних прим≥щенн€х, ≥зольованих вогнетривкими ст≥нками.

“ехн≥чн≥ норми, €к≥ належать до другоњ групи, у свою чергу, можуть не мати соц≥ального зм≥сту (наприклад, норми математики, х≥м≥њ, б≥олог≥њ та ≥нших наук, що визначають природний стан об'Їкта п≥знанн€), але набувати соц≥ального значенн€, €кщо йдетьс€ про правила повед≥нки людей у зв'€зку з використанн€м техн≥чних та природних об'Їкт≥в (наприклад, правила користу≠ванн€ побутовими приладами, прийому л≥карських засоб≥в та ≥н.). ÷≥ правила не м≥ст€ть ознак, властивих правовим нормам, њх по≠рушенн€ не призводить до застосуванн€ засоб≥в юридичноњ в≥дпов≥дальност≥.

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-24; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 389 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„то разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь © Ќаполеон ’илл
==> читать все изречени€...

1679 - | 1549 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.