Лекции.Орг


Поиск:
Інформаційне та методичне забезпечення
1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996. -№ 30. -Ст. 141.

4. Акт проголошення незалежності України // Відомості Верховної Ради України. -1991.-№ 38. -Ст. 502.

5. Декларація прав національностей України // Відомості Верховної Ради України. -1991. - № 53. - Ст. 799.

6. Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради України.-1990.-№ 31.-Ст. 429. Закон України “Про державний кордон України” // Відомості Верховної Ради України. -1992. -№ 2. -Ст. 5.

7. Про громадянство України: Закон України від 18.01.2001р. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 9. - Ст. 342.

8. Конвенція про скорочення без громадянства від 30.08.1961р. // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2001.-№11: Законодавство України про громадянство.-416с.

9. Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтва про народження: постанова Верховної Ради України від 26.06.1992 р. № 2503-ХІІ // Відомості Верховної Ради. - 1992.- №37. - Ст.545.

10. Про посвідчення особи моряка: Указ Президента України від 05.06.1993р. № 194/93 // Сборник Указов Президента Украины. - 1993. - Вып.2. (апрель - июнь 1993г.). - С. 189 - 193.

11. Про проїзний документ дитини: Указ Президента України від 07.09.1994р. № 503/94 // Сборник указов Президента Украины. - 1994. - Вып.3. (июль - сентябрь 1994г.). - С. 209 - 212.

12. Про посвідчення члена екіпажу: Указ Президента України від 13.09.1994р. №522/94 // Голос України.-1994.-№176.

13. Про паспорт громадянина України для виїзду за кордон: Указ Президента України від 28.10.1993р. № 491/93 // Сборник указов Президента Украины. - 1993. - Вып.4. (октябрь - декабрь 1993г.). - С. 80 - 84.

14. Про дипломатичний та службовий паспорти України: Указ Президента України від 26.02.1998р. №153/98 // Урядовий кур'єр. - 1998.- №50-51 (14.03.98).

15. Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України: закон України від 21.01.1994р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №18. - Ст. 101.

16. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні: закон України від 11.12.2003р. // Офіційний вісник України. - 2004.-№1.-(23.01.2004). -Ст.4.

17. Про імміграцію: закон України від 07.06.2001р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №29. - Ст. 1292.

18. Про правовий режим воєнного стану: закон України від 06.04.2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №28.- Ст. 224

19. Про правовий режим надзвичайного стану: закон України від 16.03. 2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №23.- Ст. 176

20. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: закон України від 14.07.2000р. // Відомості Верховної Ради України.– 2000.- №42.- Ст. 348

21. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: закон України від 27.02.1991р. // Відомості Верховної Ради України.– 1991.- №16.- Ст. 198.

22. Кодекс України про адміністративні правопорушення: кодекс Верховної Ради Української РСР від 07.12.1984р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1984. - №51.- Ст.1122.

23. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну: Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999р. №227 // Офіційний вісник України. -1999. -№8 (12.03.99).

24. Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання: Указ Президента України від 15.06.2001р. №435 // Урядовий кур’єр. - 2001. - 23 червня. - №111(2038).

25. Правила в’їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію: постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.1995р. за №1074(введеною в дію з 01.02.1996р. (зміни внесені згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 05.06.2000р. №910 та від 26.09.2001р. №1259)) // ЗП України. - 1996.- № 4. - Ст.148; Офіційний вісник України. - 2000.- №23.- Ст.954.

26. Про прикордонний режим: постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р. №1147 // Урядовий кур'єр. - 1998. - № 159-160 (20.08.98).

27. Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в’їзду в Україну: постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.1999р. за №227 // Урядовий кур'єр. - 1999. - №41-42 (04.03.99).

28. Про затвердження Інструкції про порядок продовження перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затверджена: наказ МВС України 01.12.2003р. №1456 // Офіційний вісник України.-2003.-№52 (09.01.2004) (част.2).-Ст.2884.

29. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 22.09.2011р. // Офіційний вісник України. - 2011. - №83. - Ст. 3014.

30. Положення про Державну міграційну службу України: наказ Президента України від від 6 квітня 2011 року №405/2011 // www.president.gov.ua/documents/13379.html

31. Про положення про працю в договорах, що укладаються державними органами влади № 94: конвенція Міжнародної організації праці від 29.06.1949 // uapravo.net/akty/postanowa-main/akt8paln7y.htm

32. Міжнародна організація міграції: статут від 19.10.1953р. // zakon.nau.ua/doc

33. Загальна декларація прав людини (Док.ООН/PES/217 А) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2001.-№11: Законодавство України про громадянство.-416с.

34. Конвенція про правовий статус біженців (міжнародний договір; Міністерство закордонних справ України; Організація Об’єднаних Націй від 28.07.1951р.) // Бюлетень законодавства і юридичної практики України.-2001.-№11: Законодавство України про громадянство.-416с.

35. Про приєднання України до Конвенції про статус біженців та Протоколу щодо статусу біженців: Закон України від 10.01.2002р. - № 2942 - ІІІ // Урядовий кур’єр. - 2002. - 23 січня.

36. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: закон України від 08.07.2011р. // Голос України. - 2011. - №199.

37. Про міліцію: закон України від 20.12.1991р. //Відомості Верховної Ради.-1991.-№4.-Ст.20.

38. Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради.-1991.-№53.-793.

39. Про Державну прикордонну служб: Закон України від 03.04.2003р. // Відомості Верховної Ради.-2003.-№27.-208.

