Лекции.Орг


Поиск:
Методики активізації процесу навчання
Для активізації навчального процесу курсом передбачено використання різноманітних методик активізації процесу навчання із таких тем:

Назва модулю, теми Форма методики активізації процесу навчання
Модуль І Інформаційні системи та економічна інформація
ТЕМА 1. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ЇХ РОЛЬ В УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ Проблемна лекція із використанням технічних засобів
ТЕМА 2. ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ І ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМАЛІЗОВАНОГО ОПИСУ. Проблемна лекція із використанням технічних засобів
Модуль ІІ Організаційні основи створення та функціонування інформаційних технологій
ТЕМА 3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Проблемна лекція із використанням технічних засобів
ТЕМА 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ СИСТЕМ ОБРОБЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Проблемна лекція із використанням технічних засобів
ТЕМА 5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В ОБЛІКУ Проблемна лекція із використанням технічних засобів
Модуль ІІІ Автоматизація окремих ділянок обліку
ТЕМА 6. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 7. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 8. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 9. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ) ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 10. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ ОПЕРАЦІЙ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 11. АВТОМАТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ВИРОБНИЦТВО Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
ТЕМА 12. АВТОМАТИЗАЦІЯ ЗВЕДЕНОГО ОБЛІКУ І СКЛАДАННЯ ЗВІТНОСТІ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку
Модуль ІV роль глобальних комп’ютерних мереж в обліку
ТЕМА 13. ГЛОБАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ Проблемна лекція із використанням технічних засобів, вирішення завдання по автоматизації окремої ділянки обліку

 

 

9. Контрольні роботи для студентів заочної форми навчання

Контрольну роботу студенти виконують відповідно до навчального плану. Вона передбачає короткі письмові відповіді на три питання завдання. Відповідь на кожне питання не повинна перевищувати двох сторінок тексту.

Виконання контрольної роботи буде успішнішим після вивчення всієї дисципліни за темами з використанням підручників, навчальних посібників та інших джерел інформації, у тому числі, практичного досвіду підприємств і організацій.

Номер контрольного завдання студент вибирає за двома останніми цифрами номера своєї залікової книжки (див. таблицю).

 

 

Номер завдання         ...  
Останні дві         ...  
цифри         ...  
номера залікової         ...  
книжки студента         ...  

Номер залікової книжки необхідно вказати на титульній сторінці контрольної роботи, а номер завдання — на початку самої роботи. У випадку відсутності цих відомостей контрольну роботу
не буде зараховано і вона повертається студенту без рецензування.

Основні вимоги до виконання контрольної роботи

Контрольна робота оформлюється в шкільному зошиті або на аркушах формату А4 (210´297 мм). Титульна сторінка оформлюється згідно з методичними рекомендаціями МАУП.

Контрольна робота повинна містити перелік використаної літератури, на конкретні джерела якої повинні бути посилання за її текстом.

Мета контрольної роботи — закріпити теоретичні знання та опанувати методику складання рефератів на основі рекомендованої літератури. Контрольна робота повинна бути написана студентом самостійно, вміщувати реферативне викладання літературних джерел. Реферування буде успішним, якщо студент попередньо вивчить літературні джерела (не менш як два з кожного питання), а потім самостійно викладе кожне питання.

При підготовці контрольної роботи необхідно пам’ятати, що кожне питання завдань стосується того чи іншого аспекту організації інформаційних систем обліку, економічного аналізу, контролю і ревізії (хоча це і не повторюється в кожному питанні). Наприклад, при вивченні питання 2 завдання 5 “Організація фінансового обліку виробничих запасів” необхідно пам’ятати, що воно повинно бути розглянуто в умовах інформаційних систем обліку.

Роботу необхідно зброшурувати. У кінці роботи необхідно поставити особистий підпис та дату її завершення.

На рецензування приймаються оригінали контрольних робіт. Ксерокопії не приймаються.

 

Завдання для контрольнИХ робІТ

Завдання 1

1. Поняття про організацію інформаційних систем обліку.

2. Фінансовий облік та його загальна побудова в умовах функціонування інформаційних систем.

3. Організація роботи бухгалтерії в умовах функціонування інформаційних систем.

Завдання 2

1. Принципи організації інформаційних систем обліку.

2. Організація нормативно-довідкової та вхідної інформації в фінансовому обліку.

3. Організація роботи облікового апарату підприємства.

