ТЕМА 2. ДІАЛЕКТИЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
Лекции.Орг

Поиск:


ТЕМА 2. ДІАЛЕКТИЧНІ ТА ЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
Відведенийчас – (денна форма навчання – 8 год., заочна форма навчання – 10 год.)

Коротка характеристика змісту навчального матеріалу, що є предметом самостійного опрацювання:

Вивчити основні поняття про визначення діалектики як системи принципів, законів і категорій. Закони категорії діалектики в науковому дослідженні, понять принципів діалектики та їх роль у науковому пізнанні, об’єктивності всебічності та взаємозв’язку, розвитку, історичного та логічного ь науковому пізнанні, законів єдності та боротьби протилежностей, якості та кількості заперечення та їх роль у процесі пізнання.

Завдання самостійної роботи:

Завдання 1.

Складіть рецензію на наукову публікацію, текст якої додається. При необхідності можна керуватися прикладом щодо складу рецензії, наведеним в журналі ХНЕУ «Управління розвитком». Серед іншіх, слід визначити для тексту, що запропонований до рецензування, наступні складові: - актуальність дослідження, - об’єкт, предмет, ціль, задачі описуваного дослідження, 5 - методи що використовуються (при відсутності дати свої міркування з цих питань).

Текст для рецензування:РЕАЛІЗАЦІЯ СИСТЕМИ АНОНІМНИХ ЕЛЕКТРОННИХ ПЛАТЕЖІВ Електронні гроші - це безстрокові грошові зобов'язання банківської або іншої комерційної структури, виражені в електронній формі, підписані електронним цифровим підписом, які погашаються звичайними коштами в момент їх пред'явлення. Анонімність - це забезпечення невідстежуваності обігу електронних купюр при здійсненні платежів. Принцип роботи: - придбання електронних грошей за реальні за допомогою вкладу реальних грошей на свій віртуальний рахунок; - покупець перераховує на рахунок продавця гроші за покупку; - у випадку, якщо покупцеві потрібно зберегти анонімність, покупець за допомогою протоколу сліпого підпису одержує у банку електронну купюру; при оплаті електронної купюри банк зобов'язаний визнати її справжність так як там присутній його підпис, але не може визначити покупця даної купюри. - у разі успіху покупець отримує товар або послугу. В даний час в Україні немає стандарту сліпого підпису, недостатньо розвинена система електронних грошей. Тому розробка даної системи з використанням відповідних криптографічних алгоритмів є актуальною проблемою. Важливою є задача забезпечення відповідності світовим стандартам у цій галузі. На цей час на пострадянському просторі немає систем електронних грошей, які користуються довірою в світі. Існує кілька варіантів реалізації електронних грошей зі збереженням анонімності клієнта. Перший варіант це реалізація протоколу сліпого підпису, при якій покупець відсилає банку закритий затемнений множником код, завдяки чому банк підписує купюру не знаючи її номера. При цьому банк зобов'язаний, погасити дану купюру при пред'явленні її покупцем. Далі код оплаченої купюри фіксується щоб уникнути повторного платежу. Другий варіант реалізації - це створення купюри без звернення до банку. При такій реалізації досягається справжня анонімність, але від багаторазового платежу банк захищений статистичними методами виявлення порушника постфактум, що не може в повній мірі гарантувати надійність. Програмний комплект має архітектуру клієнт - сервер. Основні функції програмного комплексу, що розробляється: створення рахунку; поповнення рахунку; виведення грошей; переказ грошей з рахунку на рахунок; анонімна оплата. Серверна частина реалізує доступ клієнтів до свого рахунку і проведення вказаної операції. Сервер повинен бути встановлений на комп'ютер, що має доступ до інтернету і має постійну IP-адресу. Рахунки клієнта будуть зберігатися на сервері. Кожен рахунок буде реалізований в окремому файлі. Крім балансу рахунку також там буде міститися службова інформація, що забезпечує захист клієнта. 6 Клієнтська частина повинна надавати користувачам доступ до рахунку і можливість виконання зазначеної операції. Її планується жорстко прив'язувати до конкретного комп’ютера. Зв'язок між клієнтом і сервером реалізовано за допомогою TCP протоколу.

Форма контролю: конспект (4 год. / 5 год.)

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення змісту науки залежно від ролей, які вона виконує в суспільстві. Назвіть процеси науки як діяльності людей.

2. Охарактеризуйте існуючі функції науки.

3. Що на Вашу думку є об’єктом і суб’єктом науки?

4. Дайте визначення науковій діяльності та перелічите її форми.

5. Опишіть що таке наукознавство. Дайте характеристику її розділам.

6. Поняття характеристика та визначення елементів науки як системи знань (наукова ідея, наукові закони, парадокс, науковий факт, гіпотеза, теорія).

7. Охарактеризуйте складові елементи структури теорії (концепція, принципи, постулат, правило, факт, поняття, терміни, категорії).

8. Виникнення та становлення науки.

9. Класифікація наук, її призначення, мета та способи побудови.

10. Фундаментальні науки, їх характеристика.

11. Прикладні науки та їх значення в підвищенні ефективності народного господарства.

12. Диверсифікація та інтеграція наук як наслідок їх розвитку.

13. Наведіть діючу в Україні класифікацію наук, затверджену Вищою акредитаційною комісією МОН України.

14. Структура науки як системи знань та визначення її окремих елементів, складових частин.

Форма контролю: усне опитування (4 год. / 5 год.)

 

Список рекомендованої літератури:

1. Алексеев А.П. Аргументация. Познание. Общение / А.П. Алексеев. - М., 1991.-150 с.

2. Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. Методологія і організація наукових досліджень. – К.: Центр учбової літератури. – 2014. — 142 с.

3. Білуха М.Т.Методологія наукових досліджень: Підручник / М.Т. Білуха. – К.: АБУ, 2012. – 480 с.

4. Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження: Навчальний посібник / В.І. Ганін, Н.В. Ганіна, К.Д. Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

5. Демківський А. В. Основи методології наукових досліджень [Текст]: навч. посібн. / А. В. Демківський, П. І. Безус. – К. : Акад. муніцип. упр., 2012. – 276 с.

6. Дудченко А.А. Основи научных исследований: науч. пособие / А.А. Дудченко. - К., 2000. -114 с.

7. Єріна A.M. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / A.M. Єріна. - К.: Центр навч. л-ри, 2004. -212 с.

8. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв. – 3-е вид., перероб. і доп. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 240 с.

9. Мазаракі А.А. Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація,апробація): навч. посібн. ; за ред. А. А. Мазаракі. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2010. – 280 с.

10. Соловйов С.М. Основи наукових досліджень: Навч. посібник / С.М. Соловйов. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 176 с.

Дата добавления: 2016-11-18; просмотров: 282 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.003 с.