Лекции.Орг


Поиск:
Семінар 5. Ґенеза українського державотворення у середньовіччі і ранньомодерний час
5.1. Русь-Україна як перше протоукраїнське державне утворення.

5.2.Галицько-Волинське королівство в системі відносин середньовічних держав Центрально-Європейського регіону.

5.3. Козацька держава Війська Запорізького між Заходом та Сходом – рецепція чужих здобутків та власний досвід творення держави.

5.4. Державні та автономні організми на українському Лівобережжі кінця XVII-XVIII ст.: Військо Запорозьке, Слобожанщина і Військо Запорозьке Низове.

 

Методичні поради для самостійної роботи:

 

Висвітлюючи перше питання, з’ясовуємо такі проблеми:

- концепції походження Русі: норманська та автохтонна;

- період консолідації і завоювання нових територій (правління Олега, Ігоря та Святослава);

- вихід Русі-України на міжнародну арену і перші спроби вписатися у геополітичний простір, стосунки із Візантією;

- суть релігійної, адміністративної, військової та фінансової реформ Володимира Великого;

- особливості правління Ярослава Мудрого: причини та наслідки цього рішення для держави;

- причини розпаду Київської Русі.

У другому питанні необхідно розкрити:

- особливості політичного розвитку Галицького і Волинського князівств в ХІ-ХІІ ст.;

- характерні риси правління Романа Мстиславовича, та об’єднання Галицького і Волинського князівств в одну державу в 1199 р.;

- внутрішню і зовнішню політику Данила Галицького, обставини перетворення князівства у королівство;

- становище Галицько-Волинської держави в часи правління наступників Данила Галицького;

- місце і роль Галицько-Волинської держави на карті Центрально-Східної Європи.

 

У третьому питанні слід висвітлити:

- джерела і теорії походження українського козацтва, заснування Запорозької Січі;

- причини, початок і характер Визвольної війни українського народу проти Речі Посполитої;

- держава Війська Запорозького: устрій, розбудова і міжнародне визнання;

- Переяславська рада та її місце в історичній долі українського народу;

- становище Війська Запорозького в період “Руїни”;

Розглядаючи четверте питання, необхідно розкрити:

- особливості історичного розвитку Слобожанщини;

- устрій Війська Запорозького Низового;

- політичний розвиток держави Війська Запорозького (Гетьманщини);

- наступ російського царизму на автономні права Війська Запорозького та Слобожанщини та скасування козацького ладу на українських землях;

- історичне значення держави Війська Запорозького.

Список рекомендованих джерел і літератури:

1. Андрусяк М. Гетьман Іван Мазепа як культурний діяч. – К.: “Обереги”, 1991.

Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.: Дніпро, 1991.

3. Бжеський Р. Переяславська умова в планах Богдана Хмельницького та “Переяславська легенда”. – Львів, 1998.

4. Бойко О. Історія України: навчальний посібник. – К., 2005.

5. Бунятян К. П. Давнє населення України: навч. посіб. / К. П. Бунятян. – К., 2003.

6. Васильєва Р., Смолка А. Соціально-економічна політика Б.Хмельницького // Економіка України. – 1995. № 11.

7. Галицько-волинський літопис / Ред. Котляр М.Ф. – Київ: Наукова думка, 2002.

8. Ідзьо В. Українська держава в ІХ-ХІІІ століттях. – Львів, 2004.

9. Ісаєвич Я. Галицько-Волинська держава. – Львів, 1999.

10. Історія України та її державності: Навчальний посібник / За редакцією Дещинського Л.Є. – Львів, 2005

11. Козацькі ватажки та гетьмани України. – Львів, 1991.

12. Крип’якепич І. Галицько-Волинське князівство. – К., 1994.

13. Мицик Ю., Плохій С., Стороженко І. Як козаки воювали: Історичні розповіді про запорізьке козацтво - Дніпропетровськ: Промінь, 1990.–302с.

14. Побережний В. Богдан Хмельницький і відносини України з Росією. – Полтава, 1993.

15. Смолій В. Середньовічна доба в історичному минулому України // Український історичний журнал. – 1991. – № 10.

16. Смолій В.А., Степанков В.С. Українська національна революція ХVП ст. (1648–1676 рр.) // Україна крізь віки. Т.7. – К., 1999.

17. Яворницький Дмитро. Історія запорозьких козаків. Т. 1–3. – Львів, 1990–1992.

18. Яковенко Н. Нариси історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ, 2006.

Теми рефератів:

1. Військові, дипломатичні та культурні Київської Русі та Візантії.

2. Київська Русь в часи Святослава Хороброго.

3. Правова і політична культура Київської Русі.

4. Зовнішня політика Ярослава Мудрого.

5. Зовнішня політика Данила Галицького.

6. Теорії походження українського козацтва

7. Запорізька Січ – українська християнська республіка

8. Військово-політична діяльність гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.

9. Гетьманство Івана Мазепи.

10. Зовнішня політика Богдана Хмельницького у роки Національно визвольної війни.

Семінар 6. Суперечливі питання українського державотворення в ХХ-ХХІ ст.

6.1. У пошуках ефективної моделі державотворення: формати української державності в часи Національної революції 1917-1921 рр.

6.2. Радянська модель української держави: суть, мета і наслідки реалізації радянського проекту.

6.3. Реалізація української державності наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.: причини труднощів та подальші перспективи.

