Ћекции.ќрг


ѕоиск:
 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


«ертханалық жұмыс є 5
“ақырыбы: √аструл€ци€

—абақтың мақсаты: √аструл€йи€ның әр түрл≥ жолдарын зерттеу.

ѕайдаланылатын құрал-жабдықтар: микроскоп препараттар альбом карандаш

∆ұмысты жүрг≥зу әд≥с≥: √аструланың үш жапырақшасын анықтау. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) мезодерма 3) энтодерма 4) гастроцель 5) саруыз тығыны.

“апсырма

ћикроскоп арқылы зерттелет≥н препараттар

1. Ѕақаның гаструласының алғашқы кезең≥

Ұрық ек≥ жапырақшалардан тұрады. ќл эктодерма мен энтодерма. —ыртқы эктодерманың клеткалары ұсақ және түс≥ күңг≥рт болып келед≥. ≤шк≥ энтодерманың клеткалары ≥р≥, ашық түст≥ болады. Ѕластоцель жақсы көр≥нед≥.

2. √аструланың орта кезең≥.

Ѕұл кезеңде гастроцель үлкей≥п, бластоцельд≥ ығыстырады. ћикроскоппен қарағанда бластопордың дорсальды, вентральды ер≥ндер және саруыз тығыны жақсы көр≥нед≥.

3. √аструланың соңғы кезең≥.

Ѕұл кезеңде жалғыз гастроцель қуысы болады. бластопордың ен≥ к≥ш≥рейед≥. √аструланың үш жапырақшасы анық көр≥нед≥. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) мезодерма 3) энтодерма 4) гастроцель 5) саруыз тығыны.

 

Ѕақылау сұрақтары:

1. √аструл€ци€ және гаструл€ци€ның механизмдер≥ мен жолдары

2. Ѕластопор және оның маңызы

3. √аструлалардың түрлер≥

4. ћезодерма құрылуының жолдары

Әдебиеттер:

1.јнтипчук ё.ѕ. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї 1983

2.ћануилова Ќ.ј. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї ћосква 1973

3.–ақышев ј. Ђќрганизмн≥ң нәз≥к құрылымыї јлматы 1994

4.—апаров Қ.Ә. ∆алпы цитологи€ нег≥здер≥. Ц јлматы: —анат, 1994.

5.“окин Ѕ.ѕ. Ђќбща€ эмбриологи€ї ћосква 1977

 

«ертханалық жұмыс є 6

“ақырыбы:Ќейрул€ци€

—абақтың мақсаты: нейрул€ци€ процес≥н зерттеу.

ѕайдаланылатын құрал-жабдықтар: микроскоп препараттар альбом карандаш

∆ұмысты жүрг≥зу әд≥с≥: Ѕақа ұрығының дене жағынан көлденең кес≥нд≥н≥ң сурет≥н салып,

белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) энтодерма 3)нерв пластинкасы 4) нерв қатпарлары 5) хорда

2. Ќейруланың ортаңғы кезең≥.

“апсырма

ћикроскоп арқылы зерттелет≥н препараттар

1. Ќейруланың алғашқы кезең≥. Ѕақа ұрығының дене жағынан көлденең кес≥нд≥. —урет≥н салып,

белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) энтодерма 3)нерв пластинкасы 4) нерв қатпарлары 5) хорда

2. Ќейруланың ортаңғы кезең≥. Ќерв пластинкасы майысып нерв науасын құрады. Ќерв қатпарлары б≥р-б≥р≥не жақындайды. “≥келей нерв түт≥г≥н≥ң астыңғы жағында ұрық денес≥н бойлай созыла хорданың бастамасы жатады. ’орданың астында ек≥нш≥ ≥шек түт≥г≥ энтодермадан құралады. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) мезодерма 3) энтодерма 4) хорда 5) ек≥нш≥ ≥шект≥ң қуысы

3. Ќейруланың соңғы кезең≥. Ѕұл кезеңде ұрықта тер≥ эктодермасы, нерв түт≥г≥, хорда, мезодерма бар. ћезодерма эписомит және гипосомиттерге бөл≥нген. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) эктодерма 2) эписомит 3) невроцель 4) гипосомит 5) ек≥нш≥ ≥шек

Ѕақылау сұрақтары:

Ќейрула деген не және ол ұрықтың даму процес≥нде қалай түз≥лед≥?

1. Ќейрул€ци€ның кезеңдер≥.

