Семинар. Қазіргі заманғы мемлекет өміріндегі салықтардың ұғымы және рөлі.
Лекции.Орг

Поиск:


Семинар. Қазіргі заманғы мемлекет өміріндегі салықтардың ұғымы және рөлі.
Тақырыпты қарастыру барысында салықтардың туындауы мен қолданыста болуының коғамдык -экономикалық және саяси себептері, бастаулары мен жағдайлары.Салыктардың функциялары: ұғымы, түрлері, аралық катынастары,фискальдық, реттеуші, әлеуметтік, бақылаушы функцияларына тоқтала отырып, конспект жасап, сызба сызу керек.

Әдебиет:

1.Налоговое право: Учебное пособие / под.ред. С.Г. Пепеляева, М. ИД ФБК-ПРЕСС, 2000, 608с.

2. Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. М: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 271.

3.Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения, Алматы, ТОО «Издательство «НОРМА-К», 2002, -392 с.

4.Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств, Алматы: Жетіжарғы, 2001, 168с.

№2 семинар. Салық заң құрамының элементтері. Салық заң құрамы элементтерінің ұғымы және құқықтық маңызы,салық субъектісі: ұғымы, түрлері,салықтың объектісі және заты, олардың байланысы және айырмашылықтары,салык нормасы, салық салу бірлігі, салық ставкасы ұғымдарына толық тоқталып конспект жазу.

Әдебиет:

1.Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Сущность налогообложения и сравнение с действующим законодательством. Алматы, 2000г.

2.Худяков А. И. Налоговые правонарушения. Алматы: Баспа, 1997, 288с.

3,Богачев С.И. Налоговые проверки деятельности предприятий, Алматы, ИД БИКО, 2003, 344с.

4.Толстолятенко Г.П. Европейское налоговое право, М., НОРМА, 2001, 432с.

№3 семинар.Салық салу және мемлекеттің салықтық қызметі..Салық салудың ұғымы, салық салу әдістері; тең, пропорционалды, прогрессивтік, регрессивтік әдістер,салык салу принциптері жөнінде А.Смит және баска да классиктер, салык салу принциптерін бұзу белгілері. Салықтарды белгілеу салык салудың негізгі актісі ретінде. Салыкты белгілеу ұғымы,салықты белгілеу субъектісі және нысаны,салықты белгілеу тәртібіне кесте құру, түсініп оқу.

Әдебиет:

1.Худяков А.И. Налоговое право Республики Казахстан. Общая часть: Учебник. - Алматы: ТОО «Издательство НОРМА-К», - 2003, 512с.

2.Найманбаев С.М. Салықтыққұқық - Алматы: Жетіжаргы, 2005, 400бет.

3.Сабикенова 3.С. Субъекты налоговых правоотношений. Алматы, Жетіжарғы, 2004,156с

4.2001ж. 30 қаңтардағыҚР «Әкімшілікқұқықбұзушылықтуралы» Кодексі.

 

№4 семинар. Салықтық құқық құқықтық құралым ретінде.Салыктык құкықтык ұғымы және пәні,салықтык құқықтық құқық жүйесіндегі орны, салыктық құқықтағы құқықтық реттеу әдістері: императивтік және диспозитивтік,салық заңнамасы салықтық құқықтың қайнар көзі ретінде. Салық туралы заңнаманың даму тарихы,халықаралық шарттар салықтық құқықтың қайнар көзі ретінде,халықаралық шарттарды жасасу тәртібі, халықаралық шарттардың түрлері конспект, түсініп оқу.

Әдебиет:

1. Родионова В. М. Финансы. М.: Финансы и статистика. 1999.

2. Фишер С. Дорнбуш Р. Шмальгези Р. Экономика. М. 2000. Гл. 28, 29.

3. Сабикенова 3.С. Субъекты налоговых правоотношений. Алматы, Жетіжарғы, 2004,156с.

4.Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. М: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 271.

 

№5 семинар. Салықтық құқықтық нормалар.Салықтық құқық нормасының ұғымы,салықтық құқық нормасының өзіне тән белгілері,салықтық құқыктың реттеуші иормалары. Салықтық құқықтың реттеуші нормаларының түрлері: міндеттеуші, тыйым салушы, рұқсат (құқық) беруші.Салықтық құқық нормаларының материалдық және процессуалдық болып бөлінуі,салықтық құқықтың негізгі және туынды нормаларын оқу, кесте құру керек.

Әдебиет:

1.Налоговое право: Учебное пособие / под.ред. С.Г. Пепеляева, М. ИД ФБК-ПРЕСС, 2000, 608с.

2. Налоговое право: Учебное пособие / под.ред. С.Г. Пепеляева, М. ИД ФБК-ПРЕСС, 2000, 608с.

3.Налоговое право: Учебное пособие / под.ред. С.Г. Пепеляева, М. ИД ФБК-ПРЕСС, 2000, 608с.

4.Богачев С.И. Налоговые проверки деятельности предприятий, Алматы, ИД БИКО, 2003, 344с.

