Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


“ема: ќсобливост≥ та структура ≥нформац≥йного забезпеченн€ ј≤—
ћета: самост≥йно вивчити матер≥ал, що не розг€давс€ на лекц≥њ. ѕознайомитись ≥з призначенн€м та структурою ≥нформац≥йного забезпеченн€. –озгл€нути засоби орган≥зац≥њ та веденн€ поза машинноњ ≤Ѕ.

Ћ≥тература: ¬.— ѕономаренко. ≤нформац≥йн≥ системи ≥ технолог≥њ в економ≥ц≥.  ињв. 2002 р..

«авданн€:

вивчити теоретичн≥ питанн€, оск≥льки з метою перев≥рки вони будуть внесен≥ до п≥дсумковоњ контрольноњ роботи та ≥спиту; в письмов≥й форм≥ виконати два завданн€:

1. —класти опорний конспект;

2. Ќакреслити схему Ђ—труктура ≥нформац≥йного забезпеченн€ ј≤—ї

ћатер≥ал дл€ вивченн€:

—истема ≥нформац≥йного за≠безпеченн€ ј≤— будуЇтьс€ залежно в≥д р€ду чинник≥в ≥ пе≠редбачаЇ створенн€ Їдиного ≥нформац≥йного фонду, систе≠матизац≥ю та ун≥ф≥кац≥ю показник≥в ≥ документ≥в, розроб≠ленн€ засоб≥в формал≥зованого опису даних та ≥н.

ƒл€ функц≥ональних п≥дсистем ј≤— ≥нформац≥йне забезпеченн€ Ї сукуп≠н≥стю ≥нформац≥йних ресурс≥в.

ѕризначене воно дл€ п≥двищенн€ €кост≥ управл≥нн€ господарською д≥€льн≥стю на основ≥ здобутт€ в≥рог≥дних ≥ своЇчасних даних, необх≥дних дл€ прийн€тт€ управл≥нських р≥шень.

≤нформац≥йне забезпеченн€ включаЇ:

Ч Їдину систему класиф≥кац≥њ та кодуванн€ “≈ѕ≥в д≥≠€льност≥ об'Їкта управл≥нн€;

Ч ун≥ф≥ковану систему первинноњ документац≥њ;

Ч масиви ≥нформац≥њ, що використовуютьс€ дл€ розв'€занн€ задач управл≥нн€.

” процес≥ розробленн€ ≥нформац≥йного забезпеченн€ сл≥д визначити:

Ч склад ≥нформац≥њ (перел≥к ≥нформац≥йних одиниць або сукупностей, необх≥дних дл€ розв'€занн€ комплексу задач);

Ч структуру ≥нформац≥њ та законом≥рност≥ њњ перетворенн€, тобто правила формуванн€ показник≥в ≥ документ≥в;

Ч характеристики руху ≥нформац≥њ (обс€г та ≥нтенсивн≥сть поток≥в, маршрути руху, часов≥ характеристики);

Ч характеристики €кост≥ ≥нформац≥њ (систему к≥льк≥сних оц≥нок корисност≥, значущост≥, повноти, своЇчасност≥, в≥рог≥дност≥ ≥нформац≥њ);

Ч способи перетворенн€ ≥нформац≥њ.

—труктуру ≥нформац≥йного забезпеченн€ ј≤— показано на схем≥ 1.

≤нформац≥йне забезпеченн€ ј≤— под≥л€Їтьс€ на позамашинне та внутр≥машинне. ѕервинна ≥нформац≥€ ф≥ксуЇтьс€ в первинних докумен≠тах, що м≥ст€ть €к Ќƒ≤, так ≥ оперативну, обл≥кову ≥нфор≠мац≥ю.

 


—хема 1. —труктура ≥нформац≥йного забезпеченн€ ј≤—

ƒл€ реал≥зац≥њ завдань користувача на ј–ћ≥ дан≥ позамашинноњ сфери мають бути перенесен≥ на машинний но≠с≥й, де вони утвор€ть машинну ≥нформац≥йну базу (≤Ѕ).

ядром ≥нформац≥йного забезпеченн€ ј≤— Ї ≤Ѕ Ч сукуп≠н≥сть впор€дкованоњ ≥нформац≥њ, що використовуЇтьс€ при функц≥онуванн≥ ј≤—. «а сферою функц≥онуванн€ вид≥л€ють позамашинну ≥ внутр≥машинну ≤Ѕ.

ƒо ѕозамашинноњ ≤Ѕ належить частина ≤Ѕ Ч су≠купн≥сть пов≥домлень, сигнал≥в ≥ документ≥в, що вико≠ристовуютьс€ при функц≥онуванн≥ ј≤—, €ка сприймаЇть≠с€ людиною без застосуванн€ засоб≥в обчислювальноњ техн≥ки. ÷е сукупн≥сть ус≥х документованих даних. ќсновним нос≥Їм ≥нформац≥њ у позамашйнному середовищ≥ Ї документи. ƒокументи под≥л€ють на первинн≥ (вх≥дн≥) та пох≥д≠н≥ (вих≥дн≥).

