Лекции.Орг


Поиск:
Вимоги до комерційної інформації
Комерційна інформація має відповідати таким вимогам:

· достовірність (повинна бути надійною і аргументованою);

· оперативність (своєчасно отримувати цю інформацію);

· систематичність (інформація повинна надходити безперервно, систематично і постійно оновлюватися);

· комплектність (має відображати діяльність суб’єкта господарювання).

Інформація повинна бути своєчасною та корисною для особи, яка приймає управлінські рішення, бо несвоєчасно отримана інформація є некорисною.

Важливим критерієм оцінки інформації для прийняття управлінських рішень є цінність для користувача. Оцінка цінності інформації залежить від того ким використовується інформація, як часто вона використовується і з якою метою, який ефект досягається на її основі, чи існують альтернативні джерела інформації, як часто інформація надається й не використовується.

У системі управління цінність інформації визначається її впливом на рішення; інформація, яка не впливає на рішення - є некорисною. Крім того, корисна інформація повинна відповідати комплексу цілей для задоволення потреб внутрішніх користувачів. Враховуючи, що шляхи досягнення цілей можуть бути різними, система обліку повинна діяти за принципом багатоваріантності. Це вимагає від фахівців новітніх підходів до розробки альтернатив, що цілком залежить від рівня знань та умінь, а отже і досвіду їх роботи. Складність вирішення цієї проблеми полягає в наявності нестандартних ситуацій, які вимагають адекватних рішень, прийомів та методів підготовки необхідної інформації. Існування різних цілей, зумовлених наявністю різних груп користувачів, а отже і проблем, які покликана вирішувати система управління, вимагає різних систем вимірювання результатів діяльності підприємств. При цьому необхідно дотримуватись вимоги: затрати на обробку та формування інформації не повинні перевищувати ефекту, одержаного від її використання. Тому інформація залишається корисною доти доки результат від її використання перевищує затрати на її створення.

Важливим критерієм оцінки якості інформації є її повнота, тобто здатність інформації найповніше відображати аспекти явищ та проблем. Повноту інформації можна охарактеризувати як співвідношення всієї наявної інформації до об'єктивно існуючої корисної інформації. Отже, повнота інформації характеризується ступенем забезпечення (для вирішення завдань торговельного підприємства) достовірною вихідною інформацією.

Повнота інформації має суттєве значення для налагодження не лише прямих, але і зворотних зв'язків між суб'єктом і об'єктом управління. Виконавці повинні на основі інформації зрозуміти мету прийняття рішення, основні завдання, які їм належить вирішувати і умови виконання цих завдань. Отже, в системі управління цінність інформації визначається її значенням для прийняття управлінських рішень.

Інформація, яка відповідає розглянутим вище вимогам, є стратегічним ресурсом, який здатний забезпечити конкурентні переваги будь-якому підприємству.

Запитання для самоконтролю:

1. Що таке комерційна інформація і яка її роль?

2. Які існують види комерційної інформації?

3. Яким вимогам повинна відповідати комерційна інформація??

4. Основне призначення комерційної інформації?

5. Класифікація інформації

Форми контролю:

Поточний -перевірка конспектів, усне опитування на лекції.

Підсумковий - підсумкова контрольна робота, екзамен.

Самостійна робота №4

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 356 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Студент может не знать в двух случаях: не знал, или забыл. © Неизвестно
==> читать все изречения...

1118 - | 753 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.007 с.