Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«м≥ст ≥ форма роботи юрисконсульта
ћабуть, жоден з описаних вище вид≥в практичноњ юридичноњ д≥€льност≥ не пов'€заний так т≥сно з господарсько-виробничими в≥дносинами, €к д≥€льн≥сть юридичного консультанта на п≥дприЇмств≥. јле було б несправедливим обмежити сферу д≥€льност≥ юрисконсульт≥в лише п≥дприЇмствами. њхньоњ допомоги потребують ≥ установи, ≥ орган≥зац≥њ, ≥ громадськ≥ об'Їднанн€, ≥ приватн≥ ф≥рми, ≥ м≥ждержавн≥ асоц≥ац≥њ тощо. “ака практика, що передбачаЇ використанн€ у виробнич≥й сфер≥ юридичного консультанта, склалас€ вже досить давно, тому що виправдана ефективн≥стю, €ку може д≥стати те чи ≥нше п≥дприЇмство або установа в≥д використанн€ профес≥йних юридичних знань.

—фери п≥дприЇмства, господарськоњ д≥€льност≥ дуже т≥сно пов'€зан≥ з њх нормативним регулюванн€м, ≥ особливо в т≥й частин≥, €ка передбачаЇ операц≥њ з ф≥нансами або матер≥альними ресурсами. ≤ виход€чи з того, що нормативне впор€дкуванн€ цих сфер шл€хом правотворчоњ д≥€льност≥ дуже активно продовжуЇтьс€ у вс≥х крањнах —Ќƒ, займатис€ п≥дприЇмництвом або зд≥йснювати господарюванн€ в ”крањн≥ та за њњ межами стаЇ просто неможливо без участ≥ квал≥ф≥кованого юриста-фах≥вц€.

 онсультант у переклад≥ з лат. означаЇ радник, тобто фах≥вець, службовим обов'€зком €кого Ї давати поради, висновки з питань його спец≥альност≥. “аким чином, юридична консультативна д≥€льн≥сть - це профес≥йна д≥€льн≥сть юрист≥в, - фах≥вц≥в з р≥зних галузей права, основною функц≥Їю €ких Ї правове забезпеченн€ р≥зноман≥тних форм та метод≥в д≥€льност≥ т≥Їњ орган≥зац≥йноњ структури, €ка користуЇтьс€ правовими послугами юрисконсульта. ¬иход€чи ≥з завдань, €к≥ вир≥шуютьс€ в межах господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства або установи, перед юрисконсультом постають конкретн≥ завданн€ та ц≥л≥, що зумовлюють його спец≥альний статус та обс€г посадових обов'€зк≥в.

—л≥д зауважити, що в систем≥ народного господарства будь-€коњ крањни, незалежно в≥д њњ пол≥тичноњ або економ≥чноњ спр€мованост≥, функц≥онуЇ значна к≥льк≥сть господарюючих суб'Їкт≥в найр≥зноман≥тн≥шого проф≥лю, пор€дку походженн€, форми власност≥.  ожний з них перебуваЇ у складних економ≥чних в≥дносинах з ≥ншими суб'Їктами, але за в≥дм≥нностей у мет≥ об'Їднавчим фактором такого роду сп≥лкуванн€ буде нормативно-правова база њхньоњ д≥€льност≥. Ќа ц≥й п≥дстав≥ можна у€вити, €к≥ р≥зн≥ завданн€ можуть ставитис€ перед фах≥вцем-консультантом у зв'€зку з≥ специф≥кою ≥нтерес≥в виробництва. «розум≥ло, що це питанн€ компетенц≥й юрисконсульта, але цей штрих вказуЇ на певну ун≥версальн≥сть консультативноњ роботи, пристосован≥сть до потреб реального житт€.