 

Методичні поради для самостійної роботи:

В першому питанні слід звернути увагу на такі проблеми:

- Лютнева демократична революція 1917 р. та утворення Центральної Ради, курс на автономію України;

- взаємовідносини Центральної Ради та Тимчасового Уряду, II Універсал Центральної Ради;

- III Універсал Центральної Ради, творення Української Народної Республіки, вторгнення більшовицьких військ з Росії і проголошення IV Універсалу;

- Українська Держава гетьмана П. Скоропадського: основні засади внутрішньої і зовнішньої політики;

- проголошення ЗУНР, польсько-українська війна 1918-1919 рр., злука з УНР;

- утворення Директорії, відновлення УНР, труднощі і виклики в процесі творення держави;

- причини невдач національних змагань 1917-1921 рр., їх історичні наслідки та уроки.

При висвітлені другого питання доцільно зупинитися на таких проблемах:

- встановлення радянської влади в Україні на початку 1919 р., укладення союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УРСР 28 грудня 1920 р.;

- державний устрій та диктатура партійно-державного апарату, система вождізму, тотальна бюрократизація політичної системи, зрощення партійного апарату з державними, військовими, господарськими структурами в Україні в 20-30-ті роки;

- становище УРСР в кінці та після Другої світової війни;

- особливості розвитку УРСР в часи правління М. Хрущова;

- причини й прояви системної кризи, яка загострилася в СРСР у 1970-х роках;

- історичне значення горбачовської перебудови для України, передумови для проголошення і розбудови української державності.

Висвітлюючи третє питання, відзначимо:

- становлення незалежної України у 1990-1994 рр.

- формування атрибутики незалежної української держави: (громадянство, символіка, власна грошова одиниця, Збройні сили, Конституція);

- процеси формування органів влади – законодавчої, виконавчої та судової;

- трансформація соціалістичної планової економіки в капіталістичну ринкову («номенклатурний капіталізм», кланово-олігархічна система);

- здобутки й прорахунки президента Л.Кравчука та наслідки економічних реформ Президента Л.Кучми;

- політична і економічна ситуація в Україні за президентства В.Ющенка та В.Януковича;

- хроніка подій 2014-2016 рр., та подальші перспективи розвитку української державності;

- взаємини України з іншими державами в часи незалежності.

 

 

Теми рефератів:

1. Агресія більшовицького Раднаркому проти Української Народної Республіки.

2. Брестський мирний договір між Українською Народною Республікою і країнами Четвертного союзу та його наслідки.

3. Михайло Грушевський – перший президент УНР.

4. Акт Злуки ЗУНР з УНР від 22 січня 1919 р. та його історичне значення.

5. С.Петлюра – політик, військовий і державний діяч.

6.Гласність як одна із рушійних сил горбачовської перебудови.

7. Події в Києві 19-24 серпня 1991 р. і прийняття Акта проголошення незалежності України.

8. Президент Л.Кучма і зародження олігархічно-кланової системи.

9. Помаранчева революція: причини й наслідки.

10. Революція Гідності: як це було…

11. Волонтерський рух в Україні під час війни 2014-2015 рр.

12. «Гібридна війна» та її застосування на Донбасі.

13. Мінські угоди: за і проти.

 

Список літератури:

1. Алексєєв Ю.М., Кульчицький С.В., Слюсаренко А.Г. Україна на зламі історичних епох: державотворчий процес 1985-1999 рр. – К., 2000.

2. Бевз Т. А., Ведєнєєв Д. В., Гошуляк І. Л., Коріненко П. С., Солдатенко В. Ф. Українська революція і державність (1917- 1920 рр.). – К., 1998.

3. Болотських М., Бердник О, Гончар О., Євтухов В., Кравчук Л.. Україна. 1918. Гетьманат. – К., 2003.

4. Великочий В.С. Джерела до вивчення державного будівництва в ЗУНР: (До 85-ліття Західно-Української Народної Республіки). – Івано-Франківськ, 2003.

5. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття. – К., 1996.

2. Даниленко В., Касьянов Г., Кульчицький С. Сталінізм в Україні: 20 – 30-ті роки – К., 1991 – 344 с.

3. Держава і суспільство в Україні: історія та сучасність. – К., 2013.

4. Держалюк М. С. Міжнародне становище України та її визвольна боротьба у 1917-1922 роках. – К., 1998.

5. Дещинський Л., Панюк А. Міжнародні відносини України: історія і сучасність. – Ч. 1-2. – Львів, 2002.

6. Історико-політичні уроки української державності./ Ред. кол. Ю. І. Римаренко, В. Г. Кремінь, О. М. Мироненко – К.; Донецьк, 1998.

7. Історія України та її державності. Курс лекцій: Навч. Посібник / Л.Є.Дещинський та ін. – Львів, 2009.

8. Кульчицький С.В. Історичне місце української радянської державності. – К., 2002.

9. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. – Львів, 1995.

10. Нагаєвський І. Історія української держави ХХ ст. – К., 1993.

11. Новітня історія України (1900-2000). Підручник / За ред. А.Г.Слюсаренко. – К., 2002.

12. Павленко Ю., Храмов Ю. Українська державність у 1917-1919 рр. – К., 1995.

13. Руденко Р. Новітня історія України: соціально-історичний аспект (др. пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). – Харків, 2013.

14. Тищик Б. Й., Вівчаренко О. А., Лешкович Н. О. Становлення державності в Україні (1917-1922рр.). – Коломия, 2000.

15. Яневський Д. Хроніка «помаранчевої» революції /Д. Яневський. – Х. 2005.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 5272 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Своим успехом я обязана тому, что никогда не оправдывалась и не принимала оправданий от других. © Флоренс Найтингейл
==> читать все изречения...

680 - | 599 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.01 с.