Лекции.Орг


Поиск:
Класифікація Інформаційних технологій
За способом використання засобів обчислювальної техніки під час оброблення інформації виділяють ІТ у централізованих автоматизованих ІС та ІТ у децентралізованих системах оброблення даних.

За способом реалізації в АІС розрізняють традиційні, нові та високі ІТ.

За ступенем охоплення задач управління ІТ поділяють на: ІТ електронного оброблення даних, ІТ автоматизації функцій управління, ІТ підтримки прийняття рішень, ІТ електронного офісу, ІТ експертної підтримки.

За типом користувацького інтерфейсу класифікують пакетні, діалогові та мережні ІТ.

За способом побудови мережі виділяють локальні, багаторівневі, розподілені ІТ.

За моделями обчислювального процесу розрізняють такі ІТ: хост-орієнтовані; технології, що реалізують модель процесу з розподіленими ресурсами; технології "клієнт — сервер".

Інформаційні технології різняться видом інформації, яка обробляється:

Види інформації, що обробляється Види інформаційних технологій  
Дані СУБД, алгоритмічні мови, табличні процесори Інтегровані пакети
Текст Текстові процесори і гіпертекст
Графіка Графічні процесори
Знання Експертні системи
Об’єкти реального світу Засоби мультимедіа

Як інструмент ІТ може використовуватися різними користувачами: як розробниками ІТ, так і непрофесіоналами.

В основу комп'ютерної технології покладено певний або певні інтерфейси:

• командний інтерфейс - найпростіший, він забезпечує виведення на екран комп'ютера системного запрошення для введення команди (в операційній системі MS DOS стандартне запрошення має вигляд С:>, а в операційній системі UNIX - це, як правило, знак долара);

• WIMP-інтерфейс (Windows - вікно, Image - образ, Menu - меню, Pointer - вказівник) - на екрані висвітлюється вікно з переліком програм і дій, для вибору одного з них використовується вказівник (інтерфейс операційних систем Windows);

• SILK-інтерфейс (Spich - мова, мовлення, Image - образ, Language - мова, Knowledge - знання) - на екрані за командою з голосу відбувається переміщення вказівника від одних пошукових образів до інших за смисловими семантичними зв'язками.

Предметна технологія — це послідовність технологічних етапів модифікації первинної інформації у результатну.

Наприклад, предметна технологія бухобліку припускає оформлення та приймання первинної документації, запис бухгалтерського проведення, зміну стану аналітичного обліку, на основі чого — зміну рахунків синтетичного обліку й балансу.

Технологія оброблення інформації, що використову­ється як інструментарій у різних ПС для розв’язання різ­номанітних задач, називається забезпечувальною. Такі ІТ можуть класифікуватися за класами задач, на які їх орі­єнтовано.

За ПС, що обслуговуються, ІТ поділяються на ІТ бух­галтерського обліку, ІТ банківської діяльності, ІТ подат­кової діяльності, ІТ страхової діяльності та ін.

Об’єднання забезпечувальних технологій на основі предметної технології, зведення їх до єдиного стандарту інтерфейсу є функціональною ІТ — середовищем пере­творення даних і частиною ІТ. Перетво­рення забезпечувальної ІТ на функціональну може здій­снюватися як програмістом-проектувальником, так і са­мим користувачем, що залежить від інтерфейсу "корис­тувач — ЕОМ".

Запитання для самоконтролю:

1. Як ви розумієте поняття інформаційної технології?

2. Від яких компонентів залежать ІТ?

3. Який вплив мають ІТ?

4. Охарактеризуйте етапи розвитку інформаційних технологій та технічних засобів

5. Класифікуйте ІТ за різними ознаками

Форми контролю:

Поточний -перевірка конспектів, усне опитування на лекції.

Підсумковий - підсумкова контрольна робота, екзамен.

Самостійна робота № 2

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 598 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Наглость – это ругаться с преподавателем по поводу четверки, хотя перед экзаменом уверен, что не знаешь даже на два. © Неизвестно
==> читать все изречения...

911 - | 674 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.