ёрисконсульти працюють ≥ в державному, ≥ в недержавному сектор≥, ≥ безл≥ч виробничих завдань повс€кденного характеру, €к≥ виникають у њхн≥й робот≥, ≥нод≥ вивод€ть њх з≥ сфери правовоњ у сферу адм≥н≥стративноњ д≥€льност≥. ћожна сказати, що це проблема внутр≥шньоорган≥зац≥йного походженн€. јле на будь-€кому п≥дприЇмств≥ зд≥йснюютьс€ трудов≥ правов≥дносини, п≥дтримуЇтьс€ трудова дисципл≥на, виникають ситуац≥њ правопорушень, конфл≥кт≥в, вир≥шенн€ €ких пор€д з ≥ншим природно об'ЇднуЇ юрисконсульт≥в за њхньою функц≥ональною належн≥стю. —пециф≥ка консультативноњ роботи формуЇтьс€ у зв'€зку з проф≥лем д≥€льност≥ установи або п≥дприЇмства та на п≥дстав≥ профес≥йноњ спец≥ал≥зац≥њ прац≥вника в межах юридичного в≥дд≥лу, групи або служби, €кщо так≥ сформован≥ €к структурн≥ п≥дрозд≥ли. Ќаприклад, Ї певна в≥дм≥нн≥сть в орган≥зац≥њ правового консультуванн€ (забезпеченн€, супроводженн€) м≥ж п≥дприЇмством, €ке виробл€Ї господарч≥ товари дл€ внутр≥шнього ринка, та установою, €ка орган≥зуЇ ≥мпортно-експертн≥ операц≥њ, що також потребують правовоњ оц≥нки фах≥вц€. ™ також в≥дм≥нн≥сть у спец≥ал≥зац≥њ сп≥вроб≥тник≥в в≥дд≥лу юридичного забезпеченн€, €к≥ можуть працювати за напр€мами д≥€льност≥ п≥дприЇмства, за принципом територ≥альних зв'€зк≥в з ≥ншими суб'Їктами, за спец≥ал≥зац≥Їю у галуз€х права, за розпод≥лом сфер та д≥л€нок адм≥н≥стративно-управл≥нськоњ роботи.

—л≥д зупинитис€ ще на одному з аспект≥в цього виду д≥€льност≥. ” попередн≥х розд≥лах зазначалос€, що юридична д≥€льн≥сть багато в чому маЇ управл≥нсько-орган≥зац≥йний характер. ≤ саме ц€ риса в такому раз≥ ви€вл€Їтьс€ б≥льш за все. ƒосить значна к≥льк≥сть важливих управл≥нсько-орган≥зац≥йних р≥шень набувають своЇ обірунтуванн€ за допомогою правових засоб≥в, коли в основу закладаЇтьс€ не бажанн€ або настр≥й кер≥вника, а процедурно-процесуальна вимога норми права.

ўо ж означаЇ терм≥н "давати юридичн≥ консультац≥њ? ” найширшому розум≥нн≥ в≥н означаЇ давати поради та висновки. ’оча фактично орган≥зац≥€ правовоњ роботи передбачаЇ використанн€ й ≥нших форм роботи:

Х п≥дготовка проект≥в документ≥в, њх в≥зуванн€, доповненн€;

Х перев≥рка ф≥нансовоњ над≥йност≥ кл≥Їнт≥в, замовник≥в, партнер≥в та ≥н.;

Х попередженн€ правопорушень на виробництв≥ та орган≥зац≥€ проф≥лактичних заход≥в;

Х веденн€ аг≥тац≥йно-пропагандистськоњ та правовиховноњ роботи;

Х представленн€ та захист ≥нтерес≥в орган≥зац≥њ в ≥нших органах, установах, забезпеченн€ внутр≥шньоњ та зовн≥шньоњ безпеки орган≥зац≥њ.

ќднак б≥льш повне враженн€ про д≥€льн≥сть юрисконсульта може скластис€, €кщо ірунтовно ознайомитись ≥з типовим перел≥ком його функц≥ональних повноважень, €кий може певною м≥рою зм≥нюватис€ залежно в≥д конкретних умов прац≥ юриста. ѕри цьому не видаЇтьс€ можливим попередньо визначити, в €кому обс€з≥ будуть сп≥вв≥дноситис€ т≥ чи ≥нш≥ форми д≥€льност≥. ¬ одному випадку це можуть бути значна частка документально-проектноњ роботи, правова оц≥нка догов≥рних в≥дносин, в ≥ншому - веденн€ претенз≥йно-позовноњ роботи.