№6 семинар. Салықтық құқықтық катынастар.Салықтық құқықтык қатынастардың ұғымы және оның нормадағы әлеуметтік бағдары,салықтық құқықтық қатынастардың арнайы ерекшеліктері мен өзіне тән белгілері,салықтық құқықтық қатынастардың құрылымы, салықтық құқықтық қатынастардың субъектілік кұрамы.

Әдебиет:

1.Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств, Алматы: Жетіжарғы, 2001, 168с.

2.Нам Г.М., Нам И.Г. Налоговый Кодекс о правах, обязанностях и ответственности налогоплательщиков, ИД «Бико», 2001, Алматы, 40 с.

3.Мухитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. қазақша-орысшасалықтыққұқықтықтүсіндірмесөздік, Алматы, 1999, І39бет.

4.1997 ж. 16 шылдедегі ҚРқылмыстықКодексі.

 

№7 семинар. Салық төлеушілер.Салық төлеуші - салықтық құқықтық қатынастардың субъектісі ретінде, салық төлеушінің мәртебесін айқындау. Жеке және заңды тұлғалардың салықтық мәртебесі, резиденттікпринципі, резидентті және резидент еместі айкындау, салыктыққұқықтық кабілеттілік және салыктык әрекет қабілеттілігі тақырыптарына қысқаша конспект жазу, түсініп оқу қажет.

Әдебиет:

1.Мухитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. қазақша-орысша салықтық құқықтық түсіндірме сөздік, Алматы, 1999, І39бет.

2. Петрова Г.В. Налоговое право: Учебник для вузов. М: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 271.

3.2001 ж. 12 маусымдағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндеттітөлемдертуралы» ҚРКодексі (СалықКодексі).

4.2004ж. 24 сәуірдегі ҚР Бюджет Кодексі

5. КозыринА.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.-М.: Манускрипт, 1993.

 

№8 семинар. Салыктықміндеттеме. Салықтық міндеттеменің ұғымы, элементтері және ерекшеліктері, салыктық міндеттеменің құрамы: субъектілері, объектісі, мәні, салықтық міндеттемені орындау, салықтық міндеттемені орындау мерзімдеріне кесте құру, талас сөз жүргізу, конспект жазу керек.

Әдебиет:

1. 2001 ж. 12 маусымдағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексі (Салық Кодексі).

2.Нам Г.М., Нам И.Г. Налоговый Кодекс о правах, обязанностях и ответственности налогоплательщиков, ИД «Бико», 2001, Алматы, 40 с.

3. Н.А. Адамов, Н.А. Дорофеева. Порядок изменения сроков уплаты налогов и сборов // Налоговое планирование. - 2011. - № 1.

4.Земельный налог: формы, ставки, порядок исчисления. Экономико-правовой бюллетень. М.,1998 г.

5. 1994 ж. 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлімі).

 

№9 семинар. Салық салу аясындағы мемлекеттік басқару.Салық салу аясындағы баскару органдарының жүйесі, ҚР Президентінің салық салу аясындағы өкілеттігі, ҚР Парламентінің салык аясындағы құзыреті, Парламенттін салыктық сипаттағы міндетті төлемдерді белгілеу және колданыска енгізу жөніндегі айрыкша кұзыреті заңға сүйене отырып қарастыру, конспек жазу, схема сызу қажет.

Әдебиет:

1.Порохов Е.В. Теория налоговых обязательств, Алматы: Жетіжарғы, 2001, 168с.

2. Сабикенова 3.С. Субъекты налоговых правоотношений. Алматы, Жетіжарғы, 2004,156с

3. 1994 ж. 27 желтоқсандағыҚазақстанРеспубликасыныңАзаматтықкодексі (жалпыбөлімі).

4.Мищникова О.В. «Налоговая система развитых стран мира». Сержантов К.А. «Как уменьшить налоги законными способами. Методические рекомендации по налоговому планированию в Казахстане». А.-1997 г.

 

№10 семинар.Салықтық бақылау.Салыктық бақылау ұғымы, салыктық тексеру ұғымы және түрлері, салықтық тексеружүргізу тәртібі. Салықтық тексеру актісі, оның мазмұны және құқықтық маңызы, салық төлеушілер мониторингі, фискальдық жады бар бақылау -кассалық машинаны қолдану туралы кесте құру, мазмұнын түсіну керек.

Әдебиет:

1. Елькин С. Е. Налоговые правоотношения: вопросы применения и защиты права.// Налоговые споры: теория и практика" – 2004. – №6.

2.Н.А. Адамов, Н.А. Дорофеева. Порядок изменения сроков уплаты налогов и сборов // Налоговое планирование. - 2011. - № 1.

3. Березин Н.Ю. Налоговое право: курс лекций. Изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005

4.Яговкина В.А. Налоговое правоотношение: Теоретико-правовой аспект: Дис. к.ю.н. М., 2003. С. 184.

