Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћаркетингова товарна пол≥тика њњ сутн≥сть та значенн€.
ћаркетингова товарна пол≥тика Ч це комплекс за≠ход≥в з≥ створенн€ й управл≥нн€ продукц≥Їю п≥дприЇмства дл€ за≠доволенн€ потреб споживач≥в та дос€гненн€ п≥дприЇмством вла≠сних ц≥лей. “радиц≥йно ц€ пол≥тика становить основний зм≥ст маркетинговоњ д≥€льност≥, бо коли п≥дприЇмство не виготовл€Ї корисних споживачам товар≥в чи не надаЇ послуг, воно стаЇ не≠потр≥бним.

—труктуру маркетинговоњ товарноњ пол≥тики зображено на рис. 1.

 

 

–ис. 1. —труктура маркетинговоњ товарноњ пол≥тики.

 

Ќайважлив≥шою частиною маркетинговоњ товарноњ пол≥тики Ї розробка товар≥в. ÷е пон€тт€ передбачаЇ або плануванн€ (ство≠ренн€) нових товар≥в, €к≥ дадуть змогу п≥дприЇмству вийти на нов≥ ринки чи розширити ≥снуюч≥, перемогти конкурент≥в, отри≠мати в≥дпов≥дн≥ доходи ≥ прибутки, або модиф≥куванн€ ≥снуючих товар≥в, тобто зм≥ну њхн≥х властивостей та характеристик, що уможливить пост≥йне приверненн€ до них уваги споживач≥в ≥ €к результат Ч збереженн€ прот€гом тривалого часу обс€г≥в збуту ≥ доход≥в.

ќбслуговуванн€ Ч це забезпеченн€ сталост≥ в≥дпов≥дних ха≠рактеристик товар≥в, њхньоњ в≥дпов≥дност≥ встановленим стан≠дартам. ќсновним у ц≥й частин≥ маркетинговоњ товарноњ пол≥ти≠ки Ї контроль за €к≥стю продукц≥њ, своЇчасне ≥нформуванн€ ви≠робництва про необх≥дн≥сть њњ пол≥пшенн€, проведенн€ заход≥в з≥ збереженн€ характеристик товар≥в п≥д час товарного руху та збуту.

≈л≥м≥нуванн€ Ч це процес зн€тт€ застар≥лого (такого, €кий пе≠рестав користуватись достатньо активним попитом) товару з ви≠робництва ≥ ринку. ќсновне завданн€ ц≥Їњ частини маркетинговоњ товарноњ пол≥тики Ч оптим≥зувати процеси усуненн€ з ринку за≠стар≥лих товар≥в, тобто своЇчасно в≥дмовитись в≥д њх виробницт≠ва, узгодити витрати п≥дприЇмства на виробництво ≥ збут товар≥в, попит на €к≥ пост≥йно спадаЇ, з≥ зменшенн€м доход≥в в≥д њхнього продажу, котр≥ поки ще на€вн≥ ≥ на котр≥ можна розраховувати принаймн≥ в найближчому майбутньому.

  1. ∆иттЇвий цикл товару, види товару.

∆иттЇвий цикл товару Ч концепц≥€, €ка характеризуЇ розвиток обс€г≥в збуту ≥ прибуток в≥д реал≥зац≥њ товару, пропонуЇ заходи з≥ стратег≥њ ≥ тактики маркетингу з моменту надходженн€ товару на ринок аж до його усуненн€ з ринку. ”перше опубл≥кована американським економ≥стом “. Ћев≥том у 1965 р. концепц≥€ життЇвого циклу товару Ч це, безперечно, лише теоретична мо≠дель житт€ товару в пер≥од його перебуванн€ на ринку. ѕроте ц€ модель широко використовуЇтьс€ в маркетингов≥й практиц≥ €к така, що добре в≥дпов≥даЇ практичному досв≥ду, даЇ змогу описа≠ти, проанал≥зувати ринкове житт€ не т≥льки товар≥в, а й пол≥тич≠них парт≥й, громадських д≥€ч≥в, ≥дей, послуг ≥ т. п.

 ласичну модель життЇвого циклу товару можна побудувати у вигл€д≥ граф≥ка, €кий ≥люструЇ динам≥ку обс€г≥в продажу ≥ прибу≠ток в≥д реал≥зац≥њ за весь час перебуванн€ товару на ринку (рис.1.)

 

 

 

–ис. 1.  онцепц≥€ життЇвого циклу товару.

 

 

I Ч досл≥дженн€ та розробленн€ товару;

II Ч запровадженн€ товару на ринок;

≤≤≤ Ч розширенн€ ринку збуту;

≤V Ч використанн€ переваг;

V Ч зр≥л≥сть товару;

VI Ч насиченн€ ринку;

VII Ч витискуванн€ товару з ринку.

 

”весь цей пер≥од можна умовно под≥лити на к≥лька етап≥в. ѕершим етапом уважають пер≥од, коли товару на ринку €к такого практично нема. ¬едетьс€ т≥льки його розробка, досл≥дженн€ ри≠нку, апробац≥€ ≥дењ товару. јн≥ збуту, ан≥ прибутку на цьому етап≥ н≥хто не оч≥куЇ. Ќавпаки, п≥дприЇмство здеб≥льшого ≥нвестуЇ значн≥ кошти в розробленн€ товару, спод≥ваючись у майбутньому покрити њх доходами в≥д його реал≥зац≥њ.