Ќаприклад, до посадових обов'€зк≥в юрисконсульта п≥дприЇмства в≥днос€ть так≥:

Х орган≥зац≥€ та забезпеченн€ правильного виконанн€ акт≥в законодавства, ≥нших нормативних акт≥в ≥ документ≥в, поданн€ кер≥вництву пропозиц≥й щодо вир≥шенн€ правових питань виробничоњ, економ≥чноњ та соц≥альноњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

Х координац≥€ роботи та безпосередн€ участь у п≥дготовц≥ наказ≥в та ≥нших акт≥в п≥дприЇмства, що регулюють в≥дносини структурних п≥дрозд≥л≥в, њх майнову в≥дпов≥дальн≥сть;

Х перев≥рка в≥дпов≥дност≥ законодавству проект≥в наказ≥в, ≥нших акт≥в, що подаютьс€ на п≥дпис кер≥внику п≥дприЇмства, та в≥зуванн€ њх за на€вност≥ погодженн€ цих проект≥в ≥з зац≥кавленими п≥дрозд≥лами. ѕрийн€тт€ акт≥в правового характеру без попередньоњ перев≥рки юридичною службою не допускаЇтьс€;

Х п≥дготовка висновк≥в за проектами наказ≥в та ≥ншими актами, п≥дготовка ≥ внесенн€ пропозиц≥й про зм≥ну чи скасуванн€ в≥домчих нормативних акт≥в та акт≥в п≥дприЇмств, що фактично втратили чинн≥сть;

Х зд≥йсненн€ контролю за в≥дпов≥дн≥стю законодавству акт≥в, прийн€тих кер≥вниками структурних п≥дрозд≥л≥в;

Х забезпеченн€ обл≥ку ≥ збер≥ганн€ текст≥в законодавчих та ≥нших нормативних акт≥в, участь у п≥дготовц≥, укладенн≥ та контрол≥ за виконанн€м господарських договор≥в, контракт≥в з ≥ншими п≥дприЇмствами, установами ≥ орган≥зац≥€ми;

Х наданн€ правовоњ допомоги в процес≥ створенн€, освоЇнн€ та впровадженн€ науково-техн≥чних розробок, нов≥тн≥х технолог≥й, а також у зд≥йсненн≥ заход≥в щодо пол≥пшенн€ €кост≥ продукц≥њ (роб≥т, послуг) ≥ зменшенн€ втрат в≥д випуску недобро€к≥сноњ продукц≥њ;

Х орган≥зац≥€ претенз≥йноњ ≥ веденн€ позовноњ роботи. ѕредставленн€ у встановленому законодавством пор€дку ≥нтерес≥в п≥дприЇмства в судах, ≥нших органах п≥д час розгл€ду правових питань ≥ спор≥в. Ќаданн€ правовоњ оц≥нки претенз≥€м, що пред'€влен≥ п≥дприЇмству у зв'€зку з порушенн€м його майнових прав ≥ законних ≥нтерес≥в;

Х анал≥з насл≥дк≥в розгл€ду претенз≥й, позов≥в ≥ судових справ, практики укладанн€ та виконанн€ договор≥в (контракт≥в). ¬несенн€ кер≥внику п≥дприЇмства пропозиц≥й щодо удосконаленн€ правового забезпеченн€ господарськоњ д≥€льност≥;

Х наданн€ висновк≥в стосовно правом≥рност≥ списанн€ матер≥альних ц≥нностей, деб≥торськоњ заборгованост≥, непродуктивних витрат та правовоњ оц≥нки фактам нестач, крад≥жок, безгосподарност≥, псуванн€ майна тощо;

