Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки. ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ
ћ≤Ќ≤—“≈–—“¬ќ ¬Ќ”“–≤ЎЌ≤’ —ѕ–ј¬ ” –јѓЌ»

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

 афедра адм≥н≥стративного права та процесу

 

Ќј¬„јЋ№Ќќ-ћ≈“ќƒ»„Ќ≤ ¬ ј«≤¬ »

ƒќ —јћќ—“≤…Ќќѓ –ќЅќ“»

з дисципл≥ни ћ≥грац≥йне право

 

√алузь знань _____ _0304 Ђѕравої ______

Ќапр€м п≥дготовки (спец≥альн≥сть ) 6.030401 Ђѕравознавство

—пец≥ал≥зац≥€ адм≥н≥стративно-правова

ќсв≥тньо-квал≥ф≥кац≥йний р≥вень бакалавр

‘орма навчанн€ ____ денна_________________________________________

 

ћ. ’арк≥в


ѕередмова

—’¬јЋ≈Ќќ Ќауково-методичною радою ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету внутр≥шн≥х справ ____________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)  

 

ѕќ√ќƒ∆≈Ќќ —екц≥Їю Ќауково-методичноњ ради ’Ќ”¬— з юридичних дисципл≥н   ____________________ ѕротокол є _______ (дата, м≥с€ць, р≥к)   ____________________ _________________ (п≥дпис) (ѕ.≤.Ѕ.)     «ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ Ќа зас≥данн≥ кафедри адм≥н≥стративного права та процесу 13.09.2013 ѕротокол є 28   _______________ ¬.¬.  овальська  

–ецензенти:

ћузичук ќ.ћ. - начальник факультету з п≥дготовки фах≥вц≥в дл€ п≥дрозд≥л≥в сл≥дства ’Ќ”¬—, д.ю.н., професор;

 оптЇв ѕ.Ѕ. Ц заступник начальника з режиму та кадрового забезпеченн€ ”ќ— √””ћ¬— ”крањни в ’арк≥вськ≥й област≥, к.ю.н.

 

–озробники: д.ю.н., с.н.с.  овальська ¬.¬., к.ю.н. √арна-≤ванова ≤.ќ. Ц ’арк≥в:

’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ, 2013 р≥к

 

© √арна-≤ванова ≤.ќ., 2013

© ’арк≥вський нац≥ональний ун≥верситет внутр≥шн≥х справ

«агальн≥ методичн≥ вказ≥вки

 

—амост≥йна робота курсанта Ї одн≥Їю з форм орган≥зац≥њ навчанн€ п≥д час вивченн€ дисципл≥ни Дћ≥грац≥йне правоФ.

—амост≥йна робота курсанта займаЇ досить важливе ≥ значне м≥сце у навчанн≥ ≥ Ї основним засобом оволод≥нн€ навчальним матер≥алом поза навчальним зан€тт€м.

«г≥дно навчального плану дл€ вивченн€ даноњ дисципл≥ни вид≥лено 44 годин дл€ самост≥йноњ роботи курсант≥в ≤≤≤ курсу в ход≥ €коњ вони самост≥йно вивчають заданий викладачем матер≥ал.

ћета самост≥йноњ роботи: спри€ти закр≥пленню, поглибленню ≥ узагальненню знань, одержаних курсантами за час навчанн€, виробленню навичок њхнього застосуванн€ дл€ вир≥шенн€ конкретного завданн€. ѕ≥д час виконанн€ такоњ роботи у них виробл€ютьс€ навички ≥ вм≥нн€ самост≥йно працювати з навчальною ≥ науковою л≥тературою, використовуючи сучасн≥ ≥нформац≥йн≥ засоби.

«м≥ст самост≥йноњ роботи визначаЇтьс€ даними методичними рекомендац≥€ми, завданн€ми, ситуац≥йними задачами, вказ≥вками ≥ рекомендац≥€ми викладача. ћетодичн≥ матер≥али дл€ самост≥йноњ роботи повинн≥ передбачати можлив≥сть проведенн€ самоконтролю з боку курсант≥в.