Завдання 3

1. Методи організації інформаційних систем обліку.

2. Організація вихідної інформації в фінансовому обліку.

3. Організація роботи служби економічного аналізу на підприємстві.

Завдання 4

1. Основні прийоми організації інформаційних систем обліку.

2. Організація фінансового обліку необоротних активів.

3. Організація роботи служби контролю і ревізії на підприємстві.

Завдання 5

1. Склад інформаційних систем обліку.

2. Організація фінансового обліку виробничих запасів.

3. Організація автоматизованих робочих місць бухгалтера.

Завдання 6

1. Форми інформаційних систем обліку.

2. Організація фінансового обліку готової продукції.

3. Організація роботи головного бухгалтера.

Завдання 7

1. Типи інформаційних систем обліку.

2. Організація фінансового обліку товарів.

3. Організація роботи керівника служби економічного аналізу на підприємстві.

Завдання 8

1. Побудова облікового процесу із застосуванням персональних комп’ютерів.

2. Організація фінансового обліку грошових коштів.

3. Організація роботи керівника служби контролю й ревізії на підприємстві.

Завдання 9

1. Організація облікових номенклатур.

2. Загальна побудова економічного аналізу в умовах функціонування інформаційних систем.

3. Поняття та порядок розробки організаційних регламентів обліку.

Завдання 10

1. Організація носіїв облікової інформації.

2. Організація аналітичних номенклатур.

3. Ергономічне й технічне забезпечення роботи бухгалтерії на підприємстві.

Завдання 11

1. Організація технології облікового процесу.

2. Організація носіїв аналітичної інформації.

3. Сучасні проблеми організації автоматизованих систем обліку.

Завдання 12

1. Організація фінансового обліку власного капіталу.

2. Організація технології економічного аналізу.

3. Організація розвитку автоматизованих систем обліку.

Завдання 13

1. Організація фінансового обліку запасів.

2. Організація комплексного економічного аналізу.

3. Особливості організації бухгалтерського обліку в ринкових умовах.

Завдання 14

1. Організація фінансового обліку довгострокових зобов’язань.

2. Стандартизація в організації автоматизованого обліку.

3. Особливості організації економічного аналізу в ринкових умовах.

Завдання 15

1. Організація фінансового обліку доходів і результатів діяльності.

2. Організація прогнозного економічного аналізу.

3. Методика визначення ефективності функціонування інформаційних систем обліку.

Завдання 16

1. Організація фінансового обліку поточних зобов’язань.

2. Моделі облікового процесу.

3. Побудова систем контролю і ревізії в умовах функціонування інформаційних систем.

Завдання 17

1. Організація фінансового обліку витрат виробництва.

2. Організація номенклатур контрольного процесу.

3. Організація прийняття управлінських рішень на основі внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Завдання 18

1. Організація обліку на забалансових рахунках.

2. Управлінський облік та його загальна побудова.

3. Організація складання фінансової звітності.

Завдання 19

1. Організація нормативно-довідкової та вхідної інформації в управлінському обліку.

2. Організація носіїв інформації контрольного процесу.

3. Моделювання облікового процесу.

Завдання 20

1. Організація вихідної інформації в управлінському обліку.

2. Організація проектування систем обліку.

3. Імітаційне моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства.

Завдання 21

1. Організація управлінського обліку необоротних активів.

2. Організація технології розв’язання завдань контролю й ревізії.

3. Організація проектування системи економічного аналізу.

Завдання 22

1. Організація управлінського обліку запасів.

2. Організація внутрішньогосподарського контролю.

3. Організація прогнозування системи контролю й ревізії.

Завдання 23

1. Організація управлінського обліку грошових коштів і розрахунків.

2. Організація зовнішнього контролю й ревізії.

3. Принципи організації інформаційних систем обліку.

Завдання 24

1. Організація носіїв облікової інформації.

2. Організація управлінського обліку витрат виробництва.

3. Організація проведення аудиту.

Завдання 25

1. Організація управлінського обліку готової продукції.

2. Концептуальна модель автоматизації бухгалтерського обліку.

3. Організація складання фінансової звітності.

 

 

Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-11-18; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 321 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Начинайте делать все, что вы можете сделать – и даже то, о чем можете хотя бы мечтать. В смелости гений, сила и магия. © Иоганн Вольфганг Гете
==> читать все изречения...

628 - | 591 -


© 2015-2024 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.011 с.