Х спри€нн€ додержанню законност≥ у реал≥зац≥њ прав трудового колективу п≥д час вир≥шенн€ ним питань виробничого характеру ≥ соц≥ального розвитку, участь у п≥дготовц≥ та укладанн≥ колективного договору, консультуванн€ виборних орган≥в трудового колективу з питань законодавства;

Х участь у п≥дготовц≥ заход≥в щодо зм≥цненн€ трудовоњ дисципл≥ни, забезпеченн€ охорони прац≥ на виробництв≥, наданн€ правовоњ допомоги прац≥вникам п≥дприЇмства, €к≥ потребують соц≥ального захисту;

Х забезпеченн€ правильного застосуванн€ норм трудового, житлового, пенс≥йного, ≥ншого законодавства, що зач≥пають права й законн≥ ≥нтереси прац≥вник≥в;

Х участь у забезпеченн≥ додержанн€ законодавства про охорону навколишнього природного середовища та вжитт€ заход≥в, спр€мованих на запоб≥ганн€ його порушенн€м;

Х спри€нн€ своЇчасному вжиттю заход≥в за протестами та поданн€ми прокуратури, окремими ухвалами суду, р≥шенн€ми, постановами, ухвалами арб≥тражного суду, в≥дпов≥дними документами ≥нших правоохоронних ≥ контролюючих орган≥в;

Х орган≥зац≥€ ≥ проведенн€ роботи, пов'€заноњ з п≥двищенн€м р≥вн€ правових знань прац≥вник≥в п≥дприЇмства, ≥нформуванн€ про законодавство та практику його застосуванн€. Ќаданн€ консультац≥й з правових питань.

÷ей перел≥к повноважень Ї свого роду зм≥стом виробничоњ д≥€льност≥ юрисконсульта ≥, мабуть, у розширеному вигл€д≥ характеризуЇ його роботу €к окремий вид юридичноњ практичноњ д≥€льност≥. ¬ аспект≥ взаЇмод≥њ з представниками ≥нших юридичних профес≥й юрисконсульт сп≥впрацюЇ б≥льш за все ≥з судд€ми арб≥тражних суд≥в у ход≥ судових зас≥дань, де доводитьс€ вести справу своЇњ орган≥зац≥њ шл€хом усних виступ≥в, наданн€ письмових доказ≥в, р≥зноман≥тних дов≥док, зв≥т≥в, акт≥в контрольних перев≥рок тощо. ’арактерною рисою, сл≥д зазначити Ї те, що в одних випадках юрисконсульт виконуЇ своњ обов'€зки за штатною посадою, коли це передбачено орган≥зац≥йною структурою, в ≥нших - шл€хом наданн€ разових послуг.  р≥м того, €кщо обс€ги роб≥т на ф≥рм≥ або п≥дприЇмств≥ зменшуютьс€, то адм≥н≥страц≥€ може взагал≥ в≥дмовитис€ в≥д платних послуг, поки не мине криза. ¬ ц≥лому за умов стаб≥льноњ економ≥чноњ ситуац≥њ усп≥х п≥дприЇмства значною м≥рою пов'€зуЇтьс€ не т≥льки з €к≥стю роботи менеджер≥в, бухгалтер≥в, а й з ефективн≥стю роботи юридичноњ служби, тому що своЇю роботою юрисконсульт може €к допомогти п≥дприЇмству, так ≥ довести його до банкрутства або п≥дставити п≥д удар штрафних санкц≥й з боку податковоњ служби. ” зв'€зку з цим необх≥дно назвати таку рису, €к значущ≥сть та в≥дпов≥дальн≥сть у робот≥ юрисконсульта. …ого прац€ пор≥вн€но з ≥ншими залишаЇтьс€ напруженою, хоча Ї й так≥ орган≥зац≥њ, де посада юрисконсульта реал≥зуЇтьс€ формально, а скороченн€ штат≥в не передбачаЇтьс€.