40.

41. Піскун О. Основи міграційного права: Порівняльний аналіз: Навч.посіб. -К.: МП“Леся”,1998.-360с.

42. Правове регулювання міграційних процесів в Україні: Інформ.-
довід. посіб. (рос. мовою). -К.: Аттіка, 2002. - 328 с.

43. Мосьонз С. Характеристика міграційного законодавства та органів виконавчої влади у сфері міграції // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал.-2002.-тром 7.Число 3 (21)

44. Чехович С.Б. Систематизація міграційного законодавства як засіб забезпечення реалізації Конституції України // Систематизація законодавства України: проблеми теорії і практики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –К.: Інститут законодавства Верховної Ради України, 1999.-600с.

45. Гарна І.О. Правовий аспект міграційної політики України. // Наше право. – 2003. - №4.С. 25-27.

46. Гарна І.О. Міграційна політика держави у сфері праці // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення (мат-ли наук.-практ. конф. Харків, 27.10.2006р)- Харків: ХНУВС, 2007. С.257-261.

47. Гарна І.О. Судовий контроль за дотриманням законності у правовому регулюванні міграційних процесів // Право і безпека. – 2004.Т.3. - №3.С.48-51

48. Васильченко В., Петрова Т. Потрібна самостійна міграційна політика //Віче.-1997.-№7.

49. Міграційні процеси в сучасному світі: світовий, регіональний та на-
ціональний виміри: Понятійний апарат, концептуальні підходи, тео-
рія та практика: Енциклопедія / Упоряд. Ю. І. Римаренко; За ред. Ю.
Римаренка.-К.: Довіра, 1998.-912 с.

50. Шульга М. Зовнішня міграція в Україні: напрям, склад, масштаби //
Права людини.-К.,1996.-Вип. 17.

51. Шульга М. Конституція України про міграційні процеси та повернення депортованих // Біженці та міграція: Укр. часопис права і політики. -1997. -№ 1.

52. Ковалишин І. Правовий статус біженців в Україні як вид правовог8о статусу іноземців //Право України.-2001.-№2.

53. Копиленко О. Закон України «Про біженців»: економічне підґрунтя правових дефініцій //Вісник Академії правових наук.-2000.-№3 (22).

54. Малиновська О. Біженці в Україні // Проблеми міграції. Український інформаційно-аналітичний журнал.-1998.-№2.

55. Піскун О. Статус біженців та інститут притулку в міжнародному праві // Український часопис прав людини.-1997.-№1.

56. Чехович С. Інститут притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини // Право України.-2000.-№ 4.

57. Білуха Ю. Актуальні проблеми депортованих осіб та їх вирішення державними органами України // Біженці та міграція: український часопис права і політики.-1998.-№ 3-4.

58. Виноградова О.І. Видача (екстрадиція) осіб, які вчинили злочин //Адвокат.-1999.-№1.

59. Гарна І.О. Адміністративно-правова протидія нелегальній міграції // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Матеріали IX регіональної науково-практичної конференції. 13-14 лютого 2003р. – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, 2003. – С. 563-565.

60. Гарная И.А. Незаконная миграция: меры административного принуждения // Права граждан, правоохранительная и правоприменительная деятельность в России и Украине: состояние и перспективы развития. Матер. конф. – 2003. – Выпуск1. С. 67-70.

61. Кузьменко О.В. Суб’єкти нелегальної міграції // Вісник Української Академії державного Управління при Президентові України. – 1999. – № 3. – С. 306 – 312.

62. Кузьменко О.В. Нелегальна міграція в структурі міграційних процесів // Вісник Української Академії державного Управління при Президентові України// – 1999. – № 4. – С. 121–128.

63. Кузьменко О.В. Адміністративно-правове попередження нелегальній міграції на Україні // Науковий Вісник Інституту держави і права ім. В. Корецького. 2000. – № 3. – С. 98 – 105.

64. Кузьменко О.В. Міри відповідальності як спосіб протидії нелегальній міграції // Право України. – 2000. – № 3. – С. 97 – 100.

65. Кресіна І. Нелегальна міграція: проблеми протидії та правового регулювання / І. Кресіна // Політичний менеджмент. - 2009. - №3. - С.174-180

66. Муратова Д. Б. Нелегальні мігранти як суб'єкти перебування в пунктах тимчасового утримання / Д. Б. Муратова // Держава і право. - 2009. - Вип.43. - С.300-306

67. Олефір В. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції / В. Олефір, Д.Цвігун // Право України. - 2005. - №4. - С.81-84

68. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку / В. Олефір // Право України. - 2005. - №1. - С.82-85

69. Попкова В.В. Нелегальна міграція і торгівля людьми: співвідношення, причини розвитку і проблеми протидії / В.В. Попкова // Юриспруденція: теорія і практика. - 2009. - №6. - С.18-21

70. Середа Г. Боротьба з незаконною міграцією / Г. Середа // Прокуратура. Людина. Держава. - 2004. - №8. - С.14-18.

71. Гарна-Іванова І.О. Сутність та значення міграційного контролю в Україні / І.О. Гарна-Іванова // Форум права. – 2013. – № 1.- С. 190-195.

72. Гарна-Іванова І.О. Завдання та функції міграційного контролю в Україні // Митна справа. – 2013. – № 3. С. 68-73.

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 285 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Если президенты не могут делать этого со своими женами, они делают это со своими странами © Иосиф Бродский
==> читать все изречения...

833 - | 749 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.