 

№11 семинар.Корпорациялық табыс салығы. Жеке табыс салығы. Қосылған құн салығы.Корпорациялық табыс салығы, салық салу объектісі, салық субъектілері, салық салынатын табысты анықтау тәртібі, жеке табыс салығы. Салық салу объектісі, салық субъектілері, салық базасын айқындау тәртібі, салықты есептеу және төлеу тәртібі, қосылған құн салығы (ҚҚС), салық салу объектілері, салықты төлеушілер, салық базасын айқындау тәртібі, салықты есептеу және төлеу тәртібі, салықтық кезең, ҚҚС ставкалары ұғымдарын толығымен қарастыру.

Әдебиет:

1. 1994 ж. 27 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (жалпы бөлімі).

2.Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Сущность налогообложения и сравнение с действующим законодательством. Алматы, 2000г.

3. Березин Н.Ю. Налоговое право: курс лекций. Изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005.

4. Налоги и налогообложение: Учебник для студентов вузов под.ред. И.А. Майбурова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.

№12 семинар. Акциздер. Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу. Әлеуметтік салық.Акциздер, салық салу объектісі, төлеушілері, салық базасын айқындау тәртібі, төлемдерді есептеу және төлеу тәртібі, салық салу ставкасы, экспортталатын шикі мұнайға, газ конденсатына салынатын рента салығы, салық төлеушілері, салық салу объектісі, салықтық кезең, төлеу мерзімдері, жерқойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдері мен салықтары: бонустар, роялти, үстеме пайда салығы тұсініп оқу, треннинг жүргізу.

Әдебиет:

1.2001 ж. 12 маусымдағы «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» ҚР Кодексі (Салық Кодексі).

2.Мищникова О.В. «Налоговая система развитых стран мира». Сержантов К.А. «Как уменьшить налоги законными способами. Методические рекомендации по налоговому планированию в Казахстане». А.-1997 г.

3.КозыринА.Н. Налоговое право зарубежных стран: вопросы теории и практики.-М.: Манускрипт, 1993.

 

№13 семинар.Жер салығы. Көлік құралдары салығы. Мүлік салығы.Жер салығы, салық салу объектісі, салық субъектілері, салық базасын айқындау тәртібі, есептеу тәртібі, жер салығын төлеу мерзімдері. Жер салығының ставкалары, салық ставкаларын түзету, салыктық кезең, көлік құралдары салығы, салық төлеушілер, салық салу объектілері, салық ставкалары, салықтың есептеу және төлеу тәртібі, салыктық кезең треннинг өткізу қажет.

Әдебиет:

1.Миляков Н.В. Налоги и налогообложение, М., ИНФРА -М, 2004, 432 с.

2.1997 ж. 16 шылдедегі ҚРқылмыстықКодексі.

3.Березин Н.Ю. Налоговое право: курс лекций. Изд. 6-е, доп. и перераб. - Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2005.

4. Елькин С. Е. Налоговые правоотношения: вопросы применения и защиты права.// Налоговые споры: теория и практика" – 2004. – №6.

5. Родионова В. М. Финансы. М.: Финансы и статистика. 1999.

 

№14 семинар. Арнаулы салық режимі.Арнаулы салық режимін колдану, онын ерекшеліктері, шағын бизнес субъектілері, шағын бизнес субъектілеріне арнаулы салық режимін колдану жағдайлары, шаруа (фермер) кожалыктарына арналған арнаулы салык режимін колдану ерекшеліктеріне дискуссия, конспект, сызба сызу керек.

Әдебиет:

1.Худяков А. И. Налоговые правонарушения. Алматы: Баспа, 1997, 288с.

2.Богачев С.И. Налоговые проверки деятельности предприятий, Алматы, ИД БИКО, 2003, 344с.

3.Мухитдинов Н.Б., Найманбаев С.М., Серимов У.С. қазақша-орысшасалықтыққұқықтықтүсіндірмесөздік, Алматы, 1999, І39бет.

 

№15 семинар. Тіркеу, лицензиялау алымы және өзге де алымдар.Алымның ұғымы және оның баска міндетті төлемдерден айырмашылығы, заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркегені үшін алым, жеке кәсіпкерлерді мемлекеттік тіркегені үшін алым, радиоэлектрондық құралдарды және жиілігі жоғары кұрылғыларды мемлекеттік тіркегені үшін алым түсініп оқып, сұрақ - жауапқа дайындалу керек.

Әдебиет:

1.Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. Сущность налогообложения и сравнение с действующим законодательством. Алматы, 2000г.

2.Яговкина В.А. Налоговое правоотношение: Теоретико-правовой аспект: Дис. к.ю.н. М., 2003. С. 184.

3.Н.А. Адамов, Н.А. Дорофеева. Порядок изменения сроков уплаты налогов и сборов // Налоговое планирование. - 2011. - № 1.

4.Фишер С. Дорнбуш Р. Шмальгези Р. Экономика. М. 2000. Гл. 28, 29.

 

Дата добавления: 2016-11-23; просмотров: 769 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.