Ќа другому етап≥ товар запроваджуЇтьс€ на ринок, починаЇтьс€ його реал≥зац≥€. Ќа цьому етап≥ зд≥йснюютьс€ заходи з пробного маркетингу, а також розгортаЇтьс€ виробництво ≥ комерц≥йна реал≥зац≥€ товару. ќбс€ги продажу зростають, збитки зменшуютьс€. «г≥дно з концепц≥Їю життЇвого циклу другий етап необх≥дно по≠чинати з в≥дносно низького обороту, оск≥льки товар ≥ще недостат≠ньо в≥домий на ринку, а його збут перебуваЇ на стад≥њ орган≥зац≥њ. —аме тому на цьому етап≥ мають м≥сце висок≥ витрати на рекламу ≥ збут, а також в≥дносно висок≥ Ч на виробництво. ќсновна мета п≥дприЇмства на другому етап≥ Ч привернути увагу споживач≥в, витримати перш≥, Ђ≥спитов≥ї, сказати б, покупки товар≥в, налагоди≠ти контакти з торг≥влею, розв≥€ти њњ сумн≥ви щодо усп≥ху новинки.

Ќа третьому етап≥ зд≥йснюЇтьс€ розширенн€ ринку та збуту за рахунок зб≥льшенн€ обс€г≥в виробництва товару, прискоренн€ процес≥в його розповсюдженн€, посиленн€ рекламноњ д≥€льност≥. ÷е потребуЇ зм≥цненн€ в≥дносин з торг≥влею, розширенн€ систе≠ми канал≥в розпод≥лу, формуванн€ достатнього рекламного бю≠джету. —аме на цьому етап≥ життЇвого циклу товару п≥дприЇмст≠во може перейти точку беззбитковост≥, а значить, мати в≥дпов≥дн≥ прибутки. як обс€ги збуту, так ≥ прибутки на цьому етап≥ мають сталу тенденц≥ю до зростанн€.

Ќа четвертому етап≥ п≥дприЇмство повною м≥рою в≥дчуваЇ своњ переваги, забезпечен≥ вдалою ≥деЇю товару, правильним ви≠бором ц≥льового ринку, оптимальною маркетинговою програмою тощо. “ут обс€ги продажу ≥ прибуток набувають певноњ ≥нерц≥њ за рахунок заход≥в, реал≥зованих на попередн≥х етапах. “овар стаЇ в≥домим на ринку, привертаЇ до себе все нов≥ групи споживач≥в. ¬одночас р≥вень прибутку на цьому етап≥ наближаЇтьс€ до мак≠симуму, хоч обс€ги збуту продовжують зростати. “ака нев≥дпов≥≠дн≥сть по€снюЇтьс€ тим, що тут починаЇ в≥дчуватись вплив кон≠курент≥в. ѕриваблен≥ усп≥хом товару, вони починають коп≥ювати його, випускати товари-аналоги. ” в≥дпов≥дь п≥дприЇмство зму≠шене посилювати св≥й рекламний вплив, модиф≥кувати товар, зменшувати ц≥ни тощо. ”се це призводить до зростанн€ витрат ≥ в≥дпов≥дного зменшенн€ прибутку.

Ќаступним Ї етап зр≥лост≥ товару. Ќа цьому етап≥ обс€г його продажу дос€гаЇ найб≥льшого значенн€, але стають усе пом≥тн≥≠шими тенденц≥њ до його гальмуванн€. ќбс€ги прибутку зменшу≠ютьс€, але вони ще наст≥льки значн≥, що приваблив≥сть товару дл€ п≥дприЇмства збер≥гаЇтьс€.

—тан насиченн€ Ч наступний етап життЇвого циклу товару. …ого особлив≥стю Ї спадний р≥вень обс€г≥в продажу ≥ прибутку. ѕричинами цього Ї, з одного боку, насиченн€ ринку збуту, а з другого Ч загостренн€ конкуренц≥њ через на€вн≥сть великоњ к≥ль≠кост≥ конкурент≥в.

ќстанн≥м етапом життЇвого циклу товару Ї його витискуванн€ з ринку. Ќа цьому етап≥ обс€г продажу спадаЇ до нул€. Ќедостат≠н≥й попит, загостренн€ конкуренц≥њ та ц≥новоњ боротьби загрожу≠ють збитками. √оловне завданн€ п≥дприЇмства на даному етап≥ Ч своЇчасно, у максимально коротк≥ строки зн€ти товар з виробни≠цтва, м≥н≥м≥зуючи можлив≥ збитки.

√оловною ≥деЇю концепц≥њ життЇвого циклу продукц≥њ Ї п≥д≠твердженн€ тимчасового характеру ринкового житт€ товару. Ќа≠в≥ть товари з≥ стр≥мким зростанн€м обс€г≥в продажу ≥ прибутку колись проходитимуть етапи зр≥лост≥, насиченн€ ≥ витисненн€ з ринку, у зв'€зку з цим кожне п≥дприЇмство мусить своЇчасно по≠турбуватись про зам≥ну своњх товар≥в новими.

¬≥дпов≥дно до зм≥ни обс€г≥в збуту ≥ прибутку модиф≥куЇтьс€ ≥ маркетингова програма (табл. 1). ќсновна мета такого модиф≥≠куванн€ Ч продовженн€ часу ≥снуванн€ товару на ринку, зб≥ль≠шенн€ в≥ддач≥ в≥д нього дл€ п≥дприЇмства.

“аблиц€ 1.

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 406 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

∆изнь - это то, что с тобой происходит, пока ты строишь планы. © ƒжон Ћеннон
==> читать все изречени€...

554 - | 447 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.011 с.