як≥ ж вимоги ставл€тьс€ до претендент≥в на посаду? ёрисконсультом державного п≥дприЇмства, установи може бути особа з вищою (або неповною вищою) юридичною осв≥тою, €ка волод≥Ї необх≥дними знанн€ми та навичками у справ≥ правового забезпеченн€ д≥€льност≥ цих орган≥зац≥й та наданн€ ≥нших вид≥в правовоњ допомоги.  р≥м того, дл€ ос≥б, не мають досв≥ду роботи, передбачаЇтьс€ обов'€зкове проходженн€ стажуванн€ на баз≥ управл≥нь юстиц≥њ в област≥ або в м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥.

ўодо приватних п≥дприЇмств, то вимоги до кандидат≥в на посади юрист≥в можуть певною м≥рою спрощуватись або п≥двищуватись, що ц≥лком залежить в≥д потреб виробництва та труднощ≥в господарсько-виробничих в≥дносин. як правило, при прийн€тт≥ на роботу адм≥н≥страц≥€ висуваЇ низку додаткових вимог особистого та профес≥йного характеру, €к≥ стосуютьс€ в≥ку, досв≥ду, стажу роботи, с≥мейного стану, проф≥лю, осв≥ти. “акий п≥дх≥д ц≥лком зрозум≥лий та виправданий, оск≥льки на таку в≥дпов≥дальну посаду необх≥дно призначати висококвал≥ф≥кованого спец≥ал≥ста, €кий, кр≥м ≥ншого, повинен працювати з адм≥н≥страц≥Їю в одн≥й команд≥ €к представник управл≥нського персоналу ≥ залишатис€ вз≥рцем пор€дку та справедливост≥ в очах трудового колективу. якщо кер≥вник п≥дприЇмства часом неправий у своњх р≥шенн€х або вчинках, роб≥тник передус≥м звертаЇтьс€ до юрисконсульта п≥дприЇмства €к до джерела ≥стини. “ому, кр≥м досв≥ду роботи, вищоњ осв≥ти, знанн€ своЇњ справи, юрисконсульт повинен волод≥ти певними моральними ц≥нност€ми, €к≥ дозвол€ть йому залишатис€ чесною, справедливою та авторитетною особист≥стю в колектив≥.

ўодо правовоњ об≥знаност≥ юрисконсульта, то це коло р≥зноман≥тних знань. ¬≥н повинен знати:

Х постанови, розпор€дженн€, накази вищих орган≥в. ћетодичн≥, нормативн≥ та ≥нш≥ кер≥вн≥ матер≥али щодо правовоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмства;

Х чинне законодавство (цив≥льне, трудове, ф≥нансове, адм≥н≥стративне право), техн≥чн≥ засоби механ≥зац≥њ та автоматизац≥њ дов≥дково-≥нформац≥йноњ роботи щодо законодавства;

Х пор€док веденн€ обл≥ку та складанн€ зв≥т≥в про господарсько-ф≥нансову д≥€льн≥сть п≥дприЇмства;

Х пор€док укладенн€ та оформленн€ господарських договор≥в, основи економ≥ки, орган≥зац≥њ прац≥, виробництва та управл≥нн€, правила та норми охорони прац≥, техн≥ки безпеки, виробничоњ сан≥тар≥њ та протипожежного захисту.

 онтроль за д≥€льн≥стю юридичних в≥дд≥л≥в та служб покладаЇтьс€ на кер≥вник≥в п≥дприЇмств, орган≥в, установ, де вони функц≥онують. Ќа ц≥й же п≥дстав≥ орган≥зовано њх п≥дпор€дкуванн€ €к структурного п≥дрозд≥лу, над≥леного специф≥чними обов'€зками та правами дл€ спри€нн€ виробничому процесу, забезпеченн€ його законност≥, ефективност≥ й стаб≥льност≥ розвитку.

ѕитанн€ дл€ самоперев≥рки:

1. ѕерел≥ч≥ть посадов≥ обовТ€зки юрисконсульта.

2. ’то зд≥йснюЇ контроль над д≥€льн≥стю юрисконсульта.


—амост≥йна робота є 10

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 507 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬елико ли, мало ли дело, его надо делать. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1671 - | 1366 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.012 с.