¬х≥дн≥ документи м≥ст€ть первинну необроблену ≥н≠формац≥ю. ¬они под≥л€ютьс€ на нормативно-дов≥дков≥ й оперативн≥. ѕерш≥ належать до категор≥њ умовно-сталоњ ≥нформац≥њ ≥ м≥ст€ть р≥зн≥ регламентуюч≥ норми та норма≠тиви, характеристики р≥зних об'Їкт≥в, ц≥ни, тарифи, €к≥ тривалий час використовуютьс€ в розрахунках без зм≥ни. —клад нормативно-дов≥дкових документ≥в визначаЇтьс€ характером ѕ— й особлив≥стю системи управл≥нн€ об'Їк≠том. Ќа основ≥ цих документ≥в зд≥йснюЇтьс€ первинне за≠вантаженн€ файл≥в Ќƒ≤, €к≥ утворюють нормативно-до≠в≥дковий ≥нформац≥йний фонд ј≤— (фонд Ќƒ≤ - конструкторськ≥ та технолог≥чн≥ документи, дов≥дники, класиф≥катори, номенклатури-ц≥нники, договори й ≥н.).

ќперативн≥ документи (обл≥ков≥ прибут≠ково-витратн≥ документи, накладн≥, плат≥жн≥ документи) м≥ст€ть ≥нформац≥ю, що в≥доб≠ражаЇ поточний стан об'Їкта управл≥нн€. ÷€ ≥нформац≥€ зм≥нюЇтьс€ за кожноњ њњ ф≥ксац≥њ.

–≥зновидом оперативних доку≠мент≥в Ї "«апити" (документи, €к≥ м≥ст€ть умови пошуку даних в ≤Ѕ, а також т≥, що ≥н≥ц≥юють виконанн€ розрахун≠к≥в).

ѕoxiдн≥ (вих≥дн≥) документи формуютьс€ в процес≥ ав≠томатизованого обробленн€ ≥ видаютьс€ €к результат, формуютьс€ на основ≥ ≥нформац≥њ оперативних файл≥в ≥ файл≥в Ќƒ≤, м≥ст€ть ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ прийн€т≠т€ управл≥нських р≥шень на р≥зних р≥вн€х управл≥нн€ об'Їктом. ¬их≥дн≥ документи м≥ст€ть тек≠стову, цифрову, граф≥чну ≥нформац≥ю.

ѕ≥д час розробленн€ позамашинноњ ≤Ѕ необх≥дно до≠тримуватис€ вимог щодо њх форми, зм≥сту, пор€дку за≠повненн€ документ≥в. ¬их≥дн≥ документи мають в≥дпов≥дати своЇму призначенню, пер≥о≠дичност≥ складанн€, формату, певн≥й посл≥довност≥ розта≠шуванн€ рекв≥зит≥в.

ƒо засоб≥в орган≥зац≥њ та веденн€ позамашинноњ ≤Ѕ на≠лежать:

Ч системи класиф≥кац≥њ та кодуванн€ техн≥ко-економ≥чноњ ≥нформац≥њ, що м≥ститьс€ в документах ѕ—;

Ч ”—ƒ, €к≥ м≥ст€ть ун≥ф≥кован≥ типов≥ форми доку≠мент≥в (формул€ри-зразки), рекомендован≥ дл€ використанн€ в ј≤—;

Ч методичн≥ й ≥нструктивн≥ матер≥али дл€ веденн€ до≠кумент≥в.

 одуванн€ забезпечуЇ ун≥кальну ≥дентиф≥кац≥ю об'Їк≠т≥в.

ќпис класиф≥кац≥йних угруповань, кодових позначень та найменувань об'Їкт≥в м≥ститьс€ в документ≥, €кий на≠зиваЇтьс€ класиф≥катором. —укупн≥сть класиф≥катор≥в утворюЇ систему класиф≥кац≥њ ≥ кодуванн€.

”н≥ф≥кована система документац≥њ включаЇ ун≥ф≥ко≠ван≥ стандартн≥ форми документ≥в, дозволен≥ дл€ викорис≠танн€ при оформленн≥ господарських ≥ ф≥нансових опера≠ц≥й за функц≥€ми управл≥нн€ конкретних об'Їкт≥в. ”—ƒ ор≥Їнтовано на ѕ—.

«апитанн€ дл€ самоконтролю:

1. ƒл€ чого призначено ≥нформац≥йне забезпеченн€?

2. ўо включаЇ ≥нформац≥йне забезпеченн€?

3. яка структура ≥нформац≥йного забезпеченн€?

4. ўо входить до поза машинноњ ≥нформац≥йноњ бази?

5. ќхарактеризуйте вх≥дн≥ документи.

6. ўо м≥ст€ть вих≥дн≥ документи

7. як≥ засоби орган≥зац≥њ та веденн€ поза машинноњ ≤Ѕ ви знаЇте.

‘орми контролю:

ѕоточний -перев≥рка конспект≥в, усне опитуванн€ на лекц≥њ.

ѕ≥дсумковий - п≥дсумкова контрольна робота, екзамен.


—амост≥йна робота є 7

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 484 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ћаской почти всегда добьешьс€ больше, чем грубой силой. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1392 - | 1239 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.013 с.