2. ћезодерманың түз≥лу≥.

3. Ќерв айдаршасынан қандай ұлпалар пайда болады?

4. ћезодерманың қандай бөл≥ктер≥ бар және ол бөл≥ктерден қандай ұлпалар пайда болады?

Әдебиеттер:

1.јнтипчук ё.ѕ. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї 1983

2.ћануилова Ќ.ј. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї ћосква 1973

3.–ақышев ј. Ђќрганизмн≥ң нәз≥к құрылымыї јлматы 1994

4.—апаров Қ.Ә. ∆алпы цитологи€ нег≥здер≥. Ц јлматы: —анат, 1994.

5.“окин Ѕ.ѕ. Ђќбща€ эмбриологи€ї ћосква 1977

 

«ертханалық жұмыс є 7

“ақырыбы: Құстардың дамуы

—абақтың мақсаты: Құстардың ұрықтық дамуының нег≥зг≥ кезеңдер≥н зерттеу.

ѕайдаланылатын құрал-жабдықтар: микроскоп препараттар альбом карандаш

∆ұмысты жүрг≥зу әд≥с≥:

1. Құстардың жыныс клеткаларының ерекшел≥ктер≥н және ұрықтану процес≥н зерттеп б≥лу.

2. Құстардың зиготаларының бөлшектену процес≥н және бластуланың құрылысын зерттеп б≥лу.

3. Құстардың гаструл€ци€ процес≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н және эпибласт, гипобластың құрылуын зерттеп б≥лу.

4. Құстардың нейрул€ци€ процес≥н≥ң ерекшел≥ктер≥н зерттеп б≥лу.

“апсырма

ћикроскоп арқылы зерттелет≥н препараттар:

1. јлғашқы жолақ. “ауық ұрығының тотальды препараты. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздар: 1) ашық түст≥ бөл≥к 2) күңг≥рт бөл≥к 3) ұрық қалқаншасы 4) алғашқы жолақ 5) гензен түй≥н≥.

2. јлғашқы жолақ. “ауық ұрығының көлденең кес≥нд≥с≥. Ұрықтың ек≥ қабатты сатысы. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздыр: 1) эктодерма 2) энтодерма 3) алғашқы жолақ

3. јлғашқы жылға. “ауық ұрығының тотальды препараты. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздыр: 1) алғашқы жылға 2) алғашқы шұңқыр 3) бас өс≥нд≥с≥

4. јлғашқы жылға. “ауық ұрығының көлденең кес≥нд≥с≥. Ұрықтың үш қабатты сатысы. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздыр: 1) энтодерма 2) мезодерма 3) алғашқы жылға. Ёктодерма б≥р қабат клеткалардан тұрады. ћезодерманың клеткалары эктодерма мен энтодерманың арасында орналасқан.

5. “ауық ұрығының көлденең кес≥нд≥с≥. —оммиттер,хорда, нерв түт≥г≥. Ұрық жалпақша түрде сары уыздың үст≥нде жатады. —ары уыздың өз≥ препаратта көр≥нбейд≥. —урет≥н салып, белг≥лер≥н қойыңыздыр: 1) эктодерма 2) нерв түт≥г≥ 3) мезодерма 4) соммит 5) сегментт≥ та€қшасы 6) спланхнотомның висцеральды және паристалды жапырақшасы 7) целом 8) хорда 9) энтодерма

Ѕақылау сұрақтары:

1. құстардың жұмыртқа клеткаларының құрылысы

2. құстардың зиготаларының бөлшектену≥

3. гаструл€ци€ құстарда қалай өтед≥?

4. құстардың ұрықтарының нейрул€ци€сы

5. нег≥зг≥ дене мүшелер≥н≥ң қандай ұрық жапырақшаларынан дамитынын көрсетет≥н таблица жасаңдар.

Әдебиеттер:

1.јнтипчук ё.ѕ. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї 1983

2.ћануилова Ќ.ј. Ђ√истологи€ с основами эмбриологииї ћосква 1973

3.–ақышев ј. Ђќрганизмн≥ң нәз≥к құрылымыї јлматы 1994

4.—апаров Қ.Ә. ∆алпы цитологи€ нег≥здер≥. Ц јлматы: —анат, 1994.

5.“окин Ѕ.ѕ. Ђќбща€ эмбриологи€ї ћосква 1977

 

ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-23; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1030 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

498 - | 513 -


© 2015-2023 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.018 с.