Лекции.Орг


Поиск:
Семінар 11. Міста в античності, середньовіччі та ранньомодерну добу
11.1. Феномен міста-поліса. Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я та Криму;

11.2. Міста як адміністративні, економічні та культурні центри на Русі;

11.3. Особливості середньовічного міста як центру ремесла та торгівлі. Львів XV – XVІІ ст.: правовий статус, ремесла та повсякденне життя громадян.

Методичні поради для самостійної роботи:

При розгляді першого питання слід звернути увагу на:

 • причини грецької колонізації;
 • устрій грецьких міст-держав;
 • містобудівельні традиції у розвитку античної архітектури;
 • соціальний склад населення міст-полісів, їхній побут та культура;
 • торгівля та ремесла у містах Північного Причорномор’я та Криму;
 • основні напрямки розвитку економіки грецьких полісів Північного Причорномор’я та Криму.

 

Починаючи розгляд другого питання, зверніть увагу на:

 • особливості адміністративного управління в містах;
 • характер суспільних відносин у містах Русі;
 • особливості планування та забудови міста;
 • розташування міст та розширення торгівельної мережі між містами;
 • розвиток науки і мистецтва (будівництво церков, переклад книг на слов’янську мову, літописання, створення шкіл та бібліотек);
 • розгортання будівництва монументальних споруд та формування національних рис у будівництві; формування окремих архітектурних шкіл.
 • використання в архітектурі прийомів кам’яного зодчества, мистецтва мозаїки, фрески, іконопису;

 

При розгляді третього питання слід звернути увагу на:

 • появу значної кількості нових міст. Зростання ремісничих спеціальностей;
 • зміни в етнічному складі населення середньовічних міст;
 • соціальний устрій та роль феодалів, купців, лихварів, ремісників та бідноти у житті міста;
 • привілеї та свободи міста; права міщан відповідно до магдебурзького права;
 • функціонування оборонних та релігійних споруд;
 • стосунки між прихильниками різних релігійних течій;
 • розвиток та функціонування культурно-просвітницьких організацій міщан зростання кількості навчальних закладів.

 

Література:

 1. Войтович Л. Князівські династії Східної Європи (кінець IX — початок XVI ст.): склад, суспільна і політична роль. Історико-генеалогічне дослідження. — Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2000. — 649 с.
 2. Білоус Н. Київський магістрат XVІ – першої половини XVІІ ст.: організація та структура влади // Соціум: Альм. соц. історії. – К., 2002. – Вип.2. – с. 24-36.
 3. Білоус Н. Київські війти XVІ – першої половини XVІІ ст. // Київ. старовина. – 2002. – №3. – с. 32-51
 4. Галичина та Волинь у добу середньовіччя: До 800-річчя з дня народження Данила Галицького / В.о. НАН України. Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича; Відп. ред. Ярослав Ісаєвич.– Львів: Ін-т українознав. ім. І. Крип'якевича НАН України, 2001.– 252 с.
 5. Зубар В. М., Ліньова Є. А., Сон Н. О. Античний світ Північного Причорномор’я: Нариси історії та соціально-економічного розвитку. К.,1999.
 6. Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. Античні держави Північного Причорномор’я // Україна крізь віки. - Т.2. - К., 1998.
 7. Крикун М. Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях // Проблеми слов’янознавства. – 1990. – Вип. 42. – с. 24–32.
 8. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. – Екатеринбург. 2006. – 560 с.
 9. Майоров А.В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. Под ред. И.Фроянова. СПб.: Университетская книга, 2001. 640 с.
 10. Петрик В., Лукомський Ю. Архітектурно-планувальна структура стольного города Галича // Галич в доісторії і середньовіччі. Матеріали міжнародної археологічної конференції Галич, 4–6 вересня 2003. – Галич, 2003. – С. 92–100.
 11. Терський С. В., Археологія доби Галицько-Волинської держави.— Львів: Ін-тут українознавства НАН України, 2002.— 108 с., іл.
 12. Чинність Литовських Статутів, магдебурзького права та юридичних норм Польщі // Історія україн. культури. – 2003. – Т.3. – с. 207-216
 13. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XІV – до середини XVІІ століття. Волинь і Центральна Україна (видання друге). – К., 2008.
 14. Pritsak O. The origins of the Old Rus' weights and monetary systems: Two studies in Western Eurasian metrology and numismatics in the seventh to eleventh centuries.Cambridge, Mass.: Distributed by Harvard University Press for the Harvard Ukrainian Research Institute, 1998. – 172 p.

Теми рефератів

1. Пантікапей – столиця Боспорського царства;

2. Політичне життя, традиції та побут мешканців античної Ольвії;

3. Київ – «мати міст руських». Давньоруська історія Києва;

4. Міста на Русі як центри ремесла та торгівлі;

5. Теорії виникнення міст в Київській Русі;

6. Давньоруська історія Чернігова;

7. Давньоруська історія Переяслава;

8. Володимир – стольний град Волинського князівства;

9. Історія єврейської громади середньовічного Львова;

10. Історія вірменської громади середньовічного Львова;

11. Цех у середньовічному Львові;

12. Історія магдебурзького права на українських землях;

13. Замки Волині, Галичини та Поділля в XVІ – XVІІ ст.;

14. Феномен Успенського братств в історії ранньомодерного Львова;

15. Руський квартал у Львові: життя в міському просторі XVІ – XVІІ ст.

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-23; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 2481 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Сложнее всего начать действовать, все остальное зависит только от упорства. © Амелия Эрхарт
==> читать все изречения...

619 - | 515 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.009 с.