«абезпеченн€ самост≥йноњ роботи зд≥йснюЇтьс€ системою навчально-методичних засоб≥в, €к≥ передбачен≥ дл€ вивченн€ певноњ навчальноњ дисципл≥ни: п≥дручники, навчальн≥ та методичн≥ пос≥бники, конспект лекц≥й, робоч≥ зошити, рекомендована наукова та фахова монограф≥чна ≥ пер≥одична л≥тература, нормативн≥ документи.

ќсобливост≥ ц≥Їњ форми орган≥зац≥њ навчанн€ ви€вл€ютьс€ в тому, що вона передбачаЇ самоорган≥зац≥ю ≥ виконанн€ курсантами багатьох д≥й спр€мованих на один результат. —амост≥йно ознайомлюючись ≥з новим матер≥алом вони фактично виконують к≥лька суп≥др€дних завдань €к≥ визначають мету, вид≥л€ють нев≥доме, зосереджують увагу на головному, встановлюють взаЇмозв'€зки м≥ж комплексами знань.

Ќа €к≥сть самост≥йноњ роботи впливають наступн≥ фактори:

1) м≥цне, св≥доме волод≥нн€ знанн€ми, на €ких ірунтуЇтьс€ новий матер≥ал;

2) можлив≥сть актуал≥зац≥њ опорних знань;

3) доступн≥сть, ч≥тк≥сть викладенн€ матер≥алу у використовуваних джерелах;

4) р≥вень сформованост≥ вм≥нь працювати з л≥тературою.

ќдна з особливостей самост≥йноњ роботи пол€гаЇ в необх≥дност≥ активного ≥ творчого пошуку ≥ засвоЇнн€ ≥нформац≥њ на в≥дм≥ну в≥д можливост≥ њњ пасивного сприйн€тт€ на лекц≥њ. ѕошук нових знань з певноњ теми змушуЇ перегл€нути певну сукупн≥сть ≥нформац≥њ, €ка пр€мо не стосуЇтьс€ заданоњ теми, однак даЇ можлив≥сть побудувати м≥цн≥ асоц≥ативн≥ зв'€зки ≥ отримати системне у€вленн€ про дане питанн€, у€снити м≥сце цього питанн€ серед ус≥Їњ сукупност≥ знань.

ѕ≥д час самост≥йноњ роботи з л≥тературою ≥ джерелами курсант фактично будуЇ свою систему знань з певноњ теми, предмету, пов'€зуючи њх з ≥ншими теоретичними та практичними знанн€ми та навичками.

ќдн≥Їю з форм самост≥йноњ роботи Ї написанн€ реферату.

–еферат Ц Ї одним ≥з вид≥в ≥ндив≥дуальних завдань навчально-досл≥дницького характеру, €кий спри€Ї закр≥пленню, поглибленню ≥ узагальненню знань, одержаних курсантами п≥д час опануванн€ ними в≥дпов≥дного ≥нформац≥йного матер≥алу щодо тем практичних зан€ть. ”продовж вивченн€ предмету кожний курсант залучаЇтьс€ до написанн€ реферат≥в та робить допов≥дь за зм≥стом свого реферату на в≥дпов≥дному сем≥нарському зан€тт≥. “ема реферату визначаЇтьс€ методичними матер≥алами або викладачем, вона в≥дпов≥даЇ тем≥ зан€тт€, конкретизуЇ окрем≥ питанн€ даноњ теми, њњ ключов≥ пон€тт€.

ќсновн≥ вимоги щодо зм≥сту реферату:

а) в основу реферату треба покласти певну суму фактичних ≥ теоретичних даних, €к≥ треба викладати зг≥дно ≥снуючого плану.

б) особливу увагу треба прид≥лити пошуку необх≥дних нормативно-правових матер≥ал≥в, њх систематизац≥њ, з'€суванню основних пон€ть ≥ терм≥н≥в з досл≥джуваноњ теми.

в) наприк≥нц≥ роботи, п≥двод€чи п≥дсумки, сл≥д узагальнити увесь викладений матер≥ал та зробити власн≥ висновки щодо проблеми, €ка досл≥джуЇтьс€.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 293 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬ моем словаре нет слова Ђневозможної. © Ќаполеон Ѕонапарт
==> читать все изречени€...

1142 - | 1113 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.